Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/198 ze dne 2. února 2017 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 460)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0198 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 31/29
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/198
   ze dne 2. února 2017
   o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 460)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí větu uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/756/EU (2) byla stanovena opatření proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto (dále jen „dotčený organismus“), původce rakoviny kiwi, do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie. Použitelnost uvedeného prováděcího rozhodnutí skončila dne 31. března 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že fytosanitární riziko, které dotčený organismus představuje, trvá, požadovalo několik členských států, aby opatření prováděcího rozhodnutí 2012/756/EU zůstala i nadále použitelná. Z tohoto důvodu by měla být s ohledem na dovoz rostlin k pěstování Actinidia Lindl. (dále jen „dotčené rostliny“) ze třetích zemí do Unie, jakož i na přemísťování těchto rostlin v rámci Unie přijata stejná opatření jako ta, která jsou uvedena ve zmíněném prováděcím rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze zkušeností nabytých při uplatňování prováděcího rozhodnutí 2012/756/EU dále vyplývá, že jako rovnocenné alternativy vizuálních prohlídek jsou zničení všech dotčených rostlin nebo jejich individuální testování rovněž vhodnými opatřeními proti rozšiřování dotčeného organismu v určitých zónách a že tato opatření představují stejně účinnou reakci v případě výskytu ohniska dotčeného organismu, a proto by tato opatření měla být pro dotčené rostliny pocházející z Unie nebo ze třetích zemí rovněž povolena. Z uvedených zkušeností dále vyplývá, že k dosažení cílů tohoto rozhodnutí je kolem místa produkce prostého škodlivého organismu nebo stanoviště produkce prostého škodlivého organismu dostatečná šířka zóny s takovým stupněm izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí dotčeného organismu, 100 m namísto 500 m.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto rozhodnutí by mělo použít do 31. března 2020, aby byl zajištěn dostatek času pro sledování vývoje situace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zákaz škodlivého organismu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto
   
      Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto (dále jen „dotčený organismus“) nesmí být zavlékán do Unie ani rozšiřován na území Unie.
   Článek 2
   Dovoz Actinidia Lindl. do Unie
   Živý pyl a rostliny Actinidia Lindl. určené k pěstování, jiné než osivo (dále jen „dotčené rostliny“), pocházející ze třetích zemí smí být dováženy do Unie pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky na dovoz stanovené v příloze I.
   Článek 3
   Přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie
   Dotčené rostliny smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené v příloze II.
   Článek 4
   Průzkumy a oznamování dotčeného organismu
   1.   Členské státy provádějí u dotčených rostlin každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu dotčeného organismu.
   Členské státy oznámí výsledky uvedených průzkumů Komisi a ostatním členským státům do 31. ledna roku následujícího po roce, ve kterém byl průzkum proveden.
   2.   Jestliže profesionální provozovatel nabude podezření nebo zjistí, že se dotčený organismus vyskytuje v rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jeho kontrolou, a v oblasti, kde byl výskyt uvedeného organismu dříve neznámý, oznámí to neprodleně odpovědnému úřednímu subjektu, který přijme vhodná opatření. Ve vhodných případech profesionální provozovatel rovněž neprodleně přijme preventivní opatření k zabránění usídlení a rozšíření dotčeného organismu.
   Článek 5
   Soulad
   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.
   Článek 6
   Použitelnost
   Toto rozhodnutí se použije do 31. března 2020.
   Článek 7
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 2. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/756/EU ze dne 5. prosince 2012 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 335, 7.12.2012, s. 49).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Zvláštní požadavky na dovoz do Unie podle článku 2
      
      ODDÍL I
      
         Rostlinolékařské osvědčení
      
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dotčené rostliny pocházející z třetích zemí musí být doprovázeny rostlinolékařským osvědčením podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) prvního pododstavce směrnice 2000/29/ES (dále jen „osvědčení“), které zahrnuje v kolonce „dodatkové prohlášení“ informace stanovené v bodech 2 a 3.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Osvědčení musí obsahovat informace o tom, že je splněn jeden z těchto bodů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje dotčený organismus.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti prosté škodlivého organismu vymezené s ohledem na dotčený organismus vnitrostátní organizací ochrany rostlin země původu v souladu s mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření (dále jen „ISPM“) č. 4 (1).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu nebo na tomto stanovišti produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený organismus vnitrostátní organizací ochrany rostlin v souladu s ISPM č. 10 (2). Dotčené rostliny byly pěstovány v zařízení s takovým stupněm izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí dotčeného organismu. V tomto místě nebo na tomto stanovišti byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát úředně prohlédnuty v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými dotčeného organismu.
                              Uvedené místo nebo stanoviště produkce je obklopeno zónou o poloměru nejméně 100 m, kde byla splněna jedna z těchto podmínek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem byly dvakrát provedeny úřední prohlídky v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a všechny dotčené rostliny vykazující příznaky infekce, které byly zjištěny při těchto prohlídkách, byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          každá z dotčených rostlin byla pravidelně v nejvhodnějších obdobích testována a shledána prostou dotčeného organismu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený organismus vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s ISPM č. 10. V tomto místě byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát úředně prohlédnuty, podrobeny odběru vzorků a testovány v nejvhodnějších obdobích a byly shledány prostými dotčeného organismu.
                              Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o poloměru 4 500 m, kde byla splněna jedna z těchto podmínek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v celé dotčené zóně byly během posledního ukončeného vegetačního období před vývozem dvakrát provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v nejvhodnějších obdobích. Během těchto úředních prohlídek, odběru vzorků a testování nebyl dotčený organismus zjištěn;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v okruhu 500 m od tohoto místa produkce byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v okruhu 500 m od tohoto místa produkce byly pravidelně testovány v nejvhodnějších obdobích a shledány prostými dotčeného organismu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              V případě bodů ii) a iii) byly všechny dotčené rostliny v této zóně ve vzdálenosti 500 až 4 500 m od místa produkce zničeny nebo byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 písm. c) nebo d), musí osvědčení navíc obsahovat informaci, že je splněn jeden z těchto bodů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin vypěstovaných za podmínek, které jsou v souladu s bodem 2 písm. a), b) nebo c).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, které byly podrobeny předchozímu individuálnímu testování, které potvrdilo nepřítomnost dotčeného organismu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 písm. b), musí být v osvědčení v kolonce „místo původu“ uveden název oblasti prosté škodlivého organismu.
               
            
         
      
      ODDÍL II
      
         Prohlídka
      
      Dotčené rostliny dovážené do Unie doprovázené rostlinolékařským osvědčením v souladu s oddílem I musí být pečlivě prohlédnuty a případně testovány na přítomnost dotčeného organismu ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (3).
      Pokud jsou dotčené rostliny dováženy do Unie přes jiný členský stát, než je členský stát určení dotčených rostlin, odpovědný úřední subjekt členského státu vstupu uvědomí odpovědný úřední subjekt členského státu určení.
      
      
         (1)  Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2016.
      
         (2)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM č. 10 (1999), Řím, IPPC, FAO 2016.
      
         (3)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Požadavky na ppřemísťování v rámci Unie podle článku 3
      
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dotčené rostliny pocházející z Unie smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (1) a pokud splňují požadavky stanovené v bodě 2.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dotčené rostliny musí splňovat jeden z těchto bodů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v členském státě, ve kterém se nevyskytuje dotčený organismus.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v chráněné zóně uznané s ohledem na dotčený organismus v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti prosté škodlivého organismu vymezené s ohledem na dotčený organismus odpovědným úředním subjektem členského státu v souladu s ISPM č. 4 (2).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu nebo na stanovišti produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený organismus odpovědným úředním subjektem členského státu původu v souladu s ISPM č. 10 (3). Dotčené rostliny byly pěstovány v zařízení s takovým stupněm izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí dotčeného organismu. V tomto místě nebo na tomto stanovišti byly dotčené rostliny během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát úředně prohlédnuty v nejvhodnějších obdobích a byly shledány prostými dotčeného organismu.
                              Uvedené místo nebo stanoviště produkce je obklopeno zónou o poloměru nejméně 100 m, kde byla splněna jedna z těchto podmínek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním byly dvakrát provedeny úřední prohlídky v nejvhodnějších obdobích a všechny dotčené rostliny vykazující příznaky infekce, které byly zjištěny při těchto prohlídkách, byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          každá z dotčených rostlin byla pravidelně v nejvhodnějších obdobích testována a shledána prostou dotčeného organismu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem na dotčený organismus odpovědným úředním subjektem členského státu původu v souladu s ISPM č. 10. V tomto místě byly dotčené rostliny v nejvhodnějších obdobích během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát úředně prohlédnuty, podrobeny odběru vzorku a testovány a byly shledány prostými dotčeného organismu.
                              Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o poloměru 500 m (dále jen „okolní zóna“), kde byla splněna jedna z těchto podmínek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v celé okolní zóně byly během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním dvakrát v nejvhodnějších obdobích provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování. Během těchto úředních prohlídek, odběru vzorků a testování nebyl dotčený organismus zjištěn;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v okolní zóně byly okamžitě zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v okolní zóně byly pravidelně v nejvhodnějších obdobích testovány a shledány prostými dotčeného organismu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              Tato okolní zóna je obklopena zónou o šířce 4 km, kde byla splněna jedna z těchto podmínek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          poté, co byly během posledního ukončeného vegetačního období před přemístěním v celé uvedené zóně dvakrát provedeny úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v obdobích, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, byla přijata opatření k eradikaci ve všech případech, kdy byl na dotčených rostlinách zjištěn dotčený organismus. Tato opatření zahrnovala okamžité zničení dotčených napadených rostlin;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v uvedené zóně byly zničeny;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          všechny dotčené rostliny v uvedené zóně byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pokud jsou splněny požadavky uvedené v bodě 2 písm. d) nebo e), musí dotčené rostliny navíc splňovat jeden z těchto požadavků:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin vypěstovaných za podmínek, které jsou v souladu s bodem 2 písm. a), b), c) nebo d).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, které byly podrobeny předchozímu individuálnímu testování, které potvrdilo nepřítomnost dotčeného organismu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že míra výskytu dotčeného organismu v dotčených rostlinách je nižší než 0,1 %.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dotčené rostliny dovážené do Unie ze třetích zemí v souladu s přílohou I smí být přemísťovány v rámci Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským pasem uvedeným v bodě 1.
               
            
         
      
      
      
         (1)  Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování (Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22).
      
         (2)  Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM č. 4 (1995), Řím, IPPC, FAO 2016.
      
         (3)  Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM č.10 (1999), Řím, IPPC, FAO 2016.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.