Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/178 ze dne 31. ledna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (oznámeno pod číslem C(2017) 142)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0178 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 28/71
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/178
   ze dne 31. ledna 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 142)
      
   
   (Pouze české, francouzské, litevské, německé, nizozemské a polské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 913/2010 ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Belgii, České republice, Litvě, Německu, Nizozemsku a Polsku zaslala Komisi prohlášení o záměru datované 27. dubna 2014. Jeho součástí byl návrh týkající se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu do České republiky, jižního Polska a na polsko-ukrajinskou hranici.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise tento návrh posoudila podle čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 913/2010 a v souladu s článkem 5 tohoto nařízení přijala prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V prohlášení o záměru ze dne 27. dubna 2014 se uvádí, že rozšíření z Katovic do Medyky bude funkční pouze v roce 2020. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 však zahrnuje i toto rozšíření a v souladu s čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) č. 913/2010 by dotčené členské státy měly koridor pro nákladní dopravu vybudovat nejpozději do dvou let od zveřejnění rozhodnutí Komise. Na základě toho by rozšíření do Medyky muselo být funkční nejpozději do 7. července 2017. To však není v souladu se záměrem uvedeným v dopise od členských států. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1111 by proto mělo být změněno odstraněním odkazu na rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu do Medyky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 nařízení (ES) č. 913/2010,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   
      Článek 1 prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1111 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 1
      Prohlášení o záměru ze dne 27. dubna 2014 týkající se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu do České republiky a jižního Polska, které Komisi zaslala ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Belgii, České republice, Litvě, Německu, Nizozemsku a Polsku a ve kterém je navržena trasa Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antverpy–Cáchy–Hannover/Berlín–Varšava–Terespol (polsko-běloruská hranice)/Kaunas–Riga–Talin/Falkenberg–Praha/Vratislav–Katovice jako hlavní trasa Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu, je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 913/2010.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, České republice, Litevské republice, Spolkové republice Německo, Nizozemskému království a Polské republice.
   
      V Bruselu dne 31. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULCOVÁ
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1111 ze dne 7. července 2015 o souladu společného návrhu týkajícího se rozšíření Severomořsko-baltského koridoru pro železniční nákladní dopravu předloženého dotčenými členskými státy s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 82).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.