Rozhodnutí Rady (EU) 2017/192 ze dne 8. listopadu 2016 o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0192 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 31/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/192
   ze dne 8. listopadu 2016
   o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2014/122/EU (2) byl Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii, podepsán dne 4. března 2016, s výhradou pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protokol by měl být uzavřen jménem Evropské unie a jejích členských států,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii se schvaluje jménem Evropské unie (3) a jejích členských států.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Evropské unie a jejích členských států oznámení stanovené v článku 6 protokolu vyjadřující souhlas Evropské unie a jejích členských států být protokolem vázány (4).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 14. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/122/EU ze dne 11. února 2014 o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Chorvatské republiky jakožto smluvní strany na základě jejího přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 2).
   
      (3)  Znění protokolu bylo vyhlášené v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 3 ).
   
      (4)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.