Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/191 ze dne 1. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii (oznámeno pod číslem C(2017) 450) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0191 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 29/63
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/191
      ze dne 1. února 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 2010/166/EU s cílem zavést nové technologie a kmitočtová pásma pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 450)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Rozhodnutí Komise 2010/166/EU (2) stanoví technické a provozní podmínky nezbytné pro používání GSM na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Rozvoj vylepšených komunikačních prostředků podporovaný technickým pokrokem může zlepšit možnost pro všechny občany kdekoli a kdykoli se připojit v souladu s programem politiky rádiového spektra zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU (3) a přispět k provádění jednotného digitálního trhu. Spektrum by kromě toho mělo být využíváno v souladu se zásadami technologické neutrality a neutrality služeb stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutí 2010/166/EU vyzývá členské státy, aby podrobovaly využívání pásem 900 MHz a 1 800 MHz systémy poskytujícími služby MCV ve svých teritoriálních vodách stálému přezkumu, zejména s ohledem na trvající závažnost všech podmínek tohoto rozhodnutí a na případy škodlivé interference. Členské státy jsou rovněž povinny předkládat Komisi zprávu o svých zjištěních a Komise by v případě potřeby měla provést přezkum rozhodnutí 2010/166/EU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Zprávy předložené členskými státy Komisi jasně potvrdily, že je nutné povolit využívání nových technologií pro služby MCV.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pro usnadnění dalšího rozvoje aplikací MCV v Unii Komise dne 16. listopadu 2015 udělila pověření Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT“) podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES k prozkoumání možnosti koexistence námořních zařízení využívajících technologii LTE se zemskými sítěmi elektronických komunikací provozovanými v kmitočtových pásmech 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz a 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz a koexistence námořních zařízení využívajících technologii UMTS se zemskými sítěmi elektronických komunikací provozovanými v kmitočtových pásmech 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Na základě tohoto pověření CEPT přijala dne 17. června 2016 svou zprávu č. 62, v níž dospěla k závěru, že za předpokladu, že budou splněny příslušné technické podmínky, je provozování služeb MCV za využití technologie LTE v kmitočtových pásmech 1 710–1 785/1 805–1 880 MHz a 2 500–2 570/2 620–2 690 MHz a technologie UMTS v kmitočtovém pásmu 1 920–1 980/2 110–2 170 MHz možné. Proto by rozhodnutí 2010/166/EU mělo být na základě výsledků zprávy CEPT č. 62 změněno tak, aby zahrnovalo tyto technologie a kmitočty a umožnilo využívání systémů založených na těchto technologiích na palubách plavidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v příloze, mohou členské státy v zájmu ochrany ostatního oprávněného využívání spektra stanovit dodatečná geografická omezení pro provozování systému MCV ve svých teritoriálních vodách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  S ohledem na význam technologií UMTS a LTE pro bezdrátové komunikace v Unii by se využívání systémů MCV LTE a MCV UMTS, jak je popsáno v tomto rozhodnutí, mělo použít co nejdříve, nejpozději však šest měsíců od data oznámení tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Technické specifikace služeb MCV by měly být i nadále přezkoumávány, aby bylo zajištěno, že budou odpovídat technickému pokroku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 2010/166/EU se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat technické podmínky pro dostupnost a efektivní využívání kmitočtových pásem 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz a 2 600 MHz pro systémy zajišťující mobilní komunikační služby na palubách plavidel v teritoriálních vodách Unie.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              bod 1) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1)
                                       
                                       
                                          „mobilními komunikačními službami na palubách plavidel (službami MCV)“ rozumí služby elektronických komunikací definované v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (*1), které poskytuje podnik s cílem umožnit osobám na palubách plavidel komunikaci prostřednictvím veřejných komunikačních sítí využívajících systém, na který se vztahuje článek 3, aniž by se navazovala přímá spojení se zemskými mobilními sítěmi;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).“;"

                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              bod 7) se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „7)
                                       
                                       
                                          „základnovou vysílací stanicí plavidla (základnovou stanicí plavidla)“ rozumí mobilní pikobuňka umístěná na plavidle, podporující služby GSM, LTE nebo UMTS v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              doplňují se nové body, které znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „8)
                                       
                                       
                                          „pásmy 1 900/2 100 MHz“ rozumí pásmo 1 920–1 980 MHz pro odchozí komunikaci (vysílání terminálu, příjem základnové stanice) a pásmo 2 110–2 170 MHz pro příchozí komunikaci (vysílání základnové stanice, příjem terminálu);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          9)
                                       
                                       
                                          „pásmem 2 600 MHz“ rozumí pásmo 2 500–2 570 MHz pro odchozí komunikaci (vysílání terminálu, příjem základnové stanice) a pásmo 2 620–2 690 MHz pro příchozí komunikaci (vysílání základnové stanice, příjem terminálu);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          10)
                                       
                                       
                                          „systémem LTE“ síť elektronických komunikací definovaná v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2011/251/EU (*2);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          11)
                                       
                                       
                                          „systémem UMTS“ síť elektronických komunikací definovaná v příloze prováděcího rozhodnutí 2011/251/EU.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/251/EU ze dne 18. dubna 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/766/ES o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství (Úř. věst. L 106, 27.4.2011, s. 9).“"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  1.   Členské státy zpřístupní pro systémy GSM poskytující služby MCV na neinterferenčním a nechráněném základě v jejich teritoriálních vodách nejméně 2 MHz spektra v odchozím směru a 2 MHz odpovídajícího párovaného spektra v příchozím směru v pásmu 900 MHz a/nebo 1 800 MHz.
                  2.   Členské státy co nejdříve a nejpozději do šesti měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí zpřístupní pro systémy poskytující služby MCV na neinterferenčním a nechráněném základě v jejich teritoriálních vodách 5 MHz spektra v odchozím směru a 5 MHz odpovídajícího párovaného spektra v příchozím směru v pásmech 1 900/2 100 MHz pro systémy UMTS a v pásmech 1 800 a 2 600 MHz pro systémy LTE.
                  3.   Členské státy zajistí, aby systémy uvedené v odstavcích 1 a 2 splňovaly podmínky stanovené v příloze.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Článek 4 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 4
                  Členské státy podrobují využívání pásem uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 systémy poskytujícími služby MCV ve svých teritoriálních vodách stálému přezkumu, zejména s ohledem na trvající závažnost všech podmínek uvedených v článku 3 a na případy škodlivé interference.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 1. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Andrus ANSIP
            
               místopředseda
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2010/166/EU ze dne 19. března 2010 o harmonizovaných podmínkách využívání rádiového spektra pro mobilní komunikační služby na palubách plavidel (služby MCV) v Evropské unii (Úř. věst. L 72, 20.3.2010, s. 38).
      
         (3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
               „PŘÍLOHA
               
                  Podmínky, které musí splňovat systémy poskytující služby MCV v teritoriálních vodách členských států Evropské unie, aby nedocházelo ke škodlivé interferenci zemských mobilních sítí
               
               1)   Podmínky, které musí splňovat systémy GSM provozované v kmitočtových pásmech 900 MHz a 1 800 MHz poskytující služby MCV v teritoriálních vodách členských států, aby nedocházelo ke škodlivé interferenci zemských mobilních sítí
               Použijí se tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Systém poskytující služby MCV se nesmí používat v blízkosti menší než dvě námořní míle (1) od základní linie podle definice Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           V oblasti od 2 do 12 námořních mil od základní linie se používají pouze vnitřní antény základnové stanice plavidla.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           Omezení stanovená pro mobilní terminály při používání na palubách plavidel a pro základnové stanice plavidel:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Parametr
                                    
                                    
                                       Popis
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Vysílací výkon/hustota výkonu
                                    
                                    
                                       Pro mobilní terminály používané na palubách plavidel a řízené základnovou stanicí plavidla v pásmu 900 MHz platí maximální vyzářený výkon:
                                       5 dBm
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Pro mobilní terminály používané na palubách plavidel a řízené základnovou stanicí plavidla v pásmu 1 800  MHz platí maximální vyzářený výkon:
                                       0 dBm
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       U základnových stanic na palubách plavidel musí být maximální hustota výkonu naměřená ve vnějším prostoru plavidla vzhledem k zisku měřicí antény 0 dBi:
                                       – 80 dBm/200 kHz
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Pravidla pro přístup ke kanálům a jejich obsazování
                                    
                                    
                                       Použijí se techniky zmírňující rušení, které zajišťují přinejmenším stejné parametry jako následující zmírňující faktory vycházející z norem GSM:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   v oblasti od 2 do 3 námořních mil od základní linie je citlivost přijímače a prahová hodnota odpojení (ACCMIN (2) a minimální úroveň RXLEV (3)) mobilního terminálu používaného na palubě plavidla rovna nebo vyšší než – 70 dBm/200 kHz a v oblasti od 3 do 12 námořních mil od základní linie je rovna nebo vyšší než – 75 dBm/200 kHz;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   přerušované vysílání (4) se aktivuje v odchozím směru systému MCV,
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   hodnota parametru časového předstihu (timing advance) (5) základnové stanice plavidla je nastavena na minimum.
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               2)   Podmínky, které musí splňovat systémy UMTS v kmitočtových pásmech 1 900 MHz/2 100 MHz poskytující služby MCV v teritoriálních vodách členských států, aby nedocházelo ke škodlivé interferenci zemských mobilních sítí
               Použijí se tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Systém poskytující služby MCV se nesmí používat v blízkosti menší než 2 námořní míle od základní linie podle definice Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           V oblasti od 2 do 12 námořních mil od základní linie se používají pouze vnitřní antény základnové stanice plavidla;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           Lze používat pouze šířku pásma do 5 MHz (duplex).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           Omezení stanovená pro mobilní terminály při používání na palubách plavidel a pro základnové stanice plavidel:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Parametr
                                    
                                    
                                       Popis
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Vysílací výkon/hustota výkonu
                                    
                                    
                                       Pro mobilní terminály vysílající v pásmu 1 900  MHz používané na palubách plavidel a řízené základnovou stanicí plavidla vysílající v pásmu 2 100  MHz platí maximální vyzářený výkon:
                                       0 dBm/5 MHz
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Úroveň signálu na palubě
                                    
                                    
                                       Úroveň signálu základnové stanice na palubě plavidla je – 102 dBm/5 MHz (společný pilotní kanál) nebo nižší
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Pravidla pro přístup ke kanálům a jejich obsazování
                                    
                                    
                                       V oblasti od 2 do 12 námořních mil od základní linie je kritérium kvality (minimální požadovaná úroveň z přijímaného signálu v buňce) rovno nebo vyšší než:
                                       – 87 dBm/5 MHz
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Časovač volby veřejné zemské mobilní sítě se nastaví na 10 minut
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Parametr hodnoty časového předstihu (timing advance) se nastaví tak, aby odpovídal dosahu buňky v rámci distribuovaného anténního systému MCV rovnému 600 m
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Časovač odpojení při nečinnosti uživatele v rámci řízení radiových prostředků (RRC) se nastaví na 2 sekundy
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Vyloučení shody se zemskými sítěmi
                                    
                                    
                                       Střední nosný kmitočet MCV není nastaven shodně s nosným kmitočtem zemských sítí
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               3)   Podmínky, které musí splňovat systémy LTE v kmitočtových pásmech 1 800 MHz/2 600 MHz poskytující služby MCV v teritoriálních vodách členských států, aby nedocházelo ke škodlivé interferenci zemských mobilních sítí
               Použijí se tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Systém poskytující služby MCV se nesmí používat v blízkosti menší než 4 námořní míle od základní linie podle definice Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           V oblasti od 4 do 12 námořních mil od základní linie se používají pouze vnitřní antény základnové stanice plavidla.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           V každém kmitočtovém pásmu (1 800 MHz a 2 600 MHz) lze používat pouze šířku pásma do 5 MHz (duplex);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           Omezení stanovená pro mobilní terminály při používání na palubách plavidel a pro základnové stanice plavidel:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Parametr
                                    
                                    
                                       Popis
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Vysílací výkon/hustota výkonu
                                    
                                    
                                       Pro mobilní terminály používané na palubách plavidel a řízené základnovou stanicí plavidla v pásmu 1 800  MHz a v pásmu 2 600  MH platí maximální vyzářený výkon:
                                       0 dBm
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Úroveň signálu na palubě
                                    
                                    
                                       Úroveň signálu základnové stanice na palubě plavidla je – 98 dBm/5 MHz (ekvivalent – 120 dBm/15 kHz) nebo nižší
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Pravidla pro přístup ke kanálům a jejich obsazování
                                    
                                    
                                       V oblasti od 4 do 12 námořních mil od základní linie je kritérium kvality (minimální požadovaná úroveň z přijatého signálu v buňce) rovno nebo vyšší než – 83 dBm/5 MHz (ekvivalent – 105 dBm/15 kHz)
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Časovač volby veřejné zemské mobilní sítě se nastaví na 10 minut
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Parametr hodnoty časového předstihu (timing advance) se nastaví tak, aby odpovídal dosahu buňky v rámci distribuovaného anténního systému MCV rovnému 400 m
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Časovač odpojení při nečinnosti uživatele v rámci řízení radiových prostředků (RRC) se nastaví na 2 sekundy
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Vyloučení shody se zemskými sítěmi
                                    
                                    
                                       Střední nosný kmitočet MCV není nastaven shodně s nosným kmitočtem zemských sítí“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Jedna námořní míle = 1 852 metrů
         
            (2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); podle popisu v normě GSM ETSI TS 144 018.
         
            (3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); podle popisu v normě GSM ETSI TS 148 008.
         
            (4)  Přerušované vysílání – DTX; podle popisu v normě GSM ETSI TS 148 008.
         
            (5)  Hodnota časového předstihu (timing advance); podle popisu v normě GSM ETSI TS 144 018.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.