Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/339 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0339 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/47
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/339
   ze dne 14. prosince 2016
   o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 14 druhý pododstavec této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) vytvořil rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 6 uvedeného nařízení Komise vypočítala absolutní částku tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Poté, co byly přezkoumány všechny další finanční možnosti, jak v rámci stropu závazků na rok 2016 v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) víceletého finančního rámce reagovat na nepředvídané události, a poté, co byly uvolněny prostředky z nástroje pružnosti v maximální výši 1 530 milionů EUR, která je na rok 2016 k dispozici, se v zájmu řešení potřeb vyplývajících z migrační, uprchlické a bezpečnostní krize jeví jako nutné uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události tím, že se zvýší prostředky na závazky v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 nad rámec stropu závazků v okruhu 3.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na tuto velmi specifickou situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se nad rámec stropu závazků v okruhu 3 víceletého finančního rámce uvolňuje částka 240,1 milionu EUR z rozpětí pro nepředvídané události ke krytí prostředků na závazky.
   Článek 2
   Částka 240,1 milionu EUR ke krytí prostředků na závazky uvedená v článku 1 se plně vyrovná snížením rozpětí stropu závazků v okruhu 5 (Správa) víceletého finančního rámce pro rozpočtový rok 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Ve Štrasburku dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   
      (3)  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. května 2015 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2016 podle vývoje HND (COM(2015) 320).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.