Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/322 ze dne 22. února 2017 o osvobozeních od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 1129)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0322 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 47/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/322
   ze dne 22. února 2017
   o osvobozeních od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení Komise (ES) č. 88/97
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1129)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 71/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EHS) č. 2474/93 z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovozy některých součástí jízdních kol z Čínské lidové republiky a kterým se vybírá rozšířené clo z těchto dovozů, které jsou evidovány podle nařízení (ES) č. 703/96 (2), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 88/97 ze dne 20. ledna 1997 o povolování osvobození dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky od rozšíření antidumpingového cla uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, stanoveného nařízením Rady (ES) č. 71/97 (3), a zejména na články 4 až 7 uvedeného nařízení,
   po informování členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V současnosti je v platnosti antidumpingové clo z dovozu podstatných součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky do Evropské unie (dále jen „rozšířené clo“) v důsledku toho, že nařízením (ES) č. 71/97 (dále jen „rozšiřující nařízení“) se rozšířilo antidumpingové clo z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „Čína“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 3 rozšiřujícího nařízení je Evropská komise (dále jen „Komise“) zmocněna přijmout opatření nezbytná k povolení osvobození dovozu podstatných součástí jízdních kol, který neobchází antidumpingová cla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Uvedená prováděcí opatření jsou stanovena v nařízení (ES) č. 88/97 (dále jen „nařízení o osvobození“), kterým se zavádí zvláštní systém osvobození.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na tomto základě osvobodila Komise od rozšířeného cla řadu subjektů montujících jízdní kola (dále jen „osvobozené strany“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 16 odst. 2 nařízení o osvobození Komise postupně zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie seznamy osvobozených stran (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nejnovější prováděcí rozhodnutí Komise týkající se osvobození podle nařízení o osvobození bylo přijato dne 15. prosince 2015 (5).
            
         
      
   
   1.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise obdržela od stran uvedených v tabulkách 1 až 3 níže žádosti o osvobození se všemi informacemi nezbytnými k určení toho, zda jsou podle čl. 4 odst. 1 nařízení o osvobození přípustné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Stranám byla dána příležitost vznést připomínky k závěrům Komise o přípustnosti jejich žádostí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení o osvobození byly do přijetí rozhodnutí o odůvodněnosti žádostí těchto stran platby rozšířeného cla, pokud jde o veškerý dovoz podstatných součástí jízdních kol deklarovaných těmito stranami k propuštění do volného oběhu, pozastaveny ode dne, kdy Komise obdržela jejich žádosti.
            
         
      
   
   2.   POVOLENÍ OSVOBOZENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Šetření odůvodněnosti žádostí stran uvedených v tabulce 1 bylo uzavřeno.
               
                  Tabulka 1
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Doplňkový kód TARIC
                        
                        
                           Název
                        
                        
                           Adresa
                        
                     
                     
                        
                           B963
                        
                        
                           PANEX DINAMIC d.o.o.
                        
                        
                           Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Chorvatsko
                        
                     
                     
                        
                           C001
                        
                        
                           CICLI EUROPA s.r.l.
                        
                        
                           34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Itálie
                        
                     
                     
                        
                           C002
                        
                        
                           OLYMPIQUE SARL
                        
                        
                           ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francie
                        
                     
                     
                        
                           C021
                        
                        
                           Kuisle & Kuisle GmbH
                        
                        
                           Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Německo
                        
                     
                     
                        
                           B960
                        
                        
                           In Cycles – Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.
                        
                        
                           Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portugalsko
                        
                     
                     
                        
                           C053
                        
                        
                           Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Trans-Rower“ Roman Tylec
                        
                        
                           Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polsko
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise během tohoto šetření zjistila, že hodnota součástí pocházejících z Číny činí méně než 60 % celkové hodnoty součástí jízdních kol montovaných těmito stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V důsledku toho nespadají jejich montážní operace do oblasti působnosti čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Z uvedeného důvodu a v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení o osvobození by strany uvedené v tabulce 1 měly být osvobozeny od rozšířeného cla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V souladu s čl. 7 odst. 2 by jejich osvobození měla nabýt účinnosti dnem přijetí jejich žádostí a kromě toho by jejich celní dluhy za rozšířené clo měly být považovány od stejného data za neplatné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Tyto strany byly informovány o závěrech Komise o odůvodněnosti jejich žádostí a byla jim poskytnuta příležitost, aby se k nim vyjádřily.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Jelikož se osvobození vztahuje pouze na strany výslovně uvedené v tabulce 1 pod jejich názvy a s jejich adresami, měly by osvobozené strany Komisi (6) neprodleně oznámit jakékoli změny těchto údajů (například v důsledku změny názvu, právní formy nebo adresy nebo v důsledku založení nových montážních subjektů).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               V takovém případě by strana měla předložit veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách svých činností souvisejících s montážními operacemi. V případě potřeby Komise údaje těchto stran aktualizuje.
            
         
      
   
   3.   AKTUALIZACE ÚDAJŮ OSVOBOZENÝCH STRAN
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Osvobozené strany uvedené v tabulce 2 informovaly Komisi o změnách svých údajů (názvu, právní formy nebo adresy). Po prošetření obdržených informací Komise dospěla k závěru, že tyto změny nemají vzhledem k podmínkám osvobození stanoveným v nařízení o osvobození žádný vliv na montážní operace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Osvobození těchto stran od rozšířeného cla povolená podle čl. 7 odst. 1 nařízení o osvobození zůstávají nedotčena, údaje daných stran by se nicméně měly aktualizovat.
               
                  Tabulka 2
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Doplňkový kód TARIC
                        
                        
                           Dřívější údaje
                        
                        
                           Změna
                        
                     
                     
                        
                           A662
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       Credat Industries a.s.,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       V. Palkovicha 19
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       SK-946 03 Kolárovo, Slovensko
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Adresa společnosti se změnila na:
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Priemyselný areál 3415
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SK-946 03 Kolárovo, Slovensko“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           A247
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       AT Zweirad GmbH,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Německo
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Adresa společnosti se změnila na:
                           
                              „Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Německo“
                           
                        
                     
                     
                        
                           A995
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       Planet X Ltd,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Spojené království
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Adresa společnosti se změnila na:
                           
                              „Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Spojené království“
                           
                        
                     
                     
                        
                           A542
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polsko
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Název a právní forma společnosti se změnily na:
                           
                              „Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.“
                           
                        
                     
                     
                        
                           8983
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       Mara Cicli SRL,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), Itálie
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Název, právní forma a adresa společnosti se změnily na:
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Mandelli SPA
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Itálie“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                           A605
                        
                        
                           
                              
                              
                                 
                                    
                                       Bohemia Bike a.s.,
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Česká republika
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           Adresa společnosti se změnila na:
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Na Pankráci 1724/129 Nusle
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CZ-140 00 Praha 4,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Česká republika“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   4.   POZASTAVENÍ PLATEB CEL PRO ŠETŘENÉ STRANY
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Šetření odůvodněnosti žádosti stran uvedených v tabulce 3 dosud nebylo uzavřeno. Do přijetí rozhodnutí o odůvodněnosti žádostí se platba rozšířeného cla těmito stranami pozastavuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Jelikož se pozastavení vztahuje pouze na strany výslovně uvedené v tabulce 3 pod jejich názvy a s jejich adresami, měly by tyto strany Komisi (7) neprodleně oznámit jakékoli změny těchto údajů (například v důsledku změny názvu, právní formy nebo adresy nebo v důsledku založení nových montážních subjektů).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               V takovém případě by strana měla předložit veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách svých činností souvisejících s montážními operacemi. V případě potřeby Komise údaje těchto stran aktualizuje,
               
                  Tabulka 3
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Doplňkový kód TARIC
                        
                        
                           Název
                        
                        
                           Adresa
                        
                     
                     
                        
                           C003
                        
                        
                           Interbike Spółka z o.o.
                        
                        
                           ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polsko
                        
                     
                     
                        
                           C049
                        
                        
                           Cycles Sport North Ltd
                        
                        
                           363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Spojené království
                        
                     
                     
                        
                           C170
                        
                        
                           Hermann Hartje KG
                        
                        
                           Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Německo
                        
                     
                     
                        
                           C102
                        
                        
                           Uno Bike B.V.
                        
                        
                           Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Nizozemsko
                        
                     
                     
                        
                           C128
                        
                        
                           VELOSPRINT S
                        
                        
                           Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovensko
                        
                     
                     
                        
                           C169
                        
                        
                           Pelago MFG oy
                        
                        
                           Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finsko
                        
                     
                     
                        
                           C202
                        
                        
                           VANMOOF B.V.
                        
                        
                           Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Nizozemsko
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely tohoto rozhodnutí platí definice stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 88/97.
   Článek 2
   Strany uvedené v tabulce 1 níže se osvobozují od rozšíření konečného antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93 (8) na dovoz některých součástí jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 71/97.
   V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 88/97 nabývají osvobození těchto stran účinku dnem obdržení jejich žádostí. Příslušná data jsou uvedena ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.
   Osvobození se vztahují pouze na strany výslovně uvedené v tabulce 1 pod jejich názvy a s jejich adresami.
   Osvobozené strany neprodleně oznámí Komisi jakoukoli změnu těchto údajů a předloží veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách svých činností souvisejících s montážními operacemi vzhledem k podmínkám osvobození.
   
      Tabulka 1
   
   
      Osvobozené strany
   
   
      
      
      
      
      
         
            
               Doplňkový kód TARIC
            
            
               Název
            
            
               Adresa
            
            
               Datum nabytí účinku
            
         
         
            
               B960
            
            
               In Cycles – Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.
            
            
               Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portugalsko
            
            
               2.5.2014
            
         
         
            
               B963
            
            
               PANEX DINAMIC d.o.o.
            
            
               Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Chorvatsko
            
            
               13.8.2014
            
         
         
            
               C002
            
            
               OLYMPIQUE SARL
            
            
               ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francie
            
            
               28.10.2014
            
         
         
            
               C001
            
            
               CICLI EUROPA s.r.l.
            
            
               34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Itálie
            
            
               10.11.2014
            
         
         
            
               C021
            
            
               Kuisle & Kuisle GmbH
            
            
               Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Německo
            
            
               17.2.2015
            
         
         
            
               C053
            
            
               Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Trans-Rower“ Roman Tylec
            
            
               Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec, Polsko
            
            
               1.7.2015
            
         
      
   
   Článek 3
   Aktualizované údaje osvobozených stran vyjmenovaných v tabulce 2 níže jsou uvedeny ve sloupci s názvem „Nové údaje“. Tyto aktualizované údaje nabývají účinku dnem uvedeným ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.
   Odpovídající doplňkové kódy TARIC dříve přidělené těmto osvobozeným stranám a uvedené ve sloupci s názvem „Doplňkový kód TARIC“ se nemění.
   
      Tabulka 2
   
   
      Osvobozené strany, jejichž údaje se aktualizují
   
   
      
      
      
      
      
         
            
               Doplňkový kód TARIC
            
            
               Dřívější údaje
            
            
               Nové údaje
            
            
               Datum nabytí účinku
            
         
         
            
               A662
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Credat Industries a.s.,
                        
                     
                     
                        
                           V. Palkovicha 19,
                        
                     
                     
                        
                           SK-946 03 Kolárovo, Slovensko
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Credat Industries a.s.,
                        
                     
                     
                        
                           Priemyselný areál 3415,
                        
                     
                     
                        
                           SK-946 03 Kolárovo, Slovensko
                        
                     
                  
               
            
            
               21.3.2016
            
         
         
            
               A247
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           AT Zweirad GmbH,
                        
                     
                     
                        
                           Boschstrasse 18,
                        
                     
                     
                        
                           DE-48341 Altenberge, Německo
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           AT Zweirad GmbH,
                        
                     
                     
                        
                           Zur Steinkuhle 2,
                        
                     
                     
                        
                           DE-48341 Altenberge, Německo
                        
                     
                  
               
            
            
               17.2.2016
            
         
         
            
               A995
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Planet X Ltd,
                        
                     
                     
                        
                           Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way,
                        
                     
                     
                        
                           Rotherham GB-S60 1FD, Spojené království
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Planet X Ltd,
                        
                     
                     
                        
                           Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Spojené království
                        
                     
                  
               
            
            
               17.11.2016
            
         
         
            
               8983
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Mara Cicli SRL,
                        
                     
                     
                        
                           Via della Pergola 5,
                        
                     
                     
                        
                           IT-21052 Busto Arsizio (VA), Itálie
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Mandelli SPA,
                        
                     
                     
                        
                           Via Tommaso Grossi 5,
                        
                     
                     
                        
                           IT-20841 Carate Brianza (MB), Itálie
                        
                     
                  
               
            
            
               1.1.2017
            
         
         
            
               A605
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Bohemia Bike a.s.,
                        
                     
                     
                        
                           Okružní 697,
                        
                     
                     
                        
                           CZ-370 01 České Budějovice, Česká republika
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Bohemia Bike a.s.,
                        
                     
                     
                        
                           Na Pankráci 1724/129 Nusle
                        
                     
                     
                        
                           CZ-140 00 Praha 4, Česká republika
                        
                     
                  
               
            
            
               25.1.2017
            
         
         
            
               A542
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada
                        
                     
                     
                        
                           ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polsko
                        
                     
                  
               
            
            
               
                  
                  
                     
                        
                           Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.
                        
                     
                     
                        
                           ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polsko
                        
                     
                  
               
            
            
               2.1.2017
            
         
      
   
   Článek 4
   Strany uvedené v tabulce 3 níže jsou šetřeny v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 88/97.
   Pozastavení platby rozšířeného antidumpingového cla v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 88/97 nabývají účinku dnem obdržení žádostí těchto stran. Příslušná data jsou uvedena ve sloupci s názvem „Datum nabytí účinku“.
   Pozastavení se vztahují pouze na šetřené strany výslovně uvedené v tabulce 3 pod jejich názvy a s jejich adresami.
   Šetřené strany musí Komisi oznámit jakoukoli změnu těchto údajů a předložit veškeré příslušné informace, zejména o jakýchkoli změnách své činnosti související s montážními operacemi vzhledem k podmínkám osvobození.
   
      Tabulka 3
   
   
      Šetřené strany
   
   
      
      
      
      
      
         
            
               Doplňkový kód TARIC
            
            
               Název
            
            
               Adresa
            
            
               Datum nabytí účinku
            
         
         
            
               C003
            
            
               Interbike Spółka z o.o.
            
            
               ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polsko
            
            
               18.12.2014
            
         
         
            
               C049
            
            
               Cycles Sport North Ltd
            
            
               363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Spojené království
            
            
               27.4.2015
            
         
         
            
               C102
            
            
               Uno Bike B.V.
            
            
               Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Nizozemsko
            
            
               24.11.2015
            
         
         
            
               C170
            
            
               Hermann Hartje KG
            
            
               Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Německo
            
            
               29.9.2016
            
         
         
            
               C128
            
            
               VELOSPRINT S
            
            
               Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovensko
            
            
               14.4.2016
            
         
         
            
               C169
            
            
               Pelago MFG oy
            
            
               Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finsko
            
            
               23.9.2016
            
         
         
            
               C202
            
            
               VANMOOF B.V.
            
            
               Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Nizozemsko
            
            
               19.12.2016
            
         
      
   
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům a stranám uvedeným v článcích 2, 3 a 4. Zároveň je zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 22. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Cecilia MALMSTRÖM
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.
   
      (4)  Úř. věst. C 45, 13.2.1997, s. 3, Úř. věst. C 112, 10.4.1997, s. 9, Úř. věst. C 220, 19.7.1997, s. 6, Úř. věst. C 378, 13.12.1997, s. 2, Úř. věst. C 217, 11.7.1998, s. 9, Úř. věst. C 37, 11.2.1999, s. 3, Úř. věst. C 186, 2.7.1999, s. 6, Úř. věst. C 216, 28.7.2000, s. 8, Úř. věst. C 170, 14.6.2001, s. 5, Úř. věst. C 103, 30.4.2002, s. 2, Úř. věst. C 35, 14.2.2003, s. 3, Úř. věst. C 43, 22.2.2003, s. 5, Úř. věst. C 54, 2.3.2004, s. 2, Úř. věst. C 299, 4.12.2004, s. 4, Úř. věst. L 17, 21.1.2006, s. 16 a Úř. věst. L 313, 14.11.2006, s. 5, Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 73, Úř. věst. C 310, 5.12.2008, s. 19, Úř. věst. L 19, 23.1.2009, s. 62, Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 106, Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 99, Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 86, Úř. věst. L 119, 23.4.2014, s. 67, Úř. věst. L 132, 29.5.2015, s. 32, Úř. věst. L 331, 17.12.2015, s. 30.
   
      (5)  Úř. věst. L 331, 17.12.2015, s. 30.
   
      (6)  Stranám se doporučuje používat tuto e-mailovou adresu: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
   
      (7)  Stranám se doporučuje používat tuto e-mailovou adresu: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
   
      (8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2474/93 ze dne 8. září 1993 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky do Společenství a o konečném výběru prozatímního antidumpingového cla (Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.