Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/204 ze dne 3. února 2017, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (oznámeno pod číslem C(2017) 420)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0204 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 32/35
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/204
   ze dne 3. února 2017,
   kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2416, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 420)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první odrážku a na přílohu IV část A kapitolu I body 2.3, 2.4 a 2.5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice stanoví zvláštní požadavky týkající se dovozu jasanového dřeva (Fraxinus L.) a některých dalších druhů dřeva pocházejících ze Spojených států amerických do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Spojené státy americké požádaly o uznání kombinace postupů, které dohromady zajišťují stejnou úroveň fytosanitární ochrany jako opatření podle bodu 2.3 kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z oficiálních informací poskytnutých Spojenými státy americkými vyplývá, že díky integrovanému systémovému přístupu uplatňovanému během zpracování dřeva je riziko napadení škodlivým organismem Agrilus planipennis Fairmaire eliminováno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Zmíněný přístup by měl být doplněn určitými požadavky na zařízení, předvývozní inspekce a označování, aby se zajistila eliminace takového rizika.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tyto postupy by proto měly být uznány jako alternativní možnost k bodu 2.3 kapitoly I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES pro dovoz ze Spojených států amerických a měla by být stanovena odchylka od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby byl zajištěn účinný dohled a rovněž přehled o dovozu jasanového dřeva a případném nesouladu tohoto dovozu s předpisy, měly by být stanoveny požadavky týkající se rostlinolékařských osvědčení, hlášení dovozu a oznamování případů nesouladu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je vhodné omezit dobu platnosti odchylky do dne 30. června 2018, aby mohl být včas proveden přezkum vhodnosti opatření tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/2416 (2) byly některé oblasti Spojených států amerických uznány za prosté Agrilus planipennis Fairmaire pro účely dovozu dřeva Fraxinus L. a některých jiných druhů dřeva do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/2416 by mělo být zrušeno, neboť na základě informací od příslušných orgánů Spojených států amerických oblasti uznané za prosté Agrilus planipennis Fairmaire nejsou od přijetí uvedeného rozhodnutí stabilní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Povolení stanovit odchylku
   Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice mohou členské státy povolit dovoz dřeva Fraxinus L. pocházejícího ze Spojených států amerických nebo tam zpracované (dále jen „dotčené dřevo“) na své území, pokud dotčené dřevo před vývozem ze Spojených států amerických splní podmínky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Rostlinolékařské osvědčení
   1.   K dotčenému dřevu musí být přiloženo rostlinolékařské osvědčení vydané ve Spojených státech amerických v souladu s čl. 13a odst. 3 a 4 směrnice 2000/29/ES a potvrzující, že dotčené dřevo je po inspekci prosté škodlivých organismů.
   2.   Rostlinolékařské osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat tyto prvky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               prohlášení „V souladu s požadavky Evropské unie stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/204“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               číslo (čísla) várky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               název schváleného (schválených) zařízení ve Spojených státech amerických.
            
         
      
   
   Článek 3
   Hlášení dovozu
   Dovážející členské státy do 31. prosince každého roku předloží Komisi a ostatním členským státům informace o množství zásilek dotčeného dřeva dovezených podle tohoto rozhodnutí během uvedeného roku.
   Článek 4
   Oznámení o nesouladu
   Členské státy Komisi a ostatním členským státům oznámí každou zásilku, která není v souladu s tímto rozhodnutím. Toto oznámení musí být provedeno nejpozději dva pracovní dny po dni zadržení takové zásilky.
   Článek 5
   Zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2416 se zrušuje.
   Článek 6
   Datum pozbytí platnosti
   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 30. června 2018.
   Článek 7
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2416 ze dne 17. prosince 2015, kterým se některé oblasti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus planipennis Fairmaire (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 128).
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Požadavky na zpracování
      
      Zpracování dotčeného dřeva musí splňovat všechny následující požadavky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  
                     Odkornění
                  
                  Dotčené dřevo je odkorněno s výjimkou jakéhokoli počtu viditelně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, jež splňují jeden z těchto požadavků:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jsou užší než 3 cm (při libovolné délce) nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              pokud jsou širší než 3 cm, je celkový povrch každého jednotlivého kusu menší než 50 cm2.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  
                     Rozřezání
                  
                  Dotčené řezivo je vyrobeno z odkorněné kulatiny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  
                     Tepelné ošetření
                  
                  Dotčené dřevo je zahřáto v celém profilu na alespoň 71 °C po dobu 1 200 minut v sušárně schválené útvarem inspekce zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) nebo jím schváleným subjektem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  
                     Vysušení
                  
                  Dotčené dřevo je sušeno v souladu s režimy průmyslového sušení dřeva v délce trvání nejméně dvou týdnů, které uznal APHIS.
                  Konečný obsah vlhkosti ve dřevě nesmí překročit 10 %, vyjádřeno jako procentní podíl ze sušiny.
               
            
         
      
      2.   Požadavky na zařízení
      
      Dotčené dřevo musí být vyrobeno, zpracováváno nebo skladováno v zařízení, které splňuje všechny tyto požadavky:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  je úředně schválené APHIS podle jeho certifikačního programu pro škodlivý organismus Agrilus planipennis Fairmaire;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  je vedeno v databázi zveřejněné na internetových stránkách APHIS;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  APHIS nebo subjekt jím schválený v něm alespoň jednou měsíčně provádí audity a dospěl k závěru, že zařízení splňuje požadavky této přílohy;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  používá vybavení pro ošetření dotčeného dřeva, které bylo kalibrováno důsledně v souladu s pokyny k obsluze;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  vede záznamy o svých procedurách pro účely kontroly ze strany APHIS nebo subjektu jím schváleného, včetně délky trvání ošetření, teplot během ošetření a konečného obsahu vlhkosti pro každou várku, která má být vyvezena.
               
            
         
      
      3.   Označování
      
      Každá várka dotčeného dřeva musí být viditelně označena číslem várky a značkou se slovy „HT-KD“ nebo „Heat Treated-Kiln Dried“. Tato značka musí být vydána buď určeným pracovníkem schváleného zařízení, nebo pod jeho dohledem po ověření, že byly splněny požadavky na zpracování stanovené v bodě 1 a požadavky na zařízení stanovené v bodě 2.
      4.   Předvývozní inspekce
      
      Dotčené dřevo musí prohlédnout APHIS nebo subjekt jím úředně schválený za účelem ověření, že před vývozem do Unie bylo dřevo podrobeno všem fytosanitárním postupům a opatřením umožňujícím učinit závěr, že dřevo je prosto škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.