Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/319 ze dne 21. února 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0319 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 47/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/319
   ze dne 21. února 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 285 směrnice 2006/112/ES mohou členské státy, jež nevyužily možnost stanovenou v článku 14 druhé směrnice Rady 67/228/EHS (2), osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat je nejvýše roven částce 5 000 EUR nebo ekvivalentu této částky v národní měně. Mohou rovněž poskytnout odstupňovanou daňovou úlevu osobám povinným k dani, jejichž roční obrat převyšuje horní mez, kterou stanovily pro poskytnutí osvobození od daně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Rady 2013/677/EU (3) bylo Lucembursku jako odchylující se opatření od článku 285 směrnice 2006/112/ES (dále jen „odchylující se opatření“) povoleno osvobozovat do 31. prosince 2016 od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 26. září 2016, požádalo Lucembursko o povolení prodloužit odchylující se opatření od 1. ledna 2017 a zároveň zvýšit prahovou hodnotu z 25 000 EUR na 30 000 EUR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise o žádosti Lucemburska informovala ostatní členské státy, a to dopisy ze dne 4. října 2016. Dopisem ze dne 5. října 2016 uvědomila Komise Lucembursko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle informací, které Lucembursko poskytlo, by odchylující se opatření mohlo využít potenciálně dalších 970 osob povinných k dani, a snížit tak rozsah svých povinnosti spojených s DPH, které jsou uvedeny v hlavě XI kapitolách 2 až 6 směrnice 2006/112/ES. Zatížení daňové správy, pokud jde o výběr daně a daňovou kontrolu malých podniků, by se tedy snížilo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že odchylující se opatření povede k omezení povinností spojených s DPH pro malé podniky a tyto podniky si v souladu s článkem 290 směrnice 2006/112/ES stále mohou zvolit běžný režim DPH, mělo by se Lucembursku uplatňování zvýšené prahové hodnoty povolit do 31. prosince 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Odchylky jsou zpravidla udělovány na omezenou dobu, aby bylo možné posoudit, zda jsou přiměřená a účinná. Články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky navíc podléhají přezkumu a směrnice, kterou se mění tato ustanovení, by mohla vstoupit v platnost již před 31. prosincem 2019. Odchylující se opatření by tedy mělo být časově omezeno a mělo by obsahovat ustanovení o skončení platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby bylo dosaženo cílů sledovaných odchylujícím se opatřením, zejména pokud jde o předcházení negativním dopadům a zajištění rovných podmínek, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne 1. ledna 2017. Stanovením retroaktivní použitelnosti odchylujícího se opatření jsou respektována legitimní očekávání dotčených osob, neboť odchylujícím se opatřením nejsou dotčena práva a povinnosti hospodářských subjektů ani jednotlivců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Podle informací poskytnutých Lucemburskem bude mít zvýšená prahová hodnota zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Odchylující se opatření je v souladu s cíli sdělení Komise „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu ze dne 25. června 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Odchylující se opatření nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Lucembursko provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (4) výpočet náhrady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2013/677/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Články 1 a 2 prováděcího rozhodnutí 2013/677/EU se nahrazují tímto:
   
      „Článek 1
      Odchylně od článku 285 směrnice 2006/112/ES se Lucembursku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 30 000 EUR.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
      Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019, nebo do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky, podle toho, co nastane dříve.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Lucemburskému velkovévodství.
   
      V Bruselu dne 21. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303/67).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/677/EU ze dne 15. listopadu 2013, kterým se Lucembursku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 316, 27.11.2013, s. 33).
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.