Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/252 ze dne 9. února 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomní oblasti Extremadura za úředně prostou brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Španělska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu a pokud jde o prohlášení Jersey za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2017) 691) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0252 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 37/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/252
   ze dne 9. února 2017,
   kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání autonomní oblasti Extremadura za úředně prostou brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Španělska za úředně prosté tuberkulózy a za úředně prosté brucelózy v souvislosti se stády skotu a pokud jde o prohlášení Jersey za úředně prosté enzootické leukózy skotu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 691)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu I bod 4, přílohu A kapitolu II bod 7 a přílohu D kapitolu I písmeno E uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (2), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V rozhodnutí Komise 93/52/EHS (3) je v příloze II uveden seznam oblastí členských států, které jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) podle směrnice 91/68/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 91/68/EHS pro získání statusu území úředně prostého brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz, pro autonomní oblast Extremadura.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na základě zhodnocení dokumentace předložené Španělskem by autonomní oblast Extremadura měla být uznána za úředně prostou brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS je u položky pro Španělsko uvedena jak autonomní oblast Kanárské ostrovy, tak její dvě provincie: Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas. Jelikož má autonomní oblast Kanárské ostrovy pouze tyto dvě provincie, je odkaz na provincie Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas nadbytečný a měl by být odstraněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Údaje týkající se Španělska uvedené v příloze II rozhodnutí 93/52/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Směrnice 64/432/EHS se vztahuje na obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. Stanoví podmínky, za kterých mohou být oblasti členských států prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy, brucelózy nebo enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V kapitole 2 přílohy I rozhodnutí Komise 2003/467/ES (4) je uveden seznam oblastí členských států, které jsou prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS pro získání statusu území úředně prostého tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu, pro autonomní oblast Kanárské ostrovy. Uvedená oblast by proto měla být uvedena v kapitole 2 přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES jako oblast úředně prostá tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Kapitola 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES uvádí seznam oblastí členských států, které jsou prohlášeny za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS pro získání statusu území úředně prostého brucelózy, pokud jde o stáda skotu, pro autonomní oblast Asturias a pro provincie Burgos, Soria a Valladolid v autonomní oblasti Castilla y León. Uvedené oblasti by proto měly být uvedeny v kapitole 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES jako oblasti úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V kapitole 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES je u položky pro Španělsko uvedena jak autonomní oblast Kanárské ostrovy, tak její dvě provincie: Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas. Jelikož má autonomní oblast Kanárské ostrovy pouze tyto dvě provincie, je odkaz na provincie Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas nadbytečný a měl by být odstraněn.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES je uveden seznam oblastí členských států, které jsou prohlášeny za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 (5) stanoví, že pro účely používání pravidel týkajících se veterinárních právních předpisů se Spojené království a Normanské ostrovy, včetně ostrova Jersey, považují za jeden členský stát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Spojené království předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS pro získání statusu území úředně prostého enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, pro Jersey. Proto by mělo být Jersey uvedeno v kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES jako oblast úředně prostá enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Přílohy rozhodnutí 2003/467/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Přílohy rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 9. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.
   
      (2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).
   
      (5)  Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a Ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:
      „Ve Španělsku:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Asturias,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Baleárské ostrovy,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Kanárské ostrovy,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Cantabria,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Castilla y León,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Extremadura,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Galicia,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Navarra,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast País Vasco.“
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Přílohy rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze I kapitole 2 se před položku pro Spojené království vkládá následující položka pro Španělsko, která zní:
                  „Ve Španělsku:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Kanárské ostrovy.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze II kapitole 2 se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:
                  „Ve Španělsku:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Asturias,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Baleárské ostrovy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Kanárské ostrovy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Castilla y León: provincie Burgos, Soria a Valladolid,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast La Rioja,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Murcia,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast Navarra,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              autonomní oblast País Vasco.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V příloze III kapitole 2 se údaje týkající se Spojeného království nahrazují tímto:
                  „Ve Spojeném království:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Jersey,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Ostrov Man.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.