Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/300 ze dne 17. února 2017 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0300 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 43/219
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/300
   ze dne 17. února 2017
   o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 8. prosince 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/819/SZBP (1) o jmenování pana Alexandera RONDOSE zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro oblast Afrického rohu. Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 28. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období 16 měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Zvláštní zástupce Evropské unie bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zvláštní zástupce Evropské unie
   1.   Mandát pana Alexandera RONDOSE jako zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu se prodlužuje do 30. června 2018. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.
   2.   Pro účely mandátu zvláštního zástupce EU zahrnuje oblast Afrického rohu Džibutskou republiku, Stát Eritrea, Etiopskou federativní demokratickou republiku, Keňskou republiku, Somálskou federativní republiku, Súdánskou republiku, Jihosúdánskou republiku a Ugandskou republiku. V otázkách s širšími regionálními důsledky zvláštní zástupce EU podle potřeby spolupracuje se zeměmi a regionálními subjekty mimo oblast Afrického rohu.
   Článek 2
   Politické cíle
   1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie ve vztahu k oblasti Afrického rohu, jak jsou stanoveny ve strategickém rámci přijatém dne 14. listopadu 2011, regionálním akčním plánu pro oblast Afrického rohu 2015–2020 přijatém dne 26. října 2015 a v příslušných závěrech Rady, totiž aktivně přispívat k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o dosažení mírového soužití a trvalého míru, bezpečnosti a rozvoje v jednotlivých zemích regionu i mezi nimi. Zvláštní zástupce EU rovněž přispívá ke zvyšování kvality, intenzity, dopadu a viditelnosti mnohostranného zapojení Unie v oblasti Afrického rohu.
   2.   Mezi politické cíle, k nimž zvláštní zástupce EU přispívá, patří mimo jiné:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               trvalá stabilizace oblasti Afrického rohu, zejména z hlediska regionálního rozměru;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vyřešení konfliktů, konkrétně v Somálsku, Jižním Súdánu a Súdánu, a zamezení potenciálních konfliktů mezi zeměmi v regionu nebo uvnitř jednotlivých zemí nebo včasné varování před možnými takovými konflikty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               podpora politické, bezpečnostní a hospodářské regionální spolupráce;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zlepšené řízení smíšených migračních toků z Afrického rohu a v rámci Afrického rohu při současném řešení základních příčin těchto toků.
            
         
      
   
   Článek 3
   Mandát
   1.   K dosažení politických cílů Unie ve vztahu k oblasti Afrického rohu se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               spolupracovat na základě strategického rámce a regionálního akčního plánu se všemi příslušnými zainteresovanými stranami v regionu, s vládami, regionálními orgány, mezinárodními a regionálními organizacemi, občanskou společností a diasporami s cílem podpořit dosažení cílů Unie a přispět k lepšímu chápání úlohy Unie v regionu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               spolupracovat s čelnými aktéry mimo region, kteří mohou v oblasti Afrického rohu uplatnit svůj vliv, v zájmu řešení otázek širší regionální stability, mimo jiné s ohledem na oblast Rudého moře a západní části Indického oceánu a na financování africké mise v Somálsku (AMISOM). Jedná se o dvoustrannou spolupráci se Spojenými státy americkými, zeměmi Zálivu, Egyptem, Tureckem, Čínou, regionální kontakty s Radou pro spolupráci v Zálivu a součinnost s dalšími případnými relevantními aktéry;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zastupovat Unii podle potřeby na příslušných mezinárodních fórech a zajišťovat viditelnost podpory Unie při řešení krizí, řešení konfliktů a jejich předcházení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               podněcovat a podporovat efektivní politickou a bezpečnostní spolupráci a hospodářskou integraci v regionu prostřednictvím partnerství Unie s Africkou unií (AU) a regionálními organizacemi, zejména s Mezivládním úřadem pro rozvoj (IGAD);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               sledovat politický vývoj v regionu a přispívat k rozvoji politiky Unie vůči tomuto regionu, mimo jiné ve vztahu k Eritreji, Etiopii, Somálsku, Súdánu, Jižnímu Súdánu, sporu o džibutsko-eritrejskou hranici, provádění Alžírské dohody, iniciativě pro povodí Nilu a k dalším otázkám v regionu, které mají dopad na jeho bezpečnost, stabilitu a prosperitu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               ve vztahu k Somálsku v úzké koordinaci s vedoucím delegace Unie v Somálsku a s příslušnými regionálními a mezinárodními partnery, včetně zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Somálsko, AU a IGAD, nadále aktivně přispívat k opatřením a iniciativám, které povedou k další stabilizaci Somálska, podporovat novou dohodu o partnerství na základě výsledků nové dohody z roku 2013 a dokončení procesu formování federativního státního uspořádání a usnadnit politickou transformaci po dokončení volebního procesu. Kromě toho bude zvláštní zástupce EU i nadále podporovat rozvoj bezpečnostního sektoru v Somálsku, mimo jiné prostřednictvím unijních misí SBOP rozmístěných v regionu, a v těsné konzultaci s členskými státy pracovat na lepší koordinaci mezinárodních dárců pro podporu bezpečnostního sektoru v Somálsku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               ve vztahu k Súdánu a v úzké spolupráci s vedoucími delegací EU v Chartúmu a při AU v Addis Abebě přispívat k provázanosti a účinnosti politiky Unie vůči Súdánu a podporovat politická řešení probíhajících konfliktů v Dárfúru a v oblasti Jižního Kordofánu a Modrého Nilu a problematiky národního usmíření prostřednictvím komplexního politického procesu. V tomto ohledu bude zvláštní zástupce EU přispívat k soudržnému přístupu mezinárodního společenství s AU, zejména s Prováděcím panelem AU na vysoké úrovni pro Súdán a Jižní Súdán (AUHIP), s OSN a s dalšími předními regionálními a mezinárodními zúčastněnými stranami, mimo jiné s vědomím nutnosti podporovat mírové soužití Súdánu a Jižního Súdánu, zejména prováděním dohod z Addis Abeby a vyřešením zbývajících otázek týkajících se období po skončení platnosti souhrnné mírové dohody;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               pokud jde o Jižní Súdán, s ohledem na dohodu o vyřešení konfliktu v Jižním Súdánu pokračovat ve spolupráci na regionální úrovni, zejména s OSN, AU, IGAD, sousedními zeměmi Jižního Súdánu a dalšími předními mezinárodními partnery, s cílem zajistit provádění uvedené dohody a předcházet dalším konfliktům. V tomto ohledu bude zvláštní zástupce EU úzce spolupracovat s vedoucími delegací Unie v Jubě a při AU v Addis Abebě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               zkoumat přeshraniční problémy, zejména v oblasti migrace, a na požádání vést s relevantními zúčastněnými stranami dialog o otázkách migrace a obecněji přispívat k unijní migrační a uprchlické politice s ohledem na daný region v souladu s politickými prioritami Unie s cílem posílit spolupráci, a to i na navracení a zpětném přijímání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               pozorně sledovat další přeshraniční výzvy s dopadem na oblast Afrického rohu, se zaměřením na radikalizaci a terorismus, ale i na námořní bezpečnost a pirátství, organizovanou trestnou činnost, převaděčství a pašování zbraní, produktů z přírodních zdrojů, drog a jiného zboží, a na veškeré politické a bezpečnostní důsledky humanitárních krizí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               podporovat v celém regionu přístup humanitární pomoci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               přispívat k provádění rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP (2) a politiky Unie v oblasti lidských práv ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva, včetně obecných zásad EU pro lidská práva, zejména obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad EU týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, a politiky Unie související s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), mimo jiné sledováním vývoje situace v tomto ohledu, podáváním zpráv a vypracováváním příslušných doporučení.
            
         
      
   
   2.   Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podle potřeby poskytuje poradenství při formulaci postojů Unie na mezinárodních fórech a v souvislosti s tím podává zprávy za účelem aktivní podpory komplexního politického přístupu Unie k oblasti Afrického rohu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               udržuje přehled o veškeré činnosti Unie.
            
         
      
   
   Článek 4
   Provádění mandátu
   1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření vysokého představitele.
   2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něj hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
   3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary a s příslušnými delegacemi Unie v regionu a s Komisí.
   4.   Zvláštní zástupce EU působí především přímo v regionu, přičemž zajistí svou pravidelnou přítomnost v ústředí ESVČ.
   Článek 5
   Financování
   1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2017 do 30. června 2018 činí 3 400 000 EUR.
   2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU za veškeré výdaje odpovídá Komisi.
   Článek 6
   Sestavení a složení týmu
   1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické a bezpečnostní otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu průběžně a neprodleně informuje Radu a Komisi.
   2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí vysílající členský stát, vysílající orgán Unie nebo ESVČ. K práci u zvláštního zástupce EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.
   3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.
   4.   S cílem přispět k soudržnosti a souladu činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušných oddělení ESVČ nebo delegací Unie.
   Článek 7
   Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
   Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a jeho personálu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.
   Článek 8
   Bezpečnost utajovaných informací EU
   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (3).
   Článek 9
   Přístup k informacím a logistická podpora
   1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.
   2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.
   Článek 10
   Bezpečnost
   V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané oblasti územní působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a poskytne pohotovostní plán a evakuační plán mise;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané oblasti územní působnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti územní působnosti náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika, které pro oblast vyhodnotí ESVČ;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a předkládá Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.
            
         
      
   
   Článek 11
   Podávání zpráv
   1.   Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.
   2.   V koordinaci s delegacemi Unie v oblasti podává zvláštní zástupce EU zprávy o tom, jakým způsobem lze nejlépe provádět iniciativy Unie, jako je příspěvek Unie k reformám, a zahrnout politické aspekty příslušných rozvojových projektů Unie.
   Článek 12
   Koordinace
   1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentním způsobem za účelem dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi delegací Unie a Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie v regionu.
   2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s příslušnými vedoucími misí členských států delegací Unie. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU v úzké koordinaci s příslušnými delegacemi Unie poskytuje vedení v otázkách místní politické situace veliteli sil operace EUNAVFOR Atalanta, veliteli mise EUTM Somalia a vedoucímu mise EUCAP Somálsko. Zvláštní zástupce EU, velitelé operací EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují.
   3.   Zvláštní zástupce EU úzce spolupracuje s orgány zúčastněných zemí, OSN, AU, IGAD, dalšími vnitrostátními, regionálními a mezinárodními zúčastněnými stranami a rovněž s občanskou společností v regionu.
   Článek 13
   Pomoc ve vztahu k nárokům
   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU v Súdánu a Jižním Súdánu a poskytují k tomuto účelu administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.
   Článek 14
   Přezkum
   Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do 30. září 2017 zprávu o pokroku a do 31. března 2018 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
   Článek 15
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/819/SZBP ze dne 8. prosince 2011 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu (Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 62).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2011/168/SZBP ze dne 21. března 2011 o Mezinárodním trestním soudu a o zrušení společného postoje 2003/444/SZBP (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 56).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.