Rozhodnutí Rady (EU) 2017/434 ze dne 13. února 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0434 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 67/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/434
   ze dne 13. února 2017
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V listopadu 2011 zmocnila Rada Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k zahájení jednání o dohodě o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje s Islámskou republikou Afghánistán (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jednání o dohodě byla úspěšná a dohoda byla dne 2. července 2015 v Kábulu parafována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prozatímní provádění dohody před jejím vstupem v platnost upravuje článek 59 dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie a některá její ustanovení by měla být prováděna prozatímně do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podpisem dohody jménem Unie a prozatímním prováděním částí dohody mezi Unií a Islámskou republikou Afghánistán není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unii a její členské státy v souladu se Smlouvami,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Podpis Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   1.   V souladu s článkem 59 dohody a s výhradou oznámení podle uvedeného článku se do vstupu dohody mezi Unií a Islámskou republikou Afghánistán v platnost prozatímně provádějí tyto části dohody, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do pravomoci Unie, včetně záležitostí spadajících do pravomoci Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               článek 2 (Obecné zásady);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               článek 3 (Politický dialog);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               článek 4 (Lidská práva);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               článek 5 (Rovnost žen a mužů);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               hlava III (Rozvojová spolupráce);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               hlava IV (Spolupráce v oblasti obchodu a investic);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               článek 28 (Spolupráce v oblasti migrace);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               hlava VII (Regionální spolupráce);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               hlava VIII (Institucionální rámec) v rozsahu, v jakém jsou její ustanovení omezena na účel zajišťovat prozatímní provádění dohody;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               hlava IX (Závěrečná ustanovení) v rozsahu, v jakém jsou její ustanovení omezena na účel zajišťovat prozatímní provádění dohody.
            
         
      
   
   2.   Den, od kterého budou části dohody uvedené v odstavci 1 prozatímně prováděny, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Bruselu dne 13. února 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.