Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 1614) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0417 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 63/177
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/417
      ze dne 7. března 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 1614)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Rakousku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švédsku a Spojeném království (dále jen „dotčené členské státy“) a na vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru, která dotčené členské státy vymezí v souladu se směrnicí 2005/94/ES, mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 oznámily Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království Komisi další ohniska influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích mimo oblasti uvedené v příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto nových ohnisek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rovněž Španělsko nyní oznámilo Komisi ohniska influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích na svém území, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto ohnisek. Uvedený členský stát není v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 uveden.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pásma dozoru v souladu se směrnicí 2005/94/ES v souvislosti s potvrzenými ohnisky v České republice a na Slovensku dále vymezilo Rakousko a také Bulharsko vymezilo pásmo dozoru v souvislosti s ohniskem v Rumunsku. Polsko rovněž vymezilo pásmo dozoru v souvislosti s ohnisky nákazy v České republice.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Komise opatření, jež Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království v souladu se směrnicí 2005/94/ES přijaly, ve všech případech prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem, Českou republikou, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Maďarskem, Rakouskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Spojeným královstvím urychleně popsat nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v těchto členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Oblasti uvedené pro tyto členské státy v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 7. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Bulharsko, Českou republiku, Německo a Řecko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                HASKOVO
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Stambolovo
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Balkan
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                KARDZHALI
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Kardzhali
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Krin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Tatkovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zvinitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Česká republika
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             646164 Hoštice u Volyně, 704636 Nišovice, 646181 Přechovice, 784958 Volyně, 784966 Zechovice, 704521 Němětice – jihovýchodní část katastrálního území, přičemž severozápadní hranici území tvoří vodní tok Peklov k soutoku s Volyňkou a dále na sever vodní tok Volyňka, 704539 Nihošovice – jižní část katastrálního území, přičemž severní hranici tvoří vodní tok potok Peklov
                                          
                                          
                                             8.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             682438 Kateřinky u Liberce, 682039 Liberec, 682161 Nové Pavlovice, 673650 Radčice u Krásné Studánky, 682314 Rochlice u Liberce, 682446 Rudolfov, 682144 Ruprechtice, 682209 Růžodol I, 682179 Staré Pavlovice, 682390 Starý Harcov, 785644 Vratislavice nad Nisou
                                          
                                          
                                             10.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             617954 Ctětín – severní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770, 622605 České Lhotice, 622613 Hodonín u Nasavrk, 701637 Nasavrky, 709395 Ochoz u Nasavrk, 724009 Podlíšťany, 764680 Švihov, 724025 Vížky a 797839 Žumberk – jižní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák
                                          
                                          
                                             10.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             607533 Borek u Dačic, 624403 Dačice, 604381 Dobrohošť, 651770 Hradišťko u Dačic, 651788 Chlumec u Dačic, 718734 Urbaneč; 604372 Bílkov – jihovýchodní část katastru, přičemž hranici na severozápadě tvoří potok Vápovka
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             671908 Bohy, 671924 Brodeslavy, 615722 Bujesily, 654531 Hlince, 648973 Hřešihlavy, 671941 Rakolusky, 770884 Třímany, 787027 Všehrdy u Kralovic
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) – jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) – severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) – západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197)
                                          
                                          
                                             21.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             602744 Bečkov, 602752 Bernartice, 602761 Královec, 602779 Křenov u Žacléře, 602787 Lampertice, 793094, Zlatá Olešnice
                                          
                                          
                                             17.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Německo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BADEN-WÜRTTEMBERG
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Karlsruhe
                                             
                                             Gemarkung Eggenstein
                                             
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Stadtkreis Karlsruhe
                                             
                                             Nach Norden begrenzt durch die Stadtgrenze
                                             Ortsteile Neureut, Nordweststadt, Nordstadt und Hardtwaldsiedlung nach Osten begrenzt durch die L604 in Verlängerung die Grabener Allee, die Rintheimer Querallee, die Linkenheimer Allee bis zum Adenauerring diesen Entlang bis zur Moltkestr.
                                             Nach Süden begrenzt durch die Moltkestr., in Verlängerung die Siemensallee, die Eggensteiner Str. nach Süden bis zur Rheinbrückenstr. dann nach Norden die Rheinbergstr. übergehend in die Jakob-Dörr-Str. in Verlängerung dieser Richtung Raffinerie übergehend bis zur Dea-Scholven-Str. bis zum Rhein
                                             Nach Westen begrenzt durch den Rhein
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BAYERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Straubing-Bogen
                                             
                                             Gemeinde Geiselhöring, Ortsteile Geiselhöring, Greißing, Haagmühl, Haindling, Haindlingberg, Helmbrechting, Kolbach, Kraburg, Lohmühle, Schelmenloh, Schieglmühle, Dettenkofen, Großaich, Hart, Hirschling, Sallach und Weingarten
                                          
                                          
                                             11.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Kitzingen
                                             
                                             Gemeinde Schwarzach am Main, Ortsteile Düllstadt, Schwarzach am Main, Gerlachshausen, Schwarzenau, Hörblach, Stadtschwarzach, Münsterschwarzach
                                             Gemeinde Kleinlangheim Ortsteile Haidt, Stephansberg
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                BRANDENBURG
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Märkisch-Oderland
                                             
                                             ab südlichem Ortseingang der Ortschaft Neu Mahlisch, die Dorfstr. querend, in südlicher Richtung, weiter bis zum „Seeweg“, diesen folgend bis südl. Abzweig
                                             Feldweg vor dem „Judensee“, die „Alt Mahlischer Dorfstr.“ querend, entlang dem westl. Ufer „Pechsee“ in Verbindung mit zu den westl. Ufern „Kleiner Bartelsee“, „Großer Bartelsee“ bis zur „E.-Thälmann-Str.“ (K 6401), dieser folgend durch Döbberin (Lietzener Weg) bis Abzweig Waldweg Richtung Falkenhagen, diesen
                                             folgend bis zur L 37, dieser folgend durch Döbberin („Lietzener Weg“) bis Abzweig Waldweg Richtung Falkenhagen, diesem folgend bis zur L 37, dieser folgend bis Höhe nördl. Ufer „Burgsee“, diesem folgend bis zum südl. Ufer „Mühlenteich“ in Verbindung zur Kreuzung „A.-Bebel-Str.“/„Str. der Republik der Ortschaft Falkenhagen“, der „A.-Bebel-Str.“ folgend in Verbindung zum Falkenhagener Weg (zwischen Lietzen und Regenmantel), diesen querend bis zur südwestl. Gemeindegrenze von Lietzen, dieser folgend über die westl. und nördl. Gemeindegrenze von Lietzen bis zum süd-westl. Ortseingang der Ortschaft Dolgelin, weiter der Dorfstr. Richtung Neu Mahlisch folgend durch die Ortschaft Neu Mahlisch bis zum südl. Ortseingang der Ortschaft Neu Mahlisch
                                          
                                          
                                             9.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Märkisch-Oderland
                                             
                                             in nördl. Richtung in Höhe nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz weiter über Acker bis zum „Alten Damm“, diesen querend bis zum westl. Ortsausgang der Ortschaft Eichwerder, die L33 in Eichwerder querend über Acker bis zur „Volzine“, diese querend über Acker westl. von „Bochows Loo“s bis zur Str. „Am Anger“ in Höhe östl. Ortseingang der Ortschaft Bliesdorf, weiter östl. von Bliesdorf über Acker bis zur B167 in Höhe Kreuzung „Bliesdorfer Str.“, von dort weiter über Acker bis zur L33/Querung „Bliesdorfer Fließ“, weiter in westl. Richtung über Acker bis zum Gewässer westl. von „Landhof“, dem östl. Ufer des Gewässers folgend bis
                                             zur anschließenden Waldkante, der westl. Waldkante folgend bis Kreuzung Altgaul/K6436, weiter in nord-östl. Richtung, die B167 querend, bis zum „Landgraben“ südl. von Neugaul, diesen querend über die „Wriezener Alte Oder“ bis zum „Alten Deich“, diesem folgend bis zur südl. Grenze von Mädewitz („Bad“), weiter südl. von Mädewitz bis zum nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz
                                          
                                          
                                             11.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Märkisch-Oderland
                                             
                                             ab Bahnhof Gorgast der Alten Oder in südl. Richtung folgend bis Anschluss „Stromweg“, diesem folgend zum Anschluss L 331, dieser folgend bis zum Anschluss B 112, dieser folgend bis Höhe Hathenower Nebengraben, diesem folgend bis Anschluss „Eichenweg“, diesem folgend bis zur „Str. des Friedens“ der Ortschaft Sachsendorf, dieser in südwestl. Richtung folgend bis zum Anschluss „Ernst-Thälmann-Str.“ über „Dorfplatz“ zur „Seelower Str.“, dieser folgend durch Hackenow bis zum Anschluss B1, der B1 bis zum Birkengraben folgend, abbiegend in den Feldweg am Birkengraben in nördlicher Richtung bis zur Bahnstrecke, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur „Seelower Straße“ der Ortschaft Golzow, dieser folgend bis zum Anschluss Bahnhofstr. L 331, weiter in nördlicher Richtung bis zur L 33, dieser folgend bis Neuhof, von dort weiter in den Feldweg Richtung „Ernst-Thälmann-Str.“ der Ortschaft Gorgast bis zum Bahnhof
                                          
                                          
                                             11.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                MECKLENBURG-VORPOMMERN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Rostock
                                             
                                             In der Gemeinde Kröpelin
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Groß Siemen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Klein Siemen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Schmadebeck
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Einhusen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Altenhagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             In Gemeinde Satow
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lüningshagen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rederank
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             In der Gemeinde Retschow
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Retschow
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NIEDERSACHSEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Cloppenburg
                                             
                                             Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestliche Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zur Robert-Glaß-Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße und der Bahnlinie nach Südosten bis zum Varrelbuscher Graben II, entlang dem Varrelbuscher Graben II in südlicher Richtung bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Verwuld, von dort in westliche Richtung bis zur Friesoyther Straße in Petersfeld, der Friesoyther Straße nach Süden folgend bis zum Drei-Brücken-Weg, entlang diesem bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwergter Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Westen folgend bis zur Mittelthüler Straße, entlang der Mittelthüler Straße und dem Markhauser Weg nach Osten bis zum Wasserzug Igelriede, entlang der Igelriede und der Soeste nach Norden bis zum Grundstück Im Paarberger Wald 2, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                NORDRHEIN-WESTFALEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Kreis Paderborn
                                             
                                             Im Norden:
                                             Verlauf der Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh ab Vennstraße bis zur Westerloher Straße
                                             Im Osten:
                                             Westerloher Straße ab Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh bis Giptenweg, Giptenweg ab Einmündung Westerloher Straße bis Grafhörster Weg, Grafhörster Weg ab Einmündung Giptenweg bis Entenweg, Entenweg ab Einmündung Grafhörster Weg bis Klosweg, Klosweg ab Einmündung Entenweg bis Einmündung Hoppenmeer, Hoppenmeer ab Klosweg bis Brockweg, Brockweg bis zur Einmündung in die Rietberger Straße (B64), Rietberger Straße (B64) ab Einmündung Brockweg bis Einmündung der Straße Am Sporkhof, Verlängerung der Straße Am Sporkhof ab Einmündung in die Rietberger Straße bis Norhagener Straße, Norhagener Straße ab Einmündung der Verlängerung der Straße Am Sporkhof bis Einmündung des Verbindungsweges mit der Straße Brinkweg, Brinkweg ab Einmündung des Verbindungsweges mit der Nordhagener Straße bis zur Einmündung der Straße Verbindungsweg, Verbindungsweg ab Einmündung der Nordhagener Straße bis zur Einmündung Obernheideweg, Obernheideweg ab Einmündung Verbindungsweg bis zur Einmündung Rohlingsweg, Rohlingsweg ab Einmündung Obernheideweg bis zur Kreuzung mit dem Haustenbach
                                             Im Süden:
                                             Haustenbach ab Kreuzung mit dem Rohlingsweg bis zur Kreuzung mit dem Brückenweg
                                             Im Westen:
                                             Brückenweg ab Kreuzung mit dem Haustenbach in nördlicher Richtung bis zur Einmündung des Verbindungsweges zur Mühlenheider Straße, Verbindungsweg zwischen Brückenweg und Mühlenheider Straße in westlicher Richtung bis zur Kreuzung mit dem Entwässerungsgraben, dem Entwässerungsgraben in nord-westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung mit der Mühlenheider Straße, Mühlenheider Straße in nördlicher Richtung bis zur Einmündung des Verbindungsweges mit der Mastholter Straße, Verbindungsweg zwischen Mühlenheider Straße und Mastholter Straße bis zur Mastholter Straße, Mastholter Straße ab Einmündung des Verbindungsweges zur Mühlenheider Straße bis zur Einmündung Moorlake, Moorlaake ab Mastholter Straße bis Vennegosse, Vennegosse ab Moorlake bis Randweg, Randweg ab Einmündung Vennegosse bis Einmündung Vennstraße, Vennstraße ab Randweg bis zur Kreisgrenze Paderborn-Gütersloh
                                          
                                          
                                             8.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Kreis Gütersloh
                                             
                                             Mastholter See westliche Kreisgrenze zu Paderborn, nördlich bis „Haselhorststraße“, westliche Richtung bis „Alte Landstraße“, nördliche Richtung bis auf „Rietberger Straße“, nördliche Richtung bis auf „Löfkenfeld“, nord-/westliche Richtung auf „Glüpkerheide“, nördliche Richtung auf „Triftstraße“, östliche Richtung am Hauptkanal entlang bis auf „Mastholter Straße“, dann nördliche Richtung über Umgehungsstraße, östlich in die „Industriestraße“ bis auf „Delbrücker Straße“ nördliche Richtung, östliche Richtung in „Bruchstraße“, nord-östliche Richtung auf „Torfweg“, entlang am Markengraben in östliche Richtung bis auf „Im Thüle“ südliche Richtung bis zur Ems (Kreisgrenze Paderborn)
                                          
                                          
                                             8.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                THÜRINGEN
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Greiz
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Teichwitz
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Clodra
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Steinsdorf, nur die Wohnbebauung am Kuhberg
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Neuhof
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Gräfenbrück
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Weida, Wohnbebauung zwischen Greizer Straße ab Einmündung Turmstraße bis zur „Fortuna“ und Teichwitz
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Nattermühle
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Dittersdorf
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Horngrund
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Neudörfel
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Hohenölsen
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Wittchendorf
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Wildetaube
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Lunzig
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Loitsch
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            Kauern, an der Talsperre Hohenleuben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Landkreis Sömmerda
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stadt Sömmerda mit den Ortsteilen Orlishausen und Frohndorf
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Řecko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             The municipal district of Nestani and the entire wider area of Nestani in the municipality of Tripoli, regional unit of Arkadia, defined as follows:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         in the north up to the point which lies at a latitude of 37.634891 and a longitude of 22.452786
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         in the south up to the point which lies at a latitude of 37.582105 and a longitude of 22.451462
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         in the east up to the point which lies at a latitude of 37.609236 and a longitude of 22.480079 and
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         in the west up to the point which lies at a latitude of 37.57074 and a longitude of 22.3796
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             The municipal districts of Pelargos and Antigonos in the regional unit of Florina
                                          
                                          
                                             9.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 mezi položky pro Řecko a Francii se vkládá nová položka pro Španělsko, která zní:
                                 
                                    „Členský stát: Španělsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             In the province of Girona the municipalities of
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Saus Camallera Llampaies
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Colomers
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Fontanilles
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Garrigoles
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gualta
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Jafre
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Parlavà
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Serra De Darò
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ullà
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ullestret
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vilopriu
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sant Aniol De Finestres
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bescanó
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Salt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sant Gregori
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sant Jordi Desvalls
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sant Marti de Llémena
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Viladesens
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Amer
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Anglès
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         La Cellera De Ter
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Osor
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sant Julia Del Llor I Bonmati
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Llanars
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vilallonga De Ter
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             23.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             In the province of Barcelona the municipalities of
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Canovelles
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         L'ametlla Del Vallès
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lliça D'amunt
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Santa Eulàlia De Ronçana
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             23.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 položka pro Francii, Itálii, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Francie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département de HAUTE-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             BOULOGNE-SUR-GESSE
                                             LUNAX
                                             MONDILHAN
                                             MONTBERNARD
                                             PEGUILHAN
                                          
                                          
                                             13.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du GERS
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             ARROUEDE
                                             AUSSOS
                                             BEZUES-BAJON
                                             CABAS-LOUMASSES
                                             ESCLASSAN-LABASTIDE
                                             LABARTHE
                                             LALANNE-ARQUE
                                             LOURTIES-MONBRUN
                                             MANENT-MONTANE
                                             MASSEUBE
                                             PANASSAC
                                             SABAILLAN
                                             SAINT-ARROMAN
                                             SAINT-BLANCARD
                                             SIMORRE
                                             TOURNAN
                                          
                                          
                                             13.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             AIGNAN
                                             ARBLADE-LE-BAS
                                             ARBLADE-LE-HAUT
                                             AURENSAN
                                             AUX-AUSSAT
                                             AVERON-BERGELLE
                                             BARCELONNE-DU-GERS
                                             BARCUGNAN
                                             BARRAN
                                             BARS
                                             BAZUGUES
                                             BELLOC-SAINT-CLAMENS
                                             BELMONT
                                             BERDOUES
                                             BERNEDE
                                             BETOUS
                                             BLOUSSON-SERIAN
                                             BOURROUILLAN
                                             BOUZON-GELLENAVE
                                             CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
                                             CASTELNAU-D'ANGLES
                                             CASTELNAVET
                                             CASTEX
                                             CASTEX-D'ARMAGNAC
                                             CASTILLON-DEBATS
                                             CAUMONT
                                             CAUPENNE-D'ARMAGNAC
                                             CLERMONT-POUYGUILLES
                                             CORNEILLAN
                                             CRAVENCERES
                                             CUELAS
                                             DEMU
                                             DUFFORT
                                             EAUZE
                                             ESPAS
                                             ESTANG
                                             ESTIPOUY
                                             FUSTEROUAU
                                             GEE-RIVIERE
                                             IDRAC-RESPAILLES
                                             L'ISLE-DE-NOE
                                             LAAS
                                             LABARTHETE
                                             LABEJAN
                                             LAGARDE-HACHAN
                                             LAGUIAN-MAZOUS
                                             LAMAZERE
                                             LANNE-SOUBIRAN
                                             LANNEMAIGNAN
                                             LANNUX
                                             LAUJUZAN
                                             LE BROUILH-MONBERT
                                             LE HOUGA
                                             LELIN-LAPUJOLLE
                                             LOUBEDAT
                                             LOUBERSAN
                                             LOUSSOUS-DEBAT
                                             LUPPE-VIOLLES
                                             MAGNAN
                                             MANAS-BASTANOUS
                                             MANCIET
                                             MARSEILLAN
                                             MAULEON-D'ARMAGNAC
                                             MAULICHERES
                                             MAUMUSSON-LAGUIAN
                                             MAUPAS
                                             MIELAN
                                             MIRAMONT-D'ASTARAC
                                             MIRANDE
                                             MIRANNES
                                             MONCASSIN
                                             MONCLAR-SUR-LOSSE
                                             MONGUILHEM
                                             MONLEZUN
                                             MONLEZUN-D'ARMAGNAC
                                             MONPARDIAC
                                             MONT-DE-MARRAST
                                             MONTAUT
                                             MONTESQUIOU
                                             MORMES
                                             MOUCHES
                                             NOGARO
                                             PALLANNE
                                             PERCHEDE
                                             PONSAMPERE
                                             PONSAN-SOUBIRAN
                                             POUYDRAGUIN
                                             POUYLEBON
                                             PRENERON
                                             PROJAN
                                             REANS
                                             RICOURT
                                             RIGUEPEU
                                             RISCLE
                                             SABAZAN
                                             SADEILLAN
                                             SAINT-ARAILLES
                                             SAINT-CHRISTAUD
                                             SAINT-ELIX-THEUX
                                             SAINT-GERME
                                             SAINT-GRIEDE
                                             SAINT-JUSTIN
                                             SAINT-MARTIN
                                             SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
                                             SAINT-MAUR
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAINT-MICHEL
                                             SAINT-MONT
                                             SAINT-OST
                                             SAINTE-AURENCE-CAZAUX
                                             SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
                                             SAINTE-DODE
                                             SALLES-D'ARMAGNAC
                                             SARRAGACHIES
                                             SARRAGUZANSAUVIAC
                                             SEAILLES
                                             SEGOS
                                             SION
                                             SORBETS
                                             TARSAC
                                             TERMES-D'ARMAGNAC
                                             TILLAC
                                             TOUJOUSE
                                             TRONCENS
                                             URGOSSE
                                             VERGOIGNAN
                                             VERLUS
                                             VIELLA
                                             VIOZAN
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             IBOS
                                             OROIX
                                             SERON
                                          
                                          
                                             8.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             BORDES
                                             CLARAC
                                             COUSSAN
                                             GONEZ
                                             GOUDON
                                             HOURC
                                             LASLADES
                                             LHEZ
                                             MARQUERIE
                                             MOULEDOUS
                                             OLEAC-DESSUS
                                             OUEILLOUX
                                             OZON
                                             PEYRAUBE
                                             POUMAROUS
                                             POUYASTRUC
                                             SINZOS
                                             SOUYEAUX
                                             TOURNA
                                          
                                          
                                             13.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ANTIN
                                             BERNADETS-DEBAT
                                             BONNEFONT
                                             BOUILH-DEVANT
                                             CAMPUZAN
                                             ESTAMPURES
                                             FONTRAILLES
                                             FRECHEDE
                                             GALAN
                                             GALEZ
                                             GAUSSAN
                                             GUIZERIX
                                             HAGEDET
                                             LALANNE-TRIE
                                             LAPEYRE
                                             LARROQUE
                                             LASCAZERES
                                             LIBAROS
                                             LUBRET-SAINT-LUC
                                             LUBY-BETMONT
                                             LUSTAR
                                             MADIRAN
                                             MAZEROLLES
                                             MONLONG
                                             OSMETS
                                             PUNTOUS
                                             PUYDARRIEUX
                                             RECURT
                                             SABARROS
                                             SADOURNIN
                                             SENTOUS
                                             SOUBLECAUSE
                                             TOURNOUS-DARRE
                                             TRIE-SUR-BAISE
                                             TROULEY-LABARTHE
                                             VIDOU
                                             VIDOUZE
                                             VILLEMBITS
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des LANDES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AIRE-SUR-L'ADOUR
                                             AMOU
                                             ARBOUCAVE
                                             ARGELOS
                                             ARSAGUE
                                             ARTASSENX
                                             AUBAGNAN
                                             AUDIGNON
                                             AUDON
                                             AURIS
                                             BAHUS-SOUBIRAN
                                             BAIGTS
                                             BANOS
                                             BAS-MAUCO
                                             BASCONS
                                             BASSERCLES
                                             BASTENNES
                                             BATS
                                             BEGAAR
                                             BELUS
                                             BENESSE-LES-DAX
                                             BENQUET
                                             BERGOUEY
                                             BEYRIES
                                             BORDERES-ET-LAMENSANS
                                             BOUGUE
                                             BOURDALAT
                                             BRASSEMPOUY
                                             BRETAGNE-DE-MARSAN
                                             BUANES
                                             CAGNOTTE
                                             CAMPAGNE
                                             CANDRESSE
                                             CARCARES-SAINTE-CROIX
                                             CARCEN-PONSON
                                             CASSEN
                                             CASTANDET
                                             CASTEL-SARRAZIN
                                             CASTELNAU-CHALOSSE
                                             CASTELNAU-TURSAN
                                             CASTELNER
                                             CAUNA
                                             CAUPENNE
                                             CAZERES-SUR-L'ADOUR
                                             CLASSUN
                                             CLEDES
                                             CLERMONT
                                             COUDURES
                                             DOAZIT
                                             DONZACQ
                                             DUHORT-BACHEN
                                             DUMES
                                             ESTIBEAUX
                                             EUGENIE-LES-BAINS
                                             EYRES-MONCUBE
                                             FARGUES
                                             GAAS
                                             GAMARDE-LES-BAINS
                                             GARREY
                                             GAUJACQ
                                             GEAUNE
                                             GIBRET
                                             GOOS
                                             GOUBERA
                                             GOUSSE
                                             GOUTS
                                             GRENADE-SUR-L'ADOUR
                                             HABAS
                                             HAURIET
                                             HAUT-MAUCO
                                             HERM
                                             HEUGAS
                                             HINX
                                             HONTANX
                                             HORSARRIEU
                                             LABASTIDE-D'ARMAGNAC
                                             LABATUT
                                             LACAJUNTE
                                             LAGLORIEUSE
                                             LAHOSSE
                                             LAMOTHE
                                             LARBEY
                                             LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
                                             LATRILLE
                                             LAUREDE
                                             LAURET
                                             LE FRECHE
                                             LE LEUY
                                             LE VIGNAU
                                             LESGOR
                                             LOUER
                                             LOURQUEN
                                             LUSSAGNET
                                             MAGESQ
                                             MANT
                                             MAURIES
                                             MAURRIN
                                             MAYLIS
                                             MEILHAN
                                             MIMBASTE
                                             MIRAMONT-SENSACQ
                                             MISSON
                                             MONGET
                                             MONSEGUR
                                             MONTAUT
                                             MONTEGUT
                                             MONFORT-EN-CHALOSSE
                                             MONTGAILLARD
                                             MONTSOUE
                                             MOUSCARDES
                                             MUGRON
                                             NARROSSE
                                             NERBIS
                                             NOUSSE
                                             ONARD
                                             ORTHEVIELLE
                                             OSSAGES
                                             OUSEE-UZAN
                                             OZOURT
                                             PAYROS-CAZAUTETS
                                             PECORADE
                                             PREQUIE
                                             PEYRE
                                             PEYREHORADE
                                             PHILONDENX
                                             PIMBO
                                             POMAREZ
                                             PONTONX-SUR-L'ADOUR
                                             POUDENX
                                             POUILLON
                                             POYANNE
                                             POYARTIN
                                             PRECHACQ_LES_BAINS
                                             PUJO-LE-PLAN
                                             PUYOL-CAZALETRENUNG
                                             RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
                                             SAINT-AGNET
                                             SAINT-AUBIN
                                             SAINT-CRICQ-CHALOSSE
                                             SAINT-CRICQ-VILLENEUVE
                                             SAINT-GEIN
                                             SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
                                             SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
                                             SAINT-JEAN-DE-LIER
                                             SAINT-LON-LES-MINES
                                             SAINT-LOUBOUER
                                             SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
                                             SAINT-PANDELON
                                             SAINT-PAUL-LES-DAX
                                             SAINT-PERDON
                                             SAINT-SEVER
                                             SAINT-VINCENT-DE-PAUL
                                             SAINT-YAGUEN
                                             SAMADET
                                             SARRAZIET
                                             SARRON
                                             SERRES-GASTON
                                             SAUBUSSE
                                             SAUGNAC-ET-CAMBRAN
                                             SERRES-GASTON
                                             SOLFERINO
                                             SORBETS
                                             SORT-EN-CHALOSSE
                                             SOUPROSSE
                                             TARTAS
                                             THETIEU
                                             TILH
                                             TOULOUZETTE
                                             URGONS
                                             VICQ-D'AURIBAT
                                             VIELLE-TURSAN
                                             YGOSSE-SAINT-SATURNIN
                                             YZOSSE
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             AAST
                                             BARZUN
                                             ESPOEY
                                             GER
                                             GOMER
                                             HOURS
                                             LIVRON
                                             LUCGARIER
                                             PONSON-DEBAT-POUTS
                                             PONSON-DESSUS
                                          
                                          
                                             8.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             ARGELOS
                                             ARGET
                                             ARZACQ-ARRAZIGUET
                                             ASTIS
                                             AUGA
                                             AURIAC
                                             BALIRACQ-MAUMUSSON
                                             BENESSE_MAREMNE
                                             BASSIlLON-VAUZE
                                             BETRACQ
                                             BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
                                             BUROSSE-MENDOUSSE
                                             CAPBRETON
                                             CARRERE
                                             CASTEIDE-CANDAU
                                             CASTETPUGON
                                             CLARACQ
                                             CORBERE-ABERES
                                             COSLEDAA-LUBE-BOAST
                                             COUBLUCQ
                                             CROUSEILLES
                                             DIUSSE
                                             GARLIN
                                             LABEYRIE
                                             LALONQUETTE
                                             LANNECAUBE
                                             LASCLAVERIES
                                             LASSERRE
                                             LEMBEYE
                                             LEME
                                             LUC-ARMAU
                                             MALAUSSANNE
                                             MASCARAAS-HARON
                                             MERACQ
                                             MIOSSENS-LANUSSE
                                             MONCAUP
                                             MONCLA
                                             MONPEZAT
                                             MOUHOUS
                                             ORX
                                             PORTET
                                             POULIACQ
                                             POURSIUGUES-BOUCOUE
                                             PUYOO
                                             RAMOUS
                                             RIBARROUY
                                             SAINT-GIRONS-EN-BEARN
                                             SAINT-MEDARD
                                             SAMSONS-LION
                                             SAULT-DE-NAVAILLES
                                             SEMEACQ-BLACHON
                                             SEVIGNACQ
                                             TADOUSSE-USSAU
                                             TARON-SADIRAC-VIELLENAVE
                                             THEZE
                                             VIGNES
                                             VIVEN
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             CANCON
                                             LOUGRATTE
                                             MONBAHUS
                                             MONVIEL
                                             MOULINET
                                             PUCH-D'AGENAIS
                                             RAZIMET
                                             SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL
                                             VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Itálie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Cavriana (MN): a est di SP18, Cascina Primavera e Cascina Sternera
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Pozzolengo (MN): a sud-est di torrente Redone e cascina Vagriolo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, a sud di via Zigagnolo, di SP19, a sud-ovest di Cascina La Valle, di Monte Casale, di Cascina Marchino e di Campuzzo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             13.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Gazzo Veronese (VR): a sud di via Frassino, via Olmo Maccari, via Dante, via Frescà, via Bocche, via Belvedere, Piazza Pradelle, via Rossini, a est di via San Pietro, via Piazza, via Chiesone, a sud via Selici, a est SP79
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Ostiglia (MN): a nord di SP80, SP482
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Casaleone (VR): a ovest del fiume Tregnone
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, SP20, a est e a sud di SP19, a sud di Cascina Marchino e di Zona Campuzzo e Centrale termoelettrica
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Pozzolengo (BS): a sud SP106, via Martiti Pozzolenghesi, a ovest e a sud di via Sirmione, a est di Località Mondotella, a sud-est di SP13
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Cavriana (MN): a est di SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, a nord –est della SP12, a nord di via Monte Pagano, strada Colli
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Monzambano (MN)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Volta Mantovana (MN): a nord dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a ovest del Monte Magrino
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Maďarsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bács-Kiskun és Tolna megyének az N46.254465, E18.963625 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Somogy megyének az N46.2391 és az E17.5382 GPS koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             10.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Jász-Nagykun-Szolnok megyének az N47.45979 és az E20.61417 és az N47.44069 és az E 20.61595 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső területei
                                          
                                          
                                             20.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Polsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14 w miejscowości Koszęcin linia granicy biegnie w kierunku północnym do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 18, 23 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 17, 22, 23. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowy i biegnie od skrzyżowania ulicy Platynowej z drogą polną, przy posesji nr 3B w miejscowości Dzierżów. Następnie linia granicy załamuje się i biegnie w kierunku południowo – wschodnim, po łuku, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą między posesjami nr 23 i 25 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy dalej biegnie w tym samym kierunku, do drogi gminnej 001321F, przy posesji nr 89 w miejscowości Bolemin, po czym zmienia kierunek na południowy i biegnie, przecinając drogę powiatową nr 1397F, do punktu przesunięcia oddziału leśnego nr 49, 50, 72, 73 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy biegnie w kierunki zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 55, 78, 79 (Nadleśnictwo Lubniewice), po czym zmienia kierunek na północno-zachodni, omija od północy miejscowość Rudnica i biegnie do skrzyżowania drogi kolejowej z ulicą Lubuską w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 32, 33, 39 (Nadleśnictwo Lubniewice). W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 173, 201, 202, po czym dalej w kierunku północnym, przecinając rzekę Wartę, biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 142/4, 142/5 w miejscowości Chwałowice. Po czym dalej na północ do skrzyżowania dróg gminnych nr 000416F i 000414F, a następnie zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do punktu początkowego, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, linia granicy biegnie w kierunku wschodnim, przecinając rzekę Noteć, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 9, 11/1, 11/2 w miejscowości Stare Polichno. W tym miejscu linia granicy zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1401F z drogą prowadzącą do posesji nr 13 w miejscowości Małe Polichno. Dalej linia granicy biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po łuku, przecinając drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 20, 21, 48, 49 (Nadleśnictwo Karwin), po czym załamuje się i biegnie w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 112, 113, 146, 147 (Nadleśnictwo Karwin). Następnie linia granicy biegnie w kierunku zachodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 336, 288, 289 w miejscowości Gościnowo, po czym biegnie dalej w tym samym kierunku, po łuku, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 202, 194/6, 195/7 w miejscowości Warcin. Następnie linia granicy zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie, przecinając rzekę Wartę do skrzyżowania drogi gminnej nr 001328F z droga prowadzącą do posesji nr 85, 83a, 83 w miejscowości Borek, po czym zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu przecięcia działki katastralnej nr 212, 213, 200 w miejscowości Santok, po czym biegnie, przecinając rzekę Wartę i drogę wojewódzką nr 158, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 410, 405, 404 w miejscowości Santok, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, granica obszaru biegnie w kierunku południowo-wschodnim, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 13, 14, 20, 21 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na południowy i biegnie po łuku, przecinając drogę krajową nr 22 oraz drogę powiatową nr 1395F między posesjami nr 6 i 4 w miejscowości Białobłocie, do skrzyżowania dróg na wysokości posesji nr 44 w miejscowości Białobłocie. Następnie linia granicy załamuje się i dalej biegnie w kierunku południowym, przecinając drogę krajową nr 22, drogę powiatową nr 1397F, Kanał Kiełpiński, omijając od strony północnej zabudowania miejscowości Kiełpin, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 54, 77, 78 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu przecięcia działki katastralnej nr 77/1, 88/1, 80 w miejscowości Łąków. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północny i biegnie, przecinając Kanał Bema, rzekę Wartę, do skrzyżowania drogi gminnej nr 000414F z drogą prowadzącą do posesji nr 80 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy biegnie po łuku dalej w kierunku północnym, do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1393F z drogą przebiegającą obok posesji nr 75 w miejscowości Chwałowice. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie, przecinając rzekę Wartę, w kierunku północno-wschodnim, do punktu przecięcia działki katastralnej nr 310, 299, 205 w miejscowości Ulim przy drodze gminnej nr 001349F. Tutaj linia granicy zmienia swój kierunek na kierunek wschodni i biegnie do skrzyżowania dróg gminnych nr 001343F i 001341F w miejscowości Ulim, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim: rozpoczynając od 52-go kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, linia granicy obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim, do skrzyżowania drogi gminnej nr 001320F z drogą prowadzącą do drogi gminnej nr 001318F.
                                             Następnie linia granicy zmienia swój kierunek i biegnie w kierunku południowym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1397F z drogą gminną nr 001318F. Następnie, po łuku, linia granicy biegnie omijając od strony zachodniej większość zabudowań miejscowości Orzelec, do punktu przecięcia nr 101, 102, 123, 124 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy załamuje się i biegnie dalej w kierunku południowym, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 221, 222, 253, 254 (Nadleśnictwo Skwierzyna). Następnie linia granicy zmienia kierunek na zachodni i biegnie, przecinając drogę krajową nr 22, do punktu przecięcia oddziału leśnego nr 115, 116, 138, 139 (Nadleśnictwo Lubniewice). Następnie linia granicy zmienia kierunek na północny i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą prowadzącą do posesji nr 14A w miejscowości Rudnica. Następnie linia granicy biegnie dalej w kierunku północnym do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1282F z drogą powiatową nr 1397F w miejscowości Płonica. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na północno-wschodni i biegnie do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1395F z drogą prowadzącą do posesji nr 48 w miejscowości Krasowiec. Następnie linia granicy zmienia swój kierunek na wschodni i biegnie do 52-go kilometra drogi wojewódzkiej nr 22 w miejscowości Krasowiec, skąd rozpoczęto opis.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie dolnośląskim, obszar ograniczony, od północy: z miejscowości Golędzinów drogą gminną do miejscowości Wilczyn. Z Wilczyna drogą wojewódzką 340 do miejscowości Trzebnica; od wschodu: z miejscowości Kryniczno drogą krajową nr 5 do miejscowości Wisznia Mała do (terenów podmokłych) – rzeczka Ława, następnie wzdłuż rzeczki i następnie drogą gminną do miejscowości Pierwoszów (Miłocin) i dalej wzdłuż torów kolejowych do miejscowości Trzebnica; od strony południowej: z miejscowości Szewce przez miejscowość Rogoż do Kryniczna drogą gminną; od strony zachodniej: od miejscowości Golędzinów droga nr 342 poprzez miejscowości Pęgów, Zajączków do miejscowości Szewce.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie dolnośląskim, obszar ograniczony, od południowego zachodu: od drogi krajowej nr S8 na zachód do granicy lasu, wschodnią granicą lasu na północ, po granicy lasu do drogi krajowej nr 25, włączając przysiółek Katiusza na południe drogą DK 25 i granicą lasu na wschód do drogi krajowej nr S8, przekraczając drogę krajową nr S8 w kierunku wschodnim włączając miejscowość Cieśle do torów kolejowych, torami kolejowymi na południe do drogi powiatowej Bogusławice-Oleśnica, tą drogą do miasta Oleśnica do ulicy Warszawskiej na zachód. Ulicą Warszawską w Oleśnicy do ulicy Boguszyckiej, ulicą Boguszycką, drogą powiatową na Boguszyce, włączając miejscowość Boguszyce w kierunku północnym do drogi krajowej nr S8. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości: Sokołowice, Cieśle, Spalice.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy: od ul. 28 grudnia w Stęszewie, przez działkę nr 60/5 dalej przez Jezioro Dębno, łukiem do początku działki nr 279, dalej przez działkę nr 281 do ul. Powstańców Wielkopolskich, w Dębienku, przez działkę nr 374/4, łukiem do działki nr 376, dalej do ul. Podgórnej i Czereśniowej w Dębnie, przez posesję nr 5 przy ul. Czereśniowej, dalej ukosem do ul. Nowej do działki nr 71/5, łukiem do ul. Generała Sikorskiego przez działkę nr 227/1, po łuku przez las do działki nr 414/2, przez działkę nr 438/2; od wschodu: od działki nr 438/2 łukiem przez pola i za miejscowością Trzebaw przecinając działkę nr 77/1, przechodząc przez ul. Kościelną i dalej przez ul. Mosińską łukiem przez las, przez działkę nr 407, przez działkę nr 218, przechodząc za miejscowością Łódź, przez działkę nr 392, przez Jezioro Dymaczewskie, przecinając drogę nr 306, na działce nr 292; od południa: od drogi nr 306, przez ul. Podgórną na działce nr 252/3, wzdłuż działki nr 225, przez pola miejscowości Będlewo, przecinając łukiem do drogi nr 5 Poznań – Wrocław; od zachodu: od drogi 5, przy działce nr 466 – łukiem przez las, przez działkę nr 463, przecinając ul. Twardowską w Zamysłowie, przez działki nr 385/2, 342/2, łukiem do ul. Moderskiej przez działkę nr 340/3, łukiem przez pola i działkę nr 158/2, przecinając ul. Grodziską przez działki nr 116/5 i 117/5, dalej łukiem przez działki nr 118/2, 87/11, 80/4 i dalej łukiem przez działkę nr 76/5, przecinając ul. Sadową na wysokości działki nr 33/4 i dalej łukiem przez ul. Bukowską wzdłuż działki nr 56/4, wzdłuż działki nr 218/2 i dalej wzdłuż 295/5 przecinając ul. Kanałową i dochodząc do Jeziora Dębno.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie śląskim, obszar ograniczony, od północy na wschód: od kładki przy drodze krajowej nr 941 przez rzekę przy przystanku autobusowym Ustroń-Spółdzielnia wzdłuż drogi na Krzywaniec do skrzyżowania z ulicą Bernadka i dalej wzdłuż tej ulicy. Następnie wzdłuż żółtego szlaku turystycznego pieszego do granicy lasu na wzgórzu Żarnowiec. Od wschodu: wzdłuż drogi leśnej do skrzyżowania z żółtym szlakiem turystycznym pieszym w kierunku południowym do jej skrzyżowania z ulicą Źródlaną. Następnie wzdłuż ulic Leczniczej, Ubocznej, Szpitalnej i Grażyńskiego do ronda im. Grażyńskiego. Od południa: z ronda im. Grażyńskiego idąc ulicą 3-go Maja do ulicy Partyzantów i po przejściu przez drogę krajową nr 941 ulicą Jelenica do przysiółka Kympa. Od zachodu: od przysiółka Kympa wzdłuż granicy lasu do potoku Czantoria i dalej wzdłuż potoku w kierunku północnym i dalej wzdłuż łączącego się z nim potoku Radoń, aż do drogi Godziszów – Bładnice Górne. Od północy: drogą lokalną do skrzyżowania z ulicą Bładnicką, a następnie ulicami Szkolną i Wiejską w kierunku drogi krajowej nr 941.
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie dolnośląskim, obszar ograniczony, od północy: od granicy państwa z Republiką Federalną Niemiec od wiaduktu kolejowego Zgorzelec Ujazd wzdłuż torów przebiegających przez Zgorzelec (linia kolejowa łącząca Zgorzelec Ujazd – Lubań) przecinająca ulice: Powstańców Śląskich, Łużycka, Andersa, Cmentarna przy obwodnicy Zgorzelca. Od wschodu: linia kolejowa relacji Zgorzelec – Lubań ciągnąca się na wschód w odległości około 800 m od miejscowości Jerzmanki, prowadząca następnie do wiaduktu nad drogą łączącą Studniska Dolne ze Studniskami Górnymi, następnie od wiaduktu drogą na zachód do Studnisk Dolnych. Od południa: ze Studnisk Dolnych drogą do Kunowa, następnie z Kunowa drogą przy zabudowaniach nr 22 w kierunku Małej Wsi Dolnej do zabudowań nr 8 i 9 w Małej Wsi Dolnej, następnie drogą gminną z Małej Wsi Dolnej w kierunku Zgorzelca do skrzyżowania drogi Kunów-Koźmin i następnie na zachód do drogi nr 352 do Koźmina. Od zachodu: następnie drogą nr 352 do skrzyżowania z drogą nr 355, od tego skrzyżowania na zachód drogą polną koło elektrowni wiatrowych w kierunku Osieka Łużyckiego, następnie na północ drogą do Koźlic i wzdłuż rzeki Nysa Łużycka (granica państwa), do kolejowego przejścia granicznego Zgorzelec – Goerlitz. W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości: Tylice, Zgorzelec Ujazd, Koźlice, Osiek Łużycki, Kunów, Koźmin, Studniska Dolne.
                                          
                                          
                                             9.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie podlaskim, obszar ograniczony, od północy – wzdłuż północnej granicy miejscowości Krypno Kościelne łukiem w kierunku południowo – wschodnim do drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda przecinając drogę od zachodniej strony miejscowości Ruda; od wschodu – od drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda wzdłuż linii prostej w kierunku południowym po wschodniej stronie brzegów rzeki Jaskranki do północnej granicy miejscowości Góra; od południa – od północnej granicy miejscowości Góra łukiem w kierunku północno – zachodnim do drogi nr 671 przecinając drogę na południe od miejscowości Zygmunty; od zachodu – od drogi nr 671 w linii prostej w kierunku północnym do wschodniej granicy miejscowości Długołęka i następnie w kierunku wschodnim do miejscowości Krypno Kościelne.
                                          
                                          
                                             15.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od posesji nr 57 we wsi Chojnik w kierunku południowo wschodnim do jazu na rzece Polska Woda koło jazu, który znajduje się na działce ewidencyjnej nr 346, następnie do drogi polnej na wysokości połowy działki ewidencyjnej nr 223 (Kuźnica Kącka, gmina Sośnie), dalej podążając na południe do granic powiatu ostrowskiego z ostrzeszowskim przy zbiegu granic działek nr 257, 258 oraz działki nr 2 w powiecie oleśnickim, następnie od granicy powiatu ostrowskiego na styku działek nr 307, 3/1 oraz 313, kolejno linia przebiega do zabudowań we wsi Kocina działka ewidencyjnej nr 86, kolejno do skrzyżowania duktów leśnych na środku działki nr 282 (obręb Kocina), następnie do zabudowań we wsi Chojniki numer posesji nr 77A, działka ewidencyjna nr 742, dalej do punktu początkowego (Chojnik posesja nr 57).
                                          
                                          
                                             15.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Promna miejscowości: Promna, Adamów, Biejkowska Wola, Falęcice, Falęcice Wola, Góry, Falęcice Parcela, Kolonia Promna, Stansławów.
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony od strony północnej: od punktu na drodze przy posesji nr 91 Biskupice Zabaryczne na działce ewidencyjnej. nr 395 (obręb ewidencyjny Biskupice Zabaryczne) linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze na granicy powiatów ostrzeszowskiego i ostrowskiego przy działce ewidencyjnej nr 64 przy posesji nr 135 Biskupice Zabaryczne i dalej przez punkt na drodze przy działce ewidencyjnej nr 55 między posesjami nr 132 a 133 (Biskupice Zabaryczne) do punktu na drodze przy granicy działek nr 12 i 13 (obręb ewidencyjny Kaliszkowice Ołobockie), a następnie po łuku do punktu na drodze przy granicy działek ewidencyjnych nr 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicy działek ewidencyjnych nr 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie) linia obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu na drodze przy granicy działek nr 136 i 137 obręb Kaliszkowice Kaliskie i dalej do punktu na drodze przy posesji nr 134 (Kaliszkowice Kaliskie), a następnie do punktu na drodze wojewódzkiej nr 447 przy na granicy lasu z działką ewidencyjną nr 265/2 (obręb ewidencyjny Przedborów), dalej łukiem do punktu na drodze przy granicy z działką ewidencyjną nr 89 (obręb ewidencyjny Komorów) przy granicy z lasem.
                                             Od strony południowej: od punktu na drodze przy granicy z działką ewidencyjną nr 89 (obręb ewidencyjny Komorów) po łuku w kierunku zachodnim do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną przy posesjach nr 66 i 66A (Komorów), następnie do punktu na drodze wojewódzkiej nr 447 w km 7+700 przy granicy działek ewidencyjnych 805 i 807 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie) i dalej do punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 981 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie).
                                             Od strony zachodniej: od punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 981 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie) po łuku w kierunku północnym przez punkt na drodze powiatowej przy posesji nr 120 (Kotłów) do punktu na drodze przy posesji nr 7 (Stara Wieś powiat ostrowski) i dalej po łuku do punktu początkowego.
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od posesji nr 57 we wsi Chojnik w kierunku południowo wschodnim do jazu na rzece Polska Woda koło jazu, który znajduje się na działce ewidencyjnej nr 346, następnie do drogi polnej na wysokości połowy działki ewidencyjnej nr 223 (Kuźnica Kącka, gmina Sośnie), dalej podążając na południe do granic powiatu ostrowskiego z ostrzeszowskim przy zbiegu granic działek nr 257, 258 oraz działki nr 2 w powiecie oleśnickim, następnie od granicy powiatu ostrowskiego na styku działki nr 307, 3/1 oraz 313, kolejno linia przebiega do zabudowań we wsi Kocina działka ewidencyjna nr 86, kolejno do skrzyżowania duktów leśnych na środku działki nr 282 (obręb Kocina), następnie do zabudowań we wsi Chojniki numer posesji nr 77A, działka ewidencyjna nr 742, dalej do punktu początkowego (Chojnik posesja nr 57).
                                          
                                          
                                             17.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie kujawsko-pomorskim, obszar ograniczony, od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Bródzki, do drogi krajowej nr 62 łączącej Kruszwicę z Radziejowem; od południa – od drogi krajowej nr 62 w kierunku zachodnim przez Jezioro Gopło do drogi łączącej Baranowo z miejscowością Kruszwica; od południowego zachodu – od drogi powiatowej łączącej Kruszwicę z miejscowością Baranowo dalej wzdłuż południowo – zachodnich granic miejscowość Łagiewniki do skrzyżowania z drogą krajową nr 62, następnie wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Kobylniki w kierunku północnym do Jeziora Gopło; od północy – od Jeziora Gopło w kierunku wschodnim do drogi łączącej Kruszwicę z Łojewem, dalej wzdłuż południowej granicy miejscowości Karczyn, dalej w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Bródzki.
                                          
                                          
                                             16.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od północy od przecięcia linii energetycznej z granicą gminy Kożuchów, dalej na południowy – wschód wzdłuż linii energetycznej przecinając drogę nr 297 do przecięcia linii energetycznej z nieczynną linią kolejową Kożuchów – Nowa Sól, dalej w linii prostej na południe do rozwidlenia dróg Czciradz- Kożuchów Sokołów, następnie na południowy – zachód wyłączając wieś Czciradz do przecięcia z drogą nr 283 i dalej w linii prostej na południowy – zachód do drogi nr 297 wzdłuż granicy miasta Kożuchów (wyłączając wieś Podbrzezie Górne) przecinając drogę nr 296, potem w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania dróg Mirocin Górny – Bulin – Kożuchów, następnie w linii prostej w kierunku północnym do drogi nr 283, potem na północny-wschód obejmując wieś Słocina w obszarze zapowietrzonym od strony północnej. W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości położone w gminie Kożuchów: Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Słocina.
                                          
                                          
                                             17.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Rumunsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipiul GIURGIU, judeţul GIURGIU.
                                             Localitatea CETATEA, comuna Fratesti, judeţul GIURGIU.
                                             Localitatea REMUS, comuna FRATESTI, judeţul GIURGIU.
                                             Localitatea OINACU, comuna Oinacu, judeţul GIURGIU.
                                             Localitatea FRATESTI, comuna FRATESTI, judeţul GIURGIU.
                                          
                                          
                                             10.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Localitatea ALMALAU, comuna OSTROV, judeţul Constanţa.
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Localitatea Sulina, comuna Sulina, judeţul Tulcea.
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Localitatea FURNICOSI, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea MIHAESTI, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea RUDENI, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea VALEA BRADULUI, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea DRAGHICI, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea VALEA POPII, comuna MIHAESTI, județul Arges.
                                             Localitatea PRIBOAIA, comuna BALILESTI, județul Arges.
                                          
                                          
                                             24.3.2017
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Členský stát: Slovensko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Okres Malacky
                                             
                                             Obce:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vysoká pri Morave
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             11.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Spojené království
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.9325 and W2.9503
                                          
                                          
                                             7.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Those parts of Suffolk and Norfolk County (ADNS code 00162  and 00154 ) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.3669 and E0.9819
                                          
                                          
                                             11.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Those parts of Northumberland County (ADNS code 00169 ) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.6625 and E2.5069
                                          
                                          
                                             18.3.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položky pro Bulharsko, Českou republiku, Německo a Řecko se nahrazují tímto:
                                 
                                    „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                PLOVDIV
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Rakovski:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Momino selo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rakovski
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stryama
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Brezovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Choba
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Brezovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Padarsko
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Streltzi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sarnegor
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Drangovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Varben
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zlatosel
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zelenikovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Brezovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Choba
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Boretz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Babek
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zelenikavo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rozovets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Turkmen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Brezovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Otetz Kirilovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.3.2017 – 14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Kaloyanovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Otetz Paisievo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Razhevo Konare
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gorna Mahala
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pesnopoy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Ivan Vazovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Chernozemen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Razhevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Glavatar
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dalgo pole
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zhitnitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Duvanlii
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Kaloyanovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Begovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Suhozem
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.3.2017 – 14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Hisarya
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Chernichevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                STARA ZAGORA
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Bratya Daskalovi:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Saedinenie
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pravoslav
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bratya Daskolovi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gorno Belevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kolyu Marinovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dolno Novo selo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Malko Dryanovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Naydenovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sarnavets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Slavyani
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Bratya Daskalovi:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Veren
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Malak dol
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Markovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Medovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Golyam dol
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.3.2017 – 9.3.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Chirpan:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sredno gradishte
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Izvorovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zlatna livada
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Spasowo
     &nb