Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/177 ze dne 31. ledna 2017 o souladu společného návrhu na zřízení tzv. „jantarového“ koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2017) 141)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0177 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 28/69
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/177
   ze dne 31. ledna 2017
   o souladu společného návrhu na zřízení tzv. „jantarového“ koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 141)
      
   
   (pouze maďarské, polské, slovenské a slovinské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 913/2010 zaslala ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Maďarsku, Polské republice, Slovenské republice a Republice Slovinsko Komisi prohlášení o záměru, které jí bylo doručeno dne 7. dubna 2016. Prohlášení obsahovalo návrh na vytvoření tzv. „jantarového“ koridoru pro železniční nákladní dopravu na území těchto čtyř členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise posoudila tento návrh podle čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 913/2010 a domnívá se, že je v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení, a to z níže uvedených důvodů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kritéria stanovená v článku 4 nařízení byla v návrhu zohledněna. Navrhovaný koridor pro železniční nákladní dopravu, který překračuje území více než tří členských států, usnadňuje propojení mezi jadranskými mořskými přístavy v Republice Slovinsko, vnitrozemskými vodními přístavy na Dunaji v Maďarsku a Slovenskou republikou. Přispívá rovněž ke zlepšení propojení hlavních intermodálních terminálů železniční a silniční dopravy v dotyčných členských státech a umožňuje přímé trasy pro nákladní dopravu na východ od Alp. Může také povzbudit rozvoj železniční dopravy se Srbskem a potenciálně zlepšit železniční dopravu přes východní hranice EU a na pevninském mostu mezi Evropou a Asií.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Navíc výsledky průzkumů trhu na podporu „jantarového“ koridoru pro železniční nákladní dopravu ukazují, že existuje poptávka po přepravě podél navrhované trasy, včetně přepravy mezi námořním přístavem Koper a vnitrozemím přes západní Maďarsko a přepravě mezi regiony východního Polska, Slovenskem a Maďarskem. Ze studií je zřejmý potenciál přesunu na jiný druh dopravy a zvýšení objemu přepravy podél koridoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dotyční provozovatelé infrastruktury vyjádřili tomuto novému koridoru pro železniční nákladní dopravu svou plnou podporu a podle prohlášení o záměru vyjádřili potenciální žadatelé zájem o její využití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 nařízení (ES) č. 913/2010,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prohlášení o záměru ze dne 7. dubna 2016 v souvislosti se zřízením „jantarového“ koridoru pro železniční nákladní dopravu, které Komisi zaslala ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Maďarsku, Polské republice, Slovenské republice a Republice Slovinsko a ve kterém se navrhuje jako hlavní trasa pro „jantarový“ koridor pro železniční nákladní dopravu trasa Koper – Ljubljana –/Zalaszentivan – Sopron/Csorna –/(maďarsko-srbská hranice) – Kelebia – Budapest –/– Komárom – Leopoldov/Rajka – Bratislava – Žilina – Katowice/Kraków – Warszawa/Łuków – Terespol – (polsko-běloruská hranice), je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 913/2010.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Maďarsku, Polské republice, Slovenské republice a Republice Slovinsko.
   
      V Bruselu dne 31. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.