Rozhodnutí Rady (EU) 2017/328 ze dne 21. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank of Greece

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0328 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 49/34
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/328
   ze dne 21. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Bank of Greece
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na článek 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 22. prosince 2016 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank of Greece (ECB/2016/46) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát stávajícího externího auditora Bank of Greece skončí po provedení auditu za účetní rok 2016. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Bank of Greece vybrala za svého externího auditora pro účetní roky 2017 až 2021 společnost Deloitte Certified Public Accountants S.A.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Bank of Greece pro účetní roky 2017 až 2021 byla jmenována společnost Deloitte Certified Public Accountants S.A.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) a odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 12 nahrazuje tímto:
   
      „12.   Společnost Deloitte Certified Public Accountants S.A. se schvaluje jako externí auditor Bank of Greece pro účetní roky 2017 až 2021.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.
   
      V Bruselu dne 21. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 3, 6.1.2017, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.