Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/290 ze dne 17. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0290 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 42/17
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/290
   ze dne 17. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (1), a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací (2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (3),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 30. listopadu 2009 přijala Rada rozhodnutí 2009/935/SVV (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2009/371/SVV svěřuje Radě prováděcí pravomoci ke stanovení seznamu třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Na základě rozhodnutí 2009/371/SVV a 2009/935/SVV je tento seznam stanoven v příloze rozhodnutí 2009/935/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Správní rada Europolu má seznam, je-li to nutné, přezkoumávat a rozhodnout o tom, zda Radě navrhne jeho změnu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Od 1. května 2017 se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (5) (dále jen „nařízení o Europolu“). Podle protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, není nařízení o Europolu pro Dánsko závazné ani použitelné. Dánsko proto bude ode dne 1. května 2017 považováno v souvislosti s Europolem za třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k významu, který všechny strany přikládají předcházení a boji proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, je v zájmu posílení odolnosti Unie vůči bezpečnostním hrozbám důležité zajistit spolupráci mezi Europolem a Dánskem v klíčových otázkách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 25 odst. 1 písm. c) nařízení o Europolu může být dohoda o spolupráci umožňující výměnu osobních údajů, uzavřená před 1. květnem 2017 mezi Europolem a danou třetí zemí podle článku 23 rozhodnutí 2009/371/SVV, základem pro předávání osobních údajů z Europolu do třetí země, je-li toto předání nezbytné pro plnění úkolů Europolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Správní rada Europolu se dne 20. prosince 2016 rozhodla doporučit Radě, aby na uvedený seznam doplnila Dánsko, a zdůvodnila, proč je z operačních důvodů nezbytné uzavřít s Dánskem dohodu o spolupráci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby se zabránilo vzniku operačního vakua od 1. května 2017, kdy se Dánsko přestane účastnit Europolu jako členský stát, je nanejvýš důležité, aby Europol neprodleně zahájil postup vedoucí k uzavření dohody o spolupráci s Dánskem jako třetí zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2009/371/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2009/371/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pro Spojené království a Irsko je rozhodnutí 2009/371/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2009/371/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Rozhodnutí 2009/935/SVV by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V bodě 1 přílohy rozhodnutí 2009/935/SVV se vkládá nová položka, která zní:
   
      
      
      
         
            
               „—
            
            
               Dánsko“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.
   
      (2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.
   
      (3)  Stanovisko ze dne 14. února 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.