Rozhodnutí Komise (EU) 2017/388 ze dne 6. března 2017, kterým se potvrzuje účast Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0388 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 59/39
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/388
   ze dne 6. března 2017,
   kterým se potvrzuje účast Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Protokol č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, a zejména na článek 4 uvedeného protokolu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dopisem předsedovi Rady ze dne 16. prosince 2016 oznámilo Spojené království své přání přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Spojené království se již účastní Europolu, jak je stanoveno v rozhodnutí Rady 2009/371/SVV (2). S účastí Spojeného království na provádění nařízení (EU) 2016/794 nejsou spojeny žádné specifické podmínky a není zapotřebí žádných přechodných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Účast Spojeného království na provádění nařízení (EU) 2016/794 by proto měla být potvrzena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se Spojenému království umožnilo pokračovat v účasti na Europolu od 1. května 2017, kdy se začne uplatňovat nařízení (EU) 2016/794, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Účast Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na provádění nařízení (EU) 2016/794 se potvrzuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.