Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/414 ze dne 7. března 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0414 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 63/109
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/414
   ze dne 7. března 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/740 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2014/449/SZBP (1), a zejména na článek 9 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 7. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/740.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. ledna 2017 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) informace týkající se šesti osob, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2015/740 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2015/740 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 7. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 52.
   
   
      PŘÍLOHA
      Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují těmito položkami:
      
         „A.   OSOBY
         
         1.   Gabriel JOK RIAK (také znám jako: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak)
         
         Hodnost: generálporučík
         Funkce: velitel prvního sektoru Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA)
         Datum narození: 1966
         Místo narození: Bor, Súdán/Jižní Súdán
         Státní příslušnost: Jižní Súdán
         Adresa: a) stát Unity, Jižní Súdán, b) Wau, stát Western Bahr El Ghazal, Jižní Súdán
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Od ledna 2013 velel prvnímu sektoru SPLA, který operuje zejména ve státě Unity. Jako velitel prvního sektoru SPLA porušoval dohodu o ukončení nepřátelských akcí, a tím šířil a prodlužoval konflikt v Jižním Súdánu. SPLA je jihosúdánský vojenský subjekt, který se zapojil do činností, jež prodlužovaly konflikt v Jižním Súdánu, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí z ledna 2014 a dohody o řešení krize v Jižním Súdánu ze dne 9. května 2014, která znovu potvrdila závazky vyplývající z dohody o ukončení nepřátelských akcí, a bránil monitorovacímu a ověřovacímu mechanismu Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) ve výkonu jeho činností. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Gabriel Jok Riak byl na seznam zařazen dne 1. července 2015 podle bodu 7 písm. a) a f) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „bránění činnostem mezinárodních mírových, diplomatických a humanitárních misí v Jižním Súdánu, včetně činností monitorovacího a ověřovacího mechanismu úřadu IGAD, a bránění dodávkám a distribuci humanitární pomoci a přístupu k ní“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         Gabriel Jok Riak je velitelem prvního sektoru Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA), která je jihosúdánským vojenským subjektem, jenž se zapojil do činností, jež prodlužovaly konflikt v Jižním Súdánu, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí z ledna 2014 a dohody o řešení krize v Jižním Súdánu ze dne 9. května 2014 (tzv. květnová dohoda), která znovu potvrdila závazky vyplývající z dohody o ukončení nepřátelských akcí.
         Jok Riak od ledna 2013 velel prvnímu sektoru SPLA, který operuje zejména ve státě Unity. Prvnímu sektoru a jeho veliteli Joku Riakovi podléhají třetí, čtvrtá a pátá divize SPLA.
         Jok Riak a první sektor SPLA se spolu se třemi divizemi podléhajícími jeho velení zapojili do několika akcí, které jsou popsány níže a které představují porušení závazků obsažených v dohodě o ukončení nepřátelských akcí z ledna 2014, konkrétně závazku ukončit všechny vojenské akce namířené proti ozbrojeným silám na opačné straně konfliktu i další provokační akce, zablokovat jednotky v oblastech, kde se nacházejí, a zdržet se činností, jako jsou přesun ozbrojených sil nebo doplňování zásob střeliva, které by mohly vést k vojenskému střetu.
         Ozbrojené síly SPLA pod velením Joka Riaka uskutečnily několik přímých nepřátelských akcí, a několikrát tak porušily dohodu o ukončení nepřátelských akcí.
         Dne 10. ledna 2014 obsadily síly SPLA pod velením velitele prvního sektoru Joka Riaka město Bentiu, které od 20. prosince 2013 bylo pod kontrolou Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLM-IO). Krátce po podpisu dohody o ukončení nepřátelských akcí v lednu 2014 příslušníci třetí divize SPLA zaútočili v blízkosti města Leer na bojovníky SPLM-IO a ostřelovali je a v polovině dubna 2014 obsadili město Mayom a zabili více než 300 příslušníků SPLM-IO.
         Dne 4. května 2014 jedna z jednotek SPLA pod velením Joka Riaka znovu obsadila město Bentiu. Mluvčí SPLA ve vysílání státní televize v Džubě uvedl, že vládní armádní síly pod velením Joka Riaka obsadily Bentiu ve čtyři hodiny odpoledne, a dodal, že akce se zúčastnila třetí divize a zvláštní jednotka SPLA. Jen několik hodin po oznámení květnové dohody podnikly třetí a čtvrtá divize SPLA bojovou akci a odrazily útok opozičních bojovníků, kteří předtím zaútočili na pozice SPLA v blízkosti Bentiu a v severních oblastech Jižního Súdánu, kde se nachází ropa.
         Po podepsání květnové dohody příslušníci třetí divize SPLA rovněž obsadili město Wang Kai a velitel této divize Santino Deng Wol své vojáky zmocnil k tomu, aby zabili každou ozbrojenou osobu a osoby skrývající se v obydlích, a nařídil zapálit všechny budovy, ve kterých se nacházeli příslušníci opozičních sil.
         Na konci dubna a v květnu roku 2015 podnikly ozbrojené síly prvního sektoru SPLA pod velením Joka Riaka vojenskou ofenzivu s plným nasazením vedenou ze státu Lakes proti opozičním silám ve státě Unity.
         V rozporu s ustanoveními dohody o ukončení nepřátelských akcí uvedenými výše se Jok Riak podle dostupných informací na počátku září 2014 pokoušel zajistit opravy a úpravy tanků tak, aby mohly být použity proti opozičním silám. Koncem října 2014 bylo znovu nasazeno nejméně 7 000 příslušníků SPLA a těžké zbraně z třetí a páté divize jako posila jednotek čtvrté divize, která byla vystavena útokům opozičních sil v blízkosti města Bentiu. V listopadu 2014 přesunuly jednotky SPLA nové vojenské vybavení a zbraně, včetně obrněných přepravních vozidel, helikoptér, dělostřeleckých granátů a střeliva, do oblasti, za kterou první sektor odpovídá, pravděpodobně rámci příprav na boj proti opozičním silám. Na počátku února 2015 Jok Riak podle dostupných informací nařídil, aby byla do města Bentiu vyslána obrněná přepravní vozidla, pravděpodobně s cílem reagovat na nedávné útoky opozičních sil.
         Po ofenzivě uskutečněné v dubnu a v květnu 2015 ve federálním státě Unity první sektor SPLA zamítl žádosti monitorovacího a ověřovacího týmu úřadu IGAD působícího ve městě Bentiu o vyšetření tohoto porušení dohody o ukončení nepřátelských akcí; znemožnil tomuto týmu volný pohyb, a zabránil mu tak ve výkonu jeho mandátu.
         Kromě toho Jok Riak v dubnu 2014 přispěl k rozšíření konfliktu v Jižním Súdánu tím, že údajně napomáhal při vyzbrojení a mobilizaci až 1 000 mladých příslušníků etnické skupiny Dinka, kteří měli doplnit kmenové ozbrojené síly SPLA.
         2.   Simon Gatewech DUAL (také znám jako: a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec Duel d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich h) General Gaduel i) Dhual
         
         Hodnost: generálmajor
         Funkce: náčelník generálního štábu, Súdánska opoziční lidově osvobozenecká armáda (SPLA-IO)
         Datum narození: 1953
         Místo narození: a) Akobo, stát Jonglei, Súdán/Jižní Súdán b) správní oblast Uror, stát Jonglei, Súdán/Jižní Súdán
         Adresa: Stát Jonglei, Súdán/Jižní Súdán
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Je náčelníkem generálního štábu SPLM-IO a dříve působil jako velitel opozičních ozbrojených sil ve státě Jonglei. Na počátku února 2015 podnikly jeho ozbrojené jednotky útok ve státě Jonglei a od března 2015 se v tomto státě pokoušel rozbít mír prostřednictvím útoků na civilní obyvatelstvo. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Simon Gatwech Dual byl zařazen na seznam dne 1. července 2015 podle bodu 6, bodu 7 písm. a) a d) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) jako osoba „odpovědná nebo spoluvinná za činy nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílející“; z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) se zapojil do činností a politik, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu a je vedoucím představitelem Súdánského opozičního lidově osvobozeneckého hnutí (SPLM-IO), které je subjektem, jež se zapojil do: činů, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu; a do útoků na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí.
         Gatwech Dual je náčelníkem generálního štábu SPLM-IO a dříve působil jako velitel opozičních ozbrojených sil ve státě Jonglei.
         V letech 2014 a 2015 Gatwech Dual velel velkému počtu bojovníků a při útocích, které probíhaly pod jeho velením, operoval do určité míry autonomně. Gatwech Dual vykonává dohled nad rozmísťováním jednotek SPLM-IO a pravděpodobně i nad rozmísťováním některých jednotek tzv. Bílé armády (mládežnické milice etnické skupiny Nuerů).
         Koncem dubna 2014 dobyly ozbrojené síly pod velením Gatweche Duala území ve státě Jonglei při pochodu na jeho hlavní město Bor. Je možné, že Gatwech Dual využil zpráv o útoku na vnitřně vysídlené osoby z etnické skupiny Nuerů, k němuž došlo dne 17. dubna 2014 v objektu OSN v městě Boru, aby podnítil svá vojska k pomstě. Monitorovací a ověřovací mechanismus Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) ve státech Upper Nile, Unity a Jonglei ve své souhrnné zprávě ze dne 14. srpna 2014 o porušování příměří rovněž uvedl ozbrojené síly pod velením Gatweche Duala.
         Ozbrojené síly Gatweche Duala provedly začátkem února 2015 útok ve státě Jonglei. Od března 2015 se Gatwech Dual pokoušel rozbít mír ve státě Jonglei prostřednictvím útoků na civilní obyvatelstvo.
         Koncem dubna 2015 byl Gatwech Dual zapojen do plánování a koordinace překvapujících útoků proti ozbrojeným silám vlády Jižního Súdánu ve státě Upper Nile. Souhrnná zpráva Monitorovacího a ověřovacího mechanismu IGAD o porušování ukončení nepřátelských akcí v období 12.–31. května 2015 uvádí porušení ze strany opozičních sil pod kontrolou Gatweche Duala včetně útoku proti vládním silám ve správní oblasti Ayod.
         Ozbrojené síly Súdánského opozičního lidově osvobozeneckého hnutí (SPLM-IO) pod velením Gatweche Duala se zaměřily na ženy, děti a civilní obyvatelstvo. Gatwech Dual údajně nařídil svým jednotkám, aby zabíjely válečné zajatce, ženy a děti z etnické skupiny Dinků, a důstojníci pod jeho velením uvedli, že opoziční síly nemají činit žádné rozdíly mezi příslušníky jednotlivých kmenů Dinka a mají je všechny zabít.
         3.   James Koang CHUOL (také znám jako: a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol Ranley d) James Koang Chual
         
         Hodnost: generálmajor
         Datum narození: 1961
         Státní příslušnost: Jižní Súdán Číslo pasu: R00012098, Jižní Súdán
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Jmenován velitelem zvláštní divize Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLA-IO) v prosinci roku 2014. Jeho ozbrojené síly se podílely na útocích proti civilnímu obyvatelstvu. V únoru 2014 napadly ozbrojené síly pod jeho velením tábory OSN, nemocnice, kostely a školy, přičemž se zúčastnily všeobecně rozšířeného znásilňování, mučení a ničení majetku ve snaze vyhnat civilisty, vojáky a policisty spojené s vládou. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         James Koang Chuol (Koang) byl zařazen na seznam dne 1. července 2015 podle bodu 6, bodu 7 písm. a) a d) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) jako osoba „odpovědná nebo spoluvinná za činy nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu, nebo jako osoba, která se na nich přímo nebo nepřímo podílela“; a z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva,“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         James Koang Chuol (Koang) ohrožoval mír, bezpečnost a stabilitu Jižního Súdánu ve svém postavení vůdce protivládních sil ve státě Unity v Jižním Súdánu, jejichž příslušníci podnikali útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím zabíjení a sexuálního násilí, a páchali útoky na školy, nemocnice, náboženská místa a místa, v nichž civilisté hledali útočiště.
         Koang zběhl ze svého místa velitele čtvrté divize Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA) v prosinci roku 2013. Na rozkaz Koanga popravili zběhlí vojáci na 260 protivníků na místě a poté se ve svých útocích zaměřili na zabíjení civilistů v hlavním městě státu Unity Bentiu.
         V prosinci 2014 byl Koang jmenován velitelem zvláštní divize Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLA-IO). Ve své nové funkci Koang vedl v lednu 2015 útoky proti vládním silám ve správních oblastech Renk a Maban státu Upper Nile, jež Monitorovací a ověřovací mechanismus Mezivládního úřadu pro rozvoj uvedl jako porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí.
         Poté, co Koang v únoru 2014 převzal velení protivládních ozbrojených sil ve státě Unity, napadly tyto síly tábory OSN, nemocnice, kostely a školy, přičemž se zúčastnily všeobecně rozšířeného znásilňování, mučení a ničení majetku ve snaze vyhnat civilisty, vojáky a policisty spojené s vládou. Ve dnech 14. a 15. dubna 2014 dobyly Koangovy síly po těžkých bojích město Bentiu a zahájily útoky proti civilnímu obyvatelstvu. Při samostatných incidentech v mešitě, kostele a opuštěném skladu potravin v Bentiu ozbrojenci rozdělili civilisty, kteří tam hledali útočiště, podle jejich etnického původu a národnosti a poté je cíleně zabili; zanechali tak nejméně 200 mrtvých a 400 zraněných osob. V polovině září 2014 Koang údajně nařídil svým ozbrojeným silám, aby se během útoku ve státě Upper Nile zaměřily na civilní obyvatelstvo z etnické skupiny Dinka.
         4.   Santino Deng WOL (také znám jako: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol)
         
         Hodnost: generálmajor
         Funkce: velitel třetí divize Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA)
         Datum narození: 9. listopadu 1962
         Místo narození: Aweil, Súdán/Jižní Súdán
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Vedl a řídil vojenské akce proti opozičním silám a prováděl konfrontační přesuny vojska v rozporu s dohodou o ukončení nepřátelských akcí. Během května 2015 ozbrojené síly pod jeho velením při pochodu přes stát Jednota směrem na ropná pole v oblasti Thorjath zabíjely děti, ženy a starší muže, pálily majetek a kradly hospodářská zvířata. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Santino Deng Wol byl zařazen na seznam dne 1. července 2015 podle bodu 7 písm. a) a d) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva,“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         Santino Deng Wol (Deng Wol) je generálmajorem Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA) a velitelem její třetí divize, která je jihosúdánským vojenským subjektem, jenž se zapojil do činností, jež prodlužovaly konflikt v Jižním Súdánu, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí z ledna 2014 a dohody o řešení krize v Jižním Súdánu ze dne 9. května 2014 (tzv. květnová dohoda), která znovu potvrdila závazky vyplývající z dohody o ukončení nepřátelských akcí.
         Deng Wol vedl a řídil vojenské akce proti opozičním silám a prováděl konfrontační přesuny vojska v rozporu s dohodou o ukončení nepřátelských akcí.
         Záhy poté, co se vyjednavači na obou stranách dohodli na ukončení nepřátelských akcí, připravil DENG WOL své síly na další postup do města Leer ve státě Unity. Následně tyto ozbrojené síly zaútočily v blízkosti města Leer na povstalecké bojovníky a ostřelovali je.
         V polovině dubna 2014 se ozbrojené síly Deng Wola údajně připravovaly na opětovné obsazení města Bentiu, které bylo pod kontrolou protivládních ozbrojených sil. Později v dubnu Dengovy síly obsadily město Mayom po tuhém boji, v němž zabily více než 300 příslušníků opozičních sil. Počátkem května 2014 pak ozbrojené síly Deng Wola obsadily Tor Abyad, přičemž zabíjely příslušníky opozičních sil. Krátce poté síly SPLA včetně ozbrojených sil Deng Wola zaútočily na město Wang Kai ve státě Unity a znovu je obsadily. Deng Wol své vojáky zmocnil k tomu, aby zabili každou ozbrojenou osobu a osoby skrývající se v obydlích, a nařídil zapálit všechny budovy, ve kterých se nacházeli příznivci opozice.
         Třetí divize SPLA se pod velením Deng Wola účastnila v dubnu a květnu 2015 ofenzivy ve státě Unity, během níž zahájila koordinovanou ofenzívu k dobytí bašt opozice ve správních oblastech Mayom, Guit, Koch, Mayendit a Leer. Ozbrojené síly pod velením Deng Wola v květnu 2015 při pochodu přes stát Unity směrem na ropná pole v oblasti Thorjat zabíjely děti, ženy a starší muže, pálily majetek a kradly hospodářská zvířata. Kromě toho Deng Wol počátkem května 2015 údajně prosadil popravu zajatých opozičních vojáků.
         5.   Marial Chanuong Yol MANGOK (také znám jako: a) Marial Chinuong b) Marial Chan c) Marial Chanoung Yol d) Marial Chinoum
         
         Funkce: a) generálmajor Súdánské lidově osvobozenecké armády b) velitel jednotky prezidentské stráže
         Datum narození: 1. ledna 1960
         Místo narození: Yirol, stát Lakes
         Státní příslušnost: Jižní Súdán Číslo pasu: R00005943, Jižní Súdán
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Jeho prezidentská stráž spáchala ve městě Džuba a jeho okolí masakr na civilistech z etnické skupiny Nuerů, z nichž bylo mnoho pohřbeno v masových hrobech. V jednom z těchto hrobů bylo údajně 200–300 civilistů. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667
         
            Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
         
         Marial Chanuong Yol Mangok byl zařazen na seznam dne 1. července 2015 podle bodu 7 písm. a), c) a d) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí;“„plánování, řízení či páchání činů porušujících platné mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Jižním Súdánu“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva,“ a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         Mangok je velitelem prezidentské stráže jihosúdánské vlády, která vedla operace v Džubě v návaznosti na boje zahájené 15. prosince 2013. Vykonal příkazy k odzbrojení vojáků z etnické skupiny Nuerů a poté nařídil použití tanků vůči politickým osobnostem v Džubě, přičemž bylo zabito 22 neozbrojených osobních strážců opozičního vůdce Rieka Machara a sedm osobních strážců bývalého ministra vnitra Gier Chuanga Aluonga.
         Při počáteční operaci v Džubě spáchala Mangokova prezidentská stráž podle četných a důvěryhodných pramenů masakr na civilistech z etnické skupiny Nuerů, z nichž bylo mnoho pohřbeno v masových hrobech. V jednom z těchto hrobů bylo údajně 200–300 civilistů.
         6.   Peter GADET (také znám jako: a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka)
         
         Hodnost: a) generál b) generálmajor
         Datum narození: v rozmezí let 1957 a 1959
         Místo narození: a) správní oblast Mayom státu Unity b) Mayan, stát Unity
         Datum označení ze strany OSN: 1. července 2015
         
            Další informace: Dne 21. prosince 2014 jmenován zástupcem velitele operačního štábu SPLA-IO. Ozbrojené síly pod jeho velením se během útoku na město Bentiu v dubnu 2014 zaměřily na civilní obyvatelstvo, včetně žen, a toto obyvatelstvo zabíjely na základě etnického původu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076
         Peter Gadet byl zařazen na seznam dne 1. července 2015 podle bodu 7 písm. a), d) a e) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) z důvodu „činností a politik, jejichž účelem či účinkem je šíření nebo prodlužování konfliktu v Jižním Súdánu nebo bránění procesům usmíření a mírovým rozhovorům, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí“; „útoky na civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí, prostřednictvím páchání aktů násilí (včetně zabíjení, těžkých ublížení na zdraví, mučení, znásilnění nebo sexuálního násilí), únosů, nuceného vysídlení, násilných zmizení nebo útoků na školy, nemocnice, náboženská místa nebo místa, v nichž civilisté hledají útočiště, nebo prostřednictvím jednání, které by představovalo vážné zneužívání či porušování lidských práv či porušování mezinárodního humanitárního práva,“„náboru dětí prováděného ozbrojenými skupinami nebo ozbrojenými silami v rámci ozbrojeného konfliktu v Jižním Súdánu“; a jakožto vedoucí představitel „subjektu, včetně jakékoliv subjektu jihosúdánské vlády, opozice, milicí nebo jiné skupiny, která se zapojila do kterékoliv z činností popsaných v bodech 6 a 7, nebo jejíž členové se do těchto činností zapojili“.
         
            Doplňující informace
         
         Peter Gadet je velitelem sil Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLA-IO), které se zapojily do činností, jež prodlužovaly konflikt v Jižním Súdánu, včetně porušování dohody o ukončení nepřátelských akcí z ledna 2014.
         Síly vedené Gadetem koncem března 2014 zaútočily na město Kaka ve státě Upper Nile proti silám SPLA a město obsadily. Gadet byl následně převelen ze státu Jonglei do města Bentiu, v němž byl jmenován vojenským guvernérem státu Unity a měl podporovat úsilí protivládních sil při mobilizaci obyvatelstva převážně z etnické skupiny Bol Nuerů. Následně Gadet vedl útoky SPLA-IO ve státě Unity. Gadetovy ozbrojené síly byly odpovědné za poškození částečně postavené rafinerie ropy ve státě Unity, kterou stavěl ruský podnik. Tyto síly rovněž převzaly kontrolu nad městem Tor Abyad a Kilo a 30 oblastmi v ropných polích ve státě Unity.
         Od poloviny dubna 2014 obklíčilo 50 000 vojáků protivládních sil město Malakal v rámci příprav na útok na město Bentiu. Dne 15. dubna 2014 Gadetova vojska zaútočila na Bentiu a převzala nad ním kontrolu, již ale vzápětí opět ztratila. Ozbrojené síly pod velením Gadeta se během útoku na město Bentiu v dubnu 2014 zaměřily na civilní obyvatelstvo, včetně žen, a toto obyvatelstvo zabíjely na základě etnického původu.
         V červnu 2014 vydal Peter Gadet velitelům SPLA-IO pokyn k náboru mladých lidí ve všech okresech držených rebely.
         V období 25. – 29. října 2014 ozbrojené síly pod Gadetovým velením obklíčily a napadly města Bentiu a Rubkona, centrum Bentiu dne 29. října krátce obsadily a vzápětí se stáhly.
         Dne 21. prosince 2014 byl Gadet jmenován zástupcem velitele operačního štábu SPLA-IO. Po tomto jmenování byly ozbrojené síly SPLA-IO uvedeny Monitorovacím a ověřovacím mechanismem Mezivládního úřadu pro rozvoj z důvodu mnohonásobného porušení dohody o ukončení nepřátelských akcí ve státech Unity, Upper Nile a Jonglei.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.