Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/167 ze dne 30. ledna 2017, kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice Rady 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu (oznámeno pod číslem C(2017) 60)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0167 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 27/143
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/167
   ze dne 30. ledna 2017,
   kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice Rady 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 60)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na článek 4, čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 1 a čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na prováděcí směrnici Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce (2), a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí směrnice 2014/98/EU stanoví pravidla pro produkci, certifikaci a uvádění na trh prvotního, základního a certifikovaného materiálu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Během produkce platí přísná ustanovení na ochranu prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu před infekcemi všeho druhu způsobenými škodlivými organismy, protože prvotní matečné rostliny představují výchozí bod procesu produkce a certifikace rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin. Ustanovení čl. 8 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/98/EU dodavatelům ukládá povinnost uchovávat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál v určených zařízeních, která jsou chráněna proti hmyzu a zajišťují ochranu proti infekci přeletem vektorů a z jakýchkoli jiných možných zdrojů. Ustanovení čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice stanoví, že prvotní matečné rostliny a prvotní materiál jsou v průběhu celého procesu produkce jednotlivě identifikované. Dále se v čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice stanoví, že prvotní matečné rostliny a prvotní materiál se pěstují izolovaně od půdy, v nádobách s pěstebními substráty neobsahujícími půdu nebo v nádobách se sterilizovanými pěstebními substráty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k neexistenci jednotného systému certifikace mohou v současné době dodavatelé stále produkovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál na volném poli. Prováděcí směrnice 2014/98/EU je použitelná ode dne 1. ledna 2017. Od uvedeného data poprvé zavede požadavek, aby dodavatelé produkovali prvotní matečné rostliny a prvotní materiál v zařízeních chráněných proti hmyzu. Dodavatelé v některých členských státech již před vstupem v platnost pravidel uvedené směrnice, kterou se provádí směrnice 2008/90/ES, investovali do výstavby zařízení chráněných proti hmyzu, a jsou proto schopni splnit požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1, 2 a 3 prováděcí směrnice 2014/98/EU od data použitelnosti této směrnice. Vzhledem k tomu, že výstavba těchto zařízení chráněných proti hmyzu vyžaduje značné investice lidských a finančních zdrojů, je vhodné dodavatelům z jiných členských států poskytnout dostatek času na to, aby u určitých druhů přizpůsobili své systémy produkce, a současně přitom pokračovali v produkci. Producenti v Belgii a ve Francii začali již dříve investovat do výstavby zařízení chráněných proti hmyzu, zatímco producenti v České republice a Španělsku budou potřebovat na to, aby vyhověli požadavkům produkce v zařízeních chráněných proti hmyzu, delší dobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko proto v souladu s čl. 8 odst. 4 prováděcí směrnice 2014/98/EU požádaly o dočasné oprávnění k certifikaci prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu některých druhů vyprodukovaných na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu. Tato povolení by měla být časově omezená a měla by se omezovat na určité druhy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Měla by být stanovena vhodná opatření s cílem zajistit stejný nákazový status prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných na volném poli a prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných v zařízeních chráněných proti hmyzu. Tato opatření se týkají identifikace, vizuálních prohlídek, odběru vzorků a testování, izolační vzdálenosti, ošetřování a podmínek pěstování prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu, jakož i analýzy pěstebních substrátů, v nichž se tyto prvotní matečné rostliny a prvotní materiál pěstují. Kromě toho by měla být stanovena opatření k zamezení přenosu infekce strojní technikou, nástroji pro štěpování nebo z jakýchkoli jiných zdrojů. Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko navrhly opatření, která považují za nezbytná pro omezení rizika nákazy v závislosti na klimatických podmínkách, podmínkách pěstování prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu, vzdálenosti od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích druhů významných pro dané prvotní matečné rostliny a prvotní materiál, na základě odborných znalostí týkajících se prevalence a biologie dotčených škodlivých organismů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Belgická provincie Luxembourg nemá komerční produkci rozmnožovacího materiálu, ovocných rostlin a podnoží Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a Pyrus communis L. Aby se zajistila vhodná izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných rostlin Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, a Pyrus communis L., prvotní matečné rostliny a prvotní materiál těchto druhů by měly být v provincii Luxembourg produkovány pouze na poli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Francie má zvláštní postup výběru kandidátských prvotních matečných rostlin na poli v blízkosti jiných rostlin stejného druhu, které nepodléhají systému certifikace. Belgická školka na produkci prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu na poli se nachází v sousedství obce Mussy-la-Ville. Francie ani Belgie tudíž nemůže zajistit izolační vzdálenost. Pro ochranu zdraví vybraných kandidátských prvotních matečných rostlin a dotčených prvotních matečných rostlin jsou tyto rostliny pravidelně kontrolovány a častěji analyzovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál vyprodukované na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu by měly být identifikovány prostřednictvím návěsek, aby se v souladu s čl. 8 odst. 4 prováděcí směrnice 2014/98/EU zajistila jejich vysledovatelnost. Tyto návěsky by měly splňovat požadavky stanovené v článku 2 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU (3). Tyto návěsky by dále měly poskytovat relevantní informace potřebné jak pro úřední kontrolu, tak pro informovanost uživatele materiálu. Proto musí být na návěskách uvedeny specifické výrobní podmínky a datum, do kterého jsou dotčené členské státy oprávněny certifikovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál vyprodukované na poli. Z důvodu omezené velikosti návěsek by mělo být povoleno informace uvedené na samotné návěsce omezit a podrobnější informace týkající se povolení poskytovat v průvodním dokumentu k návěsce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Z důvodu ochrany zdraví rostlin je vhodné stanovit pravidla umožňující zpětnou vysledovatelnost veškerého základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin rozmnožených z prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných na poli. Proto by označení veškerého základního nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin rozmnožených z prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných na poli mělo rovněž výslovně odkazovat na skutečnost, že na tyto prvotní matečné rostliny a prvotní materiál se vztahuje povolení udělené tímto rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               S ohledem na výše uvedené a s cílem umožnit dodavatelům v Belgii, České republice, Francii a Španělsku, aby produkci prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu na volném poli postupně přesouvali do zařízení chráněných proti hmyzu, by tyto členské státy měly být dočasně oprávněny v souladu s tímto rozhodnutím certifikovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin vyprodukované na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu. Toto oprávnění by mělo platit do 31. prosince 2018 v případě Belgie a Francie a do 31. prosince 2022 pro Českou republiku a Španělsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Toto rozhodnutí by mělo být použitelné od stejného data jako prováděcí směrnice 2014/98/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Oprávnění
   1.   V souladu s čl. 8 odst. 4 prováděcí směrnice 2014/98/EU se České republice a Španělsku umožňuje do 31. prosince 2022 certifikovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál druhů uvedených v příloze vyprodukované na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2 a 3 a čl. 4 odst. 1.
   2.   V souladu s čl. 8 odst. 4 prováděcí směrnice 2014/98/EU se Belgii a Francii umožňuje do 31. prosince 2018 certifikovat prvotní matečné rostliny a prvotní materiál druhů uvedených v příloze vyprodukované na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2 a 3 a čl. 4 odst. 1.
   Článek 2
   Požadavky týkající se uchovávání
   1.   Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál vyprodukované na poli se uchovávají v souladu s požadavky stanovenými v části A přílohy týkající se dotčených členských států a druhů.
   2.   Nástroje a strojní technika pro štěpování a prořezávání musí být před každým použitím na dotčených prvotních matečných rostlinách a prvotním materiálu a po něm zkontrolovány, vyčištěny a dezinfikovány.
   3.   Mezi prvotními matečnými rostlinami a prvotním materiálem musí být dodržována vhodná vzdálenost tak, aby se minimalizoval kontakt kořenů mezi dotčenými prvotními matečnými rostlinami a prvotním materiálem.
   Článek 3
   Požadavky týkající se vizuálních prohlídek, odběru vzorků a testování
   Belgie, Česká republika, Francie, Španělsko kromě dodržení požadavků stanovených v článcích 10 a 11 prováděcí směrnice 2014/98/EU zajistí splnění požadavků stanovených v části B přílohy týkající se dotčených členských států a druhů.
   Článek 4
   Požadavky na označování
   1.   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/98/EU musí být na návěsce prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu certifikovaných Českou republikou a Španělskem uvedeno toto označení: „Vyprodukováno na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/167; certifikace schválena do 31. prosince 2022.“
   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU musí být na návěsce prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu certifikovaných Belgií a Francií uvedeno toto označení: „Vyprodukováno na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/167; certifikace schválena do 31. prosince 2018.“
   2.   Při použití průvodního dokladu podle čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/96/EU lze informace uvedené na úřední návěsce podle odstavce 1 omezit na: „Vyprodukováno na poli“. V tom případě musí být v průvodním dokladu prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu kromě informací požadovaných dle čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU uvedeno označení stanovené v odstavci 1.
   3.   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU musí být na návěsce veškerého základního rozmnožovacího materiálu a veškerých základních ovocných rostlin a veškerého certifikovaného rozmnožovacího materiálu a veškerých certifikovaných ovocných rostlin vypěstovaných z prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu certifikovaných v souladu s tímto rozhodnutím uvedeno označení: „Pochází z materiálu vyprodukovaného na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/167.“
   4.   Při použití průvodního dokladu podle čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/96/EU lze informace uvedené na úřední návěsce dle odstavce 3 omezit na: „Pochází z materiálu vyprodukovaného na poli“. V tom případě musí být kromě informací požadovaných v čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU v průvodním dokladu veškerého základního rozmnožovacího materiálu a veškerých základních ovocných rostlin a veškerého certifikovaného rozmnožovacího materiálu a veškerých certifikovaných ovocných rostlin vypěstovaných z prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu certifikovaných v souladu s tímto rozhodnutím uvedeno označení stanovené v odstavci 3.
   Článek 5
   Oznámení
   Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli certifikaci podle článku 1. Oznámení musí obsahovat údaje o množství certifikovaných prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu a o druzích těchto prvotních matečných rostlin a tohoto prvotního materiálu.
   Článek 6
   Datum použitelnosti
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 7
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 30. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8.
   
      (2)  Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 22.
   
      (3)  Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      
         Seznam druhů uvedených v článku 1 a požadavků na jejich uchovávání uvedených v článku 2
      
      1.   Belgie
      
      1.1   Seznam druhů:
      
         Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. a podnože těchto druhů
      1.2   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      1.2.1   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      1.3   Specifické požadavky pro některé druhy
      1.3.1   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica a P. persica
      
      1.3.1.1   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu Prunus avium, P. cerasus, P. domestica a P. persica musí být zabráněno v květu.
      2.   Česká republika
      
      2.1   Seznam druhů:
      
         Castanea sativa Mill. a Juglans regia L.
      2.2   Požadavky pro oba výše uvedené druhy
      2.2.1   Opatření
      V případě pochyb ohledně výskytu příslušných škodlivých organismů uvedených v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU na prvotních matečných rostlinách a prvotním materiálu musí být tyto prvotní matečné rostliny a prvotní materiál neprodleně odstraněny.
      2.2.2   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám musí být zabráněno v květu pomocí každoročního prořezávání na začátku každého vegetativního období.
      2.3   Specifické požadavky pro některé druhy
      2.3.1   Juglans regia L.
      2.3.1.1   Podmínky pěstování
      Prvotní matečné rostliny se vysazují v oblastech, kde vizuální prohlídky potvrdily nepřítomnost vektorů viru svinování listů třešně.
      3.   Francie
      
      3.1   Seznam druhů:
      
         Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina a Pyrus communis L.
      3.2   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      3.2.1   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      3.2.2   Podmínky pěstování
      Prvotní matečné rostliny se naroubují na podnože vyprodukované v kultuře in vitro, je-li k dispozici.
      3.3   Specifické požadavky pro některé druhy
      3.3.1   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a P. salicina
      
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a P. salicina musí být zabráněno v květu.
      4.   Španělsko
      
      4.1   Seznam druhů:
      
         Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica a Pyrus communis L.
      4.2   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      4.2.1   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      4.3   Specifické požadavky pro některé druhy
      4.3.1   Olea europaea L.
      4.3.1.1   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin Olea europaea L., které nejsou předmětem systému certifikace, je nejméně 100 metrů.
      4.3.2   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis a P. persica
      
      4.3.2.1   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin Prunus amygdalus, P. cerasus a P. prunophora, které nejsou předmětem systému certifikace, je nejméně 500 metrů.
      4.3.2.2   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis a P. persica musí být zabráněno v květu.
      4.3.3   Pyrus communis L.
      4.3.3.1   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin P. communis L., které nejsou předmětem systému certifikace, je nejméně 500 metrů.
      4.3.3.2   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu P. communis L. musí být zabráněno v květu.
      ODDÍL B
      
         Požadavky týkající se vizuálních prohlídek, odběru vzorků a testování uvedených v článku 3
      
      1.   Belgie
      
      1.1   Požadavky pro všechny druhy uvedené v bodě 1.1 části A
      1.1.1   Vizuální prohlídky
      Nejméně jednou ročně se provádějí vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      1.2   Specifické požadavky pro některé druhy
      1.2.1   Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.
      1.2.1.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na viry přenášené hmyzem a viry přenášené pylem, které jsou uvedeny v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      1.2.2   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica a P. persica
      
      1.2.2.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na viry přenášené hmyzem a viry přenášené pylem, které jsou uvedeny v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      2.   Česká republika
      
      2.1   Specifické požadavky pro některé druhy
      2.1.1   Castanea sativa Mill.
      2.1.1.1   Vizuální prohlídky
      Vizuální prohlídky se provádějí od dubna do května.
      2.1.2   Juglans regia L.
      2.1.2.1   Vizuální prohlídky
      Vizuální prohlídky se provádějí koncem léta nebo na podzim.
      3.   Francie
      
      3.1   Požadavky pro všechny druhy uvedené v bodě 3.1 části A
      3.1.1   Vizuální prohlídky
      Vizuální prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně.
      3.2   Specifické požadavky pro některé druhy
      3.2.1   Corylus avellana L.
      3.2.1.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na virus mozaiky jabloně (ApMV).
      3.2.2   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.
      3.2.2.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (ACLSV), virus žlábkovitosti kmene jabloně (ASGV), virus mělké vrásčitosti kmene jabloně (ASPV) a gumovitost jabloně.
      3.2.3   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a P. salicina
      
      3.2.3.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na virus zakrslosti slivoně (PDV) a virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (PNRSV). U P. persica se z každé prvotní matečné rostliny každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na viroid latentní mozaiky broskvoně (PLMVd).
      4.   Španělsko
      
      4.1   Specifické požadavky pro některé druhy
      4.1.1   Olea europaea L. a Pyrus communis L.
      4.1.1.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na viry a virům podobné choroby uvedené v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      4.1.2   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis a P. persica
      
      4.1.2.1   Odběr vzorků a testování
      Každoročně se odeberou vzorky a testují se na viry a virům podobné choroby uvedené v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.