Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/223 ze dne 7. února 2017, kterým se schvaluje laboratoř v Brazílii k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2017) 572) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0223 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/34
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/223
   ze dne 7. února 2017,
   kterým se schvaluje laboratoř v Brazílii k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 572)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) v Nancy (Francie) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o schválení za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příslušný orgán v Brazílii předložil žádost o schválení laboratoře „LANAGRO/PE“ v Recife a dne 19. října 2016 ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tuto laboratoř.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Laboratoř „LANAGRO/PE“ v Recife by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvaluje tato laboratoř:
   
      
      
         
            
               LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)
            
         
         
            
               Rua Manoel de Medeiros, s/no
               
            
         
         
            
               Dois Irmãos - CEP: 52171-030
            
         
         
            
               Recife/PE
            
         
         
            
               BRAZÍLIE
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. března 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 7. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.