Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/197 ze dne 2. února 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2017) 457)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0197 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 31/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/197
   ze dne 2. února 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 457)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na články 111 a 116 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (2), a zejména na článek 146j uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Systémy členského státu vlajky by měly být způsobilé k zasílání zpráv ze systému sledování plavidel a poskytování odpovědí na žádosti o údaje ze systému sledování plavidel pomocí normy Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování (UN/CEFACT) v souladu s článkem 146f nařízení (EU) č. 404/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 146d nařízení (EU) č. 404/2011 stanoví, že každé předání zpráv, včetně údajů systému sledování plavidel, probíhá za použití elektronické sítě pro výměnu údajů o rybolovu („rovinou přenosu“), kterou Komise zpřístupní členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1138 (3) stanoví lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT při výměně údajů o rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Poskytování roviny přenosu se zpozdilo o čtyři měsíce a členské státy potřebují dostatek času pro její zavedení a zkoušení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je proto vhodné prodloužit některé lhůty stanovené v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/1138 pro používání těchto norem centra UN/CEFACT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Výměna údajů ze systému sledování plavidel
   
      Článek 1 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1138 se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 1
      1.   Od 1. února 2017 se formát pro hlášení údajů ze systému sledování plavidel uvedený v článku 146f nařízení (EU) č. 404/2011 a příslušné prováděcí dokumenty mění podle formátu normy centra UN/CEFACT P 1000–7: specifikace pro „doménu polohy plavidla“ (Vessel Position Domain) zveřejněné v rejstříku údajů pro velitele plavidel na internetových stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu.
      2.   Od 1. července 2018 jsou systémy členského státu vlajky způsobilé poskytovat odpovědi na žádosti o údaje ze systému sledování plavidel podle čl. 146f odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 ve formátu pozměněném podle odstavce 1 tohoto článku.“
   
   Článek 2
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 2. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1138 ze dne 11. července 2016, kterým se mění formáty hlášení vycházející z normy centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (Úř. věst. L 188, 13.7.2016, s. 26).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.