Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/289 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0289 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 42/13
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/289
   ze dne 17. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/2005 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. července 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/393/SZBP (1), kterým jmenovala pana Franze-Michaela SKJOLDA MELLBINA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro Afghánistán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 10. listopadu 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/2005 (2), kterým prodloužila mandát zvláštního zástupce EU do 28. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 12. května 2016 Rada potvrdila, že Unie je odhodlána podporovat činnost civilní policie v Afghánistánu i po završení mise EUPOL Afghánistán v roce 2016. Rada zejména zdůraznila, že je třeba upevnit a dále prohloubit pokrok, jehož Afghánistán dosáhl v oblasti dodržování, ochrany a prosazování lidských práv, zejména práv žen a dětí, a začlenit jej do všech vládních činností. Tato podpora by měla být poskytována zejména prostřednictvím posíleného mandátu zvláštního zástupce EU pro Afghánistán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období šesti měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2015/2005 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 1 se nahrazuje tímto:
               „Článek 1
               Zvláštní zástupce Evropské unie
               Mandát pana Franze-Michaela SKJOLDA MELLBINA jako zvláštního zástupce EU pro Afghánistán se prodlužuje do 31. srpna 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Politické cíle
               Zvláštní zástupce EU zastupuje Unii a podporuje cíle politiky Unie v Afghánistánu v úzké koordinaci se zástupci členských států v Afghánistánu. Zvláštní zástupce EU zejména:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           přispívá k provádění společného prohlášení EU–Afghánistán a strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 a k vypracování nové strategie EU v Afghánistánu na období let 2017–2020 a případně i k provádění Dohody mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje a dokumentu „Společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           podporuje politický dialog mezi Unií a Afghánistánem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           podporuje klíčovou úlohu Organizace spojených národů (OSN) v Afghánistánu se zvláštním důrazem na přispění k lépe koordinované mezinárodní pomoci, čímž prosazuje provádění komuniké bonnské, chicagské, tokijské, londýnské a bruselské konference, jakož i příslušných rezolucí OSN;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           podporuje afghánský reformní proces, na jehož základě má vzniknout důvěryhodná a účinná policejní služba, která bude pracovat v souladu s mezinárodními standardy, v rámci právního státu a za plného dodržování lidských práv.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 3 se nahrazuje tímto:
               „Článek 3
               Mandát
               K naplňování mandátu zvláštní zástupce EU v úzké spolupráci se zástupci členských států v Afghánistánu:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           propaguje názory Unie na politický proces a události v Afghánistánu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           udržuje úzké kontakty s příslušnými afghánskými institucemi, zejména s vládou a parlamentem, jakož i s místními orgány, a podporuje jejich rozvoj. Měl by být také udržován kontakt s jinými afghánskými politickými skupinami a jinými důležitými aktéry v Afghánistánu, zejména s významnými aktéry z občanské společnosti;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           udržuje úzké kontakty s příslušnými mezinárodními a regionálními zúčastněnými subjekty v Afghánistánu, zejména se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN, vyšším civilním představitelem Severoatlantické aliance (NATO) a jinými klíčovými partnery a organizacemi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           poskytuje poradenství ohledně pokroku dosaženého při plnění cílů společného prohlášení EU–Afghánistán, strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016, Dohody mezi EU a Afghánistánem o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje a komuniké bonnské, chicagské, tokijské, londýnské a bruselské konference, a to zejména v těchto oblastech:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       budování civilních kapacit, zejména na nižší než celostátní úrovni,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       řádná správa věcí veřejných, boj proti korupci a zřízení institucí právního státu, zejména nezávislého soudnictví,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       volební a ústavní reformy,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       reformy bezpečnostního sektoru, včetně posílení justičních institucí a právního státu, národního vojska a policejního sboru, a zejména rozvoj civilní policie,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       v)
                                    
                                    
                                       podpora růstu, zejména prostřednictvím rozvoje zemědělství a venkova,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vi)
                                    
                                    
                                       dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu v oblasti lidských práv, zejména dodržování práv příslušníků menšin a práv žen a dětí,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       vii)
                                    
                                    
                                       dodržování demokratických zásad a právního státu,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       viii)
                                    
                                    
                                       podpora zapojení žen do veřejné správy, občanské společnosti a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) do mírového procesu,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ix)
                                    
                                    
                                       dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu, včetně spolupráce při mezinárodním úsilí v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami, obchodu s lidmi a šíření zbraní hromadného ničení a souvisejících materiálů,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       x)
                                    
                                    
                                       usnadňování humanitární pomoci a klidného návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       xi)
                                    
                                    
                                       zlepšení účinnosti přítomnosti a činnosti Unie v Afghánistánu a přispění k:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   vypracování pravidelných zpráv o provádění strategie EU v Afghánistánu na období let 2014–2016 požadovaných Radou,
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   vypracování nové strategie EU v Afghánistánu na období let 2017–2020,
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   provádění dokumentu „Společný další postup EU a Afghánistánu v otázkách migrace“;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           podporuje rozvoj policejní služby v Afghánistánu, zejména tím, že:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       monitoruje afghánské orgány a poskytuje jim poradenství na strategické úrovni s cílem zlepšit dlouhodobý rozvoj kapacit, pokud jde o vedení a rozhodování, v zájmu posílení civilní policie v rámci afghánské národní policie,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       monitoruje ministerstvo vnitra a poskytuje mu poradenství ohledně vybraných aspektů souvisejících s reformou ministerstva vnitra a profesionalizací afghánské národní policie, jako je provádění politik týkajících se policejní práce v komunitách, policejní práce založené na zpravodajských informacích či trestního vyšetřování,
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       monitoruje Justiční středisko pro boj proti korupci při ministerstvu spravedlnosti a poskytuje mu poradenství s cílem rozvíjet kapacity a schopnosti k řešení korupce na vyšší úrovni veřejného sektoru;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           aktivně se účastní místních koordinačních fór, jako je Společná rada pro koordinaci a monitorování, a zároveň plně informuje nezúčastněné členské státy o rozhodnutích přijatých na těchto úrovních;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           podílí se na postojích Unie na mezinárodních konferencích týkajících se Afghánistánu a poskytuje v souvislosti s nimi poradenství, v úzké spolupráci s afghánskými orgány a hlavními mezinárodními partnery;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           plní aktivní úlohu při podpoře regionální spolupráce prostřednictvím příslušných iniciativ, včetně Srdce Asie/istanbulského procesu a Regionální ekonomické konference o Afghánistánu (RECCA);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           přispívá k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU týkající se lidských práv, zejména ve vztahu k ženám a dětem v oblastech zasažených konflikty, zvláště sledováním vývoje v tomto ohledu a reakcí na něj;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           j)
                        
                        
                           případně poskytuje podporu inkluzivnímu mírovému procesu pod afghánským vedením vedoucímu k vyjednanému politickému urovnání a trvalému usmíření v souladu s odstavcem 25 komuniké účastníků bruselské konference o Afghánistánu „Partnerství pro prosperitu a mír“.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
               „Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2017 do 31. srpna 2017 činí 5 700 000 EUR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Článek 14 se nahrazuje tímto:
               „Článek 14
               Přezkum
               Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi před skončením svého mandátu souhrnnou zprávu o provádění mandátu.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/393/SZBP ze dne 22. července 2013, kterým se mění rozhodnutí 2013/382/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 47).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2005 ze dne 10. listopadu 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán (Úř. věst. L 294, 11.11.2015, s. 53).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.