Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/412 ze dne 7. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0412 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/102
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/412
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 27. ledna 2017 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci č. 2339 (2017) (dále jen „rezoluce č. 2339 (2017)“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rezoluce č. 2339 (2017) stanoví určité změny výjimek zbrojního embarga, jakož i určovacích kritérii týkajících se osob a subjektů, na něž se vztahují sankce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Článek 2 se nahrazuje tímto:
               „Článek 2
               Článek 1 se nevztahuje na:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i poskytování související technické pomoci či finančních prostředků a finanční pomoci určených výlučně k podpoře nebo pro potřeby integrované vícerozměrné mise OSN pro stabilizaci ve Středoafrické republice (MINUSCA), regionálních jednotek Africké unie (AU-RTF), misí Unie a francouzských sil nasazených ve Středoafrické republice;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vybavení a poskytování pomoci, včetně operačního a neoperačního výcviku, bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů, určených výlučně k podpoře nebo použití v rámci procesu reformy bezpečnostního sektoru Středoafrické republiky, v koordinaci s misí MINUSCA, jež byly předem oznámeny výboru zřízenému podle bodu 57 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) (dále jen „výbor“);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu do Středoafrické republiky čadskými nebo súdánskými silami výhradně pro jejich použití v mezinárodních hlídkách trojstranné síly, kterou dne 23. května 2011 v Chartúmu zřídily Středoafrická republika, Čad a Súdán s cílem posílit bezpečnost ve společné pohraniční oblasti, ve spolupráci s misí MINUSCA, jak bylo předem schváleno výborem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely a související technickou pomoc nebo výcvik, jak bylo předem schváleno výborem;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz ochranných oděvů, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Středoafrické republiky pracovníky OSN, pracovníky Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz ručních palných zbraní a jiného souvisejícího vybavení určených výlučně pro použití mezinárodními hlídkami zajišťujícími bezpečnost v chráněné oblasti řeky Sangha na území tří států za účelem obrany proti pytláctví, pašování slonoviny a zbraní a jiných činností, které jsou v rozporu s vnitrostátními právními předpisy Středoafrické republiky nebo s mezinárodními právními závazky Středoafrické republiky, jež byly předem oznámeny výboru;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a jiného souvisejícího smrtícího vybavení bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů, určených výhradně k podpoře nebo použití v rámci procesu reformy bezpečnostního sektoru Středoafrické republiky, jak bylo předem schváleno výborem, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           jiný prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo poskytování pomoci či personálu, jak bylo předem schváleno výborem.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 2a se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes ně osobám označeným výborem za osoby, které:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           jsou zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo těmto procesům brání nebo podněcují násilí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           porušují zbrojní embargo stanovené v bodě 54 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) a v článku 1 tohoto rozhodnutí nebo které přímo či nepřímo dodaly, prodaly nebo převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli související materiál, nebo jakékoli technické poradenství, odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve Středoafrické republice;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           jsou zapojeny do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně cílených útoků na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů a nuceného vysídlení;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           jsou zapojeny do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice zahrnujících sexuální násilí a genderově podmíněné násilí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné mezinárodní právo;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           poskytují podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické republiky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpečnostní síly, včetně mise MINUSCA, misí Unie a operací Francie, které je podporují;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených výborem nebo poskytují podporu osobě nebo subjektu určenému výborem nebo subjektu vlastněnému či řízenému osobou nebo subjektem určeným výborem, jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením,
                        
                     
                  
               
               a jež jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 2b se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami či subjekty uvedenými v příloze jako osoby či subjekty, které:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       jsou zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytují podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo těmto procesům brání nebo podněcují násilí;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       porušují zbrojní embargo stanovené v bodě 54 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) a v článku 1 tohoto rozhodnutí nebo které přímo či nepřímo dodaly, prodaly nebo převedly ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím ve Středoafrické republice nebo přijaly zbraně nebo jakýkoli související materiál, nebo jakékoli technické poradenství, odbornou přípravu či pomoc, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí ve Středoafrické republice;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       jsou zapojeny do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně cílených útoků na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky zaměřených útoků, útoků na školy a nemocnice, únosů a nuceného vysídlení;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       d)
                                    
                                    
                                       jsou zapojeny do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice zahrnujících sexuální násilí a genderově podmíněné násilí;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       e)
                                    
                                    
                                       provádějí ve Středoafrické republice nábor dětí nebo je využívají v ozbrojených konfliktech, čímž porušují platné mezinárodní právo;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       f)
                                    
                                    
                                       poskytují podporu ozbrojeným skupinám nebo zločineckým sítím prostřednictvím nezákonného využívání přírodních zdrojů, včetně diamantů, zlata a volně žijících druhů a planě rostoucích rostlin a produktů z nich vyrobených nebo prostřednictvím nezákonného obchodu s nimi ve Středoafrické republice nebo ze Středoafrické republiky;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       g)
                                    
                                    
                                       brání dodávkám humanitární pomoci do Středoafrické republiky nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       h)
                                    
                                    
                                       jsou zapojeny do plánování, řízení, podpory či páchání útoků na mise OSN nebo přítomné mezinárodní bezpečnostní síly, včetně mise MINUSCA, misí Unie a operací Francie, které je podporují;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       zastávají vedoucí postavení v některém ze subjektů určených výborem nebo poskytují podporu osobě nebo subjektu určenému výborem nebo subjektu vlastněnému či řízenému osobou nebo subjektem určeným výborem, jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem či pod jejich vedením.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                           „4.   Členské státy mohou rovněž umožnit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu výboru a po jeho schválení výborem;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v tomto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno dříve než 27. ledna 2017 a není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v tomto článku, a to po oznámení výboru ze strany dotyčného členského státu.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.