Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/264 ze dne 14. února 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2017) 766)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0264 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 39/12
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/264
   ze dne 14. února 2017,
   kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 766)
      
   
   (Pouze anglické, bulharské, finské, francouzské, italské, lotyšské, maďarské, německé, polské, portugalské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 31. prosince 2016,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené schválenými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Maďarsku, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Republice Slovinsko, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 14. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).
   
      (3)  Ares(2017)555605, 1.2.2017.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Rozhodnutí: 53
      
      
         Rozpočtový bod: 05040501
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     SI
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Pohledávky EZFRV předčasně prohlášené za nevymahatelné
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  1 214,10
               
               
                  0,00
               
               
                  1 214,10
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem SI:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     1 214,10
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     1 214,10
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     1 214,10
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     1 214,10
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 05070107
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     PT
                  
               
               
                  Finanční audit – zpožděné platby a platební lhůty
               
               
                  2012
               
               
                  Oprava z důvodu opožděných plateb
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 341 058,21
               
               
                  – 613 918,73
               
               
                  272 860,52
               
            
            
               
                   
               
               
                  Finanční audit – překročení
               
               
                  2012
               
               
                  Oprava z důvodu překročení stropů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 249 991,75
               
               
                  – 2 249 991,75
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem PT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 2 591 049,96
                  
               
               
                  
                     – 2 863 910,48
                  
               
               
                  
                     272 860,52
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     SI
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Známé chyby v EZZF IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  285,33
               
               
                  0,00
               
               
                  285,33
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem SI:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     285,33
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     285,33
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 2 590 764,63
                  
               
               
                  
                     – 2 863 910,48
                  
               
               
                  
                     273 145,85
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 6701
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     AT
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Schválení účetní závěrky za rozpočtový rok 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 827 514,15
               
               
                  0,00
               
               
                  – 827 514,15
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem AT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 827 514,15
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 827 514,15
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     BG
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Zpětné vyžádání administrativních chyb v EZZF
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 808 946,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 808 946,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Známá chyba v EZZF IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 23 513,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 23 513,30
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Nadhodnocení v EZZF IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 12 839,99
               
               
                  0,00
               
               
                  – 12 839,99
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem BG:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 845 299,57
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 845 299,57
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     CY
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – přímá podpora – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 516 617,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 516 617,16
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – přímá podpora – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 503 559,05
               
               
                  – 8 178,75
               
               
                  – 495 380,30
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – víno – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 29 474,10
               
               
                  0,00
               
               
                  – 29 474,10
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – víno – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 023,66
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 023,66
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem CY:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 051 673,97
                  
               
               
                  
                     – 8 178,75
                  
               
               
                  
                     – 1 043 495,22
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     DE
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 38 456,61
               
               
                  0,00
               
               
                  – 38 456,61
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 45 384,43
               
               
                  0,00
               
               
                  – 45 384,43
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 95 307,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 95 307,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu – nezpůsobilé částky
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 17 137,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 17 137,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu – nezpůsobilé částky
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 731 625,19
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 731 625,19
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2010
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 964 861,71
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 964 861,71
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 3 892 773,22
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 3 892 773,22
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     ES
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nesplněny podmínky pro uznávání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 33 191,89
               
               
                  – 10 156,42
               
               
                  – 23 035,47
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2010
               
               
                  Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 146 150,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 146 150,05
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2011
               
               
                  Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 93 858,26
               
               
                  0,00
               
               
                  – 93 858,26
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2012
               
               
                  Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 35 460,70
               
               
                  0,00
               
               
                  – 35 460,70
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2010
               
               
                  Pozdní kontrola – La Rioja
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 995,48
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 995,48
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 531 131,62
               
               
                  – 9 722,69
               
               
                  – 1 521 408,93
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 159 599,27
               
               
                  – 41 333,00
               
               
                  – 2 118 266,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 456 751,54
               
               
                  – 36 337,16
               
               
                  – 1 420 414,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 499 753,12
               
               
                  – 14 200,84
               
               
                  – 1 485 552,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 896 215,57
               
               
                  – 2 557,15
               
               
                  – 893 658,42
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 679,88
               
               
                  – 55,12
               
               
                  – 8 624,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 681,51
               
               
                  – 534,08
               
               
                  – 10 147,43
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 28 978,00
               
               
                  – 175,03
               
               
                  – 28 802,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 84 663,69
               
               
                  0,00
               
               
                  – 84 663,69
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 84 019,25
               
               
                  0,00
               
               
                  – 84 019,25
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 11 860,02
               
               
                  – 75,32
               
               
                  – 11 784,70
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 14 278,97
               
               
                  – 86,25
               
               
                  – 14 192,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 233 449,16
               
               
                  – 2 262,89
               
               
                  – 231 186,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 13 983,26
               
               
                  – 79,24
               
               
                  – 13 904,02
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 720,47
               
               
                  – 113,07
               
               
                  – 8 607,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 22 767,51
               
               
                  – 798,11
               
               
                  – 21 969,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 54 144,30
               
               
                  – 15 229,33
               
               
                  – 38 914,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 83 110,99
               
               
                  – 4 155,55
               
               
                  – 78 955,44
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 127 228,11
               
               
                  – 1 732,48
               
               
                  – 125 495,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 114 108,33
               
               
                  – 1 463,88
               
               
                  – 112 644,45
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26 883,50
               
               
                  – 1 712,30
               
               
                  – 25 171,20
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 15 731,99
               
               
                  – 95,02
               
               
                  – 15 636,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 37 119,79
               
               
                  – 224,21
               
               
                  – 36 895,58
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 16 217,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 16 217,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 29 443,87
               
               
                  0,00
               
               
                  – 29 443,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26 234,89
               
               
                  – 166,59
               
               
                  – 26 068,30
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 151 821,60
               
               
                  – 917,00
               
               
                  – 150 904,60
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 22 932,79
               
               
                  – 138,58
               
               
                  – 22 794,21
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 32 744,91
               
               
                  0,00
               
               
                  – 32 744,91
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 68 357,82
               
               
                  0,00
               
               
                  – 68 357,82
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 225 773,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 225 773,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 170 694,03
               
               
                  – 8 534,70
               
               
                  – 162 159,33
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 181 248,30
               
               
                  – 9 062,42
               
               
                  – 172 185,88
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 192 820,93
               
               
                  0,00
               
               
                  – 192 820,93
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 254 597,71
               
               
                  0,00
               
               
                  – 254 597,71
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 146 386,75
               
               
                  0,00
               
               
                  – 146 386,75
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 200 166,03
               
               
                  – 31 147,05
               
               
                  – 169 018,98
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 170 287,72
               
               
                  0,00
               
               
                  – 170 287,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 168 918,35
               
               
                  – 3 707,16
               
               
                  – 165 211,19
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 153 236,13
               
               
                  – 3 351,18
               
               
                  – 149 884,95
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 7 573,50
               
               
                  – 4 869,44
               
               
                  – 2 704,06
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 41 935,82
               
               
                  – 253,29
               
               
                  – 41 682,53
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 6 398,76
               
               
                  – 38,65
               
               
                  – 6 360,11
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 379,93
               
               
                  0,00
               
               
                  – 8 379,93
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 382,72
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 382,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 127 765,77
               
               
                  – 9 710,55
               
               
                  – 118 055,22
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 185 478,26
               
               
                  – 2 132,67
               
               
                  – 183 345,59
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 282 683,90
               
               
                  – 1 707,41
               
               
                  – 280 976,49
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 284 838,08
               
               
                  – 28,74
               
               
                  – 284 809,34
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 139 011,79
               
               
                  0,00
               
               
                  – 139 011,79
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 259 156,57
               
               
                  – 1 645,65
               
               
                  – 257 510,92
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 416 517,97
               
               
                  – 113 614,89
               
               
                  – 302 903,08
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 521 156,18
               
               
                  – 3 147,78
               
               
                  – 518 008,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 401 418,38
               
               
                  0,00
               
               
                  – 401 418,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 283 457,53
               
               
                  0,00
               
               
                  – 283 457,53
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 15 774,57
               
               
                  – 100,17
               
               
                  – 15 674,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 44 467,97
               
               
                  – 268,59
               
               
                  – 44 199,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 215 685,94
               
               
                  – 1 302,74
               
               
                  – 214 383,20
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 241 224,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 241 224,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 72 761,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 72 761,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 46 466,16
               
               
                  – 280,65
               
               
                  – 46 185,51
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 37 334,18
               
               
                  – 225,49
               
               
                  – 37 108,69
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 18 369,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 18 369,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 18 173,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 18 173,37
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Schvalování programu a spolehlivost odhadů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 471 338,23
               
               
                  – 410 946,34
               
               
                  – 2 060 391,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Schvalování programu a spolehlivost odhadů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 458 742,85
               
               
                  – 487 812,57
               
               
                  – 1 970 930,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Schvalování programu a spolehlivost odhadů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 824 856,16
               
               
                  – 409 515,20
               
               
                  – 2 415 340,96
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Schvalování programu a spolehlivost odhadů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 64 228,60
               
               
                  – 753,71
               
               
                  – 63 474,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Schvalování programu a spolehlivost odhadů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 355,01
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 355,01
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Uznávání organizací producentů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 183 847,65
               
               
                  – 9 192,38
               
               
                  – 174 655,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2009
               
               
                  Uznávání organizací producentů a operačních programů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 922 888,80
               
               
                  – 2 042 758,51
               
               
                  – 1 880 130,29
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Uznávání organizací producentů a operačních programů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 917 485,69
               
               
                  – 2 566 722,82
               
               
                  – 2 350 762,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Uznávání organizací producentů a operačních programů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 440 969,18
               
               
                  – 220 484,59
               
               
                  – 220 484,59
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – POSEI (2014+)
               
               
                  2015
               
               
                  V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízení (EU) č. 180/2014.
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 82 894,34
               
               
                  0,00
               
               
                  – 82 894,34
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – POSEI
               
               
                  2013
               
               
                  V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízeních (EU) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006.
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 280 114,91
               
               
                  – 14 005,75
               
               
                  – 266 109,16
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – POSEI (2014+)
               
               
                  2014
               
               
                  V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízeních (EU) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006.
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 234 195,06
               
               
                  0,00
               
               
                  – 234 195,06
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 32 613 727,82
                  
               
               
                  
                     – 6 501 642,40
                  
               
               
                  
                     – 26 112 085,42
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     FR
                  
               
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
               
                  2014
               
               
                  Klíčové kontroly: administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, pro stanovení způsobilosti podpory (ukazatel produktivity)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 297 619,43
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 297 619,43
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
               
                  2015
               
               
                  Klíčové kontroly: administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, pro stanovení způsobilosti podpory (ukazatel produktivity)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 043 712,69
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 043 712,69
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
               
                  2014
               
               
                  Klíčové kontroly: kontroly správnosti výpočtu podpory, včetně uplatnění správních pokut (rozdíl > 50 %)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 369 979,82
               
               
                  0,00
               
               
                  – 369 979,82
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
               
               
                  2015
               
               
                  Klíčové kontroly: kontroly správnosti výpočtu podpory, včetně uplatnění správních pokut (rozdíl > 50 %)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 393 123,12
               
               
                  0,00
               
               
                  – 393 123,12
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem FR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 4 104 435,06
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 4 104 435,06
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GB
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 233 654,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 233 654,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 776 039,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 776 039,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 327,82
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 327,82
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 050 108,51
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 050 108,51
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 905 862,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 905 862,05
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 362 953,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 362 953,03
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 7 253,20
               
               
                  0,00
               
               
                  – 7 253,20
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 446 492,31
               
               
                  0,00
               
               
                  – 446 492,31
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2010
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 789 356,47
               
               
                  – 413 951,61
               
               
                  – 375 404,86
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 877 758,79
               
               
                  – 513 899,25
               
               
                  – 363 859,54
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 432,06
               
               
                  – 958,11
               
               
                  – 473,95
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 178 835,64
               
               
                  – 149 660,08
               
               
                  – 29 175,56
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2006
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 406 257,93
               
               
                  0,00
               
               
                  – 406 257,93
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2007
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 698,64
               
               
                  0,00
               
               
                  – 698,64
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2008
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 595,20
               
               
                  0,00
               
               
                  – 9 595,20
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 892,62
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 892,62
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2010
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 195,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 195,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 291,27
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 291,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 880,44
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 880,44
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 127,59
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 127,59
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v postupech řízení dluhu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 462,29
               
               
                  0,00
               
               
                  – 462,29
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GB:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 13 056 474,57
                  
               
               
                  
                     – 1 078 469,05
                  
               
               
                  
                     – 11 978 005,52
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GR
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Chyby zjištěné certifikačním subjektem při kontrole úplnosti údajů tabulky v příloze III
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 131 353,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 131 353,03
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Známá chyba zjištěná certifikačním subjektem v souboru EZZF mimo IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 11 875,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 11 875,16
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 143 228,19
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 143 228,19
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     HU
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky týkající se seskupení producentů zjištěné při klíčové kontrole operačního programu pro rok 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 57 894,35
               
               
                  0,00
               
               
                  – 57 894,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky týkající se seskupení producentů zjištěné při klíčové kontrole operačního programu pro rok 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 504 307,84
               
               
                  0,00
               
               
                  – 504 307,84
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky týkající se operačních programů pro roky 2012–2014, rozpočtový rok 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  7,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 199 419,79
               
               
                  0,00
               
               
                  – 199 419,79
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky týkající se operačních programů zjištěné při klíčové kontrole operačních programů pro roky 2012 a 2013 Rozpočtový rok 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  7,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 66 339,25
               
               
                  – 47 385,18
               
               
                  – 18 954,07
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem HU:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 827 961,23
                  
               
               
                  
                     – 47 385,18
                  
               
               
                  
                     – 780 576,05
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     IT
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1 a 5, shovívavost systému sankcí a uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2011
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 655 096,22
               
               
                  – 1 048,74
               
               
                  – 654 047,48
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1 a 5, shovívavost systému sankcí a uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 666 277,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 666 277,37
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 752 819,71
               
               
                  0,00
               
               
                  – 752 819,71
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2011
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 483 713,21
               
               
                  – 774,38
               
               
                  – 482 938,83
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 523 645,95
               
               
                  0,00
               
               
                  – 523 645,95
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržení platebních lhůt
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 210 365,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 210 365,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2010
               
               
                  Nedodržování lhůt pro zadávání veřejných zakázek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 197 563,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 197 563,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržování lhůt pro zadávání veřejných zakázek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 573 837,72
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 573 837,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 122 952,77
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 122 952,77
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 580 398,29
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 580 398,29
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 853,07
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 853,07
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtový rok 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  6 043,13
               
               
                  0,00
               
               
                  6 043,13
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtové roky 2012–2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 464 814,60
               
               
                  0,00
               
               
                  – 464 814,60
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtové roky 2012–2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 407 604,32
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 407 604,32
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtový rok 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  1 101,64
               
               
                  0,00
               
               
                  1 101,64
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 15 635 796,74
                  
               
               
                  
                     – 1 823,12
                  
               
               
                  
                     – 15 633 973,62
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     LV
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř I – rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 189 485,56
               
               
                  0,00
               
               
                  – 189 485,56
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř I – rok podání žádosti 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 210 598,79
               
               
                  0,00
               
               
                  – 210 598,79
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem LV:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 400 084,35
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 400 084,35
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     PL
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Chyba v EZZF mimo IACS zjištěná při testování souladu kontrol na místě
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 7 165,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 7 165,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření
               
               
                  2011
               
               
                  Nesprávná výtěžnost (oblasti/produkce)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26 377 055,48
               
               
                  – 669 020,35
               
               
                  – 25 708 035,13
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2010
               
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2010
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 873 784,07
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 873 784,07
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2010
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 609,40
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 609,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2011
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 442 500,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 442 500,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2011
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 18 723,79
               
               
                  0,00
               
               
                  – 18 723,79
               
            
            
               
                   
               
               
                  Potravinová pomoc v rámci Společenství
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 329 465,32
               
               
                  0,00
               
               
                  – 329 465,32
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky týkající se oznámení a kontrol ex-ante
                  
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 937 813,75
               
               
                  – 547 965,83
               
               
                  – 389 847,92
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem PL:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 31 014 117,24
                  
               
               
                  
                     – 1 216 986,18
                  
               
               
                  
                     – 29 797 131,06
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 104 413 086,11
                  
               
               
                  
                     – 8 854 484,68
                  
               
               
                  
                     – 95 558 601,43
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 6711
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     BG
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Známá chyba v EZFRV v rámci IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 930,63
               
               
                  0,00
               
               
                  – 9 930,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Nadhodnocení v EZFRV IACS a známá chyba
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 186 798,27
               
               
                  0,00
               
               
                  – 186 798,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Známá chyba v EZFRV mimo IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 581 320,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 581 320,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Nejpravděpodobnější míra chyb v EZFRV mimo IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 797 022,09
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 797 022,09
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Finanční chyby v rámci opatření 121 a 123
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 125 203,54
               
               
                  0,00
               
               
                  – 125 203,54
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Opatření 123 – výsledky hodnotícího výboru
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 41 588,29
               
               
                  0,00
               
               
                  – 41 588,29
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Jiné chyby v EZFRV
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 11 380,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 11 380,50
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem BG:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 2 753 243,36
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 2 753 243,36
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  ROZPOČTOVÝ ROK
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     CY
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 482,85
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 482,85
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 117 859,18
               
               
                  0,00
               
               
                  – 117 859,18
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 150,09
               
               
                  0,00
               
               
                  – 150,09
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 115 046,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 115 046,28
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem CY:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 234 538,40
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 234 538,40
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     DE
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 291,68
               
               
                  0,00
               
               
                  – 291,68
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 291,68
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 291,68
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     ES
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Opatření akčního plánu č. 122, 223 a 226. Soudní rozhodnutí (nedostatečné podklady)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 33 557,18
               
               
                  0,00
               
               
                  – 33 557,18
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Chyby z předchozích let, za něž nebyla započata zpětná vracení prostředků
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 5 463,58
               
               
                  0,00
               
               
                  – 5 463,58
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Chybějící odůvodnění platby faktury
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 35,99
               
               
                  0,00
               
               
                  – 35,99
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Nejpravděpodobnější chyba v souboru EZFRV mimo IACS
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 347 412,15
               
               
                  0,00
               
               
                  – 347 412,15
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 386 468,90
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 386 468,90
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     FI
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2013
               
               
                  Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 548,82
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 548,82
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 54 037,45
               
               
                  0,00
               
               
                  – 54 037,45
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 28 246,38
               
               
                  0,00
               
               
                  – 28 246,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 215: vhodné ověřování závazků souvisejících s pastvou/výběhem a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 38 301,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 38 301,03
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 215: vhodné ověřování závazků souvisejících s pastvou/výběhem a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 31 769,21
               
               
                  0,00
               
               
                  – 31 769,21
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem FI:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 154 902,89
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 154 902,89
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     FR
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 258 058,85
               
               
                  – 884 557,22
               
               
                  – 373 501,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory
               
               
                  2014
               
               
                  Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 539 396,19
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 539 396,19
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory
               
               
                  2015
               
               
                  Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 381 195,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 381 195,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) opatření paušální podpory
               
               
                  2016
               
               
                  Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 681 851,57
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 681 851,57
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem FR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 4 860 502,00
                  
               
               
                  
                     – 884 557,22
                  
               
               
                  
                     – 3 975 944,78
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GR
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2013
               
               
                  Způsobilost stálých pastvin
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 16 790 207,07
               
               
                  – 482,39
               
               
                  – 16 789 724,68
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Způsobilost stálých pastvin
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 092 054,10
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 092 054,10
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Chyby zjištěné certifikačním subjektem při kontrole úplnosti údajů tabulky v příloze III
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 80 114,44
               
               
                  0,00
               
               
                  – 80 114,44
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 211 a 212: nezpůsobilost stálých pastvin
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 075 014,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 075 014,04
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 23 037 389,65
                  
               
               
                  
                     – 482,39
                  
               
               
                  
                     – 23 036 907,26
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     HU
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v postupu výběru projektů pro třetí kolo žádostí
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 042 124,67
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 042 124,67
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v postupu výběru projektů pro třetí kolo žádostí
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 664 147,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 664 147,37
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem HU:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 3 706 272,04
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 3 706 272,04
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     IT
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2013
               
               
                  Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 15 494,80
               
               
                  0,00
               
               
                  – 15 494,80
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 56 911,92
               
               
                  0,00
               
               
                  – 56 911,92
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 42 742,25
               
               
                  0,00
               
               
                  – 42 742,25
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 353,14
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 353,14
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření
               
               
                  2016
               
               
                  Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 739,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 739,03
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Nedodržení platebních lhůt
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 5 006 487,10
               
               
                  – 5 006 487,10
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Italské orgány nedostatečně ověřily různé dostupné databáze za účelem odhalení možného dvojího financování solárních panelů.
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 216 521,27
               
               
                  0,00
               
               
                  – 216 521,27
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 5 341 249,51
                  
               
               
                  
                     – 5 006 487,10
                  
               
               
                  
                     – 334 762,41
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     LV
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 125 376,52
               
               
                  0,00
               
               
                  – 125 376,52
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 253,18
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 253,18
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 83 384,34
               
               
                  0,00
               
               
                  – 83 384,34
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 163,59
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 163,59
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem LV:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 214 177,63
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 214 177,63
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     PL
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2014
               
               
                  Chyba v EZFRV mimo IACS zjištěná při testování souladu kontrol na místě
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 125,27
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 125,27
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem PL:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 125,27
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 1 125,27
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     SE
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2013
               
               
                  Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 17 893,40
               
               
                  0,00
               
               
                  – 17 893,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 207 835,80
               
               
                  – 207 835,80
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – investice – soukromí příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 242 832,60
               
               
                  0,00
               
               
                  – 242 832,60
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 227 – Nedostatky v ověřování postupu zadávání veřejných zakázek
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 525,20
               
               
                  – 3 525,20
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 227 – Nedostatky v ověřování postupu zadávání veřejných zakázek
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 039,15
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 039,15
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem SE:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 476 126,15
                  
               
               
                  
                     – 211 361,00
                  
               
               
                  
                     – 264 765,15
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 41 166 287,48
                  
               
               
                  
                     – 6 102 887,71
                  
               
               
                  
                     – 35 063 399,77
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.