Rozhodnutí Komise (EU) 2017/125 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0125 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 19/71
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/125
      ze dne 24. ledna 2017,
      kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Měnovou dohodu ze dne 27. března 2012 mezi Evropskou unií a Republikou San Marino, a zejména na čl. 8 odst. 5 této dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 8 Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino (dále jen „Měnová dohoda“) ukládá Republice San Marino provést unijní právní předpisy a pravidla pro eurobankovky a euromince, právní předpisy v bankovní a finanční oblasti, předcházení praní peněz, předcházení podvodům a padělání hotovostních i bezhotovostních platebních prostředků, medailí a žetonů a požadavků na výkaznictví pro statistické účely. Tyto akty a pravidla jsou uvedeny v příloze Měnové dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Za účelem zohlednění nových relevantních právních aktů a pravidel Unie a změn stávajících právních aktů a pravidel musí Komise jednou ročně či častěji, je-li to nutné, změnit přílohu Měnové dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Byly přijaty některé nové relevantní právní akty a pravidla Unie a změny stávajících právních aktů a ty je třeba do přílohy doplnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Příloha Měnové dohody by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 24. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           PRÁVNÍ PŘEDPISY, JEŽ MAJÍ BÝT PROVEDENY
                        
                        
                           LHŮTA PRO PROVEDENÍ
                        
                     
                     
                         
                        
                           Předcházení praní peněz
                        
                     
                     
                     
                        
                           1
                        
                        
                           
                              Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49).
                        
                        
                           1. října 2014 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           2
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           3
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           4
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/20/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 46).
                        
                     
                     
                        
                           5
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
                        
                     
                     
                        
                           6
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           7
                        
                        
                           
                              Rozhodnutím Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací (Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 4).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           8
                        
                        
                           Rámcovým rozhodnutím Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           9
                        
                        
                           Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9).
                        
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           Směrnicí Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře (Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29).
                        
                     
                     
                        
                           11
                        
                        
                           Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           12
                        
                        
                           Rozhodnutím Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103).
                        
                     
                     
                        
                           13
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).
                        
                        
                           1. listopadu 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           14
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
                        
                        
                           1. října 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           15
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
                              2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
                        
                        
                           1. října 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Předcházení podvodům a padělání
                        
                     
                     
                     
                        
                           16
                        
                        
                           
                              Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           17
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           18
                        
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           19
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí Rady 2001/887/SVV ze dne 6. prosince 2001 o ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 329, 14.12.2001, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           20
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           21
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           22
                        
                        
                           Nařízení Rady (ES) č. 46/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím (Úř. věst. L 17, 22.1.2009, s. 5).
                        
                     
                     
                        
                           23
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. července 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Pravidla týkající se eurobankovek a euromincí
                        
                     
                     
                     
                        
                           24
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 4).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           25
                        
                        
                           
                              Závěry Rady ze dne 23. listopadu 1998 a ze dne 5. listopadu 2002 o sběratelských mincích
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           26
                        
                        
                           
                              Závěry Rady ze dne 10. května 1999 o systému řízení kvality euromincí
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           27
                        
                        
                           
                              Sdělení Komise ze dne 22. října 2001 o ochraně autorského práva ke vzoru společné strany euromincí (K(2001) 600 v konečném znění) (Úř. věst. C 318, 13.11.2001, s. 3).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           28
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek, (Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           29
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky ECB/2013/11 ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 43).
                        
                        
                           1. října 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           30
                        
                        
                           
                              Doporučení Komise 2009/23/ES ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (K(2008) 8625) (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           31
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2010/14 ze dne 16. září 2010 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           32
                        
                        
                           Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2012/19 ze dne 7. září 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (2012/507/EU) (Úř. věst. L 253, 20.9.2012, s. 19).
                        
                        
                           1. října 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           33
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2013
                        
                     
                     
                        
                           34
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny (Úř. věst. L 316, 29.11.2011, s. 1).
                        
                        
                           1. října 2014 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           35
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 135).
                        
                        
                           1. října 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           36
                        
                        
                           
                              Rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37).
                        
                        
                           1. října 2013 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           37
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (EU) č. 729/2014 ze dne 24. června 2014 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (přepracované znění) (Úř. věst. L 194, 2.7.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. října 2013
                        
                     
                     
                         
                        
                           Právní předpisy v bankovní a finanční oblasti
                        
                     
                     
                     
                        
                           38
                        
                        
                           
                              Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           39
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES ze dne 27. září 2001, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).
                        
                     
                     
                        
                           40
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 16).
                        
                     
                     
                        
                           41
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           42
                        
                        
                           
                              Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů (Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                           43
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                           44
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           45
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 37).
                        
                     
                     
                        
                           46
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
                        
                     
                     
                        
                           47
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           48
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                           49
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (Úř. věst. L 125, 5.5.2001, s. 15).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           50
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                     
                     
                        
                           51
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           52
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 37).
                        
                     
                     
                        
                           53
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                     
                     
                        
                           54
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           55
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9).
                        
                     
                     
                        
                           56
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/25/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 40).
                        
                     
                     
                        
                           57
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
                        
                     
                     
                        
                           58
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 113).
                        
                     
                     
                        
                           59
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           60
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 34).
                        
                        
                           1. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           61
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           62
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES ze dne 5. dubna 2006, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).
                        
                     
                     
                        
                           63
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru (Úř. věst. L 247, 21.9.2007, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           64
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/10/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 33).
                        
                     
                     
                        
                           65
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           66
                        
                        
                           Nařízením Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                           67
                        
                        
                           Směrnicí Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                           68
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           69
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 97).
                        
                     
                     
                        
                           70
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           71
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11).
                        
                        
                           1. září 2018
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           72
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).
                        
                        
                           1. září 2018 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                           73
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           74
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           75
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           76
                        
                        
                           
                              Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                           77
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské Rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                           78
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           79
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 5).
                        
                     
                     
                        
                           80
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).
                        
                     
                     
                        
                           81
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                        
                           1. září 2018 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           82
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).
                        
                     
                     
                        
                           83
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           84
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           85
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 716/2009/ES (Úř. věst. L 105, 8.4.2014, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           86
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           87
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).
                        
                        
                           1. září 2016
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           88
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           89
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
                        
                        
                           31. prosince 2020 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           90
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).
                        
                        
                           1. dubna 2018 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           91
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 248/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 1).
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           92
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2019 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           93
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           94
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 2).
                        
                     
                     
                        
                           95
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                     
                     
                        
                           96
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
                        
                     
                     
                        
                           97
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
                        
                     
                     
                        
                           98
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1515 ze dne 5. června 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o prodloužení přechodných období týkajících se složek penzijního systému (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 63).
                        
                        
                           30. září 2019 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           99
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2019 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).
                        
                     
                     
                        
                           101
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1248/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 30).
                        
                     
                     
                        
                           102
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1249/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát záznamů, které mají ústřední protistrany uchovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 32).
                        
                     
                     
                        
                           103
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           104
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu, povinnosti clearingu, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 11).
                        
                     
                     
                        
                           105
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 25).
                        
                     
                     
                        
                           106
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 33).
                        
                     
                     
                        
                           107
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 152/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 37).
                        
                     
                     
                        
                           108
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 153/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na ústřední protistrany (Úř. věst. L 52, 23.2.2013, s. 41).
                        
                     
                     
                        
                           109
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 876/2013 ze dne 28. května 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se kolegií pro ústřední protistrany (Úř. věst. L 244, 13.9.2013, s. 19).
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 4).
                        
                     
                     
                        
                           111
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 285/2014 ze dne 13. února 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se smluv s přímým, podstatným a předvídatelným vlivem v Unii a předcházení vyhýbání se pravidlům a povinnostem (Úř. věst. L 85, 21.3.2014, s. 1).
                        
                     
                     
                        
                           112
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 31).
                        
                     
                     
                        
                           113
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 484/2014 ze dne 12. května 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hypotetický kapitál centrální protistrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 57).
                        
                     
                     
                        
                           114
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 143, 9.6.2015, s. 7).
                        
                     
                     
                        
                           115
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).
                        
                        
                           30. září 2019 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           116
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).
                        
                        
                           30. září 2019 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           117
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           118
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 ze dne 10. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 37).
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           119
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1423/2013 ze dne 20. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o požadavky na zpřístupňování informací o kapitálu uložené institucím podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 355, 31.12.2013, s. 60).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 183/2014 ze dne 20. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění výpočtu specifických a obecných úprav o úvěrové riziko (Úř. věst L 57, 27.2. 2014, s. 3)
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           121
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 8).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           122
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       (1)
                                    
                                    
                                       Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 ze dne 4. září 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech (Úř. věst. L 78, 24.3.2015, s. 1)
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           123
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       (2)
                                    
                                    
                                       Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/850 ze dne 30. ledna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 135, 2.6.2015, s. 1)
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           124
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       (3)
                                    
                                    
                                       Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/923 ze dne 11. března 2015, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro kapitálové požadavky na instituce (Úř. věst. L 150, 17.6.2015, s. 1).
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           125
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů (Úř. věst. L 100, 3.4.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           126
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 523/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy určující, co představuje úzkou spojitost mezi hodnotou krytých dluhopisů určité instituce a hodnotou aktiv této instituce (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 4).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           127
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 525/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy definující termín „trh“ (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 15).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           128
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 526/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro vymezení zástupného indikátoru rozpětí a omezeného počtu malých portfolií pro účely rizika úvěrové úpravy v ocenění (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 17).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           129
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 528/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro rizika opcí jiná než rizika delta v rámci standardizovaného přístupu k tržním rizikům (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 29).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posuzování podstatnosti rozšíření a změn přístupu založeného na interním ratingu a pokročilého přístupu k měření (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 36).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           131
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/942 ze dne 4. března 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 529/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro posouzení, jak podstatné jsou rozšíření a změny interních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku (Úř. věst. L 154, 19.6.2015, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           132
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (Úř. věst L 174, 13.6.2014, s. 16).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           133
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           134
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 602/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro usnadnění sbližování postupů dohledu, pokud jde o uplatňování dodatečných rizikových vah podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 166, 5.6.2014, s. 22).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           135
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 945/2014 ze dne 4. září 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o relevantní vhodně diverzifikované indexy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 3).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           136
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1030/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty a datum pro účely zveřejnění hodnot používaných pro identifikaci globálních systémově významných institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 284, 30.9.2014, s. 14).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           137
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1187/2014 ze dne 2. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro určování celkové expozice vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů v případě transakcí s podkladovými aktivy (Úř. věst. L 324, 7.11.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           138
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           139
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/79 ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zatížení aktiv, jednotný model datových bodů a pravidla pro ověřování (Úř. věst. L 14, 21.1.2015, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/585 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující období krytí rizika marží (Úř. věst. L 98, 15.4.2015, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           141
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/227 ze dne 9. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 48, 20.2.2015, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           142
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/233 ze dne 13. února 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o měny, ve kterých existuje velmi úzká definice způsobilosti pro centrální banku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 39, 14.2.2015, s. 11).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           143
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 143, 9.6.2015, s. 7).
                        
                        
                           1. října 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           144
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555 ze dne 28. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440 (Úř. věst. L 244, 19.9.2015, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           145
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1556 ze dne 11. června 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro přechodné zacházení s akciovými expozicemi v rámci přístupu IRB (Úř. věst. L 244, 19.9.2015, s. 9).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           146
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1798 ze dne 2. července 2015, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 12).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           147
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1278 ze dne 9. července 2015, kterým se, pokud jde o pokyny, šablony a definice, mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (Úř. věst. L 205, 31.7.2015, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           148
                        
                        
                           Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/100 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se specifikuje postup společného rozhodování, pokud jde o žádost o některá obezřetnostní svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 45).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           149
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 54).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/2197 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 30).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           151
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2344 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o měny s omezeními dostupnosti likvidních aktiv v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 26).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           152
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/322 ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (Úř. věst. L 64, 10.3.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           153
                        
                        
                           Prováděcí nařízením Komise (EU) č. 2016/200 ze dne 15. února 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o zpřístupňování informací o pákovém poměru institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 39, 16.2.2016, s. 5).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           154
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/313 ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity (Úř. věst. L 60, 5.3.2016, s. 5).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           155
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/428 ze dne 23. března 2016, kterým se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (Úř. věst. L 83, 31.3.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           156
                        
                        
                           Rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ze dne 16. prosince 2015 o koordinačním rámci pro oznamování vnitrostátních opatření makroobezřetnostní politiky příslušnými orgány, pro vydávání stanovisek a doporučení ze strany ESRB a o zrušení rozhodnutí ESRB/2014/2 (ESRB/2015/4) (Úř. věst. C 97, 12.3.2016, s. 28).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           157
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
                        
                        
                           1. září 2017 (1)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           158
                        
                        
                           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                        
                           1. září 2018 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           159
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 30).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 524/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, které si vzájemně poskytují příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 6).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           161
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 527/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se stanoví kategorie nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 21).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           162
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 530/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující významné expozice a limity pro interní přístupy ke specifickému riziku v obchodním portfoliu (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 50).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           163
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy (Úř. věst. L 309, 30.10.2014, s. 5).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           164
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 620/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 172, 12.6.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           165
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 650/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají příslušné orgány zveřejnit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 185, 25.6.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           166
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 710/2014 ze dne 23. června 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podmínky uplatňování postupu společného rozhodování o požadavcích obezřetnosti pro konkrétní instituce podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 188, 27.6.2014, s. 19).
                        
                        
                           1. září 2017 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           167
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (
                              Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 27).
                        
                        
                           1. září 2017 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           168
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 2).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           169
                        
                        
                           Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/99 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Úř. věst. L 21, 28.1.2016, s. 21).
                        
                        
                           30. září 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněné těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           171
                        
                        
                           Prováděcí směrnicí Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 126).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           172
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/347 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 49).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           173
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/378 ze dne 11. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časový harmonogram, formát a vzor podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           174
                        
                        
                           Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/522 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o výjimku pro některé veřejné orgány a centrální banky třetích zemí, ukazatele manipulace s trhem, prahové hodnoty pro zveřejnění, příslušný orgán pro oznamování odložení zveřejnění, povolování obchodů během uzavřeného období a druhy obchodů osob s řídicí pravomocí podléhající oznamovací povinnosti (Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           175
                        
                        
                           Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/523 ze dne 10. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a vzor pro oznamování a zveřejňování obchodů osob s řídicí pravomocí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 88, 5.4.2016, s. 19).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           176
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).
                        
                        
                           1. září 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                           177
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 179).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           178
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).
                        
                        
                           1. září 2018 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           doplněná těmito předpisy:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           179
                        
                        
                           Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 44).
                        
                        
                           1. září 2018 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
                        
                        
                           31. prosince 2020 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           181
                        
                        
                           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2020 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           182
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
                        
                        
                           31. prosince 2020 (3)
                           
                        
                     
                     
                        
                           183
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
                        
                        
                           31. prosince 2020 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           184
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).
                        
                        
                           30. září 2019 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           185
                        
                        
                           
                              Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).
                        
                        
                           30. září 2018 (4)
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           Právní předpisy týkající se sběru statistických dat
                        
                     
                     
                     
                        
                           186
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2013/24 ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (Úř. věst. L 2, 7.1.2014, s. 34).
                        
                        
                           1. září 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           187
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky (EU) ECB/2016/66 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2015/40) (Úř. věst. L 14, 21.1.2016, s. 36).
                        
                        
                           31. března 2017 (4)
                           
                        
                     
                     
                        
                           188
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           189
                        
                        
                           Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1375/2014 ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2014/51) (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 77).
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           
                              Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2013/34) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 51).
                        
                        
                           1. září 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           191
                        
                        
                           Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 756/2014 ze dne 8. července 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (ECB/2014/30) (Úř. věst. L 205, 12.7.2014, s. 14).
                        
                     
                     
                        
                           192
                        
                        
                           
                              Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).
                        
                        
                           1. září 2016 (2)
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           ve znění:
                        
                     
                     
                        
                           193
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2014/43 ze dne 6. listopadu 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2014/43) (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 82).
                        
                     
                     
                        
                           194
                        
                        
                           Obecných zásad Evropské centrální banky (EU) ECB/2016/450 ze dne 4. prosince 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2015/44) (Úř. věst. L 86, 1.4.2016, s. 42).
                        
                        
                           31. března 2017 (4)
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Smíšený výbor z roku 2013 se dohodl na těchto lhůtách na základě čl. 8 odst. 5 Měnové dohody ze dne 27. března 2012 mezi Evropskou unií a Republikou San Marino.
         
            (2)  Smíšený výbor z roku 2014 se dohodl na těchto lhůtách na základě čl. 8 odst. 5 Měnové dohody ze dne 27. března 2012 mezi Evropskou unií a Republikou San Marino.
         
            (3)  Smíšený výbor z roku 2015 se dohodl na těchto lhůtách na základě čl. 8 odst. 5 Měnové dohody ze dne 27. března 2012 mezi Evropskou unií a Republikou San Marino.
         
            (4)  Smíšený výbor z roku 2016 se dohodl na těchto lhůtách na základě čl. 8 odst. 5 Měnové dohody ze dne 27. března 2012 mezi Evropskou unií a Republikou San Marinoi.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.