Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/350 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0350 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 50/81
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/350
   ze dne 27. února 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/642/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2012/642/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči Bělorusku prodloužena do dne 28. února 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada se navíc dohodla, že vývoz biatlonového vybavení do Běloruska mohou členské státy povolit podle platných pravidel pro udělování licencí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2012/642/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto rozhodnutím, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2012/642/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „3.   Článek 1 se nevztahuje na biatlonové vybavení, které je v souladu se specifikacemi uvedenými v pravidlech soutěží a závodů Mezinárodní biatlonové unie (IBU).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 8 se nahrazuje tímto:
               „Článek 8
               1.   Toto rozhodnutí se použije do dne 28. února 2018.
               2.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno a bude patřičně prodlouženo nebo změněno, pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K. MIZZI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.