Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/153 ze dne 27. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0153 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 23/19
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/153
   ze dne 27. ledna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. ledna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/72/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Použitelnost omezujících opatření stanovených v rozhodnutí 2011/72/SZBP končí dne 31. ledna 2017. Z přezkumu uvedeného rozhodnutí vyplývá, že použitelnost omezujících opatření by měla být prodloužena do 31. ledna 2018. Dále by měly být aktualizovány identifikační údaje týkající se dvou osob uvedených na seznamu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2011/72/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2011/72/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 5 se nahrazuje tímto:
               „Článek 5
               Toto rozhodnutí se použije do dne 31. ledna 2018. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem změněno nebo prodloužena jeho použitelnost.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 27. ledna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62).
   
   
      PŘÍLOHA
      Údaje týkající se níže uvedených osob v příloze rozhodnutí 2011/72/SZBP se nahrazují těmito údaji:
      
         
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     „27.
                  
                  
                     Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ
                  
                  
                     Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.
                     Držitelka tuniského pasu č. x599070, vydaného v listopadu 2016 a platného do 21. listopadu 2021.
                  
                  
                     Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.
                  
               
               
                  
                     28.
                  
                  
                     Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK
                  
                  
                     Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese rue du Commandant Béjaoui 8 – Carthage – Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495. Držitel francouzského pasu č. 11CK51319 platného do 1. srpna 2021.
                  
                  
                     Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiných osob.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.