Rozhodnutí Komise (EU) 2017/126 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/448/EU, pokud jde o stanovení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví v souladu s článkem 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0126 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 19/93
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/126
   ze dne 24. ledna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/448/EU, pokud jde o stanovení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví v souladu s článkem 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 5 uvedené směrnice,
   s ohledem na rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (2), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES stanoví maximální roční počet povolenek, jenž je základem pro výpočet bezplatných povolenek zařízením, na která se nevztahuje čl. 10a odst. 3 směrnice 2003/87/ES. Tento počet je součtem dvou prvků popsaných v čl 10a odst. 5 písm. a) a b) směrnice 2003/87/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby se zajistilo, že maximální roční počet povolenek nebude překročen, použije se v případě nutnosti opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví, kterým se jednotným způsobem sníží počet povolenek přidělených všem zařízením způsobilým pro přidělení bezplatných povolenek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 15 odst. 3 rozhodnutí 2011/278/EU Komise stanoví opravný koeficient, který je jednotný pro všechna odvětví, srovnáním maximálního počtu uvedeného v čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES se souhrnem předběžného celkového ročního množství povolenek na emise bezplatně přidělených zařízením, na něž se vztahuje směrnice 2003/87/ES, na území členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v rozhodnutí 2013/448/EU (3) stanovila opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví, který je uveden v článku 4 a v příloze II uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 28. dubna 2016 ve spojených věcech C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14 konstatoval, že by Komise od roku 2013 při stanovování maximálního ročního množství povolenek podle čl. 10a odst. 5 písm. b) směrnice 2003/87/ES neměla zohledňovat emise pocházející z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES, pokud uvedené emise vyprodukovala zařízení zařazená do systému obchodování s emisemi před tímto datem. Soudní dvůr proto dospěl k závěru, že Komise nestanovila maximální roční počet povolenek v souladu s požadavky čl. 10a odst. 5 písm. b) směrnice 2003/87/ES a že opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví stanovený v článku 4 a v příloze II rozhodnutí 2013/448/EU je s uvedeným ustanovením rovněž v rozporu. Článek 4 a příloha II rozhodnutí 2013/448/EU byly tedy Soudním dvorem prohlášeny za neplatné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem provedení výše uvedeného rozsudku musí Komise přepočítat maximální roční počet povolenek pro zařízení způsobilá k přidělení bezplatných povolenek, pokud jde o požadavky čl. 10a odst. 5 písm. b) směrnice 2003/87/ES, a v důsledku toho by opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví měl být odpovídajícím způsobem změněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Při přepočtu množství povolenek uvedeného v čl. 10a odst. 5 písm. b) směrnice 2003/87/ES byla použita stejná metodika a stejné údaje jako při původním výpočtu v roce 2013. Vzhledem k tomu, že Komise původně zohledňovala emise z činností, které byly uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES teprve od roku 2013 a které byly vyprodukovány zařízeními zařazenými do systému EU pro obchodování s emisemi před 1. lednem 2013, musely být tyto emise z výpočtu maximálního ročního počtu povolenek uvedeného v čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES v souladu s rozsudkem Soudního dvora vyňaty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise použila jako východisko oficiální údaje původně předané členskými státy. Komise následně uskutečnila konzultace s členskými týkající se údajů o emisích, jež předložily, a v případě nutnosti si vyžádala další vysvětlení. V souladu s čl. 10a odst. 5 byla zohledněna pouze zařízení, pro něž členské státy předložily ověřené emise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise poté vyňala z výpočtu zařízení, pokud prováděla činnosti, na něž se vztahuje směrnice 2003/87/ES, až od roku 2013, avšak byla součástí systému pro obchodování s emisemi již před rokem 2013. Emise ze zařízení, jež se členské státy rozhodly zahrnout v souladu s článkem 24 směrnice 2003/87/ES před rokem 2013, byly rovněž vyňaty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zařízení, která byla mezi datem prvního sběru údajů a rokem 2013 dotčena strukturálními změnami, jako jsou fúze, rozdělení nebo uzavření, nebo technickými změnami, a v důsledku toho již nesplňují příslušné prahové hodnoty stanovené v příloze I směrnice 2003/87/ES, byla do přepočtu zahrnuta, neboť tyto změny nemohly být v době sběru údajů předvídány. Z téhož důvodu byla do přepočtu zahrnuta zařízení, která jsou vyloučena ze systému podle článku 27 směrnice 2003/87/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Při přepočtu byly zohledněny změny opravující chyby ve vnitrostátních prováděcích opatřeních členských států na období 2013–2020, které byly provedeny do konce roku 2016, protože v okamžiku původního výpočtu opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví již měly být k dispozici správné hodnoty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Ve svém rozsudku ze dne 28. dubna 2016 Soudní dvůr výslovně omezil časové účinky prohlášení neplatnosti článku 4 a přílohy II rozhodnutí 2013/448/EU tak, aby tento rozsudek nabyl účinnosti až po uplynutí deseti měsíců od data vyhlášení tohoto rozsudku. Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví stanovený v rozhodnutí 2013/448/EU je tudíž neplatný od 1. března 2017. Zároveň nelze zpochybnit opatření přijatá do té doby na základě zrušených ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V souladu s rozsudkem Soudního dvora zdůrazňujícím naléhavé důvody právní jistoty zůstávají opatření členských států týkající se přidělování povolenek na období 2013–2020 a jakékoli jejich změny nebo doplňky přijaté do vstupu tohoto rozhodnutí v platnost platnými. Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví stanovený v tomto rozhodnutí se použije v rozhodnutích přijatých ode dne 1. března 2017 týkajícího se vytvoření nebo úpravy nároků na povolenky, jejichž stanovení zahrnuje použití opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/448/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               Článek 4 se nahrazuje tímto:
               „Článek 4
               Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví uvedený v čl. 10a odst. 5 směrnice 2003/87/ES a stanovený podle čl. 15 odst. 3 rozhodnutí 2011/278/EU je uveden v příloze II tohoto rozhodnutí.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. března 2017.
   
      V Bruselu dne 24. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
   
      (2)  Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2013/448/EU ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 240, 7.9.2013, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha II rozhodnutí 2013/448/EU se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA II
            Hodnoty opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví vztahující se na přidělování bezplatných povolenek zařízením, na která se nevztahuje čl. 10a odst. 3 směrnice 2003/87/ES, jsou na období 2013–2020 stanoveny takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        Rok
                     
                     
                        Opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví
                     
                  
                  
                     
                        2013
                     
                     
                        89,207101 %
                     
                  
                  
                     
                        2014
                     
                     
                        87,657727 %
                     
                  
                  
                     
                        2015
                     
                     
                        86,090119 %
                     
                  
                  
                     
                        2016
                     
                     
                        84,506152 %
                     
                  
                  
                     
                        2017
                     
                     
                        82,905108 %
                     
                  
                  
                     
                        2018
                     
                     
                        81,288476 %
                     
                  
                  
                     
                        2019
                     
                     
                        79,651677 %
                     
                  
                  
                     
                        2020
                     
                     
                        78,009186 %“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.