Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/224 ze dne 8. února 2017, kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0224 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 34/36
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/224
   ze dne 8. února 2017,
   kterým se stanoví technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (1), a zejména čl. 12 odst. 3 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1285/2013 ve svém článku 2 stanoví, že obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo musí umožňovat vývoj aplikací pro profesionální či obchodní účely díky zvýšeným výkonům a údajům s vyšší přidanou hodnotou oproti aplikacím otevřené služby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Obchodní služba je jedním z nejdůležitějších prvků systému vytvořeného v rámci programu Galileo, pokud na jedné straně ostatní globální systémy družicové navigace (GNSS) takovou službu nezahrnují, a na druhé straně by podle článku 10 nařízení (EU) č. 1285/2013 měla být zdrojem příjmů. Přístup k ní by měl být zpoplatněn. Cenová politika obchodní služby nespadá do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí a měla by být definována později.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Obchodní službu by měl na základě smluv poskytovat jeden poskytovatel nebo více poskytovatelů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nyní je důležité vymezit technické a provozní specifikace obchodní služby, jelikož skutečné zprovoznění služby si může po uvedeném vymezení vyžádat několik let. Příprava specifikací byla v uplynulých letech předmětem řady studií, pokusů a konzultací se zúčastněnými stranami. Je rovněž výsledkem kompromisu mezi na jedné straně potřebou poskytovat uživatelům skutečnou přidanou hodnotu a na straně druhé snahou minimalizovat změny systému, rizikové faktory a dodržovat lhůty stanovené nařízením (EU) č. 1285/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z toho vyplývá, že k tomu, aby byl vývoj aplikací k profesionálním nebo obchodním účelům skutečně umožněn, je nezbytné a technicky proveditelné, aby obchodní služba zahrnovala dvě významná zlepšení oproti otevřené službě, a sice větší přesnost z hlediska geolokalizace a posílenou schopnost ověřování. Aby se navíc co nejlépe vyhovělo rozmanitým potřebám různých skupin uživatelů obchodní služby, je nezbytné nabízet jim tato dvě zlepšení nezávisle na sobě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vysoká přesnost z hlediska geolokalizace by měla rozšířit oblast aplikací technologie družicové navigace. Za tímto účelem je důležité zvýšit kvalitu údajů poskytovaných systémem vytvořeným v rámci programu Galileo tak, aby chyba určení polohy byla za jmenovitých podmínek použití snížena na méně než jeden decimetr. Je třeba poznamenat, že k dosažení tohoto cíle by rovněž mohly přispět signály vysílané jinými globálními systémy družicové navigace, jako je globální polohový systém (GPS) Spojených států amerických.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Schopnost ověřování by měla zvýšit úroveň bezpečnosti a zabránit zejména riziku falšování a podvodů. Za tímto účelem je nezbytné zavést do signálů družic doplňující prvky, aby bylo uživatelům zaručeno, že informace, které přijímají, skutečně pocházejí ze systému vytvořeného v rámci programu Galileo a nikoli z neznámého zdroje. Schopnost ověřování obchodní služby by tedy na jedné straně zahrnovala schopnost ověřování údajů souvisejících s geolokalizací, jež bude obsažena v signálech otevřené bezplatné služby, a na druhé straně by navíc za účelem lepší ochrany zahrnovala zvláštní identifikaci signálů díky čtení šifrovaných kódů, které by byly rovněž obsaženy v signálech, k nimž by byl přístup zpoplatněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Před zahájením provozního vývoje obchodní služby by měla být provedena důkladná analýza rizik. Tato analýza by měla být provedena před úspěšným dokončením přezkumu „GNSS Service Centre delta Critical Design Review“, jež je plánováno na 1. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Obchodní služba by oproti otevřené službě měla zahrnovat přidanou hodnotu, aby umožňovala vývoj aplikací pro obchodní či profesionální účely, měla by tedy být přístupná co největšímu počtu uživatelů a měla by umožňovat obchodní šifrování. Za tímto účelem se neplánuje využívání utajovaných informací EU poskytovatelem obchodní služby nebo konečným uživatelem ani pro otevřenou službu ani pro službu obchodní. Pokud by však takové použití bylo vyžadováno, muselo by se o něm rozhodnout v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými v čl. 17 písm. a) nařízení (EU) č. 1285/2013, zejména na základě analýzy bezpečnostního rizika, přičemž by měla být plně zohledněna stanoviska odborníků členských států. Při uvedeném rozhodnutí by rovněž měla být zohledněna analýza nákladů a přínosů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Specifikace, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, musí být v souladu s pravidly v oblasti družicové navigace stanovenými na mezinárodní úrovni, zejména s normami Mezinárodní telekomunikační unie, jakož i s ustanoveními Dohody o podpoře, poskytování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé uzavřené dne 26. června 2004.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V důsledku toho je vhodné stanovit technické a provozní specifikace, jež umožní, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013, přičemž se rovněž plně použijí ustanovení rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 1285/2013,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1285/2013, se stanoví v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 8. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP ze dne 22. července 2014 o aspektech zavádění, provozu a využívání evropského globálního družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie a o zrušení společné akce 2004/552/SZBP (Úř. věst. L 219, 25.7.2014, s. 53).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Technické a provozní specifikace, jež umožňují, aby obchodní služba poskytovaná systémem vytvořeným v rámci programu Galileo odpovídala funkci podle čl. 2 odst. 4 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013
      
      Obchodní služba (dále jen „CS“) obsahuje dvě velká zlepšení oproti otevřené službě (dále jen „OS“), a sice větší přesnost z hlediska geolokalizace (dále jen „velmi přesná CS“) a posílenou schopnost ověřování (dále jen „ověřování CS“), která mohou být uživatelům nabízena nezávisle na sobě. Odpovídající provozní a technické specifikace jsou uvedeny v následující tabulce:
      
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Velmi přesná CS
               
               
                  Ověřování CS
               
            
            
               
                  Specifikace společné pro OS a CS: ověření informací týkajících se geolokalizace
               
               
                  Zvláštní specifikace pro CS: ověření pomocí šifrovaných kódů
               
            
            
               
                  Obecné požadavky
               
               
                  Poskytování velmi přesných údajů, aby za jmenovitých podmínek použití byla chyba určení polohy menší než jeden decimetr
               
               
                  Poskytování ověřovacích údajů pro informace týkající se geolokalizace z OS obsažené v signálech
               
               
                  Ověřování signálů díky přístupu k šifrovaným kódům obsaženým v signálech
               
            
            
               
                  Používané složky signálů
               
               
                  E6, složka E6-B pro poskytování velmi přesných údajů
               
               
                  E1, složka E1-B pro ověřovací údaje informací týkajících se geolokalizace
               
               
                  E6, složka E6-B pro údaje přístupu k šifrovaným kódům a složka E6-C (pilotní)
               
            
            
               
                  Specifikace uživatelského segmentu
               
               
                  Velká přesnost určení polohy dosažená pomocí přesných algoritmů určování polohy integrovaných do přijímače a při využití údajů přenášených v signálech
               
               
                  Ověření pravosti údajů, které jsou přenášeny v signálech, pomocí protokolu asymetrického šifrování a veřejného šifrovacího klíče.
               
               
                  Ověření pravosti signálů dešifrováním kódů šifrovaných signálů pomocí soukromého šifrovacího klíče
               
            
            
               
                  Zeměpisný rozsah
               
               
                  Celosvětový
               
               
                  Celosvětový
               
               
                  Celosvětový
               
            
            
               
                  Architektura systému
               
               
                  Velmi přesné údaje poskytované jedním poskytovatelem nebo více poskytovateli služeb, přenášené k uživatelům prostřednictvím střediska služeb GNSS (GSC), pozemním segmentem a družicemi připojenými k pozemnímu segmentu
               
               
                  Ověřovací údaje vložené do dostupné schopnosti pole EDBS složky signálu E1-B a přenášené prostřednictvím družic připojených k pozemnímu segmentu
               
               
                  Šifrování kódů signálů E6 družicemi Galileo, přenos soukromých klíčů generovaných pozemním segmentem poskytovateli či poskytovatelům služeb prostřednictvím střediska služeb GNSS (GSC)
                  a přenos informací OTAR ve složce signálu E6-B
               
            
            
               
                  Poskytování služby
               
               
                  Velmi přesné údaje poskytované jedním poskytovatelem nebo více poskytovateli služeb
               
               
                  Ověřovací údaje poskytované systémem vytvořeným v rámci programu Galileo
               
               
                  Šifrované signály poskytované osobou odpovědnou za provoz systému
               
            
            
               
                  Přístup ke službě
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Placený přístup v souladu s platnou cenovou politikou
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Řízený jedním poskytovatelem nebo více poskytovateli služeb
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Placený přístup k šifrovacím kódům v souladu s platnou cenovou politikou
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Přístup k šifrovacím kódům řízený jedním poskytovatelem nebo více poskytovateli služeb za pomoci osoby odpovědné za provoz systému
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Uvedení služby do provozu
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Zkušební a validační fáze, která by měla skončit v roce 2018
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Fáze počátečního obchodního provozu mezi roky 2018 a 2020
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Fáze plného obchodního provozu od roku 2020
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Zkušební a validační fáze, která by měla skončit v roce 2018
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Fáze počátečního poskytování signálů mezi roky 2018 a 2020
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Fáze úplného poskytování služeb od roku 2020
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Zkušební a validační fáze, která by měla skončit nejpozději v roce 2020
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Poté má začít fáze obchodního provozu
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Použití utajovaných informací EU
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nepoužívání utajovaných informací EU „poskytovatelem obchodní služby“ nebo konečným uživatelem. Pokud je však takové použití vyžadováno, rozhodne se o něm v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými v čl. 17 písm. a) nařízení (EU) č. 1285/2013.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nepoužívání utajovaných informací EU „poskytovatelem obchodní služby“ nebo konečným uživatelem. Pokud je však takové použití vyžadováno, rozhodne se o něm v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými v čl. 17 písm. a) nařízení (EU) č. 1285/2013.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nepoužívání utajovaných informací EU „poskytovatelem obchodní služby“ nebo konečným uživatelem. Pokud je však takové použití vyžadováno, rozhodne se o něm v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými v čl. 17 písm. a) nařízení (EU) č. 1285/2013.
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  Další specifikace
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Velmi přesné údaje poskytované pro družice systému Galileo a případně družice jiných konstelací
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Přenos ověřovacích údajů nesmí vést k žádnému zhoršení otevřené služby
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ověřovací údaje musí být poskytovány pro družice systému Galileo a případně pro družice jiných konstelací
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Rizika spojená s využíváním ověřovacích údajů nesou uživatelé OS
                           
                        
                     
                  
               
               
                  Žádné
               
            
         
      
      
         Zkratky
      
      
         
         
         
            
               
                  E1-B
               
               
                  datový kanál signálu ve frekvenci E1-B systému Galileo, na 1 575,45 MHz
               
            
            
               
                  E6
               
               
                  frekvence E6 systému Galileo, na 1 278,75 MHz
               
            
            
               
                  E6-B
               
               
                  složka signálu E6 odpovídající datovému kanálu
               
            
            
               
                  E6-C
               
               
                  složka signálu E6 odpovídající pilotnímu kanálu
               
            
            
               
                  EDBS
               
               
                  External Data Broadcast Service
               
            
            
               
                  GNSS
               
               
                  globální systém družicové navigace
               
            
            
               
                  OTAR
               
               
                  Over-The-Air Rekeying
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.