Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/131 ze dne 24. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem C(2017) 259) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0131 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 21/103
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/131
   ze dne 24. ledna 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 259)
      
   
   (Pouze německé znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1), a zejména na čl. 30 odst. 5 a 6 uvedené směrnice,
   po konzultaci s Poradním výborem pro veřejné zakázky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 1. října 2013 předala společnost Österreichische Post AG (dále jen „rakouská pošta“) Komisi žádost podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2004/17/ES. Žádost se týká některých poštovních služeb, jakož i některých nepoštovních služeb poskytovaných rakouskou poštou na území Rakouska. Dotyčné služby jsou v žádosti popsány takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se doručování adresných listovních zásilek mezi zákazníky z řad podniků (dále jen „B2B“) a mezi podniky a soukromými zákazníky (dále jen „B2C“) na vnitrostátní úrovni („vnitrostátní“ a „příchozí“);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se doručování adresných listovních zásilek mezi soukromými zákazníky (dále jen „C2C“) a mezi soukromými zákazníky a zákazníky z řad podniků (dále jen „C2B“) na vnitrostátní úrovni („vnitrostátní“ a „příchozí“);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se doručování adresných mezinárodních („odchozích“) listovních zásilek B2B a B2C (dále jen „B2X“), jakož i C2B a C2C (dále jen „C2X“);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se adresných reklamních zásilek na vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se doručování neadresných reklamních zásilek na vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           poštovní služby týkající se adresného a neadresného doručování novin;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           služby v oblasti řízení podatelny;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           služby s přidanou hodnotou související s elektronickými médii a poskytované zcela těmito médii;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           filatelie – speciální poštovní známky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           j)
                        
                        
                           finanční služby.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 2. dubna 2014 přijala Komise prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU (2). Tímto rozhodnutím byly z pravidel pro veřejné zakázky vyňaty následující poštovní služby v Rakousku:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           služby v oblasti řízení podatelny;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           služby s přidanou hodnotou související s elektronickými médii a poskytované zcela těmito médii;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           filatelistické služby a platební služby poskytované vlastním jménem.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pokud jde o ostatní služby uvedené v žádosti, Komise zjistila, že podmínky pro vynětí nebyly splněny, a proto směrnice 2004/17/ES zůstala v platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 24. června 2014 podala rakouská pošta (3) k Tribunálu Soudního dvora Evropské unie žalobu na částečnou neplatnost prováděcího rozhodnutí 2014/184/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 27. dubna 2016 zrušil Tribunál prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU v rozsahu, v němž stanoví, že uvedená směrnice se nadále použije pro trh poštovních služeb týkající se adresných listovních zásilek B2B a B2C na mezinárodní úrovni v Rakousku. Zbytek žaloby rakouské pošty Tribunál zamítl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/184/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   ROZHODLA TAKTO:
   Článek 1
   V článku 1 prováděcího rozhodnutí 2014/184/EU se doplňuje nové písmeno, které zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „e)
               
               
                  poštovní služby týkající se doručování adresných mezinárodních listovních zásilek B2B a B2C.“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice.
   
      V Bruselu dne 24. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Elżbieta BIEŃKOWSKA
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/184/EU ze dne 2. dubna 2014 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví v Rakousku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 101, 4.4.2014, s. 4).
   
      (3)  Österreichische Post AG v. Komise, T-463/14, EU:T:2016:243.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.