Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/344 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0344 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/57
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/344
   ze dne 14. prosince 2016
   o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 14 druhý pododstavec této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 13 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (2) vytvořil rozpětí pro nepředvídané události ve výši až 0,03 % hrubého národního důchodu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 6 uvedeného nařízení Komise vypočítala absolutní částku tohoto rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Poté, co byly přezkoumány všechny další finanční možnosti, jak v rámci stropů závazků v okruzích 3 (Bezpečnost a občanství) a 4 (Globální Evropa) na rok 2017 víceletého finančního rámce reagovat na nepředvídané události, a poté, co byly uvolněny prostředky z nástroje pružnosti v maximální výši 530 miliónů EUR, která je na rok 2017 k dispozici, se v zájmu řešení potřeb vyplývajících z migrační, uprchlické a bezpečnostní krize jeví jako nutné uvolnit prostředky z rozpětí pro nepředvídané události tím, že se zvýší prostředky na závazky v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropů závazků v okruzích 3 a 4 víceletého finančního rámce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na tuto velmi specifickou situaci je splněna podmínka krajnosti podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za účelem maximálního zkrácení doby, která je k uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události nutná, by se toto rozhodnutí mělo použít od začátku rozpočtového roku 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se za účelem krytí prostředků na závazky nad rámec stropu závazků uvolňují prostředky z rozpětí pro nepředvídané události v okruhu 3 víceletého finančního rámce (Bezpečnost a občanství) ve výši 1 176 030 960 EUR a v okruhu 4 víceletého finančního rámce (Globální Evropa) ve výši 730 120 000 EUR.
   Článek 2
   Celková částka ve výši 1 906 150 960 EUR v prostředcích na závazky vyplývající z článku 1 se započte proti rozpětí stropů závazků v těchto okruzích víceletého finančního rámce pro rozpočtové roky 2017 až 2019:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               2017:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           okruh 2 (Udržitelný růst – přírodní zdroje): 575 000 000 EUR;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           okruh 5 (Administrativa): 507 268 804 EUR;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               2018: okruh 5 (Administrativa): 570 000 000 EUR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               2019: okruh 5 (Administrativa): 253 882 156 EUR.
            
         
      
   
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Ve Štrasburku dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   
      (3)  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 30. června 2016 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje HND (COM(2016) 311).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.