Rozhodnutí Rady (EU) 2017/248 ze dne 6. února 2017 o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0248 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 37/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/248
   ze dne 6. února 2017
   o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 a článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 180 a čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/1989 (2) byla dne 9. prosince 2015 podepsána dohoda o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii (dále jen „Euratom“) jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými, s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku se schvaluje jménem Evropské unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie listinu uvedenou v článku 17 dohody. (3)
   
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 19. ledna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1989 ze dne 26. října 2015 o podpisu Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku jménem Evropské Unie (Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 7).
   
      (3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.