Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/205 ze dne 3. února 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 503) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0205 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 32/40
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/205
   ze dne 3. února 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 503)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. V příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí je uvedeno vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států v částech I, II, III a IV, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet zahrnuje mimo jiné některé oblasti Lotyšska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V lednu 2017 se objevilo jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v Krimuldas novads v Lotyšsku v oblasti, která je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Výskyt tohoto ohniska představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit. V důsledku toho by nyní příslušné oblasti Lotyšska měly být uvedeny v části III namísto části II uvedené přílohy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Při posuzování veterinárního rizika vyplývajícího z dané situace v případě afrického moru prasat v Lotyšsku by měl být zohledněn vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací domácích a volně žijících prasat v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením stanovený v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí tak, aby odrážel změny současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v Lotyšsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 3. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA
            ČÁST I
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Hiiu maakond.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Bauskas novads: pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Dobeles novads: pagasti Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru a Krimūnu, Dobeles, Berzes, část pagasts Jaunbērzes nacházející se západně od silnice P98 a Dobele pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Jelgavas novads: pagasti Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kandavas novads: pagasti Vānes a Matkules,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Talsu novads: pagasti Ģibuļu, Lībagu, Abavas, Sabile pilsēta, Talsi pilsēta a Stende pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Ventspils novads: pagasti Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas a Zlēku, Piltene pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Brocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rundāles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Stopiņu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tērvetes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Bauska pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jelgava republikas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ventspils republikas pilsēta.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės seniūnija, Veliuonos seniūnija, Seredžiaus seniūnija a Juodaičių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Rozalimo seniūnija a Pakruojo seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Panevežys rajono savivaldybė: část Krekenavos seniūnija nacházející se na západě od řeky Nevėžis,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos seniūnija, Pagojukų seniūnija a Šiluvos seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Barzdų seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija, Sintautų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Slavikų seniūnija a Šakių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pasvalys rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilkaviškis rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Radviliškis rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kalvarija savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kazlų Rūda savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Marijampolė savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo warmińsko-mazurskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kalinowo a Prostki v územně-správní jednotce powiat ełcki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Biała Piska v územně-správní jednotce powiat piski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo podlaskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy a Poświętne v územně-správní jednotce powiat białostocki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Brańsk s městem Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, část gminy Bielsk Podlaski nacházející se západně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), město Bielsk Podlaski, část gminy Orla nacházející se západně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk a Perlejewo v územně-správní jednotce powiat siemiatycki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Grabowo a Stawiski v územně-správní jednotce powiat kolneński,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów s městem Zambrów v územně-správní jednotce powiat zambrowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki a Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie s městem Wysokie Mazowieckie, Czyżew v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat augustowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat łomżyński,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat M. Białystok,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat M. Łomża,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat M. Suwałki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat sejneński.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo mazowieckie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń a Repki v územně-správní jednotce powiat sokołowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce a Zbuczyn v územně-správní jednotce powiat siedlecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat M. Siedlce,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin a Goworowo v územně-správní jednotce powiat ostrołęcki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Olszanka, Łosice a Platerów v územně-správní jednotce powiat łosicki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat ostrowski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo lubelskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Hanna v územně-správní jednotce powiat włodawski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Kąkolewnica Wschodnia a Komarówka Podlaska v územně-správní jednotce powiat radzyński,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Międzyrzec Podlaski s městem Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy a Tuczna v územně-správní jednotce powiat bialski,
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST II
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elva linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võhma linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kuressaare linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi linn,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Harju maakond (kromě části Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20), Aegviidu vald a Anija vald),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ida-Viru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pärnu maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Põlva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võru maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valga maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rapla maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Suure-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        část Tamsalu vald nacházející se severovýchodně od železniční trati Tallin–Tartu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tartu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Abja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alatskivi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haaslava vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Haljala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tarvastu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Nõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ülenurme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tähtvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rõngu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rannu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Konguta vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Puhja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Halliste vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kambja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Karksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kihelkonna vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõpu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lääne-Saare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laekvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Leisi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Luunja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mäksa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Meeksi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Muhu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mustjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Orissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Peipsiääre vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Piirissaare vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pöide vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rägavere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakvere vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ruhnu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salme vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sõmeru vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Torgu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vara vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vihula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viljandi vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vinni vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viru-Nigula vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Võnnu vald.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Apes novads: pagasti Trapenes, Gaujienas a Apes a Ape pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Balvu novads: pagasti Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils a Krišjāņu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Bauskas novads: pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Daugavpils novads: pagasti Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas a Skrudalienas,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Dobeles novads: část Jaunbērzes pagasts nacházející se východně od silnice P98,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Gulbenes novads: Līgo pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Jelgavas novads: pagasti Kalnciema, Līvbērzes a Valgundes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kandavas novads: pagasti Cēres, Kandavas, Zemītes a Zantes, Kandava pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Krimuldas novads: část Krimuldas pagasts nacházející se severovýchodně od silnic V89 a V81 a část Lēdurgas pagasts nacházející se severovýchodně od silnic V81 a V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Limbažu novads: pagasti Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes a Limbaži pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Preiļu novads: Saunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Raunas novads: Raunas pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Riebiņu novads: pagasti Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu a Silajāņu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Rugāju novads: Lazdukalna pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Siguldas novads: Mores pagasts a část Allažu pagasts nacházející se jižně od silnice P3,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Smiltenes novads: pagasti Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas a Grundzāles, Smiltene pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Talsu novads: pagasti Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes a Ārlavas, Valdemārpils pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ve Ventspils novads: pagasti Ances, Tārgales, Popes a Puzes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ādažu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aglonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aizkraukles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aknīstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alūksnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Amatas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Babītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baldones novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Baltinavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Beverīnas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Burtnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Carnikavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cēsu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Cesvaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ciblas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dagdas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Dundagas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Engures novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ērgļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Garkalnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Iecavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ikšķiles novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ilūkstes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunjelgavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jēkabpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kārsavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķeguma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ķekavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kocēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kokneses novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krāslavas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Krustpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lielvārdes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līgatnes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Līvānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lubānas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ludzas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Madonas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mālpils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mārupes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mazsalacas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Mērsraga novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Naukšēnu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Neretas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ogres novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Olaines novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ozolnieki novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pārgaujas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pļaviņu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Priekuļu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzeknes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rojas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ropažu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rūjienas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salacgrīvas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Salaspils novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Saulkrastu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Skrīveru novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Strenču novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tukuma novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valkas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Varakļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vecumnieku novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viesītes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļakas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Viļānu novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zilupes novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Daugavpils republikas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jēkabpils republikas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jūrmala republikas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rēzekne republikas pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valmiera republikas pilsēta.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija a část Anykščiai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnic č. 121 a 119,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Jonava rajono savivaldybė: Šilų seniūnija, Bukonių seniūnija a v Žeimių seniūnija vesnice Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka a Naujokai,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Domeikavos seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Samylų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Užliedžių seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija a Pernaravos seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija, Ramygalos seniūnija, Smilgių seniūnija, Upytės seniūnija, Vadoklių seniūnija, Velžio seniūnija a část Krekenavos seniūnija nacházející se na východ od řeky Nevėžis,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Prienai rajono savivaldybė: Veiverių seniūnija, Šilavoto seniūnija, Naujosios Ūtos seniūnija, Balbieriškio seniūnija, Ašmintos seniūnija, Išlaužo seniūnija a Pakuonių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų seniūnija, Turgelių seniūnija, Akmenynės seniūnija, Šalčininkų seniūnija, Gerviškių seniūnija, Butrimonių seniūnija, Eišiškių seniūnija, Poškonių seniūnija a Dieveniškių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ve Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos seniūnija, Marcinkonių seniūnija a Merkinės seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ve Vilnius rajono savivaldybė: části Sudervė seniūnija a Dūkštai seniūnija nacházející se severovýchodně od silnice č. 171, Maišiagala seniūnija, Zujūnų seniūnija, Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija, Paberžės seniūnija, Nemenčinės seniūnija, Nemenčinės miesto seniūnija, Sužionių seniūnija, Buivydžių seniūnija, Bezdonių seniūnija, Lavoriškių seniūnija, Mickūnų seniūnija, Šatrininkų seniūnija, Kalvelių seniūnija, Nemėžių seniūnija, Rudaminos seniūnija, Rūkainių seniūnija, Medininkų seniūnija, Marijampolio seniūnija, Pagirių seniūnija a Juodšilių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Alytus miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Utena rajono savivaldybė: Sudeikių seniūnija, Utenos seniūnija, Utenos miesto seniūnija, Kuktiškių seniūnija, Daugailių seniūnija, Tauragnų seniūnija a Saldutiškio seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Alytus rajono savivaldybė: Pivašiūnų seniūnija, Punios seniūnija, Daugų seniūnija, Alovės seniūnija, Nemunaičio seniūnija, Raitininkų seniūnija, Miroslavo seniūnija, Krokialaukio seniūnija, Simno seniūnija a Alytaus seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaunas miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Panevėžys miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Prienai miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vilnius miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Biržai rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Druskininkai savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ignalina rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Lazdijai rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kupiškis rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Molėtai rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rokiškis rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Širvintos rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Švenčionys rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Ukmergė rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Zarasai rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Birštonas savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Visaginas savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo podlaskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Dubicze Cerkiewne, části gmin Kleszczele a Czeremcha nacházející se východně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Rutki v územně-správní jednotce powiat zambrowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gmina Kobylin-Borzymy v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady a Choroszcz v územně-správní jednotce powiat białostocki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    část gminy Bielsk Podlaski nacházející se východně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), část gminy Orla nacházející se východně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    územně-správní jednotka powiat sokólski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo lubelskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Piszczac a Kodeń v územně-správní jednotce powiat bialski.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST III
            1.   Estonsko
            
            Tyto oblasti v Estonsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jõgeva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Järva maakond,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        část Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20),
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        část Tamsalu vald nacházející se jihozápadně od železniční trati Tallin–Tartu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Aegviidu vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Anija vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kadrina vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kolga-Jaani vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kõo vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laeva vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Laimjala vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Pihtla vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Rakke vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Tapa vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Väike-Maarja vald,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Valjala vald.
                     
                  
               
            
            2.   Lotyšsko
            
            Tyto oblasti v Lotyšsku:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Apes novads: Virešu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Balvu novads: pagasti Kubuļu, Balvu a Balvi pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Daugavpils novads: pagasti Nīcgales, Kalupes, Dubnas a Višķu,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Gulbenes novads: pagasti Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma a Lejasciema a Gulbene pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Krimuldas novads: část Krimuldas pagasts nacházející se jihozápadně od silnic V89 a V81 a část Lēdurgas pagasts nacházející se jihozápadně od silnic V81 a V128,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Limbažu novads: Vidrižu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Preiļu novads: pagasti Preiļu, Aizkalnes a Pelēču a Preiļi pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Raunas novads: Drustu pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Riebiņu novads: pagasti Riebiņu a Rušonas,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Rugāju novads: Rugāju pagasts,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Siguldas novads: Siguldas pagasts a část Allažu pagasts nacházející se severně od silnice P3 a Sigulda pilsēta,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Smiltenes novads: pagasti Launkalnes, Variņu a Palsmanes,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Inčukalna novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jaunpiebalgas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Sējas novads,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Vārkavas novads.
                     
                  
               
            
            3.   Litva
            
            Tyto oblasti v Litvě:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių seniūnija, Skiemonių seniūnija, Viešintų seniūnija, Andrioniškio seniūnija, Svėdasų seniūnija, Troškūnų seniūnija, Traupio seniūnija a část Anykščių seniūnija nacházející se severovýchodně od silnic č. 121 a 119,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Jonava rajono savivaldybė: Upninkų seniūnija, Ruklos seniūnija, Dumsių seniūnija, Užusalių seniūnija, Kulvos seniūnija a v Žeimiai seniūnija vesnice Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorys rajono savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos seniūnija, Lapių seniūnija, Karmėlavos seniūnija a Neveronių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija, Krakių seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija, Surviliškio seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija, Šėtos seniūnija a Kėdainių miesto seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Prienai rajono savivaldybė: Jiezno seniūnija a Stakliškių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių seniūnija a Raguvos seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės seniūnija, Pabarės seniūnija, Dainavos seniūnija a Kalesninkų seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ve Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų seniūnija, Jakėnų seniūnija, Matuizų seniūnija, Varėnos seniūnija a Vydenių seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        ve Vilnius rajono savivaldybė: části Sudervė seniūnija a Dūkštai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnice č. 171,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        v Utena rajono savivaldybė: Užpalių seniūnija, Vyžuonų seniūnija a Leliūnų seniūnija,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Elektrėnai savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Jonava miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Kaišiadorys miesto savivaldybė,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        Trakai rajono savivaldybė.
                     
                  
               
            
            4.   Polsko
            
            Tyto oblasti v Polsku:
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo podlaskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat grajewski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat moniecki,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka s městem Hajnówka, Narew, Narewka a části gmin Czeremcha a Kleszczele nacházející se západně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze s městem Siemiatycze v územně-správní jednotce powiat siemiatycki.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo mazowieckie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Sarnaki, Stara Kornica a Huszlew v územně-správní jednotce powiat łosicki.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                         
                     
                     
                        V regionu województwo lubelskie:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie a Terespol s městem Terespol v územně-správní jednotce powiat bialski,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    powiat M. Biała Podlaska.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            ČÁST IV
            
               Itálie
            
            Tyto oblasti v Itálii:
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        všechny oblasti Sardinie.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.