Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/168 ze dne 31. ledna 2017 o určení technických specifikací „Internet Engineering Task Force“ za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0168 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 27/151
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/168
   ze dne 31. ledna 2017
   o určení technických specifikací „Internet Engineering Task Force“ za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT složenou z mnoha zúčastněných stran a s odborníky z příslušného odvětví,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Normalizace sehrává důležitou úlohu v podpoře strategie Evropa 2020, jak je uvedeno ve sdělení Komise s názvem „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (2). Několik stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 zdůrazňuje význam dobrovolné normalizace na trzích výrobků nebo služeb, aby byla zajištěna slučitelnost a interoperabilita výrobků a služeb a podpořen technologický rozvoj a inovace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Význam norem je rovněž uznán ve sdělení Komise s názvem „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ (3), ve kterém se uvádí, že normy jsou nezbytné pro konkurenceschopnost Evropy a mají zásadní význam pro inovace a pokrok na jednotném trhu, neboť zvyšují bezpečnost, interoperabilitu a hospodářskou soutěž a pomáhají odstranit překážky obchodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dokončení jednotného digitálního trhu je pro Evropskou unii klíčovou prioritou, jak bylo zdůrazněno ve sdělení Komise s názvem „Roční analýza růstu 2015“ (4). Komise ve svém sdělení o strategii pro jednotný digitální trh v Evropě (5) vyzdvihla úlohu normalizace a interoperability při vytváření evropské digitální ekonomiky s potenciálem dlouhodobého růstu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Produkty normalizace se v digitální společnosti stávají nepostradatelné pro zajištění interoperability mezi zařízeními, aplikacemi, úložišti dat, službami a sítěmi. Sdělení Komise s názvem „Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“ (6) uznává zvláštní povahu normalizace v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), v níž se řešení, aplikace a služby často vytvářejí v rámci globálních fór a konsorcií, která se postupně stala vedoucími organizacemi v oblasti tvorby norem IKT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1025/2012 se zaměřuje na modernizaci a zlepšení evropského normalizačního rámce. Vytváří systém, s jehož pomocí může Komise rozhodnout o určení nejvýznamnějších a nejšířeji přijímaných technických specifikací IKT vydávaných jinými organizacemi, než jsou evropské, mezinárodní nebo vnitrostátní normalizační organizace. Možnost využívat veškeré technické specifikace IKT při pořizování hardwaru, softwaru a služeb IT umožní interoperabilitu mezi zařízeními, službami a aplikacemi, pomůže orgánům veřejné správy vyhnout se patovým situacím, které nastávají, když veřejný zadavatel nemůže změnit poskytovatele po uplynutí smlouvy o zakázce, jelikož využívá řešení chráněná vlastnickými právy, a podpoří hospodářskou soutěž mezi dodavateli interoperabilních řešení IKT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby byly technické specifikace IKT způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek, musí splňovat požadavky stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1025/2012. Soulad s těmito požadavky zaručuje veřejným orgánům, že technické specifikace IKT jsou vytvořeny v souladu se zásadami otevřenosti, spravedlnosti, objektivity a nediskriminace uznávanými Světovou obchodní organizací v oblasti normalizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí o určení specifikace IKT se přijímá po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT složenou z mnoha zúčastněných stran zřízenou rozhodnutím Komise (7), která je doplněna dalšími formami konzultací s odborníky z příslušného odvětví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Dne 11. června 2015 Evropská platforma pro normalizaci v oblasti IKT složená z mnoha zúčastněných stran posoudila 27 technických specifikací „Internet Engineering Task Force“ (dále jen „IETF“, Komise pro technickou stránku internetu) na základě přílohy II nařízení (EU) č. 1025/2012 a vydala kladné doporučení týkající se jejich určení pro účely odkazování při zadávání veřejných zakázek. Posouzení technických specifikací IETF bylo následně postoupeno ke konzultaci odborníkům z daného odvětví, kteří potvrdili toto kladné doporučení týkající se jejich určení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Uvedených 27 technických specifikací vytváří a spravuje IETF, hlavní organizace zabývající se vytvářením nových specifikací internetových standardů vysoké kvality pro design, používání a správu internetu. IETF je celosvětová organizace, která se řídí „procesem internetové standardizace“, což je otevřený, transparentní a konsensuální proces používaný internetovým společenstvím za účelem standardizace protokolů a postupů ve prospěch všech uživatelů na celém světě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               27 technických specifikací IETF je široce používáno pro účely internetu. Patří sem standardy a protokoly pro zřízení internetové sítě (protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol), protokol UDP (User Datagram Protocol), systém doménových jmen DNS (Domain Name System), protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), protokol SNMP (Simple Network Management Protocol), bezpečnostní architektura pro internetový protokol IPsec a protokol NTP (Network Time Protocol)), standardy a protokoly pro zabezpečené připojení (protokol SSH-2 (Secure Shell-2), protokol TLS (Transport Layer Security) a infrastruktura PKIX (X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)), standardy a protokoly pro vytváření webových stránek (protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol), přechod na TLS v protokolu HTTP/1.1, identifikátory URI (Uniform Resource Identifiers) adresy URL (Uniform Resource Locator), názvy URN (Uniform Resource Names), protokol FTP (File Transfer Protocol), formát UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format), notace JSON (JavaScript Object Notation)), standardy a protokoly pro e-mail, elektronické kalendáře a diskusní skupiny (protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), protokol IMAP (Internet Message Access Protocol), protokol POP3 (Post Office Protocol – version 3), rozšíření MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), protokol NNTP (Network News Transfer Protocol), specifikace iCalendar (Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification), formát VCF (vCard), společný formát a MIME typ pro soubory CSV (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values)) a standardy a protokoly pro streaming multimédií (protokol RTP (Real-time Transport Protocol) a protokol SIP (Session Initiation Protocol)).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               27 technických specifikací IETF by proto mělo být určeno jako technická specifikace IKT způsobilá pro odkazování při zadávání veřejných zakázek,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Technické specifikace „Internet Engineering Task Force“ uvedené v příloze jsou způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 31. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
   
      (2)  KOM(2010) 2020 v konečném znění ze dne 3. března 2010.
   
      (3)  COM(2015) 550 final ze dne 28. října 2015.
   
      (4)  COM(2014) 902 final ze dne 28. listopadu 2014.
   
      (5)  COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015.
   
      (6)  KOM(2011) 311 v konečném znění ze dne 1. června 2011.
   
      (7)  Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT (Úř. věst. C 349, 30.11.2011, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam technických specifikací „Internet Engineering Task Force“ (IETF) způsobilých pro odkazování při zadávání veřejných zakázek
          (1)
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  protokol UDP (User Datagram Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  systém doménových jmen DNS (Domain Name System)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  protokol SNMP (Simple Network Management Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  bezpečnostní architektura pro internetový protokol IPsec
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  protokol NTP (Network Time Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  protokol SSH-2 (Secure Shell-2)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  protokol TLS (Transport Layer Security)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  infrastruktura PKIX (X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  přechod na TLS v protokolu HTTP/1.1 (HTTPS)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  identifikátory URI (Uniform Resource Identifiers)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14.
               
               
                  adresy URL (Uniform Resource Locator)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15.
               
               
                  názvy URN (Uniform Resource Names)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16.
               
               
                  protokol FTP (File Transfer Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17.
               
               
                  formát UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18.
               
               
                  protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19.
               
               
                  protokol IMAP (Internet Message Access Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20.
               
               
                  protokol POP3 (Post Office Protocol – version 3)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21.
               
               
                  rozšíření MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  22.
               
               
                  protokol NNTP (Network News Transfer Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  23.
               
               
                  specifikace iCalendar (Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  24.
               
               
                  formát VCF (vCard)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  25.
               
               
                  společný formát a MIME typ pro soubory CSV (Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  26.
               
               
                  protokol RTP (Real-time Transport Protocol)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  27.
               
               
                  protokol SIP (Session Initiation Protocol)
               
            
         
      
      
      
         (1)  Specifikace IETF lze zdarma stáhnout na adrese http://www.rfc-editor.org/
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.