Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/342 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0342 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/53
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/342
   ze dne 14. prosince 2016
   o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (1), a zejména na článek 12 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) činí strop pro roční částku disponibilní pro nástroj pružnosti 471 milionu EUR (v cenách roku 2011).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k naléhavým potřebám je za účelem financování opatření, jejichž smyslem je zmírnit probíhající migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizi, nezbytné uvolnit významnou dodatečnou částku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po prozkoumání všech možností, jak v rámci výdajového stropu okruhu 3 (Bezpečnost a občanství) přerozdělit prostředky, se za účelem financování opatření v oblasti migrace, uprchlíků a bezpečnosti jeví jako nezbytné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti a tímto způsobem doplnit financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 o částku ve výši 530,0 milionu EUR nad rámec stropu okruhu 3.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě očekávaného profilu plateb by prostředky na platby, které prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti odpovídají, měly být rozloženy do několika rozpočtových let a budou odhadem činit 238,3 milionu EUR v roce 2017, 91,0 milionu EUR v roce 2018, 141,9 milionu EUR v roce 2019 a 58,8 milionu EUR v roce 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem maximálního zkrácení doby, která je k uvolnění prostředků z nástroje pružnosti nutná, by se toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Pro účely souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 530,0 milionu EUR za účelem krytí prostředků na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství).
   Z této částky budou financována opatření zaměřená na řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize.
   2.   Na základě očekávaného profilu plateb budou odpovídající prostředky na platby uvolněné z nástroje pružnosti v této výši:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               238,3 milionu EUR v roce 2017;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               91,0 milionu EUR v roce 2018;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               141,9 milionu EUR v roce 2019;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               58,8 milionu EUR v roce 2020.
            
         
      
   
   Konkrétní částky na jednotlivé rozpočtové roky budou schváleny v rámci ročního rozpočtového procesu.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Ve Štrasburku dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.