Rozhodnutí Rady (EU) 2017/262 ze dne 6. února 2017, kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2013/811/EU

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0262 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 39/4
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/262
   ze dne 6. února 2017,
   kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2013/811/EU
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 2 služebního řádu a článek 6 pracovního řádu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 240 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie vede generální sekretariát Rady generální tajemník.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S cílem podpořit administrativní zjednodušení a účinné personální řízení by generální tajemník měl mít širší možnost své pravomoci ve věcech uplatňování služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) přenést na generálního ředitele pro administrativu. Generální tajemník by dále měl být oprávněn přenést na všechny generální ředitele pravomoc rozhodovat ve věcech interního přeřazení a přeložení v souladu s personálními potřebami v rámci jejich generálních ředitelství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí Rady 2013/811/EU (2) by mělo být zrušeno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Pravomoci svěřené služebním řádem orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovním řádem orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv v generálním sekretariátu Rady vykonávají:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               Rada, pokud se jedná o generálního tajemníka;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               Rada na návrh generálního tajemníka, pokud se jedná o uplatňování článků 1a, 30, 34, 41, 49, 50 a 51 služebního řádu na generální ředitele;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               v ostatních případech generální tajemník.
            
         
      
   
   2.   Generální tajemník může na generálního ředitele pro administrativu zčásti nebo zcela přenést své pravomoci ve věcech uplatňování služebního řádu a pracovního řádu.
   3.   Generální tajemník může na všechny generální ředitele přenést pravomoc ve věcech přeřazení a přeložení v zájmu služby v rámci jejich příslušných generálních ředitelství v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem služebního řádu.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2013/811/EU se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. března 2017.
   
      V Bruselu dne 6. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2013/811/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/444/EU (Úř. věst. L 355, 31.12.2013, s. 91).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.