Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/246 ze dne 7. února 2017, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0246 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 36/59
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/246
   ze dne 7. února 2017,
   kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (1), a zejména na článek 29 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 12. května 2016 přijala Rada na návrh Komise v souladu s článkem 29 Schengenského hraničního kodexu prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada doporučila pěti státům schengenského prostoru (Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku), aby po dobu šesti měsíců zachovaly přiměřenou dočasnou ochranu hranic na omezeném počtu úseků svých vnitřních hranic, která má řešit závažné hrozby pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobené v těchto státech kombinací nedostatků v ochraně vnějších hranic v Řecku a druhotného pohybu nelegálních migrantů, kteří přicházejí přes Řecko a mohou mít v úmyslu se přesunout do jiných států schengenského prostoru. Rada toto období dne 11. listopadu 2016 na návrh Komise prodloužila o další tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle článků 25 a 29 Schengenského hraničního kodexu může být počáteční období doporučené Radou dále prodlouženo, pokud mimořádná situace trvá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Doporučení ze dne 11. listopadu 2016 požadovalo, aby dotčené státy schengenského prostoru podávaly Komisi v příslušných případech měsíční zprávy o výsledku provedených kontrol a o posouzení potřeby tyto kontroly zachovat. Komise obdržela uvedené zprávy od všech dotčených států schengenského prostoru. Informace obsažené v těchto zprávách dokazují, že kontroly po celou dobu splňovaly podmínky stanovené v doporučení. Potvrzují také postupnou stabilizaci situace v těchto státech a trvale klesající počet osob, kterým je odepřen vstup, jakož i počet přijatých žádostí o azyl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Avšak navzdory tomuto pokroku stále ještě nebyly v plném rozsahu splněny podmínky stanovené v Plánu návratu k Schengenu, aby se mohly ukončit veškeré kontroly na vnitřních hranicích a obnovilo se běžné fungování schengenského prostoru. Kromě toho i přes pokračující pokrok a výrazné zlepšení v oblasti správy vnějších hranic, kterých Řecko dosáhlo v roce 2016, se v této zemi stále zdržuje významný počet nelegálních migrantů. Na základě trendů zaznamenaných v minulosti jsou členské státy, které byly nejvíce postiženy druhotným pohybem nelegálních migrantů přicházejících z Řecka, stále vystaveny riziku spojenému s nelegálním pohybem těchto osob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ve svém sdělení s názvem „Plán návratu k Schengenu“ identifikovala Komise jednotlivá politická opatření, která musí být přijata za účelem obnovení plného fungování schengenského prostoru. Činnost Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž se nyní rychle rozbíhá, a tato agentura tak může od února 2017 začít poskytovat pomoc Řecku na jeho severní vnější hranici.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dalším prvkem Plánu návratu k Schengenu je provedení prohlášení EU a Turecka. Čtvrtá zpráva o pokroku (3) potvrzuje trend trvalého dosahování výsledků, a to i přes četné obtíže. Toto provádění je však zapotřebí nepřetržitě monitorovat. Totéž platí pro spolupráci, která byla dohodnuta v rámci prohlášení na schůzce vedoucích představitelů zemí západobalkánské trasy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z těchto důvodů stále přetrvávají mimořádné situace, které představují závažnou hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost a ohrožují celkové fungování schengenského prostoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tedy zdá odůvodněné umožnit jako krajní opatření státům schengenského prostoru, které v současné době tyto kontroly provádějí, tedy Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a přidružené zemi Norsku, další prodloužení dočasných kontrol na dotčených vnitřních hranicích, a to v souladu s článkem 29 Schengenského hraničního kodexu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě věcných ukazatelů, jež jsou v této fázi k dispozici, by toto prodloužení nemělo přesáhnout tři měsíce od data přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členské státy, které se na základě tohoto prováděcího rozhodnutí rozhodnou nadále provádět kontroly na vnitřních hranicích, by to měly příslušným způsobem oznámit ostatním členským státům, Evropskému parlamentu a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Předtím, než se dotčené členské státy pro tyto kontroly rozhodnou, by měly prozkoumat, zda by nebylo možné pro účinné odstranění zjištěných hrozeb použít jakožto alternativu k hraničním kontrolám jiná opatření, jako je výkon policejních pravomocí prováděný způsobem, který je v souladu s článkem 23 Schengenského hraničního kodexu, a měly by rozhodnout o znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích až jako o krajním opatření, pokud tato méně omezující opatření pro přeshraniční provoz nemohou zjištěné hrozby dostatečně řešit. Dotčené členské státy by měly ve svých oznámeních informovat o výsledku těchto úvah a o důvodech pro volbu hraničních kontrol.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Kontroly podle tohoto prováděcího rozhodnutí by měly být nadále prováděny pouze v nezbytném rozsahu, v intenzitě omezené na absolutně nezbytné minimum a přiměřeně k okolnostem. Je tak možné předpokládat, že každé další snížení toku migrantů by mělo vést k ukončení kontrol na daných hraničních úsecích. Měly by se provádět pouze cílené kontroly, a to na základě pravidelně aktualizované analýzy rizik a zpravodajské činnosti, s cílem optimalizovat přínos kontrol a omezit jejich negativní dopady na volný pohyb. Schengenské státy, jichž se tyto kontroly na příslušných úsecích hranic týkají, by měly mít možnost pravidelně vyjadřovat své názory, pokud jde o jejich nezbytnost; schengenské státy, které se rozhodnou takové kontroly znovu zavést, by měly tyto názory zohlednit při posuzování a přezkumu nezbytnosti těchto kontrol, s cílem postupně je omezovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Na konci každého měsíce provádění tohoto prováděcího rozhodnutí by měla být Komisi a Radě neprodleně zaslána úplná zpráva o výsledcích provedených kontrol spolu s případným posouzením jejich přetrvávající nezbytnosti. Tato zpráva by měla obsahovat celkový počet zkontrolovaných osob, celkový počet případů odepření vstupu v návaznosti na tyto kontroly, celkový počet rozhodnutí o navrácení vydaných v návaznosti na tyto kontroly a celkový počet žádostí o azyl podaných na vnitřních hranicích, kde se kontroly provádějí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Rada bere na vědomí, že Komise oznámila, že bude i nadále spolupracovat s dotčenými schengenskými státy za účelem postupného ukončení dočasných kontrol na vnitřních hranicích s cílem obnovit běžné fungování schengenského prostoru, a to co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Rada rovněž bere na vědomí, že Komise oznámila, že bude pečlivě sledovat uplatňování tohoto prováděcího rozhodnutí,
            
         
      
   
   DOPORUČUJE:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko by měly po dobu nejvýše tří měsíců, počínaje dnem 11. února 2017, prodloužit přiměřené dočasné hraniční kontroly na těchto vnitřních hranicích:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Rakousko: na rakousko-maďarské pozemní hranici a rakousko-slovinské pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Německo: na německo-rakouské pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Dánsko: v dánských přístavech, které mají trajektové spojení s Německem, a na dánsko-německé pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Švédsko: ve švédských přístavech v jižním a západním policejním okrsku a na mostě přes průliv Öresund,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Norsko: v norských přístavech, které mají trajektové spojení s Dánskem, Německem a Švédskem.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Před rozhodnutím o dalším prodloužení těchto kontrol na základě tohoto doporučení by měly dotčené členské státy uskutečnit výměnu názorů s příslušným členským státem či státy s cílem zajistit, že kontroly na vnitřních hranicích budou prováděny pouze tehdy, pokud se to považuje za nezbytné a přiměřené. Kromě toho by dotčené členské státy měly zajistit, aby se kontroly na vnitřních hranicích prováděly pouze jakožto krajní opatření v případě, kdy nelze dosáhnout téhož účinku alternativními opatřeními, a pouze na těch úsecích vnitřních hranic, kde je to v souladu se Schengenským hraničním kodexem považováno za nezbytné a přiměřené. Dotčené členské státy by měly příslušným způsobem vyrozumět ostatní členské státy, Evropský parlament a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3.
            
            
               Hraniční kontroly by měly zůstat cílené a založené na pravidelně aktualizované analýze rizik a zpravodajské činnosti a jejich rozsah, četnost, místa a doba provádění by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné jako reakce na závažnou hrozbu a co je v zájmu ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Členský stát, který provádí kontroly na vnitřních hranicích podle tohoto prováděcího rozhodnutí, by měl každý týden přezkoumat nezbytnost, četnost, místa a doby kontrol, upravovat jejich intenzitu podle úrovně příslušné hrozby, ve všech vhodných případech je ukončit a každý měsíc podat neprodleně zprávu Komisi a Radě.
            
         
      
   
   
      V Bruselu dne 7. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 151, 8.6.2016, s. 8.
   
      (3)  Čtvrtá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka (dokument COM(2016) 792).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.