Rozhodnutí Komise (EU) 2017/265 ze dne 14. února 2017, kterým se vláda Severozápadních teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (oznámeno pod číslem C(2017) 757)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0265 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 39/43
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/265
   ze dne 14. února 2017,
   kterým se vláda Severozápadních teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 757)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 (2) stanoví podmínky, za nichž se produkty z tuleňů, které jsou výsledkem lovů pořádaných inuitskými nebo jinými původními společenstvími, smějí uvádět na trh Unie. Dodržení uvedených podmínek musí být v okamžiku uvedení produktů z tuleňů na trh potvrzeno uznaným orgánem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850 stanoví požadavky, které musí subjekty splňovat, aby byly zařazeny do seznamu uznaných orgánů pro účely článku 3 nařízení (ES) č. 1007/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Uvádění produktů z tuleňů, které jsou výsledkem lovů pořádaných inuitskými nebo jinými původními společenstvími, na trh musí být doprovázeno dokumentem vydaným uznaným orgánem, v němž se potvrzuje, že byly splněny podmínky stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/1850.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise dne 22. listopadu 2016 obdržela žádost vlády Severozápadních teritorií o oprávnění uznaného orgánu pro účely čl. 3 odst. 1a nařízení (ES) č. 1007/2009. K žádosti byly přiloženy průkazné dokumenty vyžadované podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise na základě předložených průkazných dokumentů posoudila, zda vláda Severozápadních teritorií splňuje požadavky, aby mohla být uznaným orgánem podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise dospěla k závěru, že vláda Severozápadních teritorií splňuje všechny požadavky čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850 a že by měla být zařazena do seznamu uznaných orgánů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Vláda Severozápadních teritorií je považována za uznaný orgán pro účely článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.
   Článek 2
   Obsah tohoto rozhodnutí bude neprodleně zveřejněn na internetových stránkách Komise.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno vládě Severozápadních teritorií Kanady.
   
      V Bruselu dne 14. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 36).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.