Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/413 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0413 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/105
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/413
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2014/450/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/450/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2011/423/SZBP (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 10. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/450/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1591 (2005) informace týkající se čtyř osob, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2014/450/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2014/450/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 106.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují těmito položkami:
      
         „1.   ELHASSAN, Gaffar Mohammed
         
            Také znám jako: Gaffar Mohmed Elhassan
         
            Funkce: Generálmajor a velitel západní vojenské oblasti súdánských ozbrojených sil (SAF)
         
            Národní identifikační číslo: Průkaz totožnosti bývalého vojáka č. 4302
         
            Datum narození:24. června 1952
         
            Adresa: El Waha, Omdurman, Súdán
         
            Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006
         
            Další informace: Ve výslužbě ze súdánské armády. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Skupina odborníků uvádí, že jim generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan sdělil, že v době, kdy velel západní vojenské oblasti, měl přímé operační velení (především taktické velení) nad všemi příslušníky SAF v Dárfúru. Elhassan zastával tuto funkci velitele západní vojenské oblasti od listopadu roku 2004 (přibližně) do začátku roku 2006. Podle informací, které jsou skupině odborníků k dispozici, byl Elhassan odpovědný za porušení odstavce 7 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1591, neboť z titulu své funkce žádal (od Chartúmu) a povoloval (po dni 29. března 2005) přesuny vojenského vybavení do Dárfúru bez předchozího schválení výborem zřízeným podle rezoluce RB OSN č. 1591. Elhassan sám skupině odborníků přiznal, že v době od 29. března 2005 do prosince 2005 byla do Dárfúru převezena z jiných částí Súdánu letadla, letadlové motory a jiné vojenské zařízení. Skupinu odborníků informoval například o tom, že v době od 18. do 21. září 2005 byly do Dárfúru neoprávněně přesunuty 2 útočné vrtulníky Mi-24. Jsou rovněž oprávněné důvody se domnívat, že Elhassan byl jakožto velitel západní vojenské oblasti přímo odpovědný za schvalování útočných vojenských letů v oblasti kolem obce Abu Hamra ve dnech 23. a 24. července 2005 a v oblasti Jebel Moon v západním Dárfúru dne 19. listopadu 2005. Do obou operací byly zapojeny vrtulníky Mi-24 a v obou případech údajně zahájily palbu. Skupina odborníků uvádí, že Elhassan skupině sdělil, že to byl on, kdo schvaloval žádosti o leteckou podporu a další letecké operace z titulu své funkce velitele západní vojenské oblasti. (Viz zprávu skupiny expertů, S/2006/65, odstavce 266-269.) Těmito akcemi generálmajor Gaffar Mohammed Elhassan porušil příslušná ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti č. 1591, a tudíž splňuje kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na niž se vztahují sankce.
         2.   ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
         
            Také znám jako: a) (Sheikh) Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem
         
            Funkce: a) poslanec Národního shromáždění Súdánu, b) v roce 2008 ho prezident Súdánu jmenoval zvláštním poradcem při ministerstvu federálních věcí, c) nejvyšší náčelník kmene Džalúl v severním Dárfúru
         
            Datum narození: a) 1. ledna 1964; b) 1959
         
            Místo narození: Kutum
         
            Adresa: a) Kabkabiya, Súdán, b), Kutum, Súdán (má bydliště v obci Kabkabiya a ve městě Kutum v severním Dárfúru, dříve bydlel v Chartúmu)
         
            Číslo pasu: Diplomatický pas D014433, vydaný dne 21. února 2013 (platnost končí dne 21. února 2015)
         
            Identifikace: Osvědčení o státní příslušnosti č.: A0680623
         
            Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006
         
            Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Zpráva organizace Human Rights Watch uvádí, že tato organizace má memorandum ze dne 13. února 2004 od úřadu místní správy v severním Dárfúru, v němž se „bezpečnostním jednotkám v dané lokalitě“ přikazuje „umožnit, aby pokračovaly činnosti mudžahedínů a dobrovolníků pod velením šajcha Musy Hilala v oblastech [severního Dárfúru], a zajistit jejich základní potřeby“. Dne 28. září 2005 napadlo 400 členů arabských ozbrojenců vesnice Aro Šarrou (včetně tábora pro vnitřně vysídlené osoby), Acho a Gozmena v západním Dárfúru. Rovněž se domníváme, že Musa Hilal byl přítomen během útoku na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve vesnici Aro Šarrou: jeho syn byl dříve zabit během útoku Súdánské osvobozenecké armády na obec Šareja, takže byl nyní zapojen do osobního krvavého sváru. Máme důvodné podezření, že jakožto nejvyšší náčelník nesl přímou odpovědnost za tyto akce a je odpovědný za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, jakož i jiné brutální činy.
         3.   SHARIF, Adam Yacub
         
            Také znám jako: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub
         
            Funkce: Velitel Súdánské osvobozenecké armády (SLA).
         
            Datum narození: přibližně rok 1976
         
            Datum označení ze strany OSN: 25. dubna 2006
         
            Další informace: Údajně zemřel dne 7. června 2012. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Vojáci Súdánské osvobozenecké armády pod velením Adama Yacuba Shanta porušili dohodu o příměří tím, že dne 23. července 2005 napadli kontingent súdánského vládního vojska, který poblíž obce Abu Hamra v severním Dárfúru doprovázel konvoj kamionů, a zabili tři vojáky. Po útoku došlo k rabování vládních vojenských zbraní a střeliva. Skupina odborníků má informace, které prokazují, že k útoku vojáků Súdánské osvobozenecké armády došlo a že byl zcela zřejmě organizován; tudíž byl pečlivě plánován. Lze se proto důvodně domnívat, že Shant, podle závěrů skupiny, jakožto potvrzený velitel SLA v oblasti, musel o tomto útoku vědět, a že jej schválil nebo nařídil. Nese tudíž za zmíněný útok přímou odpovědnost a splňuje kritéria pro zařazení na seznam.
         4.   MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
         
            Také znám jako: generál Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek“; Gabril Abdul Kareem Badri
         
            Funkce: Polní velitel Národního hnutí pro reformu a rozvoj (NMRD)
         
            Datum narození:1. ledna 1967
         
            Místo narození: Nile District (Nilská oblast), El-Fasher, El-Fasher, severní Dárfúr
         
            Státní příslušnost: rodilý Súdánec
         
            Adresa: Tine, Súdán (má bydliště v obci Tine na súdánské straně hranice s Čadem)
         
            Národní identifikační číslo: a) 192-3238459- 9, b) Osvědčení o státní příslušnosti nabyté narozením: 302581
         
            Datum označení ze strany OSN:25. dubna 2006
         
            Další informace: Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Mayu je odpovědný za únos zaměstnanců Mise Africké unie v Súdánu (AMIS) v Dárfúru v říjnu roku 2005. Mayu se otevřeně snaží zmařit misi AMIS prostřednictvím zastrašování; například v listopadu roku 2005 vyhrožoval sestřelením vrtulníků Africké unie v oblasti Jebel Moon. Těmito akcemi Mayu jasně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1591 tím, že představuje hrozbu pro stabilitu Dárfúru, a splňuje tedy kritéria pro to, aby byl výborem označen jako osoba, na níž se vztahují sankce.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.