Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/370 ze dne 1. března 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU tím, že se prodlužuje doba použitelnosti některých ochranných opatření a mění seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 1321) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0370 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 56/213
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/370
   ze dne 1. března 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU tím, že se prodlužuje doba použitelnosti některých ochranných opatření a mění seznam oblastí podléhajících ochranným opatřením v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1321)
      
   
   (Pouze italské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/909/EU (3) byla po oznámeních Itálie o výskytu lesknáčka úlového (Aethina tumida) v regionech Kalábrie a Sicílie stanovena některá ochranná opatření. Uvedené rozhodnutí je použitelné do dne 31. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. ledna 2017 informovala Itálie Komisi o výsledcích kontrol a epizootologických šetření provedených podle prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU a o výsledcích aktivního dozoru, pokud jde o výskyt lesknáčka úlového v dotčených italských regionech. Konkrétně, po jediném izolovaném a rychle zjištěném případu z listopadu 2014, který byl způsoben přesunem úlů z Kalábrie, nebyl konstatován žádný případ infestace v regionu Sicílie. Itálie se proto rozhodla zrušit původně stanovené ochranné pásmo na Sicílii, ale zachovat dozor jak v původním ochranném pásmu, tak v ostatních částech regionu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mezinárodní normy stanovené Světovou organizací pro zdraví zvířat doporučují provedení pěti každoročních průzkumů v reakci na ohniska před tím, než může oblast získat zpět status „prostá nákazy“. Do konce roku 2016 dokončila Itálie již dva každoroční průzkumy na Sicílii s uspokojivými výsledky a zavázala se, že v nich bude i nadále pokračovat a sdělí Komisi jejich výsledky a jakékoli případné změny epizootologické situace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rovněž na základě relevantních závěrů vyšetřovací mise Komise zaměřené na zdraví včel v Itálii ve dnech 13.–17. června 2016 je možné konstatovat, že jediný případ zavlečení infestace na Sicílii byl účinně odstraněn. Pokračující dozor na místě poskytuje v této věci jistotu do budoucna a podporuje včasné mezinárodní uznání oblasti jako nákazy prosté.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Naproti tomu v Kalábrii byly od roku 2014 zjištěny některé nové případy infestace, konkrétně v roce 2016 to bylo 41 případů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Sicílie by proto měla být vyškrtnuta ze seznamu oblastí podléhajících ochranným opatřením na základě prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU. V Kalábrii je však nezbytné prodloužit dobu použitelnosti ochranných opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Doba použitelnosti a zavedená opatření by měly být kdykoli přezkoumány s ohledem na nové informace o epizootologické situaci v zasažených italských regionech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 4 prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      Toto rozhodnutí se použije do 31. března 2019.“
   
   Článek 2
   Řádek „region Sicílie: celý region“ se vypouští z tabulky uvedené v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/909/EU.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 1. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/909/EU ze dne 12. prosince 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 161).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.