Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/340 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0340 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/49
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/340
   ze dne 14. prosince 2016
   o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a pružně reagovat na nouzové situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výše fondu nesmí přesáhnout maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 19. srpna 2016 Německo předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s řadou velmi intenzivních, krátkých záplav, které postihly region Dolní Bavorsko (Niederbayern) v květnu a červnu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žádost Německa splňuje požadavky pro poskytnutí finanční pomoci z fondu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Německu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 31 475 125 EUR ve prospěch Německa ve formě prostředků na závazky a platby.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 14. prosince 2016.
   
      Ve Štrasburku dne14. prosince 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.