Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/155 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 483) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0155 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 23/25
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/155
      ze dne 26. ledna 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 483)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v uvedených ochranných pásmech a pásmech dozoru, mají být zachována alespoň do dat stanovených v příloze uvedeného rozhodnutí. Uvedená data zohledňují požadovanou dobu trvání opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 bylo následně změněno prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/2219 (5), (EU) 2016/2279 (6), (EU) 2016/2367 (7), (EU) 2017/14 (8) a (EU) 2017/116 (9) v návaznosti na další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v Unii v dotčených členských státech a v návaznosti na ohniska v členských státech, které nebyly uvedeny v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 v době jeho přijetí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/116 oznámily Česká republika, Německo, Francie, Maďarsko, Polsko a Spojené království Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích mimo oblasti v současnosti uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Rovněž Itálie nyní oznámila Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářství na svém území, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a také přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem tohoto ohniska. Uvedený členský stát není v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uveden.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Komise opatření, jež Česká republika, Německo, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko a Spojené království v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Českou republikou, Německem, Francií, Maďarskem, Polskem a Spojeným královstvím urychleně popsat změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, aby se zohlednil vývoj epizootologické situace. Oblasti, které jsou pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 uvedeny v současnosti, by proto měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Kromě toho je rovněž nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Itálií urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v tomto členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být dále změněna tak, aby zahrnovala oblasti vymezené v souladu se směrnicí 2005/94/ES jako ochranná pásma a pásma dozoru v Itálii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala změny ochranných pásem a pásem dozoru a doby trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 26. ledna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 52).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 71).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 350, 22.12.2016, s. 42).
      
         (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/14 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 4, 7.1.2017, s. 10).
      
         (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/116 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 18, 24.1.2017, s. 53).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Českou republiku se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Česká republika
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravský Krumlov (699128), Nová Ves u Oslovan (705659), Rokytná (699225), Oslavany (713180), Řeznovice (745421)
                                          
                                          
                                             29.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranice území tvoří silnice E461
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Čelákovice (619159), Káraný (708020), Lázně Toušeň (767859), Mstětice (792764), Nový Vestec (708038), Otradovice (748366), Stránka u Brandýsa nad Labem (609269), Záluží u Čelákovic (619230), Zápy (609226)
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Babí u Náchoda (701297), Běloves (701301), Dobrošov (627445), Malá Čermná (648451), Malé Poříčí (701378), Pavlišov (718343), Velké Poříčí (648426), Žďárky (795526)
                                          
                                          
                                             2.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Blanička (724718), Dobronice u Chýnova (627399), Dolní Hořice (629103), Domamyšl (630560), Dub u Ratibořských Hor (633259), Hartvíkov (708585), Chotčiny (652814), Chýnov u Tábora (655473), Kladruby (629120), Kloužovice (666572), Mašovice (652822), Pohnánec (724700), Pohnání (724734), Velmovice (666581)
                                          
                                          
                                             5.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (681946) Černěves u Libějovic, (773603) Hvožďany u Vodňan, (651117) Chelčice, (681954) Libějovice, (681962) Nestanice, (755745) Stožice, (651125) Truskovice, (773611) Újezd u Vodňan, (784281) Vodňany
                                          
                                          
                                             8.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (771198) Dvorce u Tučap, (751804) Chlebov, (666106) Klenovice u Soběslavi, (734501) Kvasejovice u Soběslavi, 700690 Myslkovice, (741591) Roudná nad Lužnicí, (793817) Sedlečko u Soběslavě, (751707) Soběslav, (793825) Zvěrotice
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740)
                                          
                                          
                                             14.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Německo se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Německo
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                SACHSEN-ANHALT
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Köthen (Anhalt) der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Köthen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Osternienburger Land der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Großpaschleben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Staßfurt der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Brumby
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Calbe der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wartenberg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Oldenburg
                                             
                                             Ausgangspunkt ist die Kreuzung Linteler Sandplacken / Hurreler Straße (L 868),
                                             L 868 Richtung Hude bis Abzweigung Freies Holz,
                                             ab hier über „Am Postweg“ in die Straße Am Klaushau,
                                             über „Klaushau / Zum Wendekamp / Nabbenkamp /Kirchkimmer Straße“ auf Vielstedter Straße,
                                             Vielstedter Straße südlich über Autobahn A 28 (übergehend in L 888) durch Steinkimmen bis zur Gemeindegrenze Hatten,
                                             Gemeindegrenze Hatten/Ganderkesee südlich folgen mit Übergang der Gemeindegrenze Hatten/Dötlingen bis zum Dachsweg/Hinterm Holz,
                                             Straße Hinterm Holz Richtung Kirchhatten bis Abbiegung Twiestweg,
                                             ab hier zur L 888 (Dingsteder Straße),
                                             über „Kuhlendamm/ Swienkuhlenweg/ Alter Postweg“ nach Munderloh,
                                             in Munderloh über Bergstraße/ Ziegeleiweg/ Hermann-Krause-Weg/ Heidhuser Weg auf die Munderloher Straße ( L 871),
                                             L 871 über Autobahn A 28 nördlich durch Altmoorhausen bis zur Kreuzung Bremer Straße,
                                             über Bremer Straße (L 868) auf Linteler Straße bis Abzweigung Lindhorn,
                                             ab hier über die Straße Lindhorn / Linteler Sandplanken zum Ausgangspunkt
                                          
                                          
                                             29.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Diepholz
                                             
                                             Die östliche Begrenzung verläuft ab dem Schnittpunkt der Eydelstedter Straße mit dem Drentweder Weg in südlicher Richtung entlang der Straße Loge, entlang der Schweringhauser Straße in östlicher Richtung bis zum Fluss Bargeriede, diesen in südlicher Richtung entlang und in gerader Linie an der Verlängerung der Bargeriede entlang bis zum Schnittpunkt dieser Linie mit der Wagenfelder Aue und dem Moorkanal.
                                             Die südliche Grenze verläuft von dort entlang der Wagenfelder Aue in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Wagenfelder Aue mit der Straße „Am Fuhrenkamp“, dann entlang der Straßen „Am Fuhrenkamp“, dem Forstweg und der Dönseler Straße in westlicher Richtung bis zur Straße „Hemskappe“.
                                             Die westliche Begrenzung verläuft von den Straßen Hemskappe, Auestraße, Grenzweg, Eickbuscher Straße und Heerweg in nördlicher Richtung begrenzt. Weiter entlang der Hunte und der Riede, entlang der Straßen Dreeker Kirchweg, Rechterner Straße, und „Rechtern“ bis zum Fluss Hunte, dann entlang der Hunte in nördlicher Richtung bis zum Fluss Bargeriede.
                                             Die nördliche Begrenzung verläuft vom Schnittpunkt der Hunte mit der Bargeriede entlang der Bargeriede und der Eydelstedter Straße (Loge) in östlicher Richtung bis zum Drentweder Weg
                                          
                                          
                                             7.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             In Altenoythe von Kreuzung Altenoyther Straße / Vitusstraße nach Osten entlang der Straße Hoher Esch und Cavens bis Kündelweg, entlang diesem in nördlicher Richtung bis Straße Am Kündelsberg, entlang dieser und dem Kündelsberger Graben weiter nach Süden und Osten und entlang Kündelstraße, Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße in Bösel. Dieser in südwestlicher Richtung folgend bis Straße Neuland, entlang dieser und entlang Schäferstraße, Sandwitten, Korsorsstraße, Am Steinkamp, Am Tempelkamp, Im Richtemoor, Richtweg und Glaßdorfer Straße. Entlang dieser nach Süden bis zur Robert-Glaß-Straße, entlang dieser und Georg-Hoes-Straße bis zur Glaßdorfer Straße. Entlang dieser bis Mittelsten-Thüle, weiter entlang Kurfürstendamm bis zur Soeste, dieser nach Norden folgend bis zum Wald Duvensand, entlang des östlichen Waldrandes bis zur Straße Am Horstberg, weiter entlang Wittenmoorsdamm und Pehmertanger Straße bis zur Thüler Straße. Entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zum Oldenburger Ring, entlang diesem in östlicher Richtung bis Böseler Straße, von dort in nordwestlicher Richtung bis Altenoyther Straße und von dort in nordöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Altenoythe, Höhe Vitusstraße
                                          
                                          
                                             10.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NORDRHEIN-WESTFALEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Kleve
                                             
                                             Im Süden beginnend an Kreisgrenze WES/KLE – Bislicher Ley auf Höhe Krusdickshof dem Gewässer Kirchenvenn am westlichen Ufer nördlich folgen bis Höhe Pastor-Esser-Str. – dieser westlich folgen – Wildeborgsweg queren – Pastor-Esser-Str. weiter westlich folgen bis Geeststr. – dieser südöstlich folgen bis Kreuzung Bislicher Str./Pollweg – Bislicher Str. nördlich folgen bis Auf dem Mosthövel – diesem westlich folgen – im weiteren Verlauf dem Wasserlauf folgen bis Haffen'sches Feld – dort auf den Sommerskathweg abbiegen – diesem nordwestlich folgen bis Bruckdahlweg – diesem nordwestlich folgen bis Läppersweg – diesem nordwestlich folgen bis Lindackersweg – diesem nordöstlich folgen – Deichstr. queren – Lindackersweg weiter nordöstlich folgen – übergehend in Lohstr. – nordwestlich auf Dohlenweg folgen bis Eickelboomstr. – diesem folgen bis Deichstr. = K 7 – dieser nordwestlich folgen bis Bergswick – dem Gewässer Am Schmalen Meer östlich in Richtung Aspelsches Meer folgen – diesem am südlichen Ufer westlich folgen bis Bahnhofstr. – dieser nordöstlich folgen bis Helderner Str. – dieser nordöstlich folgen bis Isselburger Str. – dieser nördlich folgen bis Heidericher Str. – dieser östlich folgen bis Kalfhovenweg – diesem südöstlich folgen bis Lohstr. – dort östlich folgen bis Ecke Groß Hoxhof – dort bis Waldgrenze folgen – dieser nordöstlich folgen bis Enzweg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze – ab dort entlang der Kreisgrenze folgen bis Schlehenweg – diesem südwestlich folgen bis Wittenhorster Weg – diesem östlich folgen bis Kreisgrenze KLE/WES.
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Wesel
                                             
                                             Wittenhorster Weg südöstlich bis Am Wasserwerk folgen – bis Schledenhorster Str. nordöstlich folgen – bis Gewässer Klefsche Landwehr – diesem südlich folgen – bis Heideweg – diesem südwestlich bis Schledenhorster Str. folgen – Richtung Heckenweg/Merrhooger Str. südöstlich bis Bahnhofstr. Folgen – westlich bis Kreuzung Wittenhorster Weg/Grenzweg folgen – Grenzweg südlich Richtung Bahnlinie folgen – Bahnlinie queren – bis Stallmannsweg folgen – bis Bergerfurther Str. – westlich folgen – übergehend in Bislicher Wald – bis B 8 – B 8 queren – Bergen östlich bis Kreuzung mit Gewässer Bislicher Meer folgen – Bislicher Meer folgen bis Kreisgrenze Wesel/Kleve
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Paderborn
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Norden:
                                                         Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab Haselhorster Straße bis zur Westerloher Straße
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Osten:
                                                         Westerloher Straße ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis Giptenweg, Giptenweg ab Einmündung Westerloher Straße bis Grafhörster Weg, Grafhörster Weg ab Einmündung Giptenweg bis Schöninger Straße, Schöninger Straße ab Einmündung Giptenweg bis Einmündung Am Sporkhof, Am Sporkhof bis Kreuzung mit der Rietberger Straße, Verlängerung der Straße Am Sporkhof ab Kreuzung mit der Rietberger Straße bis Norhagener Straße, Norhagener Straße ab Einmündung der Verlängerung der Straße Am Sporkhof bis Einmündung Brinkweg, Brinkweg ab Einmündung Nordhagener Straße bis Einmündung Schmaler Weg, Schmaler Weg ab bis Obernheideweg, Obernheideweg ab Einmündung Schmaler Weg bis Einmündung Verbindungsweg, Verbindungsweg ab Einmündung Obernheideweg bis Flurweg, Flurweg bis Rieger Straße
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Süden:
                                                         Rieger Straße ab Einmündung Flurweg bis Talweg, Talweg ab Einmündung Rieger Straße bis Westenholzer Straße, Westenholzer Straße ab Einmündung Talweg bis Mastholter Straße, Mastholter Straße ab Westenholzer Straße bis Moorlake
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Westen:
                                                         Moorlaake ab Einmündung Westenholzer Straße bis Köttmers Kamp, Köttmers Kamp ab Einmündung Moorlake bis Einmündung Verbindungsweg zur Haselhorster Straße, Verbindungsweg zwischen Köttmerskamp und Haselhorster Straße, Haselhorster Straße ab Einmündung Verbindungsweg zur Straße Köttmers Kamp bis Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Gütersloh
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Westen:
                                                         Ab Kreuzung Kreisgrenze mit Haselhorststraße dieser Straße folgend bis zur Abzweigung Eichenallee, Eichenallee in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit Feldkamp, Feldkamp in nordöstlicher Richtung bis auf Feldkampstraße, Feldkampstraße in nordöstlicher Richtung bis auf Rietberger Straße, Rietberger Straße in nördliche Richtung – wird dann zur Mastholter Straße, Mastholter Straße weiter über B 64 bis Höhe Industriestraße
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Norden und Osten:
                                                         Nach Osten Industriestraße, dieser weiter folgend bis auf Delbrücker Straße, Delbrücker Straße in nördlicher Richtung bis zur Abzweigung Torfweg, Torfweg in nordöstlicher Richtung bis zur Abzweigung An den Teichwiesen, An den Teichwiesen in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem Markgraben, diesem in nordöstlicher Richtung folgen bis auf Markenstraße, Markenstraße in nördliche Richtung bis zur Abzweigung In den Marken, In den Marken in östliche Richtung folgen bis zum die Straße kreuzenden Graben, diesem in östlicher Richtung folgen bis zu Im Plumpe, Im Plumpe weiter in südöstliche Richtung bis zu dem die Straße kreuzenden Graben, diesem folgen in nordöstlicher Richtung bis auf die Straße Im Thüle, Im Thüle weiter in südliche Richtung bis zur Abzweigung Im Wiesengrund, Im Wiesengrund in östliche Richtung bis zur Abzweigung Westerloher Straße, Westerloher Straße in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Im Süden:
                                                         Verlauf der Kreisgrenze zwischen Gütersloh und Paderborn
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BRANDENBURG
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Ostprignitz-Ruppin
                                             
                                             Im Osten beginnend in Richtung Süden:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         der A 24 ab Abfahrt Herzsprung in Richtung Berlin folgend, südlich der Ortslage Rossow bis in Höhe des Hohlenbergs
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         südlich des Hohlenbergs nach Westen entlang der Gemeindegrenze Wittstock/Dosse / Amt Temnitz bis zum Abzweig nach Süden entlang der Gemeindegrenze Stadt Kyritz/ Amt Temnitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         der Gemeindegrenze von Kyritz Richtung Südwesten weiter folgend bis zum Burgberg und weiter verlaufend Richtung Nordwesten, dabei ein Stück der Dosse folgend
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         der Gemeindegrenze bis zum Waldrand folgend, dann nach Westen unterhalb der Gemeindegrenze durch den Wald auf den bis zur südlichen Spitze des Naturschutzgebietes Postluch Ganz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter in südwestlicher Richtung bis die Straße aus Richtung Wulkow folgende in Richtung Borker See
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Östlich des Borker Sees am Seeufer entlang nach Norden bis zur nördlichen Seespitze
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter nach Norden durch das Naturschutzgebiet Mühlenteich entlang der Klempnitz bis zur Kattenstiegmühle
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         von dort nach Nordwesten auf der Straße nach Königsberg bis zur L144
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         der L144 Richtung Herzsprung folgend bis Herzsprung
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter durch Herzsprung auf die L18 nach Osten bis zur Abfahrt Herzsprung der A24.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Dahme-Spreewald
                                             
                                             Im Westen beginnend
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Landesstraße L 44 Abzweig Umgehung Ortslage Radensdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         nach Norden bis zur Gemeindegrenze Briesensee am Gröditscher Landgraben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter der Gemeindegrenze Briesensee in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Südufer des Barbassees
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter entlang der Gemeindegrenze Briesensee in südöstlicher Richtung bis zur Landesstraße L 44 und dem Klein-Leiner-Fließ in Richtung Caminchen folgend
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         nordöstlich an Caminchen vorbei dem Klein-Leiner-Fließ in Richtung Neu Zauche folgend bis das Klein-Leiner-Fließ die Landesstraße L 44 quert
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         weiter dem Klein-Leiner-Fließ in südlicher Richtung folgend bis zu dessen Einmündung in den A-Graben-Nord
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         vom A-Graben-Nord in südlicher Richtung die Neu Zaucher Kahnfahrt bis zur Einmündung in den Nordumfluter
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         dem Nordumfluter nordwestlich in Richtung Lübben folgend bis zur Querung der Straße Bukoitza
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Straße Bukoitza in nördlicher Richtung folgend bis zum südlichen Ortseingang von Radensdorf, von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Landesstraße L 44 am Abzweig der Umgehungsstraße
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             13.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BAYERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Neustadt a.d.Aisch – Bad Windsheim
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         die Stadt Burgbernheim mit den Stadtteilen Burgbernheim, Aumühle, Buchheim, Hagenmühle, Hilpertshof, Hochbach
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         die Gemeinde Gallmersgarten mit dem Gemeindeteil Bergtshofen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             31.1.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 položka pro Francii se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Francie
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AUGE
                                             LA CHAPELLE-BATON
                                             SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
                                          
                                          
                                             4.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du GERS
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             ARROUEDE
                                             BEZUES-BAJON
                                             CABAS-LOUMASSES
                                             PANASSAC
                                             SAINT-BLANCARD
                                          
                                          
                                             30.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AVERON-BERGELLE
                                             BOURROUILLAN
                                             CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                                             CRAVENCERES
                                             EAUZE
                                             ESPAS
                                             LOUBEDAT
                                             MANCIET
                                             NOGARO
                                             REANS
                                             SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                             SALLES-D'ARMAGNAC
                                             SEAILLES
                                             SION
                                             URGOSSE
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             SABAILLAN
                                             SIMORRE
                                             TOURNAN
                                          
                                          
                                             13.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARBLADE-LE-HAUT
                                             AURENSAN
                                             AUX-AUSSAT
                                             BARCELONNE-DU-GERS
                                             BARCUGNAN
                                             BARRAN
                                             BARS
                                             BAZUGUES
                                             BELLOC-SAINT-CLAMENS
                                             BERDOUES
                                             BERNEDE
                                             LE BROUILH-MONBERT
                                             CASTELNAU-D'ANGLES
                                             CASTEX
                                             CASTEX-D'ARMAGNAC
                                             CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                             CLERMONT-POUYGUILLES
                                             CORNEILLAN
                                             CUELAS
                                             DUFFORT
                                             ESTANG
                                             ESTIPOUY
                                             GEE-RIVIERE
                                             LE HOUGA
                                             IDRAC-RESPAILLES
                                             L'ISLE-DE-NOE
                                             LAAS
                                             LAGARDE-HACHAN
                                             LAGUIAN-MAZOUS
                                             LANNEMAIGNAN
                                             LANNE-SOUBIRAN
                                             LANNUX
                                             LAUJUZAN
                                             LOUBERSAN
                                             MAGNAN
                                             MANAS-BASTANOUS
                                             MARSEILLAN
                                             MAULEON-D'ARMAGNAC
                                             MAUPAS
                                             MIELAN
                                             MIRANDE
                                             MIRANNES
                                             MONCASSIN
                                             MONCLAR-SUR-LOSSE
                                             MONGUILHEM
                                             MONLEZUN
                                             MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                             MONPARDIAC
                                             MONTAUT
                                             MONT-DE-MARRAST
                                             MONTESQUIOU
                                             MORMES
                                             PALLANNE
                                             PERCHEDE
                                             PONSAMPERE
                                             PONSAN-SOUBIRAN
                                             POUYLEBON
                                             PROJAN
                                             RICOURT
                                             RIGUEPEU
                                             SADEILLAN
                                             SAINT-ARAILLES
                                             SAINT-ARROMAN
                                             SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                                             SAINT-CHRISTAUD
                                             SAINTE-DODE
                                             SAINT-ELIX-THEUX
                                             SAINT-JUSTIN
                                             SAINT-MARTIN
                                             SAINT-MAUR
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAINT-MICHEL
                                             SAINT-OST
                                             SARRAGUZAN
                                             SAUVIAC
                                             SEGOS
                                             TILLAC
                                             TOUJOUSE
                                             VERLUS
                                             VIELLA
                                             VIOZAN
                                          
                                          
                                             15.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             IBOS
                                             OROIX
                                             SERON
                                          
                                          
                                             31.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             COUSSAN
                                             GONEZ
                                             GOUDON
                                             HOURC
                                             LASLADES
                                             MARQUERIE
                                             MOULEDOUS
                                             POUYASTRUC
                                             SINZOS
                                             SOUYEAUX
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ANTIN
                                             BERNADETS-DEBAT
                                             BOUILH-DEVANT
                                             ESTAMPURES
                                             FONTRAILLES
                                             FRECHEDE
                                             GUIZERIX
                                             LAPEYRE
                                             LARROQUE
                                             LUBRET-SAINT-LUC
                                             MAZEROLLES
                                             OSMETS
                                             PUNTOUS
                                             SADOURNIN
                                             TROULEY-LABARTHE
                                          
                                          
                                             15.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des LANDES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AIRE-SUR-L'ADOUR
                                             ARBOUCAVE
                                             ARGELOS
                                             AUBAGNAN
                                             BAHUS-SOUBIRAN
                                             BASSERCLES
                                             BATS
                                             BENQUET
                                             BEYRIES
                                             BOURDALAT
                                             BUANES
                                             CASTELNAU-TURSAN
                                             CASTELNER
                                             CAZERES-SUR-L'ADOUR
                                             CLASSUN
                                             CLEDES
                                             COUDURES
                                             DUHORT-BACHEN
                                             EUGENIE-LES-BAINS
                                             EYRES-MONCUBE
                                             FARGUES
                                             LE FRECHE
                                             GEAUNE
                                             GRENADE-SUR-L'ADOUR
                                             HONTANX
                                             LABASTIDE-D'ARMAGNAC
                                             LACAJUNTE
                                             LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
                                             LATRILLE
                                             LAURET
                                             LUSSAGNET
                                             MANT
                                             MAURIES
                                             MIRAMONT-SENSACQ
                                             MONGET
                                             MONSEGUR
                                             MONTEGUT
                                             MONTGAILLARD
                                             MONTSOUE
                                             PAYROS-CAZAUTETS
                                             PECORADE
                                             PERQUIE
                                             PEYRE
                                             PHILONDENX
                                             PIMBO
                                             POUDENX
                                             PUYOL-CAZALET
                                             RENUNG
                                             SAINT-AGNET
                                             SAINT-LOUBOUER
                                             SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
                                             SAINT-SEVER
                                             SAMADET
                                             SARRAZIET
                                             SARRON
                                             SERRES-GASTON
                                             SORBETS
                                             URGONS
                                             VIELLE-TURSAN
                                             LE VIGNAU
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             BARZUN
                                             ESPOEY
                                             GOMER
                                             HOURS
                                             LIVRON
                                             LUCGARIER
                                          
                                          
                                             26.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             BARZUN
                                             ESPOEY
                                             GOMER
                                             HOURS
                                             LIVRON
                                             LUCGARIER
                                          
                                          
                                             26.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AAST
                                             GER
                                             PONSON-DEBAT-POUTS
                                             PONSON-DESSUS
                                          
                                          
                                             31.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             CASTETPUGON
                                             DIUSSE
                                             GARLIN
                                             LABEYRIE
                                             MASCARAAS-HARON
                                             MONCLA
                                             PORTET
                                             POURSIUGUES-BOUCOUE
                                             SAINT-MEDARD
                                             TADOUSSE-USSAU
                                          
                                          
                                             15.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du TARN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             ALMAYRAC
                                             BOURNAZEL
                                             CARMAUX
                                             COMBEFA
                                             CORDES-SUR-CIEL
                                             LABASTIDE-GABAUSSE
                                             LACAPELLE-SEGALAR
                                             LAPARROUQUIAL
                                             MONESTIES
                                             MOUZIEYS-PANENS
                                             SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX
                                             SAINTE-GEMME
                                             SAINT-MARCEL-CAMPES
                                             SAINT-MARTIN-LAGUEPIE
                                             SALLES
                                             LE SEGUR
                                             TREVIEN
                                             VIRAC
                                          
                                          
                                             7.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             La commune suivante dans le département du TARN-ET-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             LAGUEPIE
                                          
                                          
                                             7.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 mezi položky pro Chorvatsko a Maďarsko se vkládá nová položka pro Itálii, která zní:
                                 „Členský stát: Itálie
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Mira: a ovest e a nord della Laguna di Venezia, a sud dell'Idrovia Padova-Venezia
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Campagna Lupia: a nord di via Daniele Manin e dell'Oasi Valle Averto
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             23.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 položka pro Maďarsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Maďarsko
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km
                                             Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km
                                             Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km
                                             Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.
                                             Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.
                                             Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km
                                             Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km
                                             Déli irányba haladva a megyehatárig
                                             A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig
                                             A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km
                                             A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km
                                             A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km
                                             Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km
                                             Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig
                                             Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig
                                             Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, továbbá Móricgát-Erdőszéplak, Forráskút, Üllés és Bordány település teljes belterülete, valamint Csongrád és Bács-Kiskun megye az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az
                                             N46,469738 és az E19,8422, és az
                                             N46,474649 és az E19,866126, és az
                                             N46,406722 és az E19,864139, és az
                                             N46,411634 és az E19,883893, és az
                                             N46,630573 és az E19,536706, és az
                                             N46,628228 és az E19,548682, és az
                                             N46,63177 és az E19,603322, és az
                                             N46,626579 és az E19,652752, és az
                                             N46,568135 és az E19,629595, és az
                                             N46,593654 és az E19,64934, és az
                                             N46,567552 és az E19,679839, és az
                                             N46,569787 és az E19,692051, és az
                                             N46,544216 és az E19,717363, és az
                                             N46,516493 és az E19,760571, és az
                                             N46,555731 és az E19,786764, és az
                                             N46,5381 és az E19,8205, és az
                                             N46,5411 és az E19,8313, és az
                                             N 46,584928 és az E19,675551, és az
                                             N46,533851 és az E 19,811515, és az
                                             N46,47774167 és az E19,86573056, és az
                                             N46,484255 és az E19,792816, és az
                                             N46,615774 és az E19,51889, és az
                                             N46,56963889 és az E19,62801111, és az
                                             N46.55130833 és az E19.67718611, és az
                                             N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az
                                             N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az
                                             N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 és az
                                             N46.558306 és az E19.465675 és az N46.569808 és az E19.437804 és az N46.4271417 és az E19.8205528 és az N46.445379 és az E19.649848 és az N46.5264361 és az E19.63094722 és az N46.5185167 és az E19.664775 és az N46.5247472 és az E19.63145833 és az N46.514667 és az E19.629611 és az N46.65375 és az E19.53113 és az N46.6007389 és az E19.5426556 és az N46.5916083 és az E19.5920389 és az N46.59794444 és az E19.46591667 és az N46.543419 és az E19.866035 és az N46.6204 és az E19.8007, és az
                                             N46.402 és az E19.73983333, N46.5321778 és az E19.67289444, N46.544109, E19.688508, N46.559392, E19.768362, N46.603106, E19.782067, N46.539064, E19.419259, N46.447194,
                                             E19.65843; N46.682422, E19.638406, az N46.685278, E19.64, N46.689837 és az E19.674396; N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, N46.342783 és az E19.802446; N46.544052 és az E19.968252, és az N46.485451 és az E20.027345, N46.552536 és az
                                             E19.970554, és az N46.475176 és az E20.000298, és az N46.339714 és az E19.808507, és az N46.304572, E:19,771922 és az N46.558306 és az
                                             E19.465675, és az N46.422366 és az E19.759126, valamint az N46,443688 és az E19,643344
                                             GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei.
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, és az N46.244069 és az E19.555064 és az N46.287484, E19.563459, N46.224517 és az E19.412833, és az N46.344569 és az E19.405611, valamint az N46.226815
                                             és az 19.397141 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, és az N46.762825 és az E19.857375, valamint N46.741042 és az E19.721741 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi járásának az N46,385753 és az E20,27167 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                          
                                             5.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858; és az N46,82681 és az E20,12392 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                          
                                             4.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bács-Kiskun megye Kecskeméti járásának az N46.931868 és az E19.519266GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye N47.4934 és E19,8685 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Főváros és Pest megye N47.44505 és E19.036856 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             26.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalúi és Békés megye Szeghalmi járásának az N47,021168 és az E21,283025 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             30.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Békés megye Szeghalmi és Hajdú-Bihar megye Berettyújfalúi járásának az N46,995519 és az E21,175782 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             3.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Csongrád megye Szentesi járásának és Békés megye Orosházi és Szarvasi járásának az N46,711812, és az E20,486882 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             8.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bács-Kiskun és Tolna megye N46.254465, E18.963625 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             10.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Győr-Moson-Sopron megye N47.813889, E17.493333 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             10.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Veszprém megye N47.291639, E17.577593 által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             12.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 položka pro Polsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Polsko
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznański), obszar biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo-wschodnim, i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulicą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z droga idąca w kierunku Orzelca. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim, do granic wschodnich miejscowości Orzelec, przy wschodnich granicach miejscowości Orzelec linia granicy skręca w kierunku popołudniowym w dukt leśny. Duktem leśnym linia granicy idzie w kierunku zachodnim, aż do ul. Księżycowej w miejscowości Dziersławice. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Księżycowej, w kierunku północnym, i pod skosem skręca w kierunku północno – zachodnim do miejscowości Dziersławice, do drogi krajowej nr 22. Następnie, w miejscowości Dziersławice, linia granicy idzie wzdłuż drogi krajowej nr 22 aż do skraju lasu (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej: ul;. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miejscowości Gorzów i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S 3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa, gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu Gorzowskiego i Miasta Gorzów, i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodnim, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od miejscowości Maszewo, ul. Prosta, linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ul. Prostej do zbiegu z ul. Kolonijną, będącą przedłużeniem ul. Prostej. U zbiegu tych ulic linia granicy skręca w kierunku południowym przez tereny rolne, do zakrętu drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Zacisze w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowo-zachodnim, do skraju lasu. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż krawędzi lasu, do miejsca, w którym las przedzielony jest droga utwardzoną, i dalej, w kierunku południowo — wschodnim, przebiega do ul. Południowej, w miejscowości Glinik. Następnie linia granicy idzie w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania drogi gruntowej z duktem leśnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku południowym w las, do drogi utwardzonej, w północnej części miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi utwardzonej w kierunku północno — wschodnim, do wschodniej strony miejscowości Orzelec, i następnie biegnie lasem, w kierunku południowym, przecinając linię energetyczną. By następnie dalej lasem, skręcić w kierunku południowo-zachodnim, do drogi krajowej nr 22. Następnie linia granicy przecina drogę krajową w kierunku zachodnim, idąc do wschodniej eck ęści miejscowości Kiełpin. Następnie linia granicy przebiega w kierunku północnym, przez wschodnią część miejscowości Kiełpin i dalej biegnie, w kierunku północno — zachodnim, do granic powiatów: Gorzowskiego i Sulęcińskiego, do południowo — zachodniej części miejscowości Płonica. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż miejscowości Płonica, drogą, do miejscowości Dzierżów. Następnie, w miejscowości Dzierżów, przy Kościele, skręca w kierunku północno — wschodnim, do ulicy Platynowej, a następnie biegnie wzdłuż drogi, do ulicy Leśnej. Następnie ulica Leśną, linia granicy biegnie w kierunku północnym do skraju lasu, a następnie, w kierunku północno wschodnim, biegnie wzdłuż nieczynnej linii kolejowej do drogi krajowej nr 22. Następnie linia skręca w kierunku południowym, wzdłuż drogi krajowej nr 22, do skrzyżowania z ulicą Bratnią, stanowiącą wjazd do miejscowości Łagodzin. Następnie linia przebiega w kierunku północno-wschodnim, idąc wzdłuż ulicy Bratniej, do skraju lasu, i następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, idąc skrajem lasu, mijając ul. Pomocną, idzie do ul. Przyjaznej w miejscowości Łagodzin. Następnie, w miejscowości Łagodzin, biegnie ul. Przyjazną w kierunku południowym, w kierunku ul. Tajemniczej. Następnie linia granicy skręca w kierunku wschodnim, i biegnie ulicą Tajemniczą do skrzyżowania ulic Tajemnicza, Spokojna i Zagrodowa. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym ulicą Zagrodową (droga utwardzona), i następnie biegnie w kierunku wschodnim, do drogi dojazdowej do posesji Zagrodowa 6. Następnie, od posesji, linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, aż do ulicy Niebieskiej, przecinając ulicę Letnią. Następnie linia granicy w dalszym ciągu biegnie w kierunku południowo — wschodnim, do ulicy Granitowej, w miejscowości Maszewo, w połowie odcinka pomiędzy ul. Niebieską a Prostą. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym, do ul. Prostej, skąd zaczęto opis.
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od skrzyżowania ulic: Północnej, Skwierzyńskiej i Czereśniowej, w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie), obszar biegnie w kierunku północno -wschodnim, wzdłuż ul. Skwierzyńskiej, a następnie kierunek zmienia się na południowo – wschodni i granica biegnie w tym kierunku do skrzyżowania ulic Topolowej i Łubinowej. Następnie, w tym samym kierunku, linia obszaru biegnie wzdłuż ul. Łubinowej, do ul. Daliowej. Następnie, pod kątem prostym, granica obszaru skręca w kierunku południowo – zachodnim, wzdłuż ul. Daliowej do ul. Krupczyńskiej. Następnie linia granicy idzie wzdłuż ul. Krupczyńskiej i w połowie odcinka, pomiędzy ulic ą Konwaliową i Chabrową, idzie w kierunku torów kolejowych i ul. Słonecznikowej. Następnie linia granicy w trym samym kierunku przecina ul. Tulipanową oraz drogę ekspresową S 3, idąc skrajem lasu, do ul. Kwiatu Paproci. Następnie, granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Kwiatu Paproci do dojazdu pożarowego nr 23 w kierunku południowym, przecinając dojazd pożarowy nr 11. Następnie, linia granicy skręca w kierunku południowo – zachodnim, w kierunku jeziora Glinik, do drogi utwardzonej. Następnie, idąc w kierunku południowym wzdłuż ww. drogi, linia granicy biegnie do skrzyżowania z linią energetyczną, po czym biegnie w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż południowych granic miejscowości Orzelec. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – zachodnim do skraju lasu, oddalonego o ok. 250 m od zabudowy mieszkalnej znajdującej się w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż skraju lasu, po jego północnej części, do drogi krajowej nr 22, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 22, mijając zachodu miejscowości Dziersławice oraz Międzylesie, do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogami na miejscowości: Krasowiec i Białobłocie. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym, aż do skraju lasu, z prawej strony drogi krajowej nr 22, w kierunku Gorzowa Wlkp. (po lewej stronie drogi jest miejscowość Prądocin). Następnie linia granicy biegnie skrajem lasu aż do miejscowości Łagodzin, wzdłuż ul. Magicznej, dalej ul. Przyjaznej i do skrzyżowania z ulicami Sulęcińska (miasto Gorzów Wlkp.), Łagodna, Dobra, Bratnia i Przyjazna, tj. dochodzi do granic miasta Gorzów Wlkp. i gminy Deszczno, w kierunku północnym. Następnie linia granicy skręca w kierunku północno – zachodnim, wzdłuż ul. Skromnej, zachowując ten kierunek biegnie dalej i przechodzi w ul. Łagodzińską, w kierunku drogi ekspresowej S3, przecinając ją, do ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Gruntową. Następnie, wzdłuż ul. Gruntowej linia granicy biegnie do końca istniejącej zabudowy, po czym skręca w kierunku południowo – wschodnim, do granic miasta Gorzowa Wlkp., gminy Deszczno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku północno – wschodnim, wzdłuż granicy powiatu gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp. i następnie, zmieniając kierunek na południowo – wschodni, linia granicy biegnie do ul. Skwierzyńskiej w miejscowości Karnin (obręb Osiedle Poznańskie).
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od skrzyżowania ulicy Łubinowej z Topolową w miejscowości Deszczno idąc w kierunku północnym około 30 metrów, linia skręca w kierunku wschodnim przy posesji Topolowa 10 potem linia przecina sieć energetyczną i zmierza w kierunku punktu granicznego oddziałów leśnych nr 19 i 20 Nadleśnictwa Skwierzyna, następnie linia przebiega ulicą Borkowską w miejscowości Brzozowiec i dalej ulicą Borkowską do skrzyżowania z ulicą Gorzowską. Następnie w tym samym kierunku (południowym) wchodzi w ulicę Szkolną i dochodzi do skrzyżowania z ulicą Leśną. Dalej linia biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przechodząc przez tory PKP relacji Gorzów Wlkp.- Skwierzyna, dochodząc wzdłuż ulicy Przejazdowej do rozwidlenia ulic i dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni wchodząc w las do drogi ekspresowej S3, po czym przecina punkt oddziału leśnego nr 89, 90, 110 i 111 oraz 113, 112, 135 i 134, następnie nr 138, 139, 182 i 183 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 119,120,142 i 143 i dalej do oddziałów nr 82, 83, 102, 103. Następnie biegnie wzdłuż oddziałów 82 i 83 biegnąc w tym samym kierunku do łuku drogi powiatowej nr 1397F rozdzielającej miejscowości Orzelec i Bolemin. Dalej w kierunku północnym do miejscowości Orzelec przy skrzyżowaniu z drogą osiedlową w Orzelcu a drogą w kierunku miejscowości Dziersławice. Następnie linia przebiega pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Dziersławice o numerach 11 i 12 a następnie do skrzyżowania ulic: Dziersławickiej i Kolonijnej. Potem linia graniczna obszaru przebiega wzdłuż Kolonijnej do skrzyżowania z ulicą Kolonijną w Białobłociu (droga powiatowa nr 1395F) między posesjami nr 37 i 10 wzdłuż granicy obrębu Białobłocie i Glinik do ulicy Karnińskiej przy posesji nr 7 w Gliniku. Dalej linia biegnie w kierunku północno – wschodnim do ulicy Niebieskiej 4 w Deszcznie, następnie wzdłuż ulicy Niebieskiej około 150 metrów w kierunku posesji nr 2, a następnie zmienia kierunek przecinając drogę ekspresową S 3 w kierunku skrzyżowania ulic Lubuska i Leśna przy posesji Lubuska 49 w Deszcznie (pod linią graniczną numeracja posesji rośnie) w kierunku na Skwierzynę, a następnie linia przechodząc przez posesję Lubuska 45, linia biegnie do punktu rozpoczęcia opisu.
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim:
                                             Obszar ograniczony granicą przebiegająca w następujący sposób:
                                             Poczynając od skrzyżowania ulic: Lubuskiej i Skwierzyńskiej w Deszcznie linia biegnie wzdłuż ulicy Skwierzyńskiej w kierunku północno – wschodnim do ulicy Wietrznej w Osiedlu Poznańskim, następnie ulicą Wietrzną za posesję nr 96 w kierunku ulicy Skwierzyńskiej przy posesjach nr 44 i 45 przecina ulicę Brzozową między posesjami nr 36 i 37, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim w kierunku skrzyżowania ulic Olchowa i Nowa, a następnie zmienia kierunek na wschód i biegnie pomiędzy posesjami nr 71 i 72 w miejscowości Borek do skrzyżowania drogi leśnej ze zjazdem na posesję nr 75 w m. Borek. Następnie linia przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego oddziałów leśnych nr 9,10,15 i 16 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia biegnie łukiem w kierunku południowym przez las do punktu między oddziałami nr 21, 22, 27 i 28 oraz dalej do skrzyżowania ulicy: Gajowej z ulicą Nad Wałem oraz drogą powiatową nr 1398F w Brzozowcu. Potem w kierunku południowo-wschodnim do posesji nr 8 pomiędzy ulicami Nad Wałem i Borkowską do załamania linii energetycznej, a następnie przebiega pomiędzy posesjami nr 25b i 26a w Brzozowcu (ulica Polna). Następnie linia idzie w kierunku południowozachodnim przecinając linie kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna oraz drogę relacji Gorzów Wlkp.– Skwierzyna – (ul. Gorzowska). Następnie linia biegnie dalej w tym samym kierunku do punktu oddziałowego nr 65 i 66 po czym zmienia kierunek do punktu oddziałowego nr 89-90, 110-111 w linii do punktu nr 92,93,113 i 114, następnie do punktu nr 74, 75, 95, 96, by przeciąć w północnej części jezioro Glinik. Dalej linia biegnie do punktu oddziałowego nr 53, 54, 77, 78 oraz do punktu nr 38, 39 przecinając drogę powiatową 1397F. Dalej przebiega wzdłuż granic oddziałów nr 38,39 do skraju lasu. Potem linia wchodzi ze skraju lasu w ulicę Słowiczą i przebieg wzdłuż ulicy Słowiczej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z drogą. Następnie biegnie do skrzyżowania z ulicą Sikorkową i do Kukułczej. Potem biegnie w kierunku północnozachodnim w linii prostej do ulicy Niebieskiej w Deszcznie przy posesji nr 5 i dalej w kierunku północnowschodnim wzdłuż posesji ul. Niebieska 5 przecina drogę ekspresowa S 3 oraz linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Krzyż i dalej w kierunku do punktu początku opisu
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo – zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis.
                                          
                                          
                                             25.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno – wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z droga prowadząca do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kireunke na południowy i biegnie przecinajac drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 80,81,112,113 ( nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1352 f z droga prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1351 F z drog ą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym mejscu linia granicy zmienia swój kierunke i biegnie w kireunkupołnocno-zachodnim, przecinajac rzekę Wart ę, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 8,9,14,15(Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kireunku połnocnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowosci Borek. Nastepnie linia granicy biegnie w kireunku północnym, do 66-go kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kireunke na połnocno-wschodni i biegnie wzdłuz rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuz dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skad rzpoczeto opis.
                                          
                                          
                                             25.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: Rozpoczynając od punktu przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 182, 202, 121/1 w miejscowości Nowe Polichno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158 z drogą wojewódzką nr 159, po czym lekko się załamuje i biegnie po łuku do punktu na drodze nr 159 na wysokości posesji nr 23 w miejscowości Dobrojewo. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 159, do skrzyżowania tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1352F, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351F z drogą gminną nr 004911F. Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 22, 23, 28, 29 (Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8, 9, 14, 15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w tym samym kierunku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 217/1 w miejscowości Górki z działką katastralną 250/3 w miejscowości Borek i działką katastralną nr 290 w miejscowości Ciecierzyce. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji 3B w miejscowości Dzierżów. Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica, i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulica Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             29.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2 w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału le- śnego nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowo- ści Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji 85, 83a, 83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             26.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie opolskim: od strony północnej: od skrzyżowania drogi 1403 O relacji Roszowicki Las – Dzielnica z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las (bez tej miejscowości) i dalej tą ulicą w kierunku wschodnim przecinając granicę gminy Cisek z gminą Bierawa do drogi 425 w miejscowości Dziergowice i dalej aż do linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, następnie wzdłuż tej linii kolejowej, włączając miejscowość Dziergowice (bez miejscowości Solarnia), na południe do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z powiatem raciborskim; od strony południowej: od przecięcia rzeki Odra, granicy powiatu raciborskiego i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w kierunku zachodnim wzdłuż zachodnich granic miejscowości Podlesie, miejscowości Dzielnica (włączając te miejscowości do obszaru); od strony zachodniej: od miejscowości Dzielnica w kierunku północnym wzdłuż południowych granic miejscowości Roszowice (bez tej miejscowości) do skrzyżowania drogi nr 1403 O z ulicą Głogowiec w miejscowości Roszowicki Las.
                                          
                                          
                                             25.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie śląskim: teren ograniczony od strony północnej: wzdłuż granicy powiatów Kędzierzyn — Koźle i Racibórz — od miejscowości Podlesie w kierunku wschodnim do miejscowości Solarnia; od strony wschodniej: od miejscowości Solarnia wzdłuż linii kolejowej relacji Kędzierzyn- Koźle –Racibórz do wysokości północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska (bez tej miejscowości); od strony południowej: od północnej granicy administracyjnej miejscowości Kuźnia Raciborska, poprzez południowe granice miejscowości Budziska, obejmując tą miejscowość, do północnych granic administracyjnych miejscowości Turze (z pominięciem tej miejscowości); od strony zachodniej: od północnych granic administracyjnych miejscowości Turze, wzdłuż południowej i zachodniej granicy miejscowości Ruda, w linii prostej do granicy powiatu raciborskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego na wysokości miejscowości Podlesie.
                                          
                                          
                                             25.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, granica obszaru biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 13, 14, 20, 21 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na południowy i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową nr 22 oraz drogę powiatową nr 1395F między posesjami nr 6 i 4 w miejscowości Białobłocie, do skrzyżowania dróg na wysokości posesji nr 44 w miejscowości Białobłocie. Następnie linia granicy załamuje się i dalej biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę krajową nr 22, drogę powiatową nr 1397F, Kanał Kiełpiński, omijając od strony północnej zabudowania miejscowości Kiełpin, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 77, 78 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnozachodnim do punktu przecięcia działki katastralnej nr 77/1, 88/1, 80 w miejscowości Łąków. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie, przecinając Kanał Bema, rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi gminnej nr 000414F z drogą prowadzącą do posesji nr 80 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy biegnie po łuku dalej w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1393F z drogą przebiegającą obok posesji nr 75 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie, przecinając rzekę Wartę, w kierunku północno-wschodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 310, 299, 205 w miejscowości Ulim przy drodze gminnej nr 001349F. Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek na kierunek wschodni i biegnie do skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             29.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, linia granicy obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania drogi gminnej nr 001320F z drogą prowadzącą do drogi gminnej nr 001318F.
                                             Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1397F z drogą gminną nr 001318F. Następnie, po łuku, linia granicy biegnie omijając od strony zachodniej większość zabudowań miejscowości Orzelec, do punktu przecięcia nr 101, 102, 123, 124 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy załamuje się i biegnie dalej w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 221, 222, 253, 254 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę krajową nr 22, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 115, 116, 138, 139 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14A w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą powiatową nr 1397F w miejscowości Płonica. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą do posesji nr 48 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             30.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie małopolskim: teren ograniczony od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 — od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 („Głogoczów”) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K; od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K do mostu na rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka (gm. Myślenice) i wzdłuż tej rzeki w kierunku południowo — zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości. Wzdłuż tej granicy, następnie południowej i południowo — zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) i wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Izdebnik (gm. Lanckorona) w kierunku południowo — wschodnim i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 52 do skrzyżowania z droga gminną nr 470141 K w Izdebniku; od strony zachodniej: od skrzyżowania z droga krajową nr 52 w miejscowości Izdebnik w kierunku północnym droga gminną nr 470141 K i dalej w kierunku północno — wschodnim droga gminna nr 470146 K do granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska (gm. Skawina). Wzdłuż tej granicy w kierunku północno — zachodnim ok. 130 m i dalej droga lokalną w kierunku północnym przez miejscowość Wola Radziszowska i dalej drogą gminną nr 601166 K do drogi gminnej nr 601190 K — do mostu na rzece Cedron; od strony północnej: od mostu na drodze gminnej nr 601190 K w miejscowości Wola Radziszowska wzdłuż rzeki Cedron do jej ujścia do rzeki Skawinki, a następnie przez tą rzekę i dalej po jej wschodniej stronie w miejscowości Radziszów (gm. Skawina) wzdłuż dróg: gminnej nr 601225 K powiatowej nr 1940 K (ul. Podlesie), gminnej nr 601106 K (ul. Spacerowej) i Białej Drogi do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości. Następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów — Działy do drogi krajowej nr 52 i węzła drogowego z drogą krajową nr 7 („Głogoczów”).
                                          
                                          
                                             27.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód) linia granicy obszaru biegnie w kierunku wschodnim przecinając drogę wojewódzką nr 192, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 386, 407, 408 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę gminną nr 004313F, oddział leśny nr 431 (Nadleśnictwo Międzychód), do skrzyżowania drogi krajowej nr 24 z drogą powiatową nr 1323F. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku południowym, przecinając linię kolejową, oddziały leśne Nadleśnictwa Międzychód, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 519, 520, 528, 529 (Nadleśnictwo Międzychód). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1327F z drogą gminną nr 004305F w miejscowości Lubikowo. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie po luku przecinając drogę krajową nr 24 na wysokości wjazdu do miejscowości Przytoczna, obejmując całą miejscowość Przytoczna. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym nad zbiornikiem wodnym „Nadolno”, obejmując cały ten zbiornik. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie po łuku, omijając od strony południowej zabudowania miejscowości Dębówko, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 370, 371, 389, 390 (Nadleśnictwo Międzychód), skąd rozpoczęto opis. Miejscowości znajdujące się w obszarze zapowietrzonym — w gminie Przytoczna: Przytoczna, Goraj, Lubikowo.
                                          
                                          
                                             3.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie opolskim: teren ograniczony: od strony południowej: od przecięcia torów kolejowych z ulicą Strzelecką w miejscowości Domaszowice następnie do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 stąd ulicą lipową łącząca miejscowość Wielołękę i Międzybrodzie (z wyłączeniem tych miejscowości) do Duczowa Małego, aż do krzyżowania z drogą krajową nr 42; od strony wschodniej: w linii prostej od torów kolejowych w kierunku sołectwa Duczów Mały łącznie z tą miejscowością, a dalej poprzez miejscowość Duczów Wielki (łącznie z nią) do sołectwa Świniary Małe; od strony północnej: od Świniar Małych drogą do miejscowości Polkowskie łącznie z tą miejscowością, a dalej w linii prostej do drogi Strzelce -Woskowice Górne; od strony zachodniej wzdłuż drogi Woskowice Górne-Strzelce do drogi nr 42 i tą drogą do północnych granic administracyjnych Domaszowic do ul. Strzeleckiej.
                                          
                                          
                                             31.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie dolnośląskim: teren ograniczony: od strony wschodniej: szczytami Kamień Wielki, Kościelny Las w kierunku ulicy 1 go Maja do skrzyżowania z drogą na ul. Jakubowice, następnie wzdłuż tej drogi do wyciągu narciarskiego, następnie szczyt Świni Grzbiet do granicy państwa w kierunku Wzgórza Bluszczowa; od strony południowej: od granicy Kudowa Słone Nachod, 1,5 km od szczytu Ptasznica w kierunku północnym do skrzyżowania drogi nr 8 z drogą na Dańczów; od strony zachodniej i północnej: od Wzgórza Bluszczowa wzdłuż granicy państwa do przejścia Kudowa Słone Nachod. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości: Kudowa Zdrój (z wyłączeniem ul. Pstrążna, ul. Bukowiny, ul. Jakubowice), część zachodnia Jeleniowa do skrzyżowania z drogą na Dańczów.
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie małopolskim: od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowo – wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno – wschodnim i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1 400  m, a następnie drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno – zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej. Od strony północnej: ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym); od strony zachodniej: od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo – zachodnim i południowym do północnej granicy administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.
                                          
                                          
                                             1.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim: teren ograniczony: od północnego-wschodu: od punktu przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 449 z ulicą Akacjową w Rojowie, biegnąc dalej ulicami Wrocławską, Hurtową, Pogodną w Olszynie, do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Olszyna przy posesjach 100 i 101; od wschodu: od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Olszyna przy posesjach 100 i 101, wschodnią granicą Olszyny w linii prostej w kierunku Ignacowa do skrzyżowania dróg w Ignacowie z drogą biegnącą na Marcinki; od strony południowej: od skrzyżowania dróg w Ignacowie z drogą biegnącą na Marcinki w kierunku Kobylej Góry przez południową granicę miasta w linii prostej skrzyżowania dróg w Myślniewie następnie w linii prostej do lasu i dalej duktami leśnymi do rzeki Złotnica; od strony zachodniej: od rzeki Złotnica poprzez dukty leśne do granicy lasu, dalej w linii prostej do punktu początkowego.
                                          
                                          
                                             15.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie mazowieckim: w powiecie żyrardowskim w gminie Wiskitki miejscowości: Popielarnia, Kamionka, Miedniewice, Nowa Wieś, Hipolitów
                                             W województwie łódzkim teren miejscowości: Wola Szydłowiecka w gminie Bolimów na odcinku od granicy powiatu od strony wschodniej do drogi tartacznej na zachodzie, oraz miejscowość Józefów od numeru 1 do numeru 5 włącznie
                                          
                                          
                                             18.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Spojené království
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Area comprising: Those parts of North Yorkshire Country (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.0467and W2.1539
                                          
                                          
                                             30.1.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Area comprising: Those parts of Lincolnshire Country (ADNS code 00153) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.4638 and E0.0204
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Area comprising: Those parts of Carmarthenshire County (ADNS code 00110) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.7781 and W4.2208
                                          
                                          
                                             25.1.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Českou republiku se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Česká republika
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Biskoupky na Moravě (604755), Bohutice (606677), Čučice (624373), Dobelice (626821), Dobřínsko (627917), Dolní Kounice (629286), Hlína u Ivančic (639184), Hrubšice (648639), Jezeřany (659428), Maršovice (659436), Kadov (661961), Kratochvilka (644133), Kubšice (676888), Lesonice u Moravského Krumlova (680249), Moravské Bránice (698890), Miroslavské Knínice (695394), Neslovice (703729), Nové Bránice (706043), Olbramovice u Moravského Krumlova (709930), Padochov (717371), Petrovice u Moravského Krumlova (720178), Polánka u Moravského Krumlova (725064), Silůvky (747815), Trboušany (768057), Zbýšov u Oslavan (792110), Babice u Rosic (600709), Branišovice (609374), Cvrčovice u Pohořelic (618152), Čermákovice (619698), Dolní Dubčany (628956), Džbánice (634310), Horní Dubňany (642843), Míšovice (645699), Jamolice (656674), Ketkovice (664855), Kupařovice (677582), Loděnice u Moravského Krumlova (686344), Lukovany (689041), Malešovice (690872), Mělčany u Ivančic (692786, Miroslav (695378), Našiměřice (701661), Němčičky (703052), Omice (711195), Ořechov (712612), Pravlov (733016), Radostice u Brna (738310), Rosice u Brna (741221), Rybníky na Moravě (744026), Senorady (747530), Skalice u Znojma (747947), Střelice u Brna (757438), Suchohrdly u Miroslavi (759210), Šumice (764248), Tetčice (766861), Tulešice (771449), Vémyslice (779971), Zakřany (790478), Zastávka (791113), Vedrovice (777536), Zábrdovice u Vedrovic (798754)
                                          
                                          
                                             7.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravský Krumlov (699128), Nová Ves u Oslovan (705659), Rokytná (699225), Oslavany (713180), Řeznovice (745421)
                                          
                                          
                                             30.1.2017 až 7.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bavory (601209), Dobré Pole (627259), Dolní Věstonice (630331), Horní Věstonice (644579), Ivaň (655708), Nová Ves u Pohořelic (705667), Novosedly na Moravě (706973), Perná (719242), Březí u Mikulova (613908), Jevišovka (659363), Klentnice (666149), Litobratřice (685356), Nový Přerov (707864), Pavlov u Dolních Věstonic (718394), Pohořelice nad Jihlavou (724866), Popice (725757), Pouzdřany (726729), Přibice (735311), Strachotín (755893), Troskotovice (768553), Vlasatice (783307) a Vranovice nad Svratkou (785512)
                                          
                                          
                                             10.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranice území tvoří silnice E461
                                          
                                          
                                             2.2.2017 až 10.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Benátecká Vrutice (602060), Borek nad Labem (607517), Brandýs nad Labem (609048), Brázdim (609773), Břežany II (614955), Bříství (615056), Černíky (620220), Dehtáry (658481), Dřevčice u Brandýsa nad Labem (632937), Hlavenec (638960), Horoušany (644803), Jenštejn (658499), Jirny (660922), Kozovazy (788490), Lhota u Dřís (680931), Litol (689556), Lysá nad Labem (689505), Martinov (791008), Mochov (698067), Nehvizdy (702404), Ostrov u Brandýsa nad Labem (609234), Podolanka (724149), Polerady u Prahy (725218), Popovice u Brandýsa nad Labem (609251), Předměřice nad Jizerou (734284), Přerov nad Labem (735035), Radonice u Prahy (738247), Sedlčánky (619213), Skorkov (748382), Sojovice (752169), Stará Boleslav (609170), Stará Lysá (753807), Starý Vestec (755231), Svémyslice (792772), Šestajovice u Prahy (762385), Tlustovousy (771414), Tuklaty (771422), Tuřice (771856), Úvaly u Prahy (775738), Vykáň (787558), Vyšehořovice (788503), Záryby (791016), Zeleneč (792781)
                                          
                                          
                                             9.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Čelákovice (619159), Káraný (708020), Lázně Toušeň (767859), Mstětice (792764), Nový Vestec (708038), Otradovice (748366), Stránka u Brandýsa nad Labem (609269), Záluží u Čelákovic (619230), Zápy (609226)
                                          
                                          
                                             2.2.2017 až 9.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bělý (689831), Bezděkov nad Metují (603597), Blažkov u Slavoňova (750395), Bohdašín nad Olešnicí (621099), Bohdašín v Orlických horách (606197), Borová (607711), Bražec (701343), Červený Kostelec (621102), Česká Čermná (621269), Dlouhé (707317), Dolní Radechová (630063), Horní Dřevíč (754811), Horní Kostelec (621111), Horní Radechová (643874), Horní Rybníky (789356), Hronov (648370), Jestřebí nad Metují (659088), Jizbice u Náchoda (661449), Kramolna (768910), Lhotky (768928), Libchyně (659096), Lipí u Náchoda (684031), Machov (689840), Machovská Lhota (689858), Městská Kramolna (768936), Mezilesí u Náchoda (693685), Náchod (701262), Nízká Srbská (689866), Nový Hrádek (707341), Olešnice u Červeného Kostelce (710369), Olešnice v Orlických horách (710466), Police nad Metují (725323), Provodov (733881), Přibyslav nad Metují (735710), Radešov nad Metují (725331), Rokytník (648434), Řešetova Lhota (758531), Sendraž (659100), Slavíkov u Náchoda (750182), Slavoňov (750409), Staré Město nad Metují (701335), Starkoč u Vysokova (788384), Studnice u Náchoda (758540), Šonov u Nového Města nad Metují (762920), Trubějov (768952), Třtice nad Olešnicí (758558), Velká Ledhuje (725340), Velké Petrovice (779261), Velký Dřevíč (648400), Vrchoviny (786527), Všeliby (796581), Vysoká Srbská (788121), Vysokov (788392), Zábrodí (789364), Zbečník (648396), Zlíčko (788147), Žabokrky (648418)
                                          
                                          
                                             11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Babí u Náchoda (701297), Běloves (701301), Dobrošov (627445), Malá Čermná (648451), Malé Poříčí (701378), Pavlišov (718343), Velké Poříčí (648426), Žďárky (795526)
                                          
                                          
                                             3.2.2017 až 11.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Babčice (630551), Běleč u Mladé Vožice (601896), Bendovo Záhoří (604976), Beranova Lhota (658049), Bítov u Radenína (737500), Blanice u Mladé Vožice (604984), Bradáčov (608963), Broučkova Lhota (658278), Čekanice u Tábora (619086), Dědice u Nemyšle (703290), Hlasivo (638838), Hlinice (639231), Horní Hrachovice (724696), Horní Světlá u Bradáčova (608971), Hroby (648256), Chotoviny (653411), Chrbonín (654124), Janov u Mladé Vožice (656909), Jedlany (658057), Jeníčkova Lhota (658286), Kozmice u Chýnova (648264), Krchova Lomná (604992), Křtěnovice (705918), Lažany u Chýnova (648272), Lejčkov (629138), Malešín u Vodice (784265), Malý Ježov (779610), Měšice u Tábora (693456), Mladá Vožice (696722), Mostek u Ratibořských Hor (724726), Nahořany u Mladé Vožice (740284), Nová Ves u Chýnova (705870), Nové Dvory u Pořína (726079), Oblajovice (708607), Podolí u Ratibořských Hor (724211), Pojbuky (724980), Pořín (726087), Prasetín (732907), Radenín (737518), Radostovice u Smilových Hor (738484), Radvanov u Mladé Vožice (738875), Rašovice u Hlasiva (638854), Ratibořice u Tábora (739863), Ratibořské Hory (739880), Rodná (740292), Řemíčov (745073), Sezimovo Ústí (747688), Smilovy Hory (751065), Stará Vožice (754064), Stoklasná Lhota (619094), Vlčeves (783641), Vodice u Tábora (784273),Vrážná (653471), Vřesce (786667), Zadní Lomná (724998), Zadní Střítež (725005), Záhostice (655481), Zárybničná Lhota (790991), Bedřichov u Zhořce (792934), Bezděčín u Obrataně (708691), Cetoraz (617679), 708704 Hrobská Zahrádka (708704), Křeč (708704), Obrataň (708712), Sudkův Důl (758787), Těchobuz (765449), Velká Rovná (792942), Zhoř u Pacova (792951)
                                          
                                          
                                             14.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Blanička (724718), Dobronice u Chýnova (627399), Dolní Hořice (629103), Domamyšl (630560), Dub u Ratibořských Hor (633259), Hartvíkov (708585), Chotčiny (652814), Chýnov u Tábora (655473), Kladruby (629120), Kloužovice (666572), Mašovice (652822), Pohnánec (724700), Pohnání (724734), Velmovice (666581)
                                          
                                          
                                             6.2.2017 až 14.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (601179) Bavorov, (636657) Blanice, (615609) Budyně, (784338) Čavyně, (623482) Číčenice, (623776) Čichtice, (626180) Dívčice, (631710) Hájek u Bavorova, (746681) Hlavatce u Českých Budějovic, (647608) Hracholusky u Prachatic, (654981) Chvalešovice, (655007) Chvaletice u Protivína, (676705) Kloub, (674052) Krašlovice, (674303) Krč u Protivína, (691216) Krtely, (755729) Křepice u Vodňan, (676713) Křtětice, (746690) Lékařova Lhota, (674061) Lidmovice, (655261) Lužice u Netolic, (689769) Mahouš, (691224) Malovice u Netolic, (691232) Malovičky, (733849) Milenovice, (633151) Nákří, (703940) Netolice, (647616) Obora u Hracholusk, (689785) Olšovice, (746711) Plástovice, (691241) Podeřiště, (676721) Pohorovice, (757110) Protivec, (733857) Protivín, (737402) Radčice u Vodňan, (746720) Sedlec u Českých Budějovic, (748315) Skočice, (760862) Svinětice, (757136) Šipoun, (674311) Těšínov u Protivína, (672327) Útěšov, (779512) Velký Bor u Strunkovic, (674079) Vitice u Vodňan, (789089) Záblatí, (674320) Záboří u Protivína, (797260) Žitná u Netolic
                                          
                                          
                                             17.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (681946) Černěves u Libějovic, (773603) Hvožďany u Vodňan, (651117) Chelčice, (681954) Libějovice, (681962) Nestanice, (755745) Stožice, (651125) Truskovice, (773611) Újezd u Vodňan, (784281) Vodňany
                                          
                                          
                                             9.2.2017 až 17.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (615421) Budislav, (780405) Ceraz, (624888) Debrník, (626091) Dírná, (626406) Dlouhá Lhota u Tábora, (631027) Doňov, (632066) Dráchov, (638935) Hlavatce, (639044) Hlavňov u Budislavi, (648761) Hrušova Lhota, (650552) Chabrovice, (653039) Chotěmice, (653594) Choustník, (653608) Kajetín, (615439) Katov u Budislavi, (674176) Krátošice, (675156) Krtov, (689700) Lžín, (693791) Mezná u Soběslavi, (780413) Mokrá u Soběslavi, (780421) Nedvědice u Soběslavi, (626104) Nová Ves u Dírné, (691925) Obora u Maršova, (721336) Planá nad Lužnicí, (653616) Předboř u Choustníku, (734519) Přehořov u Soběslavi, (745766) Řípec, (747891) Skalice nad Lužnicí, (748358) Skopytce, (783404) Svinky, (769461) Třebějice, (770019) Třebiště, (771201) Tučapy u Soběslavi, (705888) Turovec, (721701) Újezdec u Kardašovy Řečice, (775436) Ústrašice, (780430) Vesce u Soběslavi, (721719) Višňová u Kardašovy Řečice, (783412) Vlastiboř u Soběslavi, (721727) Záhoří, (790851) Záluží u Budislavě, (783421) Záluží u Vlastiboře, (626112) Záříčí u Dírné, (626121) Závsí, (793361) Zlukov, (795828) Želeč u Tábora, (780693) Žíšov u Veselí nad Lužnicí
                                          
                                          
                                             20.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (771198) Dvorce u Tučap, (751804) Chlebov, (666106) Klenovice u Soběslavi, (734501) Kvasejovice u Soběslavi, (700690) Myslkovice, (741591) Roudná nad Lužnicí, (793817) Sedlečko u Soběslavě, (751707) Soběslav, (793825) Zvěrotice
                                          
                                          
                                             12.2.2017 až 20.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Beňov (606740), Brodek u Přerova (612758), Buk (615731), Císařov (617784), Citov (617857), Čechy (630837), Čekyně (619108), Dluhonice (626708), Čelechovice u Přerova (619337), Dobrčice (627186), Domaželice (630845), Grymov (636274), Henčlov (638277), Hradčany na Moravě (646695), Kanovsko (784044), Kokory (667978), Kozlovice u Přerova (734985), Lazníky (679411), Lhotka u Přerova (681415), Líšná u Přerova (685038), Luková u Přerova (689033), Lýsky (782335), Nahošovice (633038), Nelešovice (702838), Oldřichov na Moravě (709999), Osek nad Bečvou (713015), Pavlovice u Přerova (718581), Penčice (719056), Penčičky (719064), Podolí u Přerova (724319), Popovice u Přerova (782343), Prosenice (733288), Proseničky (733296), Prusínky (718599), Prusy (602612), Předmostí (734977), Přestavlky u Přerova (735167), Radslavice u Přerova (738816), Radvanice u Lipníka nad Bečvou (738859), Rokytnice u Přerova (740896), Říkovice u Přerova (745588), Sobíšky (752029), Stará Ves u Přerova (753939), Sušice u Přerova (759791), Troubky nad Bečvou (768685), Tučín (771244), Turovice (633046), Vinary u Přerova (782351), Vlkoš u Přerova (784052), Zábeštní Lhota (789054), Želatovice (795801), Žeravice (796441)
                                          
                                          
                                             23.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740)
                                          
                                          
                                             15.2.2017 až 23.2.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Německo se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Německo
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                SACHSEN-ANHALT
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Köthen (Anhalt) die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Arensdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dohndorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Elsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gahrendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Hohsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Löbnitz an der Linde
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Merzien
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Porst
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wülknitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zehringen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Südliches Anhalt die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Breesen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Cosa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fernsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Görzig
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Großbadegast
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Libehna
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Locherau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Meilendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pfriemsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Prosigk
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Reinsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Repau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Reupzig
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ziebigk
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Aken (Elbe) der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kleinzerbst
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Osternienburger Land die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Drosa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Elsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Elsnigk
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Frenz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kleinpaschleben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klietzen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Maxdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Micheln
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Mölz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Osternienburg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pißdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rosefeld
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sibbesdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Thurau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Trebbichau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Trinum
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wulfen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Würflau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zabitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Südliches Anhalt die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Friedrichsdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lausigk
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Naundorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Scheuder
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Storkau
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Köthen (Anhalt) der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Baasdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                                             
                                             In der Gemeinde Südliches Anhalt die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Edderitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gröbzig
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Maasdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Piethen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pilsenhöhe
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wörbzig
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Gemeinde Bernburg (Saale) die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Biendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wohlsdorf mit Crüchern
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Poley mit Weddegast
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Gemeinde Könnern die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gerlebogk
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Cormigk mit Sixdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Gemeinde Nienburg (Saale) der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Borgesdorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             22.2.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Barby (Elbe) die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gnadau mit Döben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tornitz mit Grube Alfred und Werkleitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wespen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Barby (Elbe) der Ortsteil
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zuchau mit Colno
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Nienburg (Saale) die Stadt
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Nienburg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Nienburg (Saale) die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Altenburg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gerbitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Grimschleben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Jesar
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Neugattersleben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Wedlitz und Wispitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             In der Einheitsgemeinde Staßfurt die Ortsteile
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Atzendorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Brumby
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Förderstedt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Glöthe
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Hohenerxleben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Löbnitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Üllnitz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Salzlandkreis
                                             
                                             Einzelne Gebiete in der Einheitsgemeinde Staßfurt: