Rozhodnutí Komise (EU) 2017/206 ze dne 6. února 2017 o zastavení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0206 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 32/53
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/206
   ze dne 6. února 2017
   o zastavení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ŘÍZENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 29. června 2015 obdržela Evropská komise podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení žádost o přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů (PET) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádost podal výbor výrobců polyethylentereftalátů v Evropě (Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME)) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby PET v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1030/2010 (2). Žádost byla odůvodněna tím, že pozbytí platnosti těchto opatření by mělo pravděpodobně za následek obnovení dumpingu a obnovení újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 13. listopadu 2015 Komise informovala prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3) o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz PET pocházejících z ČLR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise o zahájení přezkumného řízení úředně vyrozuměla vývozce/výrobce v ČLR, dovozce, uživatele a veškerá sdružení, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, orgány ČLR a všechny známé výrobce v Unii. Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost písemně vyjádřit své stanovisko k dané věci a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení přezkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají konkrétní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.
            
         
      
   
   B.   STAŽENÍ ŽÁDOSTI O PŘEZKUM PŘED POZBYTÍM PLATNOSTI A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dopisem Komisi ze dne 17. listopadu 2016 žadatel oficiálně stáhl svou žádost o přezkum před pozbytím platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je žádost stažena, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by zastavení řízení bylo v rozporu se zájmem Unie. Komise proto dospěla k závěru, že by stávající přezkumné řízení mělo být zastaveno. Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly příležitost se k věci vyjádřit. Komise však neobdržela žádné připomínky, jež by podpořily závěr, že by takové zastavení řízení nebylo v zájmu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že by přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz PET pocházejících z ČLR měl být zastaven.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Zastavení řízení stanovené tímto rozhodnutím je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přezkum před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódu KN 3907610000, se zastavuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1030/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 300, 17.11.2010, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. C 376, 13.11.2015, s. 13.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.