Rozhodnutí Komise (Euratom) 2017/251 ze dne 2. června 2016 o uzavření, jménem Evropského společenství pro atomovou energii, dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0251 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 37/17
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (Euratom) 2017/251
   ze dne 2. června 2016
   o uzavření, jménem Evropského společenství pro atomovou energii, dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 101 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na schválení Rady podle článku 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. října 2013 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání o dohodě o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tato jednání byla úspěšně dokončena dne 10. září 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dohoda byla všemi stranami podepsána dne 9. prosince 2015 v Astaně (Kazachstán).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda se týká rovněž záležitostí, které spadají do působnosti Evropského společenství pro atomovou energii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, řídí se uzavření dohody zvláštním postupem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dohoda o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými by měla být schválena jménem Evropského společenství pro atomovou energii,
            
         
      
   
   ROZHODLA TAKTO:
   Článek 1
   Uzavření dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku mezi Evropskou unií a Euratomem jako jednou smluvní stranou a Arménskou republikou, Gruzií, Japonskem, Korejskou republikou, Kyrgyzskou republikou, Norským královstvím, Republikou Kazachstán, Republikou Tádžikistán a Spojenými státy americkými (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Evropského společenství pro atomovou energii.
   Znění dohody je přiloženo k rozhodnutí Rady o uzavření dohody o pokračování (2).
   Článek 2
   Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj je oprávněn provádět veškeré nezbytné kroky jménem Evropského společenství pro atomovou energii k vyjádření souhlasu Evropského společenství pro atomovou energii, aby bylo touto dohodou vázáno, zejména uložit oznámení stanovené v článku 18 dohody.
   
      V Bruselu dne 2. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (Euratom) 2015/1990 ze dne 26. října 2015, kterým se schvaluje, aby Evropská komise jménem Evropského společenství pro atomovou energii uzavřela Dohodu o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku (Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 8).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/248 ze dne 6. února 2017 o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.