Rozhodnutí Komise (EU) 2017/190 ze dne 1. února 2017, kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví týkajících se zástavby letadlových celků (oznámeno pod číslem C(2017) 458)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0190 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 29/61
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/190
   ze dne 1. února 2017,
   kterým se Francii povoluje odchýlit se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 od některých společných pravidel bezpečnosti letectví týkajících se zástavby letadlových celků
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 458)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 14 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Francie oznámila, že hodlá povolit odchylku od společných pravidel bezpečnosti letectví, kterými se provádí nařízení (ES) č. 216/2008 a která jsou obsažena v nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2). Podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 216/2008 Komise na základě doporučení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“) ze dne 24. září 2015 (3) posoudila potřebu požadovaných odchylek a úroveň ochrany, která z nich vyplývá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Navrhovaná odchylka, kterou Francie oznámila dne 24. července 2015, se týká bodu M.A.501 přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014, který stanoví, že žádný letadlový celek nesmí být v letadle zastavěn, pokud nebyl odpovídajícím způsobem uvolněn do provozu formulářem 1 EASA nebo jiným rovnocenným dokladem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Navrhovaná odchylka se týká zastavění motorů R755B2M v letadlech YMF5C registrovaných ve Francii. Tato letadla vyrábí společnost WACO Classic Aircraft Corporation se sídlem ve Spojených státech amerických, která je držitelem typového osvědčení EASA (EASA.IM.A.055) a výrobního osvědčení FAA č. 328CE, které dovoluje výrobu příslušného typu letadla. Letecké motory R755B2M vyrábí společnost AIR REPAIR, která rovněž sídlí ve Spojených státech amerických a je držitelem typového osvědčení EASA (EASA.E.092). AIR REPAIR poskytuje společnosti WACO Classic Aircraft Corporation své motory pro účely zastavění. Nicméně AIR REPAIR není držitelem ani oprávnění k výrobě, ani držitelem schválení pro opravárenskou stanici FAA 145, a nemůže proto ostatním zákazníkům dodávat motory s osvědčením o uvolnění do provozu. Podle informací, které EASA obdržela, nemá AIR REPAIR zájem získat ani oprávnění k výrobě, ani oprávnění EASA část 145.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Protože pro nové motory vyráběné společností AIR REPAIR nelze zákazníkům vydat formulář 1 EASA nebo rovnocenný dokument, francouzské orgány vysvětlují, že odchylka od požadavku v bodě M.A.501 je nezbytná k tomu, aby se zajistilo, že vlastník letadla YMF5C, který má v úmyslu koupit nový motor P/N (Model) R755B2M, výrobní číslo 17819, může mít ve Francii tento motor na tomto letadle zastavěn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Francouzské orgány vysvětlily, že rovnocennou úroveň ochrany lze dosáhnout jinými prostředky. K těmto prostředkům patří požadavek, aby výrobce letadel prohlásil, že motory určené k zastavění jsou podobné motorům, které by sám zastavěl na vlastní výrobní lince, a dále požadavek, aby tyto motory byly zastavěny kvalifikovaným personálem a v souladu s platnou příručkou pro údržbu letadla, která obsahuje informace nezbytné pro odstranění a zastavění těchto motorů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise se na základě doporučení EASA vydaného dne 24. září 2015 domnívá, že těmito jinými prostředky lze dosáhnout úrovně ochrany rovnocenné úrovni dosažené uplatňováním bodu M.A.501 přílohy I (části M) nařízení (EU) č. 1321/2014. Francie by proto měla být oprávněna k udělení navrhované odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 216/2008 musí být rozhodnutí Komise o tom, že členský stát může povolit navrhovanou odchylku, oznámeno všem členským státům, které by rovněž mohly být oprávněny uplatnit dotyčné opatření. Toto rozhodnutí by tudíž mělo být určeno všem členským státům. Popis odchylky a podmínky s ní spojené by měly ostatním členským státům, pokud budou ve stejné situaci, umožnit použít toto opatření, aniž by o něm Komise musela znovu rozhodovat. Protože použití opatření může mít dopad i mimo členské státy, které tuto odchylku povolují, měly by se členské státy, pokud odchylku uplatní, o uplatnění opatření vzájemně informovat v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Francie může povolit odchylku od bodu M.A.501 přílohy I (části M) nařízení (EU) č. 1321/2014 určenou majitelům letadel typu YMF5C vyrobených společností WACO Classic Aircraft Corporation, kteří hodlají zakoupit pro toto letadlo motor R755B2M a zastavit jej do něj, za předpokladu, že výrobce letadel prohlásil, že dané motory jsou podobné těm, které by zastavěl na své výrobní lince, a za předpokladu, že tyto motory jsou zastavěné kvalifikovaným personálem a v souladu s platnou příručkou pro údržbu letadla, která obsahuje informace nezbytné pro odstranění a zastavění těchto motorů.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 1. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).
   
      (3)  Věc EASA 2015/87 – doporučení č. FR/18/2015 – dopis EASA 2015(D)54366
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.