Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/301 ze dne 17. února 2017 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0301 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 43/225
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/301
   ze dne 17. února 2017
   o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 7. prosince 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/2274 (1) o jmenování pana Ángela LOSADY FERNÁNDEZE zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast Sahelu (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 28. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období šestnácti měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Zvláštní zástupce EU bude vykonávat mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zvláštní zástupce Evropské unie
   1.   Mandát pana Ángela LOSADY FERNÁNDEZE jako zvláštního zástupce EU pro oblast Sahelu se prodlužuje do 30. června 2018. Rada může na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.
   2.   Pro účely mandátu zvláštního zástupce EU zahrnuje oblast Sahelu primární zaměření strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu (dále jen „strategie“) a jejího regionálního akčního plánu, totiž území Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauritánie a Nigeru. V otázkách s širšími regionálními důsledky zvláštní zástupce EU podle potřeby spolupracuje se zeměmi pánve Čadského jezera a s dalšími zeměmi a regionálními či mezinárodními subjekty mimo oblast Sahelu, včetně Maghrebu, západní Afriky a Guinejského zálivu.
   Článek 2
   Politické cíle
   1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cíle politiky Unie ve vztahu k oblasti Sahelu, jímž je aktivně přispívat k regionálnímu a mezinárodnímu úsilí o dosažení trvalého míru, bezpečnosti a rozvoje v oblasti. Zvláštní zástupce EU rovněž usiluje o zvýšení kvality, intenzity a dopadu mnohostranného zapojení Unie v oblasti Sahelu.
   2.   Zvláštní zástupce EU přispívá k rozvoji a provádění všech úsilí Unie v regionu, zejména v politické, bezpečnostní a rozvojové oblasti, včetně strategie a jejího regionálního akčního plánu, a ke koordinaci všech příslušných nástrojů pro činnosti Unie.
   3.   Prioritou je Mali a jeho dlouhodobá stabilizace a regionální rozměr konfliktu, v koordinaci s delegací Unie a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, včetně členských států, Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ).
   4.   Cílem politiky Unie by mělo být koordinovaným a efektivním využitím všech svých nástrojů podpořit návrat Mali a jeho lidu na cestu míru, usmíření, bezpečnosti a rozvoje.
   5.   Je třeba věnovat náležitou pozornost posilování koordinace úsilí mezi státy v oblastech bezpečnosti a rozvoje, zejména skupiny G5 Sahel.
   Článek 3
   Mandát
   1.   K dosažení cílů politiky Unie ve vztahu k oblasti Sahelu se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               aktivně přispívat k provádění strategie a jejího regionálního akčního plánu a koordinovat a dále rozvíjet komplexní přístup Unie k regionální krizi s cílem posílit celkovou provázanost a účinnost činností Unie v oblasti Sahelu, zejména v Mali;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami v uvedené oblasti, s vládami, regionálními organizacemi, zejména skupinou G5 Sahel, a mezinárodními organizacemi, občanskou společností a diasporami, a to i ve všech zemích Maghrebu a povodí Čadského jezera, s cílem podpořit dosažení cílů Unie a přispět k lepšímu chápání úlohy Unie v oblasti Sahelu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zastupovat Unii na příslušných regionálních a mezinárodních fórech a podporovat na nich její zájmy a viditelnost, včetně účasti v Monitorovacím výboru Malijské mírové dohody, a usnadňovat plně koordinovanou a komplexní činnost Unie v regionu s využitím všech příslušných nástrojů, včetně rozvojové pomoci, činností členských států a podpory Unie při řešení krizí a předcházení konfliktům, prostřednictvím vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali), mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) a mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               úzce spolupracovat s Organizací spojených národů (OSN), zejména se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro západní Afriku a oblast Sahelu, se zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN a vedoucím Multidimenzionální integrované mise OSN pro stabilizaci Mali (MINUSMA), s Africkou unií (AU), zejména s vysokým představitelem AU pro Mali a oblast Sahelu, se skupinou zemí G5 Sahel, s Hospodářským společenstvím států západní Afriky, s Komisí pro povodí Čadského jezera a s dalšími hlavními zainteresovanými stranami na státní, regionální i mezinárodní úrovni, včetně dalších zvláštních vyslanců pro oblast Sahelu, i s příslušnými subjekty v oblasti Maghrebu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               úzce sledovat regionální a přeshraniční rozměry výzev, kterým region čelí, včetně terorismu, organizovaného zločinu, pašování zbraní, obchodování s lidmi a převaděčství, obchodování s drogami, uprchlických a migračních toků a souvisejících finančních toků; v úzké spolupráci s protiteroristickým koordinátorem EU přispívat k dalšímu provádění strategie EU proti terorismu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               podrobně sledovat humanitární, politické, bezpečnostní a rozvojové důsledky rozsáhlých uprchlických a migračních toků a souvisejících nelegálních finančních toků v regionu; na žádost se zapojit do dialogů o migraci s relevantními zúčastněnými stranami a obecněji přispívat k politice Unie v otázkách migrace a uprchlíků ve vztahu k danému regionu v souladu s politickými prioritami Unie tak, aby byla posílena spolupráce, a to i v otázkách návratu a zpětného přijímání; spolupracovat se zeměmi Sahelu na následných opatřeních dohodnutých na summitu ve Vallettě v listopadu 2015, včetně nouzového svěřenského fondu EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe a v souvislosti s partnerskými rámci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               udržovat pravidelné politické kontakty na vysoké úrovni se zeměmi v oblasti, které jsou postiženy terorismem nebo mezinárodním zločinem a zajistit klíčovou úlohu Unie v mezinárodním úsilí boje proti terorismu a mezinárodnímu zločinu. To zahrnuje i úsilí, které Unie vynakládá na posílení podpory bezpečnostního sektoru prostřednictvím regionalizace misí SBOP a aktivní podporu budování kapacit v tomto regionu, jakož i zajištění odpovídajícího řešení hlavních příčin terorismu a mezinárodního zločinu v oblasti Sahelu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               pozorně sledovat politické, bezpečnostní a rozvojové důsledky humanitárních krizí v oblasti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               ve vztahu k Mali přispívat ke stabilizaci země, zejména k úplnému obnovení ústavního pořádku a řádné správy na celém území a věrohodnému národnímu otevřenému dialogu v celkovém rámci Malijské mírové dohody. To zahrnuje podporu budování institucí, reformu oblasti bezpečnosti, dlouhodobé budování míru a usmiřování a boj proti korupci a beztrestnosti v Mali, jakož i usnadnění aktivního a plně koordinovaného úsilí Unie spočívajícího v podpoře hladkého provádění Malijské mírové dohody;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv v regionu, včetně obecných zásad EU týkajících se lidských práv, zejména pak obecných zásad EU týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů, jakož i násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, a k provádění politiky Unie týkající se žen, míru a bezpečnosti, a podporovat začleňování a zohledňování otázky pohlaví v procesu budování státu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a následných rezolucí o ženách, míru a bezpečnosti, včetně rezoluce č. 2242 (2015). Tento příspěvek bude zahrnovat sledování vývoje situace v tomto ohledu, podávání zpráv a vypracovávání příslušných doporučení a udržování pravidelných kontaktů s příslušnými orgány v Mali a v oblasti, s Úřadem žalobce Mezinárodního trestního soudu, s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva a s obhájci lidských práv a pozorovateli v oblasti lidských práv působícími v oblasti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               sledovat dodržování příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, zejména rezolucí 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013) a 2295 (2016) a podávat související zprávy.
            
         
      
   
   2.   Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podle potřeby poskytuje poradenství při formulaci postojů Unie na regionálních a mezinárodních fórech a v souvislosti s tím podává zprávy za účelem aktivní podpory a posílení komplexního přístupu Unie ke krizi v oblasti Sahelu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               udržuje přehled o veškerých činnostech Unie a usnadňuje plnou koordinaci těchto činností a úzce spolupracuje se všemi příslušnými delegacemi Unie.
            
         
      
   
   Článek 4
   Provádění mandátu
   1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.
   2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něj hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
   3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s ESVČ a jejími příslušnými útvary, zejména s oddělením pro Afriku.
   Článek 5
   Financování
   1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2017 do 30. června 2018 činí 1 840 000 EUR.
   2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.
   Článek 6
   Sestavení a složení týmu
   1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické a bezpečnostní otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu průběžně a neprodleně informuje Radu a Komisi.
   2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí podle toho, kdo jej vyslal, vysílající členský stát, vysílající orgán Unie nebo ESVČ. Odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ mohou být rovněž přiděleni na práci se zvláštním zástupcem EU.
   3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ podle toho, kdo jej vyslal, a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.
   4.   S cílem zajistit soudržnost a soulad příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušných oddělení ESVČ nebo delegací Unie.
   Článek 7
   Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
   Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou podporu.
   Článek 8
   Bezpečnost utajovaných informací EU
   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (2).
   Článek 9
   Přístup k informacím a logistická podpora
   1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.
   2.   Logistickou podporu v oblasti poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.
   Článek 10
   Bezpečnost
   V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do dané oblasti jeho působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a stanoví pohotovostní plán a evakuační plán;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti jeho působnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti jeho působnosti náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika, který pro tuto oblast určí ESVČ;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.
            
         
      
   
   Článek 11
   Podávání zpráv
   1.   Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.
   2.   V koordinaci s delegacemi Unie v oblasti podává zvláštní zástupce EU zprávy o tom, jakým způsobem lze nejlépe provádět iniciativy Unie, jako je příspěvek Unie k reformám, a zahrnout politické aspekty příslušných rozvojových projektů Unie.
   Článek 12
   Koordinace
   1.   V rámci strategie a regionálního akčního plánu přispívá zvláštní zástupce EU k jednotě, provázanosti a účinnosti politických a diplomatických opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie.
   2.   Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi delegací Unie a Komise a s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v regionu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie v regionu.
   3.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s vedoucími misí členských států a vedoucími delegací Unie. Zvláštní zástupce EU v úzké koordinaci s příslušnými delegacemi Unie poskytuje vedení v otázkách místní politické situace vedoucím mise EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali a veliteli mise EUTM Mali. Zvláštní zástupce EU, velitel mise EUTM Mali a civilní velitel operace EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali se podle potřeby navzájem konzultují.
   Článek 13
   Pomoc ve vztahu k nárokům
   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU pro oblast Sahelu a poskytují k tomuto účelu administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.
   Článek 14
   Přezkum
   Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do 30. září 2017 zprávu o pokroku a do 31. března 2018 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
   Článek 15
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 17. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2274 ze dne 7. prosince 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu (Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 44).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.