Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/288 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0288 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 42/11
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/288
   ze dne 17. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada dne 15. února 2011 přijala rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Měla by být zavedena výjimka ze zákazu prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu vybavení, které může být použito k vnitřní represi, aby byl umožněn prodej, dodávky, převod nebo vývoz některého zboží určeného výhradně pro civilní užití v projektech důlní těžby nebo infrastruktury.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada provedla přezkum rozhodnutí 2011/101/SZBP s ohledem na vývoj politické situace v Zimbabwe.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Platnost omezujících opatření vůči Zimbabwe by měla být prodloužena do 20. února 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Omezující opatření by se měla i nadále vztahovat na sedm osob a jeden subjekt uvedené na seznamu v příloze I rozhodnutí 2011/101/SZBP. Pozastavení omezujících opatření by mělo být obnoveno, pokud jde o pět osob uvedených na seznamu v příloze II rozhodnutí 2011/101/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí 2011/101/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2011/101/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „3.   Článek 2 se nepoužije pro prodej, dodávky, převod nebo vývoz některého vybavení, které může být použito k vnitřní represi, pokud je toto vybavení určené výhradně pro civilní užití v projektech důlní těžby nebo infrastruktury, s výhradou povolení v jednotlivých případech příslušnými orgány vyvážejícího členského státu.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 10 se nahrazuje tímto:
               „Článek 10
               1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
               2.   Toto rozhodnutí se použije do 20. února 2018.
               3.   Opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 a v čl. 5 odst. 1 a 2, týkají-li se osob uvedených na seznamu v příloze II, se pozastavují do dne 20. února 2018.
               4.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno a může být prodlouženo nebo případně změněno, pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.