Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1044) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0247 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 36/62
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/247
      ze dne 9. února 2017
      o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 1044)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma obecně způsobuje pouze lehké symptomy a vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů ptáků. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V případě ohniska influenzy ptáků v členském státě hrozí, že se původce nákazy může rozšířit do dalších hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živou drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do dalších členských států nebo do třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Směrnice Rady 2005/94/ES (3) stanoví určitá preventivní opatření pro dozor nad influenzou ptáků a její včasné odhalení a minimální opatření pro tlumení, která mají být uplatněna v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. Uvedená směrnice stanoví v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků vymezení ochranných pásem a pásem dozoru. Tato regionalizace se použije zejména za účelem zachování nákazového statusu ptáků na zbytku území členského státu tak, že se zabrání zavlečení patogenního původce a zajistí včasné odhalení uvedené nákazy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Od začátku listopadu 2016 oznámilo šestnáct členských států (dále jen „dotčené členské státy“), konkrétně Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království, Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na svém území.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Od konce října 2016 byl virus vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 odhalen u vysokého množství volně žijících ptáků, především stěhovavých ptačích druhů, ve výše uvedených členských státech a dále v Irsku, Španělsku, Portugalsku a ve Slovinsku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Ve většině členských států se infekce virem této nákazy předtím, než byla zjištěna v hospodářstvích s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, nejprve vyskytla u volně žijících ptáků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Virus vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 byl rovněž zjištěn u volně žijících ptáků nebo v hospodářstvích s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí na území sousedních třetích zemí, například v Bývalé jugoslávské republice Makedonie, Srbsku, Švýcarsku, Ruské federaci a na Ukrajině.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V reakci na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v Dánsku, Německu, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku přijala Komise několik prováděcích rozhodnutí Komise týkajících se ochranných opatření určených uvedeným členských státům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Z důvodu přehlednosti a informovanosti členských států, třetích zemí a zúčastněných stran o vývoji epizootologické situace bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 (4) s cílem stanovit v jediném aktu Unie seznam ochranných pásem a pásem dozoru, která byla vymezena příslušným orgánem dotčených členských států v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích na jejich území v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Dotčené členské státy jsou uvedeny v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 se epizoocie dále rozvinula a rozšířila svůj geografický rozsah především z důvodu probíhajících sezonních pohybů volně žijících stěhovavých ptáků a příležitostného zavlečení do hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. V některých oblastech s vysokou koncentrací hospodářství, v nichž drůbež nemůže být dostatečně chráněna před stykem s volně žijícími ptáky, rovněž došlo k následnému rozšíření viru mezi hospodářstvími.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V souvislosti s dalšími ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švédsku a Spojeném království bylo prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 následně změněno prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2016/2219 (5), (EU) 2016/2279 (6), (EU) 2016/2367 (7), (EU) 2017/14 (8), (EU) 2017/116 (9) a (EU) 2017/155 (10).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/155 oznámily Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Spojené království další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 u drůbeže a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek. Komise opatření, jež dotčené členské státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány dotčených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Kromě toho jsou stále zavedena pásma dozoru v Chorvatsku a Rakousku z důvodu předchozích ohnisek v těchto členských státech. Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, bylo přijato a následně náležitě upraveno prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122, aby bylo možné rychle popsat na úrovni Unie ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v dotčených členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/EC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Současná epizootologická situace se stále vyvíjí. Virus vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 je i nadále zjišťován u volně žijících ptáků a u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v mnoha členských státech. Kromě toho byl v poslední době u řady volně žijících ptáků různých druhů, kteří byli ve většině případů nalezeni uhynulí, zjištěn virus vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N5 v Německu, Itálii, Chorvatsku, Řecku, Polsku, Nizozemsku a Slovinsku. Německo též oznámilo Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N5 v hospodářstvích na svém území s chovem drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Je známo, že volně žijící ptáci, především stěhovaví volně žijící vodní ptáci, jsou přirozenými hostiteli virů influenzy ptáků. Přítomnost různých podtypů virů vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků není neobvyklá, představuje však neustálou hrozbu přímého a nepřímého zavlečení těchto virů do hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, a riziko možného následného šíření viru z jednoho nakaženého hospodářství do ostatních hospodářství. Kromě toho se zvyšuje riziko výměny genomu a vzniku nových podtypů viru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Dne 20. prosince 2016 zveřejnil úřad EFSA prohlášení s názvem „Urgent request on avian influenza“ (11), v němž doporučil zabývat se opatřeními k prevenci a tlumení vysoce patogenní influenzy ptáků obou podtypů H5 a H7, jelikož neexistuje žádné vědecké odůvodnění pro diferencovaný přístup.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Rovněž Kodex zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) doporučuje pro vysoce patogenní influenzu ptáků obou podtypů H5 a H7 používat stejné normy v mezinárodním obchodě s živou drůbeží a drůbežími produkty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Vzhledem k vývoji epizootologické situace v Unii a s ohledem na sezónnost šíření viru u volně žijících ptáků existuje riziko, že se v Unii v příštích měsících vyskytnou další ohniska různých podtypů vysoce patogenní influenzy ptáků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Komise proto společně s členskými státy neustále posuzuje epizootologickou situaci a přezkoumává opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Z důvodu přehlednosti a s ohledem na současný společný výskyt dvou a možná i více různých virů vysoce patogenní influenzy ptáků během současné epizoocie je vhodné rozšířit rozsah současných ochranných opatření v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/2122, aby pokrývala všechny viry vysoce patogenní influenzy ptáků definované v příloze I směrnice 2005/94/ES, a rovněž z důvodu informovanosti členských států, třetích zemí a zúčastněných stran o aktuální epizootologické situaci. Ochranná pásma a pásma dozoru, jež byla vymezena příslušnými orgány členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES, by měla být opět uvedena na seznamu v jediném aktu a s ohledem na epizootologii vysoce patogenní influenzy ptáků by měla být stanovena doba trvání regionalizace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 by se proto mělo zrušit a nahradit tímto aktem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Tímto rozhodnutím se na úrovni Unie stanovují ochranná pásma a pásma dozoru, která vymezí členské státy uvedené v příloze tohoto rozhodnutí (dále jen „dotčené členské státy“) v návaznosti na ohnisko nebo ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže nebo ptactva chovaného v zajetí v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2005/94/ES, a doba trvání opatření, která mají být uplatňována podle čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES.
      Článek 2
      Dotčené členské státy zajistí, aby:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  ochranná pásma vymezená jejich příslušnými orgány v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma v části A přílohy tohoto rozhodnutí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES, byla zachována alespoň do dat stanovených pro ochranná pásma v části A přílohy tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 3
      Dotčené členské státy zajistí, aby:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  pásma dozoru vymezená jejich příslušnými orgány v souladu s čl. 16 odst. 1 písm. b) směrnice 2005/94/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako pásma dozoru v části B přílohy tohoto rozhodnutí;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  opatření, která mají být uplatňována v pásmech dozoru, jak je stanoveno v článku 31 směrnice 2005/94/ES, byla zachována alespoň do dat stanovených pro pásma dozoru v části B přílohy tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      Článek 4
      Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/2122 se zrušuje.
      Článek 5
      Toto rozhodnutí se použije do 30. června 2017.
      Článek 6
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 9. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2122 ze dne 2. prosince 2016 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 75).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2219 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 52).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2279 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 71).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2367 ze dne 21. prosince 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 350, 22.12.2016, s. 42).
      
         (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/14 ze dne 5. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 4, 7.1.2017, s. 10).
      
         (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/116 ze dne 20. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 18, 24.1.2017, s. 53).
      
         (10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/155 ze dne 26. ledna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/2122 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (Úř. věst. L 23, 28.1.2017, s. 25).
      
         (11)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.
      
      
         PŘÍLOHA
         ČÁST A
         Ochranná pásma v dotčených členských státech podle článků 1 a 2:
         
            Členský stát: Bulharsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     
                        PLOVDIV
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Rakovski:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Momino selo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Brezovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Choba
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Brezovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Glavatar
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        STARA ZAGORA
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Veren
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Malak dol
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Markovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Medovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Golyam dol
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     28.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        HASKOVO
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Dimitrovgrad:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Gorski izvor
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     28.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        PAZARDZHIK
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Septemvri:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Lozen
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kovachevo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        YAMBOL
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Elhovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Trankovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Česká republika
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Němčice u Ivančic (655813), Alexovice (655821), Budkovice (615595), Ivančice (655724), Kounické Předměstí (655741), Letkovice (655830), Moravský Krumlov (699128), Nová Ves u Oslovan (705659), Rokytná (699225), Oslavany (713180), Řeznovice (745421)
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Brod nad Dyjí (612642), Dolní Dunajovice (628964), Drnholec (632520), části katastrálního území Mušov (700401) a Pasohlávky (718220), přičemž východní hranice území tvoří silnice E461
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Čelákovice (619159), Káraný (708020), Lázně Toušeň (767859), Mstětice (792764), Nový Vestec (708038), Otradovice (748366), Stránka u Brandýsa nad Labem (609269), Záluží u Čelákovic (619230), Zápy (609226)
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Blanička (724718), Dobronice u Chýnova (627399), Dolní Hořice (629103), Domamyšl (630560), Dub u Ratibořských Hor (633259), Hartvíkov (708585), Chotčiny (652814), Chýnov u Tábora (655473), Kladruby (629120), Kloužovice (666572), Mašovice (652822), Pohnánec (724700), Pohnání (724734), Velmovice (666581)
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     681946 Černěves u Libějovic, 773603 Hvožďany u Vodňan, 651117 Chelčice, 681954 Libějovice, 681962 Nestanice, 755745 Stožice, 651125 Truskovice, 773611 Újezd u Vodňan, 784281 Vodňany
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     771198 Dvorce u Tučap, 751804 Chlebov, 666106 Klenovice u Soběslavi, 734501 Kvasejovice u Soběslavi, 700690 Myslkovice, 741591 Roudná nad Lužnicí, 793817 Sedlečko u Soběslavě, 751707 Soběslav, 793825 Zvěrotice
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Bochoř (606723), Horní Moštěnice (643572), Lověšice u Přerova (735001), Přerov (734713), Újezdec u Přerova (774073), Věžky u Přerova (606740)
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     661571 Kacanovy, 771686 Mašov u Turnova, 697940 Modřišice, 710393 Olešnice u Turnova, 734683 Přepeře u Turnova, 736309 Příšovice, 771601 Turnov, 787256 Všeň
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Nová Ves u Ostravy– severovýchodní hranici tvoří silnice č. 647 Plzeňská a silnice č. 470 (713937), Polanka nad Odrou – jižní hranici území tvoří silnice č. 478 (725081), Poruba – západní hranici území tvoří silnice č. 11 a silnice č. 647 (715174), Svinov (715506), Třebovice ve Slezsku (715433), Výškovice u Ostravy – jižní hranici území tvoří silnice č. 4787 ulice Proskovická (715620), Zábřeh nad Odrou (714305), Zábřeh-Hulváky – východní hranici území tvoří silnice č. 647 ulice Plzeňská (713970)
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     604151 Bílence, 648787 Lažany u Chomutova, 772593 Nezabylice, 772607 Přečaply, 604160 Škrle, 787035 Všehrdy
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     679798 Ledenice, 791628 Ohrazení, 750441 Slavošovice u Lišova, 662224 Zaliny, 791644 Zborov
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     651702 Chlumany, 652326 Chocholatá Lhota, 633241 Lipovice, 772071 Újezdec u Tvrzic, 783293 Vlachovo Březí
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Německo
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     
                        SACHSEN-ANHALT
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                     
                     In der Gemeinde Köthen (Anhalt) der Ortsteil
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Köthen
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Anhalt-Bitterfeld
                     
                     In der Gemeinde Osternienburger Land der Ortsteil
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Großpaschleben
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Salzlandkreis
                     
                     In der Einheitsgemeinde Staßfurt der Ortsteil
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Brumby
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     11.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Salzlandkreis
                     
                     In der Einheitsgemeinde Calbe der Ortsteil
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Wartenberg
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     11.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        SCHLESWIG-HOLSTEIN
                     
                  
               
               
               
                  
                     Kreis Steinburg
                     Gebiet der Gemeinde Süderau sowie auf Teile der Gebiete der Gemeinden Grevenkop, Hohenfelde, Horst, Neuenbrook, Rethwisch, Sommerland, Steinburg und der Stadt Krempe
                     
                  
                  
                     16.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        NIEDERSACHSEN
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Cloppenburg
                     
                     In Altenoythe von Kreuzung Altenoyther Straße / Vitusstraße nach Osten entlang der Straße Hoher Esch und Cavens bis Kündelweg, entlang diesem in nördlicher Richtung bis Straße Am Kündelsberg, entlang dieser und dem Kündelsberger Graben weiter nach Süden und Osten und entlang Kündelstraße, Koppelweg und Feldstraße bis zur Fladderburger Straße in Bösel. Dieser in südwestlicher Richtung folgend bis Straße Neuland, entlang dieser und entlang Schäferstraße, Sandwitten, Korsorsstraße, Am Steinkamp, Am Tempelkamp, Im Richtemoor, Richtweg und Glaßdorfer Straße. Entlang dieser nach Süden bis zur Robert-Glaß-Straße, entlang dieser und Georg-Hoes-Straße bis zur Glaßdorfer Straße. Entlang dieser bis Mittelsten-Thüle, weiter entlang Kurfürstendamm bis zur Soeste, dieser nach Norden folgend bis zum Wald Duvensand, entlang des östlichen Waldrandes bis zur Straße Am Horstberg, weiter entlang Wittenmoorsdamm und Pehmertanger Straße bis zur Thüler Straße. Entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zum Oldenburger Ring, entlang diesem in östlicher Richtung bis Böseler Straße, von dort in nordwestlicher Richtung bis Altenoyther Straße und von dort in nordöstlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Altenoythe, Höhe Vitusstraße
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Cloppenburg
                     
                     Im Norden in Vehnemoor von der Overlaher Straße entlang der Kreisgrenze in östlicher und südlicher Richtung bis Höhe Restmoor Dreesberg, von dort in westlicher Richtung bis zur Straße An der Vehne und entlang dieser in südlicher Richtung bis zum Lutzweg. Entlang diesem bis Höhe Lutzweg 16, von dort in südwestlicher Richtung in gerader Linie entlang des nördlichen Randes der beiden Waldstücke und weiter entlang der Baumreihen bis zur Hülsberger Straße. Entlang dieser und weiter entlang Korsorsstraße und Straße Am Vehnemoor bis zur Overlaher Straße und entlang dieser in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt in Vehnemoor
                  
                  
                     18.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Emsland
                     
                     Beginnend nördlich von Haselünne Kreuzung Droper Straße / B 402 im Uhrzeiger.
                     (Haselünne) B 402 bis Zum Feld, Zum Feld bis Dohrener Straße, (Dohren) Dohrener Straße bis Hochwasser-entlastungsgraben, entlang Hochwasserentlastungsgraben und Lager Bach bis Schulbach, (Wettrup) Schulbach bis Kirchstraße in Wettrup, Kirchstraße bis Wiensüke, Wiensüke bis Eikhofstraße, Eikhofstraße bis Pennighusener Straße, (Handrup) Pennighusener Straße bis Am Hundehövel, Am Hundehövel bis Steppenberger Straße, Steppenberger Straße bis Lengericher Straße, Lengericher Straße bis Handruper Straße, (Lengerich) Handruper Straße bis Dickbruch, Dickbruch bis Mariannenweg, Mariannenweg bis Zur Berlage, Zur Berlage bis Horststraße, (Gersten) Horststraße bis Zum Weh, Zum Weh bis Untergerstener Straße, Untergerstener Straße in westlicher Richtung, westliche Untergerstener Straße bis Droper Straße, Droper Straße bis Bawinkeler Straße, Bawinkeler Straße bis Lengericher Straße, (Bawinkel) Lengericher Straße bis Flakstraße, Flakstraße bis Am Langenberger Moor,(Haselünne) Am Langenberger Moor bis Zum Mühlenbusch, Zum Mühlenbusch bis Droper Straße, Droper Straße bis B 402
                  
                  
                     17.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        BRANDENBURG
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Dahme-Spreewald
                     
                     Im Westen beginnend
                     Landesstraße L 44 Abzweig Umgehung Ortslage Radensdorf
                     nach Norden bis zur Gemeindegrenze Briesensee am Gröditscher Landgraben
                     weiter der Gemeindegrenze Briesensee in nordöstlicher Richtung entlang bis zum Südufer des Barbassees
                     weiter entlang der Gemeindegrenze Briesensee in südöstlicher Richtung bis zur Landesstraße L 44 und dem Klein-Leiner-Fließ in Richtung Caminchen folgend
                     nordöstlich an Caminchen vorbei dem Klein-Leiner-Fließ in Richtung Neu Zauche folgend bis das Klein-Leiner-Fließ die Landesstraße L 44 quert
                     weiter dem Klein-Leiner-Fließ in südlicher Richtung folgend bis zu dessen Einmündung in den A-Graben-Nord
                     vom A-Graben-Nord in südlicher Richtung die Neu Zaucher Kahnfahrt bis zur Einmündung in den Nordumfluter
                     dem Nordumfluter nordwestlich in Richtung Lübben folgend bis zur Querung der Straße Bukoitza
                     Straße Bukoitza in nördlicher Richtung folgend bis zum südlichen Ortseingang von Radensdorf, von dort in nordwestlicher Richtung bis zur Landesstraße L 44 am Abzweig der Umgehungsstraße
                  
                  
                     13.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Märkisch-Oderland
                     
                     ab Feldweg Quappendorf entlang des Quappendorfer Kanals bis zum östlichen Ufer des Kietzer See's, diesem bis zur Mitte des östlichen Ufers folgend,
                     den Kietzer Seein südlicher Richtung durchschneidend bis zur Kreuzung B 167/L34,
                     weiter dem westlichen Ufer der 3
                     anschließenden südlichen Karpfenteiche folgend weiter in Richtung Grenze des Landschaftsschutzgebietes
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        BAYERN
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Regensburg
                     
                     Gemeinde Pettendorf, Ortsteile Pettendorf, Adlersberg, Aichahof, Reifenthal, Schwetzendorf, Urtlhof, Haselhof, Neudorf
                     
                        Markt Lappersdorf, Ortsteile Gewald, Hainsacker, Harreshof, Kareth, Landlhof, Lorenzen; Neubaiern, Rehthal, Rodau, Schinderwies, Schwerdnermühle, Steinhof, Stettwies, Tremmelhausen, Tremmelhauserhöhe; Ziegelhütte, Lappersdorf, Altenried, Aschach, Baiern, Einhausen, Hönighausen, Oppersdorf, Pielmühle, Schwärz, Hohensand
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Stadt Regensburg
                     
                     Anfangspunkt ist die Kreuzung Auf der Winzerer Höhe- Wehrlochweg. Im Weiteren dem Wehrlochweg-Maximilian-Aschenauer-Straße folgend bis zur B8. Der B8 am nördlichen Rand in westlicher Richtung bis zur Stadtgrenze folgend. Ab hier der Stadtgrenze in nord-östlicher Richtung folgend, bis Anfangspunkt wieder erreicht
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Hof
                     
                     
                        Markt Bad Steben, Gemeindeteile Bad Steben, Bobengrün, Christusgrün, Dürrnberg, Erlaburg, Fichten, Gerlas, Herwagen, Lochau, Schafhof, Thierbach,Thierbacherhammer Thierbachermühle und Ziegelhütte
                     Gemeinde Geroldsgrün, Gemeindeteile Frankenhof, Franken-warte, Geroldsreuth und Hirschberglein
                     Stadt Naila, Gemeindeteile Dreigrün, Erbsbühl, Finkenflug, Froschbach und Pechreuth
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Schwandorf
                     
                     Stadt Teublitz, Stadtteile Teublitz, Bömmerlschlag, Forschlacke, Kremplschlag, Kuntsdorf, Münchshofen, Oberhof, Premberg, Stocka, Weiherdorf, Frauenhof, Katzdorf, Saltendorf
                     Stadt Maxhütte-Haidhof, Stadtteil Lehenhaus
                     Stadt Schwandorf, Stadtteil Strengleiten
                  
                  
                     26.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        MECKLENBURG-VORPOMMERN
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Vorpommern-Rügen
                     
                     Gemeinde Deyelsdorf
                     
                  
                  
                     1.3.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Ludwigslust-Parchim
                     
                     Gemeinde Schwanheide
                     
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Ludwigslust-Parchim
                     
                     In der Gemeinde Nostorf der Ort
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Nostorf
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Landkreis Ludwigslust-Parchim
                     
                     In der Stadt Boizenburg/Elbe das Gebiet
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Schwanheider Tannen
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        THÜRINGEN
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Greiz
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Stadtgebiet Zeulenroda mit Dr. W. Külz-Siedlung, Pfefferleite, Schwarzbach, Seeschlösschen, Alaunwerk, Tiergehege
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 In der Stadt Zeulenroda die Ortsteile Lichtensteinsiedlung, Karl-Liebknecht-Siedlung, Märien, Untere Haardt, Meinersdorf, Tscherlich, Obere Haardt, Grüna, Pöllwitz mit Bahnhof Pöllwitz und Pöllwitzmühle, Niederböhmersdorf
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Gemeinde Langenwolschendorf mit Schöner Höhe
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        SACHSEN
                     
                  
               
               
               
                  
                     
                        Landkreis Nordsachsen
                     
                     Gemeinde Rackwitz mit den Ortsteilen Biesen, Kreuma, Lemsel, Podelwitz, Rackwitz sowie Zschortau mit der Ortslage entlang des Straßenverlaufs S 7 von B184 ausgehend bis zum Ortseingang Biesen
                     Gemeinde Krostitz mit den Ortsteilen Hohenossig, Kletzen, Zschölkau
                     Große Kreisstadt Schkeuditz mit dem Ortsteil Wolteritz
                  
                  
                     23.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        Vogtlandkreis
                     
                     Gemeinde Pausa-Mühltroff, Gemarkung Unterreichenau
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Řecko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (a)
                              
                              
                                 The municipal district of Nestani and the entire wider area of Nestani in the municipality of Tripoli, regional unit of Arkadia, defined as follows:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             in the north up to the point which lies at a latitude of 37.634891 and a longitude of 22.452786
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             in the south up to the point which lies at a latitude of 37.582105 and a longitude of 22.451462
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             in the east up to the point which lies at a latitude of 37.609236 and a longitude of 22.480079 and
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             in the west up to the point which lies at a latitude of 37.57074 and a longitude of 22.3796
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 (b)
                              
                              
                                 The local community of Meleti in the municipality of Komotini, regional unit of Rodopi, and the local communities of Sostis and Linos in the municipality of Iasmos, regional unit of Rodopi
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Francie
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département de HAUTE-GARONNE
                     
                  
               
               
               
                  
                     BOULOGNE-SUR-GESSE
                     LUNAX
                     MONDILHAN
                     MONTBERNARD
                     PEGUILHAN
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES
                     
                  
               
               
               
                  
                     AUGE
                     LA CHAPELLE-BATON
                     SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département du GERS
                     
                  
               
               
               
                  
                     AVERON-BERGELLE
                     BARRAN
                     BOURROUILLAN
                     CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                     CASTELNAU-D'ANGLES
                     CASTEX-D'ARMAGNAC
                     CRAVENCERES
                     EAUZE
                     ESPAS
                     ESTANG
                     ESTIPOUY
                     L'ISLE-DE-NOE
                     LANNEMAIGNAN
                     LE BROUILH-MONBERT
                     LOUBEDAT
                     MANCIET
                     MAULEON-D'ARMAGNAC
                     MAUPAS
                     MIRANDE
                     MIRANNES
                     MONCLAR-SUR-LOSSE
                     MONGUILHEM
                     MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                     MONTESQUIOU
                     POUYLEBON
                     REANS
                     RIGUEPEU
                     SABAILLAN
                     SAINT-ARAILLES
                     SAINT-MARTIN
                     SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                     SALLES-D'ARMAGNAC
                     SEAILLES
                     SIMORRE
                     TOUJOUSE
                     TOURNAN
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     ARBLADE-LE-BAS
                     ARBLADE-LE-HAUT
                     ARROUEDE
                     AURENSAN
                     AUSSOS
                     AUX-AUSSAT
                     BARCELONNE-DU-GERS
                     BARCUGNAN
                     BARS
                     BAZUGUES
                     BELLOC-SAINT-CLAMENS
                     BELMONT
                     BERDOUES
                     BERNEDE
                     BEZUES-BAJON
                     BLOUSSON-SERIAN
                     CABAS-LOUMASSES
                     CASTEX
                     CASTILLON-DEBATS
                     CAUMONT
                     CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                     CLERMONT-POUYGUILLES
                     CORNEILLAN
                     CUELAS
                     DUFFORT
                     ESCLASSAN-LABASTIDE
                     GEE-RIVIERE
                     IDRAC-RESPAILLES
                     LAAS
                     LABARTHE
                     LABARTHETE
                     LAGARDE-HACHAN
                     LAGUIAN-MAZOUS
                     LALANNE-ARQUE
                     LANNE-SOUBIRAN
                     LANNUX
                     LAUJUZAN
                     LE HOUGA
                     LELIN-LAPUJOLLE
                     LOUBERSAN
                     LOURTIES-MONBRUN
                     LUPPE-VIOLLES
                     MAGNAN
                     MANAS-BASTANOUS
                     MANENT-MONTANE
                     MARSEILLAN
                     MASSEUBE
                     MAULICHERES
                     MAUMUSSON-LAGUIAN
                     MIELAN
                     MONCASSIN
                     MONLEZUN
                     MONPARDIAC
                     MONT-DE-MARRAST
                     MONTAUT
                     MORMES
                     NOGARO
                     PALLANNE
                     PANASSAC
                     PERCHEDE
                     PONSAMPERE
                     PONSAN-SOUBIRAN
                     PRENERON
                     PROJAN
                     RICOURT
                     RISCLE
                     SADEILLAN
                     SAINT-ARROMAN
                     SAINT-BLANCARD
                     SAINT-CHRISTAUD
                     SAINT-ELIX-THEUX
                     SAINT-GERME
                     SAINT-GRIEDE
                     SAINT-JUSTIN
                     SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
                     SAINT-MAUR
                     SAINT-MEDARD
                     SAINT-MICHEL
                     SAINT-MONT
                     SAINT-OST
                     SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                     SAINTE-DODE
                     SARRAGUZAN
                     SAUVIAC
                     SEGOS
                     SION
                     TARSAC
                     TILLAC
                     TRONCENS
                     URGOSSE
                     VERGOIGNAN
                     VERLUS
                     VIELLA
                     VIOZAN
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                     
                  
               
               
               
                  
                     IBOS
                     OROIX
                     SERON
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     BORDES
                     CLARAC
                     COUSSAN
                     GONEZ
                     GOUDON
                     HOURC
                     LASLADES
                     LHEZ
                     MARQUERIE
                     MOULEDOUS
                     OLEAC-DESSUS
                     OUEILLOUX
                     OZON
                     PEYRAUBE
                     POUMAROUS
                     POUYASTRUC
                     SINZOS
                     SOUYEAUX
                     TOURNA
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     ANTIN
                     BERNADETS-DEBAT
                     BONNEFONT
                     BOUILH-DEVANT
                     CAMPUZAN
                     ESTAMPURES
                     FONTRAILLES
                     FRECHEDE
                     GUIZERIX
                     HAGEDET
                     LALANNE-TRIE
                     LAPEYRE
                     LARROQUE
                     LASCAZERES
                     LIBAROS
                     LUBRET-SAINT-LUC
                     LUBY-BETMONT
                     LUSTAR
                     MADIRAN
                     MAZEROLLES
                     OSMETS
                     PUNTOUS
                     PUYDARRIEUX
                     SADOURNIN
                     SENTOUS
                     SOUBLECAUSE
                     TOURNOUS-DARRE
                     TRIE-SUR-BAISE
                     TROULEY-LABARTHE
                     VIDOU
                     VILLEMBITS
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département des LANDES
                     
                  
               
               
               
                  
                     BENQUET
                     BOURDALAT
                     BRETAGNE-DE-MARSAN
                     FARGUES
                     GRENADE-SUR-L'ADOUR
                     HONTANX
                     LABASTIDE-D'ARMAGNAC
                     LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
                     LE FRECHE
                     MONTEGUT
                     MONTGAILLARD
                     MONTSOUE
                     PERQUIE
                     RENUNG
                     SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
                     SAINT-SEVER
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     AIRE-SUR-L'ADOUR
                     ARBOUCAVE
                     ARGELOS
                     AUBAGNAN
                     BAHUS-SOUBIRAN
                     BASSERCLES
                     BATSBEYRIES
                     BUANES
                     CASTELNAU-TURSAN
                     CASTELNER
                     CAZERES-SUR-L'ADOUR
                     CLASSUN
                     CLEDES
                     COUDURES
                     DUHORT-BACHEN
                     EUGENIE-LES-BAINS
                     EYRES-MONCUBE
                     GAMARDE-LES-BAINS
                     GEAUNE
                     GOOS
                     GOUSSE
                     HINX
                     LACAJUNTE
                     LATRILLE
                     LAURET
                     LE VIGNAU
                     LOUER
                     LUSSAGNET
                     MANT
                     MAURIES
                     MIRAMONT-SENSACQ
                     MONGET
                     MONSEGUR
                     PAYROS-CAZAUTETS
                     PECORADE
                     PEYRE
                     PHILONDENX
                     PIMBO
                     POUDENX
                     PRECHACQ_LES_BAINS
                     PUYOL-CAZALET
                     SAINT-AGNET
                     SAINT-LOUBOUER
                     SAMADET
                     SARRAZIET
                     SARRON
                     SERRES-GASTON
                     SORBETS
                     THETIEU
                     URGONS
                     VIELLE-TURSAN
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
               
                  
                     Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                     
                  
               
               
               
                  
                     BARZUN
                     ESPOEY
                     GOMER
                     HOURS
                     LIVRON
                     LUCGARIER
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     AAST
                     GER
                     PONSON-DEBAT-POUTS
                     PONSON-DESSUS
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     ARGET
                     ARZACQ-ARRAZIGUET
                     AUBOUS
                     AURIAC
                     AYDIE
                     BALIRACQ-MAUMUSSON
                     BETRACQ
                     CARRERE
                     CASTEIDE-CANDAU
                     CASTETPUGON
                     CLARACQ
                     CORBERE-ABERES
                     COSLEDAA-LUBE-BOAST
                     CROUSEILLES
                     DIUSSE
                     GARLIN
                     LABEYRIE
                     LALONQUETTE
                     LASCLAVERIES
                     LASSERRE
                     MALAUSSANNE
                     MASCARAAS-HARON
                     MIOSSENS-LANUSSE
                     MONCAUP
                     MONCLA
                     MONPEZAT
                     MOUHOUS
                     PORTET
                     POURSIUGUES-BOUCOUE
                     SAINT-MEDARD
                     SAULT-DE-NAVAILLES
                     SEMEACQ-BLACHON
                     SEVIGNACQ
                     TADOUSSE-USSAU
                     VIGNES
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Itálie
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Mira: a ovest e a nord della Laguna di Venezia, a sud dell'Idrovia Padova-Venezia
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Campagna Lupia: a nord di via Daniele Manin e dell'Oasi Valle Averto
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Campagna Lupia:: a sud di via Daniele Manin e dell'Oasi Valle Averto, a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco e a ovest della SS309
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Piove di Sacco: a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco e a nord della SS516
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Codevigo: a nord della SS516 e a ovest della Laguna di Venezia
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Campolongo Maggiore: a est Ferrovia Venezia-Piove di Sacco
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     23.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Porto Viro: a sud di località Ca' Giustinian
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Taglio di Po: a est di SS309, a nord di via Lombardia e via Trentino Alto Adige
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Ariano nel Polesine: a est di SS309 e a nord-ovest dell'arrivo dell'idrovora Conca
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Porto Tolle: a est di via Aldo Moro e di Via Po di Gnocca-SP83
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Mesola: a nord di via Biverare
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     26.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Sorbolo: a nord Strada Certosino – Stradone Dell'Aia – Via della Mina – Strada del Ferrari
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Brescello: a nord strada Vignoli
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Brescello: a ovest della Strada Provinciale SP62R e Strada della Cisa
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Comune di Mezzani: a est Strada provinciale 72 e a sud Fiume Po
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     3.3.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Maďarsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Az alábbi GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területei:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 N46.46903889 és az E19.80109444;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.466394 és az E19.75648;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.46969444 és az E19.77105556;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.473164 és az E19.809081;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.465891 és az E19.808885;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.4657 és az E19.813274;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.467366 és az E19.816608;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.584528 és az E19.655409;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.458679 és az E19.873816;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.49972 és az E19.68773;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.497954 és az E19.777415;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.524146 és az E19.719844;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.52476 és az E19.734967;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.4744586 és az E19.747893;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.466806 és az E19.769844;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.449783 és az E19.780889;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.432283 és az E19.844409;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.436417 és az E19.833472;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.393889 és az E19.879694;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.455321 és az E19.852898;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.402109 és az E19.872627;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46,415988 és az E19,868078;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.441644 és az E19.843129;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.444857 és az E19.849267;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.444332 és az E19.849793;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.468178 és az E19.816503;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.597614 és az E19.804221;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.631183 és az E19.668993;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.622625 és az E19.537204;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.553786 és az E19.705838;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.409335 és az E19.851199;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.391883 és az E19.893881;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.402742 és az E19.834248;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.562771 és az E19.69003;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.441412 és az E19.854305;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.386971 és az E19.867313;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.558562 és az E19.713168;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.438194 és az E19.850944;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.445817 és az E19.841993;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.521953 és az E19.722713;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.493517 és az E19.690093;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.438018 és az E19.852003;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.524235 és az E19.743149;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.582548 és az E19.65551;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.569109 és az E19.625458;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.596087 és az E19.644294;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.609325 és az E19.471926;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.603027 és az E19.478501;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.634476 és az E19.527839;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.665317 és az E19.805388;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.468762 és az E19.850466;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.3632 és az E19.8754;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.568135 és az E19.629595;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.593654 és az E19.64934;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.569787 és az E19.692051;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.584928 és az E19.675551;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.567552 és az E19.679839;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.474649 és az E19.866126;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.628228 és az E19.548682;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.469738 és az E19.8422;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.630573 és az E19.536706;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.544216 és az E19.717363;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.63177 és az E19.603322;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.626579 és az E19.65275;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.406722 és az E19.864139;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.555731 és az E19.786764;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46,516493 és az E19.760571;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.411634 és az E19.883893;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.546378 és az E19.790214;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.484255 és az E19.792816;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.615774 és az E19.51889;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.56963889 és az E19.62801111;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.55130833 és az E19.67718611;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.580685 és az E19.591378;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.675178 és az E19.500865;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.674795 és az E19.501413;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.672415 és az E19.497671;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.52703 és az E19.75514;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.623383 és az E19.435333;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.55115 és az E19.67295;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.59707 és az E19.45574;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.65772 és az E19.525666;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.593111 és az E19.492923;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.639516 és az E19.542544;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.594811 és az E19.803715;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.58072 és az E19.74044;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.57636389 és az E19.58059444;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.620021 és az E19.552464;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.546323 és az E19.712534;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.3869556 és az E19.77618056;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.676398 és az E19.505054;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.58072 és az E19.74044;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.6109778 és az E19.88599722;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.665379 és az E19.489808;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.496419 és az E19.911004;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.551986 és az E19.79999;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.46118056 és az E19.71168333;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.48898611 és az E19.88049444;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.53697222, és az E19.68341111;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.591604, és az E19.49531;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5171417 és az E19.67016111;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5158, és az E19.67768889;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.52391944 és az E19.68843889;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.53138889 és az E19.62005556;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.52827778 és az E19.64308333;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.533121 és az E19.518341;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.574084 és az E19.740144;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.553554 és az E19.75765;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.657184 és az E19.531355;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5618333 és az E19.76470278;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.551673 és az E19.491094;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.551723 és az N19.779836;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.603375, és az E19.90755278;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.547736, és az E19.535668;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.544789 és az E19.516968;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.550743 és az E19.496889;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5480417 és az E19.786794;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46,47774167 és az E19,86573056;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.57903611 és az E19.72372222;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.590227, É19.710753;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.521458 és az E19.642231;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.579435 és E19.464347;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.616864 és az E19.548472;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.50325556 és az E19.64926389;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.518133 és az E19.6784;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.4061972 és az E19.73322778;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.674375, és az E19.496807;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és ez N46.675336, és az E19.498997;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5460333 és az E19.77916944;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.38947 és az E19.858711;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.382844 és az E19.86408;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.484193 és az E19.69385;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.52626111 és az E19.64352778;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46,5886056 és az E19,88189167;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.500159 és az E19.655886;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5957889 és az E 19.87722778;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.589767 és az E19.753633;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.558306 és az E19.465675;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.4271417 és az E19.8205528;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.569808 és az E19.437804;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.445379 és az E19.649848;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5264361 és az E19.63094722;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5185167 és az E19.664775;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5247472 és az E19.63145833;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.514667 és az E19.629611;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.65375 és az E19.53113;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5916083 és az E19.5920389;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.59794444 és az E19.46591667;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.6007389 és az E19.5426556;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.6204 és az E19.8007;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.5321778 és az E19.67289444;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.402 és az E19.73983333;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.603106 és az E19.782067;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.544109 és az E19.688508;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.559392 és az E19.768362;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.539064 és az E19.419259;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.224517 és az E19.412833;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.344569 és az E19.405611;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.562451 és az E19.471582;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.422366 és az E19.759126;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 és az N46.226815 és az E19.397141;
                              
                           
                        
                     
                     valamint az N46.443688 és az E19.643344
                     GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területei.
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     Bács-Kiskun megyének az N46.224517 és az E19.412833;
                     és az N46.344569 és az E19.405611;
                     és az N46.226815 és az N19.397141 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     Bács-Kiskun és Tolna megyének az N46.254465, E18.963625 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe
                  
                  
                     14.3.2017
                  
               
               
                  
                     Győr-Moson-Sopron megyének az N47.813889 és az E17.493333 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     Veszprém megyének az N47.291639, E17.577593 által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                  
                  
                     5.3.2017
                  
               
               
                  
                     Jász-Nagykun-szolnok megyének az N46.994149 és az E20.378305 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Polsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Osiedlowej z ulicą Wylotową w miejscowości Ciecierzyce granica obszaru biegnie, w kierunku północno-wschodnim, do skrzyżowania ulicy Siewnej i ulicy Spacerowej w tej miejscowości. Następnie granica w dalszym ciągu biegnie w kierunku północno-wschodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi powiatowej 1365F z drogą prowadzącą do posesji nr 128 i 127 w miejscowości Janczewo. Dalej granica odbija i biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od zachodu omijając Stare Polichno i dochodzi do drogi powiatowej nr 1351F. Następnie biegnie wzdłuż drogi powiatowej 1351F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1352F, w miejscowości Gościnowo. Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przecinając rzekę Wartę, do skrzyżowania ulic Borkowska i Gorzowska, w miejscowości Brzozowiec. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, ulicą Gorzowską, do ulicy Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie, wzdłuż ulicy Krupczyńskiej granica biegnie do skrzyżowania z ulicą Daliową, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Brzozowa z ulicą Nową (Osiedle Poznańskie). Potem granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do przecięcia punktu oddziału leśnego nr 5, 4. Następnie biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Osiedlowa i Wylotowa w miejscowości Ciecierzyce, skąd rozpoczęto opis
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Wiśniową (Osiedle Poznańskie) linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulicy Nowej i ulicy Pogodnej (Osiedle Poznańskie), po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i przecinając bieg linii energetycznej, biegnie do przecięcia oddziału leśnego nr 19, 22 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy kieruje się po łuku, w kierunku południowym, omijając od zachodu miejscowość Brzozowiec, przecina linię kolejową relacji Gorzów Wlkp. – Skwierzyna, i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 31, 32, 44, 45. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina drogę ekspresową S3 i dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 73, 74, 94, 95, następnie przecina od północy jezioro Glinik i kieruje się do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 77, 78 97, 98 po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, dociera do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 41, 42, 57. Następnie linia granicy biegnie wciąż w tym samym kierunku, północnozachodnim, do punktu załamania się linii biegu sieci energetycznej w miejscowości Białobłocie. Następnie biegnie wzdłuż linii energetycznej, w kierunku północnym, do punktu przecięcia tej linii z ulicą Łagodzińską w Gorzowie Wlkp. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na wschodni i biegnie do przecięcia ulic Gruntowej i Poznańskiej w Gorzowie Wlkp., a następnie biegnie w tym samym kierunku do skrzyżowania ulic Skwierzyńskiej i Wiśniowej, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania ulic Poznańskiej z Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski granica obszarubiegnie w kierunku wschodnim, do skrzyżowania ulic Dworskiej ze Strażacką. Następnie linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Strażackiej w miejscowości Karnin (droga powiatowa 1400F) do skrzyżowania z ulicą Świetlaną w miejscowości Karnin. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku w linii prostej do skrzyżowania ulicy Skwierzyńskiej z ulicą Czereśniową w miejscowości Osiedle Poznańskie. Następnie zmienia kierunek na południe i biegnie do skrzyżowania ulic Lubuskiej i Krupczyńskiej w miejscowości Deszczno. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowo – zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 38, 39 (Nadleśnictwo Skwierzyna) przecinając drogę ekspresową S3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą gminną na wysokości posesji nr 102 w miejscowości Bolemin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1396F z ulicą Leśną w miejscowości Prądocin. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnym do skrzyżowania ulic Głównej z ulicą Kobaltową w miejscowości Ulim. Potem zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania ulicy Podgórnej z ulicą Kukułczą w mieście Gorzów Wielkopolski (Zawarcie). Następnie biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Nizinną w mieście Gorzów Wielkopolski, gdzie kończy się opis.
                  
                  
                     21.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno granica obszaru biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1414F i 1419F. Następnie granica dalej biegnie w kierunku północno – wschodnim przez oddziały leśne nr 6, 5, 4 do punktu przecięcia obszaru leśnego nr 3, 4, 14, 15 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 37, 38, 87, 88 (Nadleśnictwo Bogdaniec). W tym miejscu granica zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 232, 233, 272, 273 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 388, 389 skraj lasu (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku zachodnim do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 279,280, 348, 349 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Tutaj granica zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno – zachodnim dopunktu przecięcia oddziału leśnego nr 143, 144, 191, 192 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie linia granicy zmienia kierunek i biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 48, 49 (Nadleśnictwo Bogdaniec). Następnie biegnie w kierunku północno – wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1414F z drogą polną przy posesji nr 46 w miejscowości Brzeźno, gdzie kończy się opis
                  
                  
                     28.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynajac od punktu na moście na rzece Noteć w miejscowości Santok linia granicy obszaru biegnie w kireunku południowo-wschodnim do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z droga prowadząca do posesji nr 13 w miejscowości Nowe Poichno. W tym miejscu granica zmienia swój kireunke na południowy i biegnie przecinajac drogi wojewódzkie nr 158 i 159, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 80,81,112,113 ( nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim, przecinając drogę wojewódzką nr 159, do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1352 f z droga prowadzacą do posesji nr 27 w miejscowosci Dobrojewo. Dalej linia granicy biegnie w kireunku południowo-zachodnim do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1351 F z drog ą prowadzącą do posesji nr 12 i 13 w miejscowosci Gościnowo.W tym mejscu linia granicy zmienia swój kierunke i biegnie w kireunkupołnocno-zachodnim, przecinajac rzekę Wart ę, do punktu przecięcia oddziału lesnego nr 8,9,14,15(Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w kireunku połnocnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1398F z drogą prowadzącą do posesji nr 78 w miejscowosci Borek. Nastepnie linia granicy biegnie w kireunku północnym, do 66-go kilometra na rzece Warta, gdzie zmienia kireunke na połnocno-wschodni i biegnie wzdłuz rzeki Warty. Nastepnie Linia granicy przebiega wzdłuz dolnego biegu rzeki Noteć do mostu. Skad rzpoczeto opis.
                  
                  
                     28.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: Rozpoczynając od punktu przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 182, 202, 121/1 w miejscowości Nowe Polichno. Następnie linia granicy biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 158 z drogą wojewódzką nr 159, po czym lekko się załamuje i biegnie po łuku do punktu na drodze nr 159 na wysokości posesji nr 23 w miejscowości Dobrojewo. Następnie linia granicy biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 159, do skrzyżowania tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 1352F, po czym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1351F z drogą gminną nr 004911F. Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 22, 23, 28, 29 (Nadleśnictwo Skwierzyna). W tym miejscu linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 8, 9, 14, 15 (Nadleśnictwo Skwierzyna), po czym biegnie w tym samym kierunku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 217/1 w miejscowości Górki z działką katastralną 250/3 w miejscowości Borek i działką katastralną nr 290 w miejscowości Ciecierzyce. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie, po łuku, do przecięcia działek katastralnych nr 398, 397 w miejscowość Santok z działkami katastralnymi nr 88 i 81 w miejscowości Stare Polichno, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     28.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji 3B w miejscowości Dzierżów. Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica, i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulica Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     7.3.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2 w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału le- śnego nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowo- ści Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji 85, 83a, 83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     7.3.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, granica obszaru biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 13, 14, 20, 21 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na południowy i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową nr 22 oraz drogę powiatową nr 1395F między posesjami nr 6 i 4 w miejscowości Białobłocie, do skrzyżowania dróg na wysokości posesji nr 44 w miejscowości Białobłocie. Następnie linia granicy załamuje się i dalej biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę krajową nr 22, drogę powiatową nr 1397F, Kanał Kiełpiński, omijając od strony północnej zabudowania miejscowości Kiełpin, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 77, 78 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północnozachodnim do punktu przecięcia działki katastralnej nr 77/1, 88/1, 80 w miejscowości Łąków. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie, przecinając Kanał Bema, rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi gminnej nr 000414F z drogą prowadzącą do posesji nr 80 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy biegnie po łuku dalej w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1393F z drogą przebiegającą obok posesji nr 75 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie, przecinając rzekę Wartę, w kierunku północno-wschodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 310, 299, 205 w miejscowości Ulim przy drodze gminnej nr 001349F. Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek na kierunek wschodni i biegnie do skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     7.3.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: rozpoczynając od 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, linia granicy obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania drogi gminnej nr 001320F z drogą prowadzącą do drogi gminnej nr 001318F. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1397F z drogą gminną nr 001318F. Następnie, po łuku, linia granicy biegnie omijając od strony zachodniej większość zabudowań miejscowości Orzelec, do punktu przecięcia nr 101, 102, 123, 124 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy załamuje się i biegnie dalej w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 221, 222, 253, 254 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę krajową nr 22, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 115, 116, 138, 139 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14A w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą powiatową nr 1397F w miejscowości Płonica. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą do posesji nr 48 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do 52 kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, skąd rozpoczęto opis.
                  
                  
                     7.3.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie mazowieckim: w powiecie żyrardowskim w gminie Wiskitki miejscowości: Popielarnia, Kamionka, Miedniewice, Nowa Wieś, Hipolitów W województwie łódzkim teren miejscowości: Wola Szydłowiecka w gminie Bolimów na odcinku od granicy powiatu od strony wschodniej do drogi tartacznej na zachodzie, oraz miejscowość Józefów od numeru 1 do numeru 5 włącznie
                  
                  
                     9.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie lubuskim: na zachodzie od przecięcia się drogi S-3 z drogą nr 278 w kierunku północnym wzdłuż drogi S-3 do wysokości miejscowości Dębinka, a następnie na wschód wzdłuż drogi gminnej do miejscowości Brzezie i dalej na wschód do skrzyżowania z drogą Buków – Sulechów i dalej w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową, a następnie w kierunku wschodnim do drogi Łęgowo – Sulechów i dalej w kierunku południowym do drogi nr 32, a następnie łukiem do drogi nr 278 i dalej na zachód łukiem do drogi nr 3 i S-3, a następnie wzdłuż drogi S-3 do miejsca wyjścia, W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w gminie Sulechów: Sulechów, Krężoły, Obłotne, Kruszyna, Brzezie k. Sulechowa, Dębinka.
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie wielkopolskim od wschodu: linią biegnącą od punktu skrzyżowania drogi gruntowej Kozie Laski – Sątopy z ul. Szkolną w Sątopach, dalej wzdłuż ul. Szkolnej i Dworcowej w Sątopach drogą gminną w kierunku miejscowości Cicha Góra do punktu jej skrzyżowania z drogą wojewódzką 308; – od południa: linią biegnącą od punktu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 308 z drogą gminną Sątopy – Cicha Góra, dalej w kierunku południowym wzdłuż drogi gminnej Sątopy- Cicha Góra, do punktu przecięcia tej drogi z kanałem stanowiącym dopływ rzeki Szarki, i dalej wzdłuż tego kanału stanowiącego dopływ rzeki Szarki aż do punktu jego przecięcia z drogą gminną Nowy Tomyśl – Paproć. Dalej drogą gminną Paproć – Nowy Tomyśl, do punktu skrzyżowania z drogą gminną Paproć – Chojniki. Dalej wzdłuż drogi gminnej Paproć – Chojniki do punktu jej skrzyżowania z drogą wojewódzką 305; – od zachodu: linią biegnącą od punktu skrzyżowania drogi gminnej Paproć-Chojniki z drogą wojewódzką 305, wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 do ronda przy ulicy Kolejowej w Nowym Tomyślu, dalej w kierunku zachodnim od tego ronda wzdłuż drogi wojewódzkiej 305 do punktu jej przecięcia z rzeką Szarką. Dalej wzdłuż rzeki Szarki w kierunku północnym przez Glinno, aż do punktu dopływu wschodniego kanału do rzeki Szarki ( tj. okolice Glińskie Góry 150); – od północy: linią biegnącą od punktu dopływu wschodniego kanału do rzeki Szarki (okolice Glińskie Góry 150), wzdłuż tego wschodniego kanału rzeki Szarki, do punktu przecięcia tego kanału z ul. Kwiatową w Starym Tomyślu. Dalej wzdłuż ul. Kwiatowej w Starym Tomyślu, do punktu skrzyżowania z drogą gruntową biegnącą w kierunku miejscowości Kozie Laski, do punktu jej skrzyżowania z ul. Wiatrakową w Starym Tomyślu, i dalej tą drogą gruntową w kierunku miejscowości Sątopy, prosto przez skrzyżowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich w Starym Tomyślu, aż do punktu skrzyżowania tej drogi gruntowej Kozie Laski-Sątopy, z ul. Szkolną w Sątopach.
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie warmińsko-mazurskim -od północy – północną granicą miejscowości Woryty, od wschodu – zachodnią granicą miejscowości Łajsy, od południa – północną linią brzegową jeziora Guzowy Piec, od zachodu – wschodnią granicą miejscowości Zdrojek
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie małopolskim od strony północnej: od potoku Rudno wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Poręba Żegoty (gm. Alwernia) i Alwernia (gm. Alwernia) do linii kolejowej; od strony zachodniej: od północnej granicy administracyjnej Alwerni wzdłuż linii kolejowej w kierunku południowym do miejscowości Okleśna (gm. Alwernia) – do drogi gruntowej (duktu leśnego) i dalej wzdłuż tej drogi ok. 0,3 km do ul. Nowowiejskiej. Następnie ulicami: Nowowiejską, Orawską w Okleśnej, Wapienną, Radosną w Podłężu (gm. Alwernia) i dalej w kierunku południowo – wschodnim drogą lokalną przez las do południowej granicy administracyjnej miejscowości Mirów (gm. Alwernia); od strony południowej: wzdłuż południowej i południowo – wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Mirów, południowo – wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Brodła (gm. Alwernia) – do cieku wodnego biegnącego w kierunku północnym przez Brodła i dalej wzdłuż tego cieku wodnego ok. 1,2 km do potoku Rudno; od strony wschodniej: wzdłuż potoku Rudno – od cieku wodnego biegnącego przez Brodła do północnej granicy administracyjnej miejscowości Poręba Żegoty.
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     W województwie podkarpackim miejscowości: Łapajówka, Żurawiczki, Zarzecze, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów – w gminie Zarzecze oraz miejscowości Krzeczowice, Bóbrka Kańczudzka, Pantalowice – w gminie Kańczuga – powiat przeworski i wyznacza się jego granice w następujący sposób: Od strony północnej od skrzyżowania drogi nr 1605 R z drogą 1604 R. Następnie granica obszaru biegnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą nr 1617 R w miejscowości Zarzecze. Następnie w kierunku wschodnim wzdłuż drogi 1617 R do skrzyżowania z drogą 1619 R. Następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi 1619 R do skrzyżowania tej drogi „koło młyna” z drogą w kierunku zachodnim w kierunku przysiółka Pełnatycze Parcelacja, do wysokości budynku Pełnatycze Nr 209, następnie w kierunku południowym drogą gruntową do granicy powiatu przeworskiego i jarosławskiego. Następnie wzdłuż tej granicy do skrzyżowania z drogą 881, dalej wzdłuż tej drogi w kierunku północnym do miejscowości Pantalowice do skrzyżowania z rzeką Pantalówką, następnie wzdłuż koryta tej rzeki w kierunku północno-wschodnim a dalej północnym, północno-wschodnim do przecięcia z drogą 1605 R w miejscowości Bóbrka Kańczudzka, dalej w kierunku północnym wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą 1604 R w okolicach miejscowości Żurawiczki.
                  
                  
                     21.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Rumunsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Localitatea UCEA DE JOS, Comuna UCEA, județul Brasov.
                     Localitatea CORBI, comuna UCEA, județul Brasov.
                     Localitatea FELDIOARA, comuna UCEA, județulBrasov.
                     Localitatea VISTEA, comuna VISTEA, județulBrasov.
                  
                  
                     12.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea TARGU MURES, MUNICIPIUL TARGU MURES, județulMures.
                     Localitatea MURESENI, MUNICIPIUL TARGU MURES, județulMures.
                     Localitatea REMETEA, MUNICIPIUL TARGU MURES, județulMures.
                     Localitatea SANCRAIU DE MURES, comuna SANCRAIU DE MURES, județul Mures.
                     Localitatea NAZNA, comuna SANCRAIU DE MURES, județulMures.
                     Localitatea PANET, comuna PANET, județul Mures.
                  
                  
                     17.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea BACAU, MUNICIPIUL BACAU, județul Bacau.
                     Localitatea LETEA VECHE, comuna LETEA VECHE, județul Bacau.
                     Localitatea HOLT, comuna LETEA VECHE, județul Bacau.
                     Localitatea SAUCESTI, comuna SAUCESTI, județul Bacau.
                     Localitatea BOGDAN VODA, comuna SAUCESTI, județul Bacau.
                     Localitatea COSTEI, comuna SAUCESTI, județul Bacau
                  
                  
                     20.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea BALTA DOAMNEI, comuna BALTA DOAMNEI, județulPrahova.
                     Localitatea CURCUBEU, comuna BALTA DOAMNEI, județulPrahova.
                     Localitatea LACU TURCULUI, comuna BALTA DOAMNEI, județulPrahova.
                     Localitatea SILISTEA SNAGOVULUI, comuna GRUIU, județul Ilfov.
                  
                  
                     18.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea CRISAN, comuna CRISAN, județul Tulcea.
                  
                  
                     22.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea LETEA, comuna C.A.ROSETTI, județul Tulcea.
                     Localitatea C.A.ROSETTI, comuna C.A.ROSETTI, județul Tulcea.
                     Localitatea SFISTOFCA, comuna C.A.ROSETTI, județul Tulcea.
                  
                  
                     23.2.2017
                  
               
               
                  
                     Localitatea PERIPRAVA, comuna PERIPRAVA, județul Tulcea.
                  
                  
                     23.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Slovensko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Okres Dunajská Streda
                     
                     Obce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Janíky
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zlaté Klasy
                              
                           
                        
                     
                     Okres Senec
                     
                     Obce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Vlky
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tomášov – Malý Madaras
                              
                           
                        
                     
                     Okres Piešťany
                     
                     Obce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Ratnovce
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Sokolovce
                              
                           
                        
                     
                     Okres Námestovo
                     
                     Obce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Breza
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Lokca
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Okres Prievidza
                     
                     Mestá:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Bojnice
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Prievidza – časť Píly a Staré mesto
                              
                           
                        
                     
                     Obce:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kocurany
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Opatovce nad Nitrou
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kanianka
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     25.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Švédsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Those parts of Haninge municipality (ADNS code 00100) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N59.0264 and E18.2061
                  
                  
                     24.2.2017
                  
               
            
         
         
            Členský stát: Spojené království
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     Area comprising: Those parts of Lincolnshire Country (ADNS code 00153) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.4638 and E0.0204
                  
                  
                     11.2.2017
                  
               
            
         
         ČÁST B
         Pásma dozoru v dotčených členských státech podle článků 1 a 3:
         
            Členský stát: Bulharsko
         
         
            
            
            
               
                  
                     Oblast zahrnující:
                  
                  
                     Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                  
               
               
                  
                     
                        PLOVDIV
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Maritza:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Yasno pole
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Manole
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Manolsko Konare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Trilistnik
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Rogosh
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Chekeritza
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kalekovetz
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Krislovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Dink
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zhelyazno
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Voyvodinovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Skutare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Graf Ignatievo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Maritza:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Trud
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tzaratzovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Stroevo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Rakovski:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Momino selo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     11.2.2017 – 19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Brezovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Babek
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Boretz
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zelenikovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Streltzi
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Padarsko
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zlatosel
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tyurkmen
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Sarnegor
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Rozovetz
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Chehlare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Varben
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Drangovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Otetz Kirilovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Brezovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Choba
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Brezovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     11.2.2017 – 19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Glavatar
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     11.2.2017 – 19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Begovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Chernozemen
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Razhevo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kaloyanovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     12.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Dalgo pole
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Zhitnitsa
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Gorna Mahala
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Duvanlii
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Kaloyanovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Otetz Paisievo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Razhevo Konare
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Rakovski:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Belozem
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Shishmantzi
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Bolyarino
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Chalakovi
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Stryama
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Rakovski
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Sadovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Milevo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Popovitsa
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Seltsi
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Bogdanitza
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Ahmatovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Sadovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Cheshnegirovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kochevo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Hisarya:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Starosel
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Matenitza
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Hisarya
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Chernichevo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Belovitza
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Staro Zhelezare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Novo Zhelezare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Panicheri
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Hisarya:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Staro Zhelezare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Novo Zhelezare
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Panicheri
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Saedinenie:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Lyuben
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     15.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Saedinenie:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Malak chardak
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Golyam chardak
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Tzarimir
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Karlovo:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Mrachenik
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     10.2.2017
                  
               
               
                  
                     
                        STARA ZAGORA
                     
                  
               
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Mirovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Granit
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     19.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Saedinenie
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Pravoslav
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     9.3.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Partizanin
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Cherna gora
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     12.2.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Veren
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Malak dol
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Markovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Medovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Golyam dol
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     1.3.2017 – 9.3.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Bratya Daskolovi
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     9.3.2017
                  
               
               
                  
                     Municipality of Bratya Daskalovi:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Gorno Belevo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Kolyu Marinovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Dolno Novo selo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Malko Dryanovo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 Naydenovo
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     9