Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/380 ze dne 3. března 2017 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0380 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 58/29
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/380
   ze dne 3. března 2017
   o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 15. dubna 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/599 (1) o jmenování pana Fernanda GENTILINIHO zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro mírový proces na Blízkém východě. Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 28. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období 16 měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zvláštní zástupce Evropské unie
   Mandát pana Fernanda GENTILINIHO jako zvláštního zástupce EU pro mírový proces na Blízkém východě se prodlužuje do 30. června 2018. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.
   Článek 2
   Cíle politiky
   1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v mírovém procesu na Blízkém východě.
   2.   Obecným cílem je všeobecný mír, jehož by mělo být dosaženo na základě řešení spočívajícího v existenci dvou států, kdy budou Izrael a demokratický, celistvý, životaschopný, mírový a svrchovaný palestinský stát existovat bok po boku v bezpečných a uznávaných hranicích a těšit se normálním vztahům se svými sousedy v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) č. 242(1967) a č. 338(1973) a s přihlédnutím k dalším příslušným rezolucím, včetně rezoluce č. 2334(2016), v souladu s madridskými zásadami včetně zásady „území za mír“, cestovní mapou, předchozími dohodami zúčastněných stran, arabskou mírovou iniciativou a doporučeními Kvartetu pro Blízký východ (dále jen „Kvartet“) ze dne 1. července 2016. Vzhledem k jednotlivým aspektům izraelsko-arabských vztahů má pro všeobecný mír zásadní význam regionální rozměr.
   3.   Při dosahování tohoto cíle jsou prioritami politiky zachování řešení spočívajícího v existenci dvou států a obnovení a podpora mírového procesu. Pro dosažení úspěšného výsledku má klíčový význam jasný rámec, z něhož budou jednání vycházet, a Unie vymezila svůj postoj k tomuto rámci v závěrech Rady z prosince 2009, prosince 2010 a července 2014 a tento postoj bude i nadále aktivně prosazovat.
   4.   Unie je odhodlána spolupracovat se stranami a partnery z mezinárodního společenství, mimo jiné prostřednictvím zapojení do činnosti Kvartetu a aktivního provádění vhodných mezinárodních iniciativ s cílem vnést do jednání novou dynamiku.
   Článek 3
   Mandát
   1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytovat aktivní a účinný příspěvek Unie k činnostem a iniciativám vedoucím ke konečnému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě řešení spočívajícího v existenci dvou států a v souladu s rámcem Unie a příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce č. 2334(2016), a předkládat návrhy na činnost EU v tomto ohledu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               usnadňovat a udržovat úzké styky se všemi stranami mírového procesu, příslušnými politickými činiteli, dalšími zeměmi regionu, členy Kvartetu a dalšími dotčenými zeměmi, s OSN a dalšími příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Liga arabských států, za účelem vzájemné spolupráce při posilování mírového procesu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               za konzultací se všemi klíčovými zúčastněnými stranami a členskými státy vyvíjet ve vhodných případech činnost s cílem prosazovat případný nový rámec pro jednání a přispívat k němu, zejména sledováním cílů společné deklarace přijaté účastníky konference konané v Paříži dne 15. ledna 2017 (2);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               aktivně podporovat mírová jednání mezi stranami a přispívat k nim, mimo jiné předkládáním návrhů jménem Unie v souladu s její konsolidovanou dlouhodobou politikou v souvislosti s těmito jednáními;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               zajišťovat trvalou přítomnost Unie na příslušných mezinárodních fórech;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               přispívat k řešení krizí a jejich předcházení, mimo jiné i pokud jde o Pásmo Gazy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               přispívat, pokud je o to požádán, k provádění mezinárodních dohod dosažených mezi stranami a navazovat s nimi diplomatická jednání v případě nedodržení podmínek uvedených dohod;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               přispívat k politickému úsilí o dosažení zásadních změn vedoucích k udržitelnému řešení pro Pásmo Gazy, které je nedílnou součástí budoucího palestinského státu a mělo by být předmětem jednání;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               věnovat zvláštní pozornost faktorům, které mají dopad na regionální rozměr mírového procesu, spolupráci s arabskými partnery a provádění arabské mírové iniciativy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               vést konstruktivní jednání se signatáři dohod v rámci mírového procesu za účelem podpory dodržování základních norem demokracie, včetně dodržování mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a zásad právního státu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               k)
            
            
               předkládat návrhy týkající se zásahů Unie do mírového procesu a nejlepšího způsobu provádění iniciativ Unie a nepřetržitého úsilí Unie souvisejícího s mírovým procesem, jako je příspěvek Unie k palestinským reformám, a včetně politických aspektů příslušných rozvojových projektů Unie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               l)
            
            
               angažovat se v zájmu toho, aby se příslušné strany zdržely jednostranných akcí ohrožujících životaschopnost řešení spočívajícího v existenci dvou států, zejména v Jeruzalémě a v oblasti C okupovaného Západního břehu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               m)
            
            
               podávat jakožto vyslanec Kvartetu pravidelně zprávy o pokroku a vývoji jednání, jakož i činnostech Kvartetu, a přispívat k přípravě zasedání vyslanců Kvartetu na základě postojů Unie a prostřednictvím koordinace s dalšími členy Kvartetu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               n)
            
            
               ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv, včetně obecných zásad Unie pro lidská práva, zejména obecných zásad Unie týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad Unie týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen, jakož i politiky Unie týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti, mimo jiné sledováním vývoje situace a podáváním souvisejících zpráv a vypracováváním příslušných doporučení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               o)
            
            
               přispívat k tomu, aby osobnosti ovlivňující veřejné mínění v regionu lépe chápaly úlohu Unie.
            
         
      
   
   2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele a udržuje přehled o všech činnostech Unie v regionu.
   Článek 4
   Provádění mandátu
   1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.
   2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
   3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.
   4.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci se zastoupením Unie v Jeruzalémě, s delegací Unie v Tel Avivu a se všemi ostatními příslušnými delegacemi Unie v regionu.
   5.   Zvláštní zástupce EU působí především přímo v regionu, přičemž zajistí, aby byl pravidelně přítomen v ústředí ESVČ.
   Článek 5
   Financování
   1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2017 do 30. června 2018 činí 1 825 000 EUR.
   2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.
   3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.
   Článek 6
   Sestavení a složení týmu
   1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu neprodleně informuje Radu a Komisi.
   2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí vysílající členský stát, vysílající orgán Unie nebo ESVČ. K práci se zvláštním zástupcem EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.
   3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.
   4.   S cílem zajistit soudržnost a soulad příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušného oddělení ESVČ nebo delegace Unie.
   Článek 7
   Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu
   Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.
   Článek 8
   Bezpečnost utajovaných informací EU
   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy stanovené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (3).
   Článek 9
   Přístup k informacím a logistická podpora
   1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.
   2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.
   Článek 10
   Bezpečnost
   V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti jeho působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, včetně pohotovostního a evakuačního plánu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané oblasti jeho působnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti jeho působnosti náležitým bezpečnostním školením na základě stupně rizika, které pro oblast mise vyhodnotí ESVČ;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.
            
         
      
   
   Článek 11
   Podávání zpráv
   Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a ESVČ. Pravidelně podává zprávy Politickému a bezpečnostnímu výboru nad rámec minimálních požadavků na podávání zpráv a stanovování cílů, jak jsou vymezeny v pokynech pro jmenování, mandát a financování zvláštních zástupců EU. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.
   Článek 12
   Koordinace
   1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, soudržnosti a účinnosti opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje delegace Unie a mise členských států v Tel Avivu a v Jeruzalémě.
   2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími misí členských států, vedoucími delegací Unie a vedoucími misí společné bezpečnostní a obranné politiky a. Všichni se vynasnaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU za úzké koordinace s vedoucím delegace Unie v Tel Avivu a se zastoupením Unie v Jeruzalémě poskytuje vedoucímu policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) a vedoucímu mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.
   Článek 13
   Přezkum
   Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do 30. září roku 2017 zprávu o pokroku a do 31. března roku 2018 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.
   Článek 14
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se od 1. března 2017.
   
      V Bruselu dne 3. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. FARRUGIA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/599 ze dne 15. dubna 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě (Úř. věst. L 99, 16.4.2015, s. 29).
   
      (2)  Jeden členský stát (Spojené království) se zúčastnil konference jako pozorovatel a nepodepsal společné prohlášení přijaté na konferenci.
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.