Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/369 ze dne 27. února 2017 o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0369 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 56/210
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/369
   ze dne 27. února 2017
   o podrobení látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Zpráva o hodnocení rizik nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (dále jen „MDMB-CHMICA“) byla vypracována v souladu s rozhodnutím Rady 2005/387/JVV na zvláštním jednání rozšířeného vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a následně byla dne 28. července 2016 předložena Komisi a Radě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Látka MDMB-CHMICA se řadí mezi syntetické kanabinoidní agonisty receptorů. Syntetičtí kanabinoidní agonisté receptorů, označovaní též jako syntetické kanabinoidy, je skupina chemicky různorodých látek, které jsou z funkčního hlediska podobné delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC), hlavní psychoaktivní látce v konopí. Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC), a dva syntetické kanabinoidy, naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon (JWH-018) a 1-[(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)-methanon (AM-2201), jsou kanabinoidní agonisté receptorů podléhající kontrole podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vysoká účinnost látky MDMB-CHMICA a značně proměnlivé množství této složky v legálních drogách (tzv. „legal highs“) představují vysoké riziko akutní toxicity.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Látka MDMB-CHMICA je dostupná na trhu s drogami v Unii přinejmenším od srpna 2014 a byla zjištěna v 23 členských státech. Obvykle se prodává jako komerční „legal high“ výrobky v tzv. headshopech a na internetu jakožto „legální“ náhrada konopí. Z dostupných informací vyplývá, že látka MDMB-CHMICA ve formě prášku je vyráběna chemickými podniky sídlícími v Číně. Dováží se do Unie, kde je buď zpracována a balena jako komerční směsi ke kouření, nebo je prodávána jako prášek. Informace o výrobě látky MDMB-CHMICA v Unii nejsou k dispozici.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Látka MDMB-CHMICA se typicky užívá prostřednictvím kouření bylinné směsi, která je buď komerční legální drogou, nebo, což je méně obvyklé, je připravována samotným uživatelem. U komerčních výrobků obvykle není uvedeno, že obsahují látku MDMB-CHMICA nebo jiné syntetické kanabinoidní agonisty receptorů. Mnozí uživatelé látky MDMB-CHMICA si tak nemusí být vědomi toho, že užívají dotyčnou látku. Stejně tak jim nemusí být známo, jakou dávku užijí. Výrobní postup může rovněž vést k nestejnoměrnému rozložení látky v rostlinném materiálu, takže některé výrobky mohou obsahovat části s vysokou koncentrací kanabinoidu (tzv. „hot pockets“), což zvyšuje riziko akutní toxicity a hromadné intoxikace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Z dostupných údajů vyplývá, že látku MDMB-CHMICA užívají konzumenti marihuany, tzv. psychonauté a osoby pravidelně podstupující testování na přítomnost drog, včetně vězňů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Třebaže neexistují konkrétní informace o možných dopadech látky MDMB-CHMICA na přímé sociální okolí nebo na společnost jako celek, mnohé zprávy uvádějí jako možné důsledky jejího užívání projevy násilí či agrese. Kromě toho zjištěné případy řízení pod vlivem látky MDMB-CHMICA naznačují možnost obecnějšího rizika pro veřejnou bezpečnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V osmi členských státech bylo celkem evidováno 28 případů úmrtí a 25 případů akutní intoxikace souvisejících s látkou MDMB-CHMICA. Pokud by se zvýšila dostupnost a míra užívání látky MDMB-CHMICA, mohly by být důsledky pro zdraví jednotlivců a veřejné zdraví značné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Informace o případném zapojení organizovaného zločinu do výroby, distribuce, obchodu a dodávání v souvisloti s látkou MDMB-CHMICA v rámci Unie jsou omezené.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Látka MDMB-CHMICA není uvedena na seznamu látek podléhajících kontrole podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Je však uvedena na seznamu látek, jež by měly být přezkoumány, vypracovaném na 38. zasedání Výboru odborníků WHO pro drogové závislosti, který předkládá Komisi OSN pro narkotika doporučení týkající se kontrolních opatření, jež považuje za vhodné přijmout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Látka MDMB-CHMICA nemá žádné prokázané nebo uznávané lékařské využití pro lidi nebo zvířata. Kromě jejího použití v analytických referenčních materiálech a ve vědeckém výzkumu při zjišťování jejího chemického složení, farmakologických a toxikologických účinků v důsledku jejího objevení na trhu s drogami nic nenasvědčuje tomu, že se používá pro jiné účely.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Ze zprávy o hodnocení rizik vyplývá, že dostupné vědecké důkazy o látce MDMB-CHMICA jsou omezené a že by bylo zapotřebí dalšího výzkumu. Dostupné důkazy a informace o zdravotních a společenských rizicích, jež látka MDMB-CHMICA představuje, nicméně poskytují dostatečné důvody pro podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Vzhledem k tomu, že 10 členských států kontroluje látku MDMB-CHMICA podle vnitrostátních právních předpisů v souladu se závazky vyplývajícími z Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971 a pět členských států používá pro její kontrolu jiná legislativní opatření, by podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii pomohlo zamezit vzniku překážek při přeshraničním vymáhání práva a v justiční spolupráci a přispělo by k ochraně před riziky, která by mohla její dostupnost a užívání představovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Za účelem rychlé a odborně podložené reakce na úrovni Unie na výskyt nových psychoaktivních látek, které odhalí a nahlásí členské státy, svěřuje rozhodnutí 2005/387/JVV Radě prováděcí pravomoc podrobit tyto látky kontrolním opatřením v celé Unii. Podmínky a postup pro výkon této prováděcí pravomoci byly splněny, a proto by mělo být přijato prováděcí rozhodnutí s cílem podrobit látku MDMB-CHMICA kontrole v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Pro Irsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Pro Spojené království není rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, proto se neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nová psychoaktivní látka methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) se podrobuje kontrolním opatřením v celé Unii.
   Článek 2
   Členské státy přijmou co nejdříve a nejpozději do 4. března 2018 nezbytná opatření v souladu se svým vnitrostátním právem, kterými podrobí novou psychoaktivní látku uvedenou v článku 1 kontrolním opatřením a trestněprávním sankcím stanoveným jejich právními předpisy, které jsou v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 27. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         K. MIZZI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 14. února 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.