Rozhodnutí Rady (EU) 2017/418 ze dne 28. února 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0418 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 64/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/418
   ze dne 28. února 2017
   o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a odst. 7 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Unie a vláda Cookových ostrovů sjednaly dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) na období pěti let s automatickým prodlužováním platnosti a prováděcí protokol k této dohodě (dále jen „protokol“), kterými se plavidlům Unie udělují rybolovná práva ve vodách spadajících ve věcech rybolovu pod svrchovaná práva nebo jurisdikci Cookových ostrovů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda a protokol byly podepsány v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/776 (2) a jsou prozatímně prováděny ode dne 14. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který sleduje provádění, výklad a uplatňování dohody. Smíšený výbor může dále schvalovat určité změny protokolu. Za účelem usnadnění schvalování těchto změn je vhodné zmocnit Komisi, aby za stanovených podmínek uvedené změny schvalovala zjednodušeným postupem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda a protokol by měly být schváleny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcí protokol k této dohodě se schvalují jménem Unie.
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle článku 17 dohody a článku 13 protokolu (3).
   Článek 3
   Komise je za podmínek stanovených v příloze tohoto rozhodnutí zmocněna, aby jménem Unie ve smíšeném výboru schvalovala změny protokolu.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. HERRERA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 14. února 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/776 ze dne 29. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (Úř. věst. L 131, 20.5.2016, s. 1).
   
      (3)  Den vstupu dohody a protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Rozsah zmocnění a postup pro stanovení postoje Unie ve smíšeném výboru
      
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Komise je zmocněna jednat s vládou Cookových ostrovů a ve vhodných případech a při dodržení bodu 3 této přílohy dohodnout změny protokolu, pokud jde o tyto otázky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              přezkum rybolovných práv a souvisejících finančních příspěvků podle článku 5 a čl. 6 odst. 3 písm. a) dohody a článků 5 a 6 protokolu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              rozhodnutí o postupech odvětvové podpory podle čl. 6 odst. 3 písm. b) dohody a článku 3 protokolu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              technické podmínky, za kterých mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti, podle čl. 6 odst. 3 písm. c) dohody a článků 4 a 6 protokolu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Unie ve smíšeném výboru zřízeném podle dohody:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              jedná v souladu se svými cíli v rámci společné rybářské politiky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ke sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a v rámci společného řízení pobřežními státy.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Má-li být v průběhu zasedání smíšeného výboru přijato rozhodnutí o změnách protokolu podle bodu 1, učiní se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být jménem Unie vyjádřen, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné údaje předané Komisi.
                  Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení dokument obsahující podrobnosti navrhovaného postoje Unie, a to v dostatečném předstihu před příslušným zasedáním smíšeného výboru.
                  Pokud jde o otázky uvedené v bodě 1 písm. a), schvaluje Rada zamýšlený postoj Unie kvalifikovanou většinou hlasů. V ostatních případech se postoj Unie uvedený v podkladovém dokumentu považuje za schválený, ledaže proti němu na zasedání přípravného orgánu Rady nebo ve lhůtě 20 dnů od předložení podkladového dokumentu, podle toho, co nastane dříve, vysloví námitku počet členských států rovnající se blokační menšině. V případě takové námitky se věc postoupí Radě.
                  Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě učinila veškeré nezbytné kroky navazující na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení uvedeného rozhodnutí.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.